Bovengemeentelijk ruimtelijk-ordeningsbeleid

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Als een gemeente in een gebied ligt waar zij op grond van bovengemeentelijk ruimtelijk-ordeningsbeleid weinig mogelijkheden heeft om de woonruimtevoorraad uit te breiden, mag de grens hoger worden gesteld, onder goedkeuring van winkel huren groningen Gedeputeerde Staten. Aan eigenaren kan worden verplicht om leegstand aan burgemeester en wethouders te melden, indien de leegstand ten minste twee maanden heeft geduurd. In de huisvestingsverordening worden de categorieën mensen/woningzoekenden aangewezen die voor het verkrijgen van een huisvestingsvergunning in aanmerking komen. Het gaat daarbij vooral om mensen met lage inkomens. Voorgeschreven mag worden dat woonruimten van een bepaalde aard, grootte of prijs passend zijn voor bepaalde woningzoekenden, bijvoorbeeld benedenwoningen voor winkel huren leeuwarden bejaarden of grote woningen voor grote gezinnen. Er kan worden bepaald dat bepaalde woningzoekenden voorrang hebben op anderen; er kunnen urgentiecriteria worden vastgesteld. Niet is toegestaan dat aan woningzoekenden eisen van lokale sociale en/of economische binding worden gesteld. Dit soort eisen mag alleen in regionaal verband worden gesteld, niet plaatselijk per gemeente. Het is mogelijk om te bepalen dat woningzoekenden die een woning verlaten die dringend nodig is voor de woonruimteverdeling, voorrang krijgen. In de huisvestingsverordening mag worden bepaald dat burgemeester en wethouders een register bijhouden van woningzoekenden.
Indien categorieën winkel huren amsterdam woonruimten zijn aangewezen waarvoor het vereiste van een huisvestingsvergunning geldt, kunnen eigenaren van woningen verplicht worden om het ter beschikking (leeg) komen van een woning onverwijld aan burgemeester en wethouders te melden. Tot uiterlijk twee weken na de melding kunnen burgemeester en wethouders de eigenaar een voordracht doen uit woningzoekenden die behoren tot de aangewezen categorieën. Als de
320 8 Overige wetten voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
eigenaar zelf een kandidaat-bewoner aanmeldt die voldoet aan de criteria en bij de gemeente geen woningzoekende is ingeschreven die urgenter is, verkrijgt de kandidaat-bewoner de winkel huren schiphol huisvestingsvergunning. Uiterlijk tien weken na de melding door de eigenaar kunnen burgemeester en wethouders andere woningzoekenden voordragen, indien er geen overeenstemming tussen de eigenaar en de eerder door de gemeente voorgedragen woningzoekende ontstaat om de woning te gebruiken.

