De plotselinge ‘beleidsommezwaai’

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Een bestuursorgaan kan beleidsregels vaststellen, maar hoeft dat niet te doen (art. 4:81 Awb). Indien beleidsregels zijn vastgesteld, mag worden verwacht dat een bestuursorgaan onder normale kantoorruimte huren groningen omstandigheden ook handelt conform de vastgestelde beleidsregels. Afwijking is echter mogelijk ‘wegens bijzondere omstandigheden’ (zie art. 4:84 Awb). Het afwegen van concrete belangen bij een aanvraag bijvoorbeeld kan leiden tot afwijking van het vastgestelde beleid (art. 3:4 lid 1 Awb).
De vraag of een besluit gekwalificeerd moet worden als een algemeen verbindend voorschrift, een besluit van algemene strekking, een beleidsregel, een privaatrechtelijke rechtshandeling of als een beschikking, is met name van belang voor de reikwijdte kantoorruimte huren leeuwarden van de rechtsbeschermingsmogelijkheden van de Awb. In het verdere verloop van dit boek wordt daarop ingegaan.
Het is niet altijd even duidelijk hoe een overheidshandeling moet worden gekwalificeerd.
•Voorbeeld In haar verzoek om vergoeding van schade van 29 september 1995 had Van Vlodrop BV primair gesteld dat het appellant niet vrijstond het gevoerde beleid inzake fotografisch-chemische afvalstoffen te wijzigen. Daarnaast had Van Vlodrop BV (voor zover appellant van mening zou zijn dat de plotselinge ‘beleidsommezwaai’ wel gerechtvaardigd was) verzocht om schadeloosstelling op grond van art. 3:4 Awb. Het bezwaarschrift van 22 december 1995 en het beroepschrift van 13 maart 1996 noemden eveneens deze dubbele grondslag. De Afdeling begreep hieruit dat kantoorruimte huren amsterdam Van Vlodrop BV primair haar eis tot schadevergoeding baseerde op de haars inziens onrechtmatigheid van de beleidswijziging. Voor zover echter de gestelde beleidswijziging niet onrechtmatig was, had Van Vlodrop BV haar aanspraak op schadeloosstelling gebaseerd op het mede aan art. 3:4 Awb ten grondslag liggende beginsel dat bestuursorganen gehouden zijn onevenredige schade, toegebracht bij de behartiging van een openbaar belang, te vergoeden. De Afdeling stelde vast dat het verzoek niet was gebaseerd op art. 15.20 en 15.21 Wet milieubeheer (Wm), die een kantoorruimte huren schiphol uitputtende regeling geven voor de vergoeding van schade die is veroorzaakt door de in die artikelen genoemde besluiten en wettelijke regelingen. Evenmin was het verzoek op een andere, specifieke wettelijke grondslag gebaseerd.

De Meststoffenwet

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

met betrekking tot de periodes die niet geschikt zijn voor het gebruik van meststoffen, inzake het gebruik van meststoffen op steile hellingen, op drassig, ondergelopen, bevroren of kantoorruimte huren groningen met sneeuw bedekt land en in de nabijheid van waterlopen, betreffende de minimumopslagcapaciteit voor dierlijke meststoffen en betreffende de methodes voor het gebruik van meststoffen, inclusief hoeveelheid en gelijkmatigheid van de verspreiding, waarmee de afvoer van nutriënten naar het water op een aanvaardbaar niveau wordt gehouden.
Ten slotte verplicht de Nitraatrichtlijn tot het stellen van aanvullende of verscherpte maatregelen kantoorruimte huren leeuwarden indien duidelijk wordt dat de eerder genoemde maatregelen niet toereikend zijn om de doelstellingen van de richtlijn te bereiken.
De Meststoffenwet heeft een stelsel van gebruiksnormen die gehandhaafd kunnen worden door bestuursrechtelijke en strafrechtelijke sancties. Jaarlijks mag een landbouwbedrijf een bepaalde hoeveelheid meststoffen op het bedrijf gebruiken. Men moet verantwoorden welke hoeveelheid is gebruikt. Productie, aanvoer en afvoer van kantoorruimte huren amsterdam meststoffen van het bedrijf moeten in de administratie worden berekend en vastgelegd. De gebruiksruimte is de ruimte die het bedrijf heeft voor het bemesten van de gewassen. Aan de hand van de gebruiksnormen kan per bedrijf de gebruiksruimte worden bepaald. Het werkelijke gebruik van meststoffen mag niet groter zijn dan de kantoorruimte huren schiphol gebruiksruimte. De wet kent de volgende gebruiksnormen: de gebruiksnorm voor dierlijke meststoffen; de stikstofgebruiksnorm voor meststoffen; de fosfaatgebruiksnorm voor meststoffen.

Burgemeester en wethouders

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Voorbeeld Een begraafplaats annex crematorium had al vaker méér crematies en asverstrooiingen verricht dan volgens de voorschriften bij de milieuvergunning was toegestaan. De kantoorruimte huren groningen emissiegrenswaarden in de vergunning dreigden in een jaar weer overschreden te worden. Burgemeester en wethouders van Bilthoven legden een last onder dwangsom op van f 3.000 (ca. €1.400) per crematie en f 200 (ca. €95) per asverstrooiing die plaats zouden vinden boven het per jaar toegestane aantal. In zijn uitspraak liet de voorzitter van de Afdeling de last onder kantoorruimte huren leeuwarden dwangsom in stand. Ten tijde van het besluit was het maximumaantal bijna bereikt en men leek niet van plan te stoppen. Er waren genoeg redenen om de preventieve last op te leggen. In de uitspraak merkt de voorzitter ook op dat ‘een dwangsom ( … ) niet kan worden aangemerkt als een administratieve boete en ook anderszins niet het karakter heeft kantoorruimte huren amsterdam van het opleggen van een sanctie met betrekking tot een reeds begane overtreding, maar uitsluitend tot doel heeft toekomstige overtredingen te voorkomen.’ (ABRvS (Vz) 1 november 1996, AB 1997/ 1 73)
Na het betalen van een dwangsom mag het bestuur, indien de overtreding voortgaat, weer een dwangsom opleggen of eventueel bestuursdwang toepassen. Het opleggen van een dwangsom kan goed dienst doen bij het steeds overtreden van gedragsvoorschriften, bijvoorbeeld het in strijd met de vergunningsvoorschriften kantoorruimte huren schiphol vroegtijdig starten van motoren of machines. Wanneer een dwangsom is vastgesteld, wordt de overtreder in de gelegenheid gesteld de betrokken overtreding ongedaan te maken. De dwangsom kan per tijdseenheid of per overtreding worden vastgesteld. Bij de dwangsombeschikking moet een tijdstip worden genoemd waarna de overtreding niet meer mag voortduren of worden herhaald. Ná dat moment ontstaat de schuld automatisch. Het bestuursorgaan kan dan de ontstane schuld invorderen, zo nodig met een dwangbevel. Het geld komt ten goede aan de rechtspersoon waarvan het bestuursorgaan de dwangsom heeft opgelegd. Zo leggen burgemeester en wethouders van X de dwangsom op die ten goede komt aan de rechtspersoon gemeente X. De hoogte van het opgelegde bedrag moet in redelijke verhouding staan tot het door de overtreding geschonden belang. In de dwangsombeschikking moet een maximum te verbeuren eindbedrag worden genoemd.
Een dwangsom kan niet worden opgelegd om af te dwingen dat een aanvraag milieuvergunning wordt ingediend. Het is namelijk geen overtreding om niet een aanvraag in te dienen, maar wel om een aangewezen inrichting op te richten of in werking te hebben zonder milieuvergunning.

Kwaliteit en integriteit

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Kwaliteit en integriteit
Voor het maken en uitvoeren van het milieubeleid vormen de resultaten van werkzaamheden die veelal door zogenaamde intermediaire organisaties worden uitgevoerd, essentiële kantoor huren groningen elementen. Intermediairs leveren vaak de gegevens op basis waarvan bevoegde gezagsinstanties besluiten nemen. Met intermediaire organisaties worden bedoeld advies- en ingenieursbureaus, laboratoria, aannemers, grondbanken, grondreinigers, certificeringsinstellingen en kantoor huren leeuwarden andere (milieu)dienstverleners die door opdrachtgevers normaal gesproken worden ingezet voor het verrichten van gespecialiseerde werkzaamheden in het kader van het milieubeheer. Laboratoria stellen bijvoorbeeld de kwaliteit van afval en grond vast op basis van door hen uitgevoerde analyses. Deze onderzoeksresultaten zijn bepalend voor de verwijderings- en hergebruikmogelijkheden van afval en grond. De analyses worden genomen op monsters die door kantoor huren amsterdam advies- en ingenieursbureaus zijn genomen. Ook de wijze waarop monsterneming heeft plaatsgevonden is bepalend voor de uiteindelijke onderzoeksresultaten. Indien de monsters niet op de juiste plaatsen zijn genomen wordt geen representatief beeld geschetst van de aard en de mate van verontreinigingen in bijvoorbeeld de bodem. Dat kan uiteindelijk ertoe leiden dat afgegraven grond niet op de juiste wijze wordt verwijderd of als secundaire grondstof wordt toegepast. Aangezien de onderzoeksresultaten tevens door bevoegde gezagsinstanties worden gebruikt bij de besluitvorming over bijvoorbeeld de export van afvalstoffen hebben de werkzaamheden die kantoor huren schiphol intermediairs verrichten een directe invloed op de kwaliteit van de overheidsbesluitvorming. Gezien de belangen is het dus van groot belang dat de intermediaire organisaties de werkzaamheden kwalitatief goed, met de nodige zorgvuldigheid, onafhankelijk en integer uitvoeren. Overheidsbeleid en -besluiten dienen immers te berusten op deugdelijke gegevens. Omdat werkzaamheden in bijvoorbeeld het bodembeheer niet in alle gevallen op een kwalitatief goede en integere wijze werden uitgevoerd, mede omdat er grote financiële voordelen zijn te behalen met regelovertreding, is de Wm met hoofdstuk 11 uitgebreid met een basis voor een stelsel van afdwingbare kwaliteitsnormen die van toepassing zijn op de uitvoerders. Bij of krachtens AMvB kunnen ter bevordering van de kwaliteit van bij of krachtens de AMvB aangewezen werkzaamheden en ter bevordering van de integriteit van degenen die deze werkzaamheden uitvoeren, regels worden gesteld, die nodig zijn in verband met de bescherming van het milieu (art. 11.2 lid 1 Wm). Het