Een beschermd stads- of dorpsgezicht

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Binnen zestien maanden na het voorstel van de minister van OC&W tot aanwijzing van een bepaald stads- of dorpsgezicht, beslissen de ministers van OC&W en VROM over de aanwijzing. Het besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en in aanmerking komende dag-of nieuwsbladen. Ter bescherming van een beschermd stads- of dorpsgezicht moet de gemeenteraad een bestemmingsplan vaststellen; bij het besluit tot aanwijzing van het beschermde stads-of dorpsgezicht winkel huren groningen kan worden bepaald of en in hoeverre geldende bestemmingsplannen als beschermend bestemmingsplan kunnen worden aangemerkt (art. 36 Monw). In de regel nemen de gemeenten het initiatief om te komen tot een beschermd stads- of dorpsgezicht. De gemeenteraad stelt een op bescherming gericht bestemmingsplan vast. De officiële aanwijzing tot beschermd stadsof dorpsgezicht komt daarna. Binnen een stads- of dorpsgezicht is het winkel huren leeuwarden verboden een bouwwerk af te breken zonder een sloopvergunning van burgemeester en wethouders (art. 37 Monw).
Ad g Archeologische monumentenzorg Op 1 september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg in werking getreden. Hiermee worden de uitgangspunten van het Verdrag van Malta binnen de Nederlandse wetgeving en met name in hoofdstuk 5 van de Monumentenwet geïmplementeerd. De wet regelt de bescherming van archeologisch erfgoed in de bodem, de inpassing ervan in de ruimtelijke ontwikkeling en de financiering van opgravingen: ‘de veroorzaker betaalt’ . Gemeenten moeten rekening houden met archeologie bij nieuwe bestemmingsplannen. Provincies krijgen de taak om ‘archeologische attentiegebieden’ aan te wijzen. Voor die gebieden zullen gemeenten ook hun bestaande winkel huren amsterdam bestemmingsplannen moeten aanpassen. Provincies gaan ontgrondingen toetsen op archeologisch belang en spelen verder een belangrijke rol bij de MER-procedure. Een milieueffectrapportage is een instrument om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming.
8.2 Monumentenwet 305
Het Rijk moet instaan voor het archeologisch belang van zijn ‘eigen’ projecten (zoals de aanleg van de Hogesnelheidslijn). Het Rijk creëert ook de voorwaarden voor een goede wetsuitvoering. Zo is in art. 38 bepaald dat de gemeenteraad in het belang van de archeologische monumentenzorg bij verordening onder meer: regel moet vaststellen met winkel huren schiphol betrekking tot de eisen die burgemeester en wethouders kunnen stellen aan onderzoek in het kader van het doen van opgravingen; of gevallen moet vaststellen waarin burgemeester en wethouders kunnen afzien van nader archeologisch onderzoek of het opleggen van daartoe strekkende verplichtingen.

Doelstelling van de instellingen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Doelstelling van de instellingen Verenigingen en stichtingen, die zich ten doel stellen uitsluitend op het gebied van de volkshuisvesting werkzaam te zijn en niet beogen uitkeringen te doen anders dan in het belang van de volkshuisvesting, kunnen bij winkel huren groningen Koninklijk Besluit worden toegelaten als instellingen, uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting werkzaam. De Woningwet (art. 70 t/m 70k) is aldus de basis voor de woningcorporaties die eigenaar en verhuurder zijn van de sociale-huursector in de woningvoorraad.
De toegelaten instellingen huisvesten bij voorrang personen die door hun inkomen of door andere omstandigheden moeilijkheden ondervinden bij het vinden van passende huisvesting. Bij winkel huren leeuwarden het in gebruik geven van door hen beheerde woningen met een verhoudingsgewijs lage huurprijs geven de instellingen zo veel mogelijk voorrang aan woningzoekenden die, gelet op hun inkomen, in het bijzonder op die woningen zijn aangewezen (art. 70c Wonw).
De toegelaten instellingen staan onder toezicht van de minister van VROM en ze moeten zich houden aan het Besluit beheer sociale-huursector (Bbsh) waarvan de voorschriften in ieder geval betrekking hebben op: a het verwerven, bouwen, bezwaren en vervreemden van onroerende zaken; b het treffen van voorzieningen aan winkel huren amsterdam woningen; c het verhuren van woningen;
286 7 Woningwet: voorziening in woningbehoefte en financiële steun voor stedelijk en landelijk gebied
d de wijze van beheer van woningen; e de exploitatie van woningen; f de bestemming van batige saldi; g het financiële beleid en beheer; h de verslaglegging; de inrichting van de administratie; en j overleg met en verplichtingen ten opzichte van huurders.
De woningvoorraad van toegelaten instellingen is grotendeels opgebouwd op basis van subsidies en door de overheid gereguleerde huurinkomsten. Toegelaten instellingen mogen daarom niet zomaar woningen aan anderen dan de eigen huurders verkopen. Op grond van art. 61a Wonw heeft de toegelaten instelling een vergunning van de minister nodig voor de verkoop van een woning of de vestiging daarop van een zakelijk recht. In het Bbsh (art. llc t/m lle) is een nadere winkel huren schiphol regeling gegeven: verkoop mag alleen plaatsvinden tegen een bepaald minimumpercentage van de onderhandse verkoopwaarde. De instelling moet een voornemen tot verkoop melden aan de minister. Gemeenten kunnen hun zienswijze over de verkoop aan de minister meedelen.

De indiener van de aanvraag

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De aanhouding duurt niet eindeloos (art. 50 lid 2 Wonw). De indiener van de aanvraag mag er bijvoorbeeld niet onder lijden dat burgemeester en wethouders geen ontwerp van winkel huren groningen het bestemmingsplan ter inzage leggen. Bepaald is dat de aanhouding duurt totdat het voorbereidingsbesluit is vervallen (art. 50 lid 2 onder a). Het voorbereidingsbesluit vervalt indien niet binnen een jaar na de datum van inwerkingtreding daarvan een ontwerp voor een bestemmingsplan ter inzage is gelegd (art. 3.7 lid 5 Wro). Het voorbereidingsbesluit blijft dus in werking als het ontwerp van het bestemmingsplan tijdig ter in
268 6 Woningwet: nieuwbouw
zage is gelegd. Op het winkel huren leeuwarden tijdstip waarop het bestemmingsplan ter voorbereiding waarvan het voorbereidingsbesluit is genomen, in werking treedt, heeft het voorbereidingsbesluit geen zin meer: dan vervalt het volgens art. 3.7 lid 5 Wro.
Ook de vervolgstappen van het voorbereiden van het bestemmingsplan moeten tijdig worden gezet: de aanhouding vervalt als de termijn voor vaststelling of bekendmaking van het bestemmingsplan is overschreden (art. 50 lid 2 onder b en c Wonw). Het is mogelijk dat het bestemmingsplan in beroep wordt vernietigd en daardoor niet in werking treedt. De gemeenteraad moet dan zijn vaststelling van het bestemmingsplan ‘over’ doen. Zou bij dat besluit opnieuw een bestemmingsplan worden vastgesteld dat voor vernietiging in aanmerking komt, dan zou de aanhouding voortduren. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State maakt echter onderscheid tussen bestemmingsplannen als ‘reparatiebesluiten’ en andere winkel huren amsterdam bestemmingsplannen en voorkomt aldus dit probleem.
• Voorbeeld De gemeenteraad van Meijel had na een onthouding van goedkeuring op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening een bestemmingsplan in procedure gebracht dat in strijd met de strekking van een niet-goedkeuringsbesluit een algeheel bouwverbod voor een perceel bevatte. Dat plan kwam derhalve evenmin voor goedkeuring in aanmerking, waardoor de aanhouding van een bouwvergunning voortduurde. Vervolgens stelde de gemeenteraad een nieuw, meeromvattend bestemmingsplan vast voor een groter gebied, waardoor op hetzelfde winkel huren schiphol perceel ook geen bouwmogelijkheden ontstonden. De Afdeling besliste dat het meeromvattende bestemmingsplan niet als een reparatieplan als bedoeld in art. 30 WRO en 50 lid 3 Wonw beschouwd mocht worden. Daardoor was de maximale aanhoudingstermijn verstreken en moest de bouwvergunning verleend worden. (ABRvS 9 juni 1997, AB 1997/ 324)

Privaatrechtelijk handelen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Privaatrechtelijk handelen door de overheid in strijd met het Bouwbesluit Art. 122 Wonw bepaalt dat de gemeente geen rechtshandeling naar burgerlijk recht mag verrichten ten aanzien van onderwerpen waarin het Bouwbesluit 2003 en hoofdstuk IV Wonw voorziet. Aldus winkel huren groningen moet worden voorkomen dat via privaatrechtelijke weg de beoogde rechtseenheid op het technische vlak wordt doorkruist door privaatrechtelijke regelingen. Vooral als gemeenten een monopoliepositie hebben verworven bij de gronduitgifte, kan het gevaar ontstaan dat gemeenten privaatrechtelijk willen regelen wat publiekrechtelijk niet kan.
• Voorbeeld De gemeente Uithoorn had in gronduitgiftevoorwaarden opgenomen dat geen tropisch hardhout mocht winkel huren leeuwarden worden gebruikt. Toen deze voorwaarde werd overtreden door het aanbrengen van hardhouten kozijnen, vorderde de gemeente verwijdering. De president van de Rechtbank van Amsterdam moest oordelen over de zaak. In zijn vonnis zei hij dat uitgangspunt bij de beoordeling was dat de overheid binnen bepaalde, in wetgeving en jurisprudentie aangegeven grenzen, haar publieke taak met privaatrechtelijke middelen kan uitoefenen. Uithoorn handelde in deze in strijd met art. 122 Wonw. De president sloot zich aan bij de mening van de minister, die in een circulaire een ruime uitleg had gegeven aan het begrip ‘technisch voorschrift’ uit art. 2 Wonw, waarnaar art. 122 Wonw verwijst. Een gemeente mag volgens de minister geen bedingen in een koopovereenkomst opnemen die zijn aan te merken als een technisch voorschrift, zoals ten aanzien van de toepassing van bouwmaterialen en bouwonderdelen. Verder stelde de president dat de regering ook in de toekomst winkel huren amsterdam het beleid inzake het gebruik van tropisch hardhout niet publiekrechtelijk wilde gaan regelen en ook dat de burgers ongelijk behandeld werden omdat alleen zij die grond van de gemeente kopen, aan het verbod gebonden zijn. Mede omdat dit in strijd
250 6 Woningwet: nieuwbouw
was met het gelijkheidsbeginsel en omdat er sprake was van een beding tussen een uit een monopoliepositie handelend overheidslichaam en een particulier, moest vooralsnog worden aangenomen dat het door de gemeente gebruikte tropischhardhoutverbod onredelijk bezwarend was en derhalve vernietigbaar op grond van art. 6:233a BW (Pres. Rb. Amsterdam 24 november 1994, nr. 94/2646 GR, BR 1995, blz. 131 ). De huidige Woningwet geeft echter aan het Bouwbesluit mede een milieugrondslag, waardoor gemeenten meer mogelijkheden hebben. Gedacht kan worden aan het sluiten van overeenkomsten tussen overheid en verenigde bouwers en projectontwikkelaars, die tussen partijen op gelijkwaardige wijze tot stand komen, met als doel bouwen milieuvriendelijk te laten plaatsvinden.
AMvB op grond van art. 120 Woningwet Art. 44 lid 1 onder a Wonw bevat naast de weigeringsgrond dat winkel huren schiphol het aannemelijk is dat in strijd met het Bouwbesluit 2003 zou worden gebouwd dezelfde weigeringsgrond ten aanzien van bouwen in strijd met een AMvB op grond van art. 120 Wonw. Art. 120 Wonw luidt:
‘Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften worden gegeven met het oog op de nakoming van voor Nederland verbindende internationale verplichtingen die betrekking hebben op of samenhangen met onderwerpen waarin bij of krachtens deze wet is voorzien.’

De opgewekte elektriciteit

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Speeltoestel lager dan 3 m of tuinmeubilair lager dan 2 m: a een speeltoestel, als bedoeld in art. 1 onderdeel c van het Warenwetbesluit, waarvan de hoogte, gemeten vanaf de voet, minder is dan 3 m; b tuinmeubilair, mits de hoogte, gemeten vanaf de voet, minder is dan 2m.
15 Speeltoestel of tuinmeubilair hoger, maar Lager dan 5 m: speeltoestel bedoeld in noot 14 of tuinmeubilair dat winkel huren groningen hoger is dan 3 m respectievelijk 2 m, maar lager is dan 5 m.
16 Speeltoestel of tuinmeubilair hoger dan 3 m resp 2 m maar lager dan 5 m: speeltoestel of tuinmeubilair bedoeld in noot 14 dat 5 mof hoger is.
228 6 Woningwet: nieuwbouw
17 Bouwwerk voldoet aan alle kenmerken van art. 3 lid 1: het bouwwerk voldoet aan alle kenmerken die in art. 3 lid 1 Bblb zijn gesteld. Deze kenmerken zijn: A van een dakraam: 1 onderzijde meer dan 0,5 m boven de dakvoet; 2 bovenzijde meer dan 0,5 m onder de daknok; en 3 zijkanten meer dan 0,5 m van de zijkanten van het winkel huren leeuwarden dakvlak; B van en bij een bouwwerk van beperkte omvang: 1 hoogte, gemeten vanaf het aansluitend terrein, minder dan 1 m, 2 bruto-oppervlakte minder dan 2 m2; en 3 voor-, zij- of achtererf voor niet meer dan 50% bebouwd; C bij een collector voor warmteopwekking: 1 plaatsing: a op een schuin dakvlak: binnen het vlak van het dak; · in of direct op het dakvlak; en · hellingshoek gelijk aan hellingshoek dakvlak; b op een plat dakvlak: afstand tot dakranden ten minste gelijk aan hoogte collector; en hellingshoek ten winkel huren amsterdam hoogste 35°; en 2 indien de collector niet een geheel vormt met de installatie voor het opslaan van het water: plaatsing installatie in het bouwwerk; D bij een paneel voor de opwekking van elektriciteit: 1 plaatsing: a op een schuin dakvlak: binnen het vlak van het dak; · in of direct op het dakvlak; en · hellingshoek gelijk aan hellingshoek dakvlak; b op een plat dakvlak: afstand tot dakranden ten minste gelijk aan hoogte paneel; en hellingshoek ten winkel huren schiphol hoogste 35°; en 2 indien het paneel niet een geheel vormt met de installatie voor het omzetten van de opgewekte elektriciteit: plaatsing installatie in het bouwwerk.

Het uitvoeren van bouwwerkzaamheden

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het uitvoeren van bouwwerkzaamheden ‘Artikel 4.8 Veiligheid op het bouwterrein 1 Het bouwen en het verrichten van alles wat daarmee in verband staat, moet geschieden op veilige wijze, onder meer zodanig dat de nodige veiligheidsmaatregelen kantoor huren purmerend zijn genomen ten behoeve van de weg en de in de weg gelegen werken en de weggebruikers en ten behoeve van naburige bouwwerken, open erven en terreinen en hun gebruikers. ( … )’ Ad h Welstand ‘Artikel 9 .1 De advisering door de welstandscommissie 1 De advisering over redelijke eisen van welstand is opgedragen aan de Stichting …. die uit haar midden personen voordraagt als lid van de welstandscommissie, hierna gezamenlijk te noemen: de welstandscommissie. 2 De welstandscommissie adviseert over de welstandsaspecten van aanvragen voor regulier vergunningplichtige kantoor huren drachten bouwwerken als bedoeld in artikel 44, eerste lid onder d van de Woningwet. De welstandscommissie baseert haar advies op de in de welstandsnota genoemde welstandscriteria. ( … )’
De voorschriften bij h hebben betrekking op de welstandscommissie, een adviesorgaan van de gemeente. De andere voorbeelden hebben betrekking op voorschriften omtrent het gedrag van burgers. Volgens art. 7b lid 2 Wonw is het verboden a een bouwwerk of standplaats te gebruiken of te laten gebruiken, anders dan in overeenstemming met de op dat gebruik van toepassing zijnde voorschriften in de bouwverordening (a); b een open erf of terrein te gebruiken of te laten gebruiken, anders kantoor huren hoogeveen dan in overeenstemming met de op dat gebruik van toepassing zijnde voorschriften in de bouwverordening (b); c een open erf of terrein in een staat te brengen, te laten komen of te houden die niet voldoet aan de op de staat van dat open erf of terrein van toepassing zijnde voorschriften in de bouwverordening (b); d te slopen, tenzij daarbij wordt voldaan aan de op dat slopen van toepassing zijnde voorschriften in de bouwverordening (den g).
Tegen overtreding van het verbod in art. 7b lid 2 Wonw kan zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk worden opgetreden. Bestuursrechtelijke handhaving is sinds 1 juli 2007 direct mogelijk zonder dat daartoe nog (de tussenstap van) een kantoor huren nieuwegein specifieke Woningwet-aanschrijving vereist is. Handhaving kan plaatsvinden door middel van het toepassen van bestuursdwang of het opleggen van een last onder dwangsom.

Het sluiten van een overeenkomst

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Zo kan een gemeente bijvoorbeeld aangeven op welke wijze een verzoek tot het sluiten van een overeenkomst moet worden ingediend, bij wie dat dient te gebeuren, hoe wordt aangeknoopt bij de inspraak en besluitvorming in het ruimtelijkeordeningsspoor en kantoor huren purmerend welke gegevens een particuliere eigenaar dient te overleggen. In de Wro zelf is voorgeschreven hoe bekendheid aan de overeenkomst over grondexploitatie wordt gegeven: van de overeenkomst wordt binnen twee weken na het sluiten daarvan door burgemeester en wethouders kennis gegeven in een van gemeentewege uitgegeven blad of een kantoor huren drachten dag-, nieuws-of huisaan-huisblad.
De gemeente kan ook voor de publiekrechtelijke weg kiezen. Zij stelt dan een exploitatieplan vast en verhaalt de kosten via een voorwaarde aan de bouwvergunning. De te verhalen kosten en de wijze van berekening worden afgeleid van het kantoor huren hoogeveen exploitatieplan. Nadat het exploitatieplan is vastgesteld kan alsnog een overeenkomst worden gesloten maar dan moet het exploitatieplan in acht worden genomen. Ten aanzien van het exploitatieplan zijn in de Wro en het Bro eisen gesteld. Particuliere grondexploitanten, zoals een projectontwikkelaar, weten daardoor waar zij aan toe zijn bij het kostenverhaal. De gemeenteraad moet een exploitatieplan vaststellen tenzij het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan of besluit begrepen kantoor huren nieuwegein gronden anderszins verzekerd is (art. 6.24 lid Wro). Het exploitatieplan werkt aldus als stok achter de deur: als partijen er in overleg niet uitkomen, wordt teruggevallen op het exploitatieplan, dat aan regels gebonden is.

Provinciale coördinatie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Provinciale coördinatie Ter verwezenlijking van provinciaal ruimtelijk beleid kunnen Provinciale Staten net als de gemeenteraad een ‘coördinatie startbesluit’ nemen (art. 3.33 Wro). De coördinatie kan mede inhouden dat een provinciaal inpassingsplan moet kantoor huren purmerend worden vastgesteld en dat de voorbereiding en bekendmaking daarvan moeten worden gecoördineerd met de voorbereiding en bekendmaking van de aan te duiden besluiten. Gedeputeerde Staten coördineren vervolgens de procedure die bij gemeentelijke coördinatie is beschreven. De provincie kan meer doen dan het coördineren van de procedure: Provinciale Staten kunnen besluiten dat Gedeputeerde Staten de voor de bedoelde verwezenlijking kantoor huren drachten benodigde besluiten nemen in plaats van de bestuursorganen die dat normaliter doen. Gedeputeerde Staten zouden bijvoorbeeld de gemeentelijke bouwvergunning of de ontheffing van de waterschapskeur kunnen verlenen. Gedeputeerde Staten kunnen niet in plaats van het Rijk een besluit nemen (art. 3.33 lid 3 Wro).
Indien voor de verwezenlijking van het provinciaal ruimtelijk beleid een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt, zullen daarin meer onderwerpen dan bij een ander MER moeten worden onderzocht. Toegevoegd worden de gevolgen voor het kantoor huren hoogeveen ruimtelijk beleid, van de sociaaleconomische gevolgen en van de gevolgen voor andere bij het provinciale project betrokken belangen, die van de verwezenlijking te verwachten zijn (art. 3.33 lid 6 Wro).
Indien Gedeputeerde Staten in de plaats treden van bijvoorbeeld de gemeente, moeten zij bij het ‘overnemen’ van de gemeentelijke bevoegdheid tot het nemen van het besluit zich houden aan de regeling op grond waarvan het besluit wordt vereist. Zo moet het besluit op een aanvraag om een ontheffing op grond van de gemeentelijke Algemene plaatselijke verordening voldoen aan de regels in die verordening. Het gevolg daarvan is dat de gemeentelijk vast te stellen regeling nog in de weg zou kunnen zitten aan het verwezenlij
168 4 Wet ruimtelijke ordening
ken van het provinciaal ruimtelijk beleid. Daarom is in art. 3.33 lid 7 Wro bepaald dat, voor zover de verwezenlijking van een onderdeel van het provinciaal ruimtelijk beleid onevenredig wordt belemmerd door een regeling van een gemeente of een kantoor huren nieuwegein waterschap, die bepalingen bij het nemen en uitvoeren van de te coördineren besluiten om dringende redenen buiten toepassing worden gelaten. Het buiten toepassing laten zal dus niet vaak voorkomen: alleen een onevenredige belemmering door een regeling kan vanwege een dringende reden buiten toepassing worden gelaten.

Procedure van het bestemmingsplan

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Procedure van het bestemmingsplan De bestemming van gronden, met inbegrip van de met het oog daarop gestelde regels, wordt binnen een periode van tien jaar, gerekend vanaf de datum van vaststelling van het bestemmingsplan, telkens opnieuw door de gemeenteraad vastgesteld (art. 3.1 lid 2 Wro). Indien de gemeenteraad meent dat kantoor huren purmerend het in overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening is, mag hij besluiten tot verlenging van de periode van tien jaar, met tien jaar (art. 3.1 lid 3 Wro). Indien niet voor het verstrijken van de periode van tien jaar de gemeenteraad opnieuw een bestemmingsplan heeft vastgesteld dan wel een verlengingsbesluit heeft genomen, vervalt de bevoegdheid tot het invorderen van rechten ter zake van na dat tijdstip door of vanwege kantoor huren drachten het gemeentebestuur verstrekte diensten die verband houden met het bestemmingsplan. Een gemeente kan niet volstaan met het gedeeltelijk herzien van een bestemmingsplan, omdat zij volgens art. 3.1 lid 2 Wro de bestemming van de gronden en de bijbehorende regels binnen tien jaar opnieuw moet vaststellen. Voor de gemeente zijn de leges voor de bouwvergunning veelal een belangrijke inkomstenbron, zodat van de mogelijke sanctie dat ter zake van zo’n dienst die verband houdt met een te oud bestemmingplan geen leges meer kunnen worden ingevorderd, een prikkel uitgaat. De kantoor huren hoogeveen legesheffing kan overigens nog wel plaatsvinden, maar op niet-betalen staat geen sanctie omdat niet ingevorderd mag worden.
Voorbereidingsbesluit Als voorbereiding op een te volgen bestemmingsplanprocedure kan de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit nemen op grond van art. 3.7 Wro. Het belangrijkste gevolg daarvan is dat de beslissing op een aanvraag bouwvergunning moet worden aangehouden door burgemeester en wethouders (art. 50 lid 1 Wonw) indien er geen grond is de vergunning te weigeren. Burgemeester en wethouders kunnen de bouwvergunning verlenen als het bouwwerk niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan (art. 50 lid 3 Wonw), maar ze zijn daar dus niet toe verplicht. De situatie kantoor huren nieuwegein ten aanzien van bouwplannen die in overeenstemming zijn met het geldende bestemmingsplan maar in strijd zijn met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan wordt dus bevroren door het voorbereidingsbesluit, veelal alleen een lijn op een kaart.