Burgemeester en wethouders

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Burgemeester en wethouders van Neede verklaarden een aanvrager niet-ontvankelijk in zijn aanvraag milieuvergunning tot het veranderen van een schietbaan en de daarin kantoor huren groningen gebezigde werkwijze. Zij eisten een aanvraag om een revisievergunning. De Afdeling bestuursrechtspraak was het daarmee eens: ‘De Afdeling is van oordeel dat verweerders zich in redelijkheid op het standpunt hebben kunnen stellen dat de aangegeven uitbreidingen en wijzigingen kantoor huren leeuwarden een revisievergunning rechtvaardigen. Dat is temeer het geval nu de voorschriften van de vigerende vergunning niet langer voldoen, hetwelk door het verlenen van een revisievergunning kan worden hersteld.’ (ABRvS 22 februari 1995, nr. G05.93.3088)
Indien om een revisievergunning wordt gevraagd, mogen burgemeester en wethouders niet in afwijking daarvan een vergunning afgeven tot verandering van de inrichting of de werkwijze daarvan.
• Voorbeeld Burgemeester en kantoor huren amsterdam wethouders van Odoorn verleenden een veehouder een milieuvergunning. De Afdeling bestuursrechtspraak stelde vast dat een revisievergunning als bedoeld in art. 8.4 Wm was gevraagd. De vergunningaanvraag hield verband met het wijzigen van het veebestand, alsmede met het moderniseren en uitbreiden van de bestaande stallen. Burgemeester en wethouders hadden echter een wijzigingsvergunning als bedoeld in art. 8.1 lid 1 onder b Wm verleend. Door aldus te beschikken, werd de grondslag van de aanvraag kantoor huren schiphol verlaten, hetgeen zich niet verdraagt met het systeem van de Wet milieubeheer, dat ervan uitgaat dat wordt beschikt op een aanvraag zoals deze is ingediend. (ABRvS 30 januari 1995, nr. G05.93.2758)

De financiële opbrengsten

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Voorts bevinden zich op het terrein twee composthopen (van ongeveer 3 bij 6 bij 2 meter), een aantal fruitboompjes en opslag van hout- en tweedehandsmaterialen. Op het perceel worden circa 25 konijnen in verplaatsbare hokken en ongeveer 200 tot 300 (scharrel)kippen gehouden. De werkzaamheden worden voornamelijk verricht door het gezin van appellante. In drukke tijden helpen kantoor huren groningen derden mee. Producten worden in het eigen gezin verbruikt en, indien de oogst daartoe aanleiding geeft, vanuit het woonhuis en soms via een veiling aan derden verkocht. De financiële opbrengsten vormen zeker geen hoofdbron van bestaan; winst maken is ook niet het oogmerk van de activiteiten en zodanige winst zou niet zelden ontbreken. Naar het oordeel van de Afdeling kan in dit geval niet worden gesproken van een op winst gerichte bedrijfsmatige exploitatie van een veehouderij annex fruitteeltbedrijf. Daarentegen kantoor huren leeuwarden hebben de activiteiten, gelet op het vorenstaande, wel een zodanige omvang, dat zij boven hobbymatig karakter uitstijgen.’ Mede gelet op het aantal dieren en de aard en omvang van de activiteiten konden burgemeester en wethouders zich naar het oordeel van de Afdeling op het standpunt stellen dat er sprake is van een bedrijvigheid met een omvang alsof deze bedrijfsmatig is, als bedoeld in art. 1.1 lid 1 Wm. (ABRvS 21 april 1995, nr. G05.93.3205)
GS van Noord-Brabant zegden een bedrijf bestuursdwang aan ter zake van de opslag van gevaarlijke afvalstoffen in een container. In beroep stelde de Afdeling bestuursrechtspraak: ‘Uit kantoor huren amsterdam de stukken en het verhandelde ter zitting is gebleken dat de container met een inhoud van ongeveer 1 0 ton gevaarlijke afvalstoffen, zoals verfafval, verfverdunningsmiddelen en harsen, vanaf oktober of november 1995 op het des
9 .5 Vergunningen voor inrichtingen 361
betreffende perceel aanwezig was. ( …) ‘. Gelet op het soort en de hoeveelheid afval, alsmede de duur van de opslag op het terrein, waardoor de verrichte activiteit, te weten het kantoor huren schiphol opgeslagen houden van gevaarlijk afval, een continu karakter kreeg, was de Afdeling van oordeel dat in dit geval sprake was van een bedrijvigheid in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was. (ABRvS 16 mei 2000, AB 2000/334)

Mllleukwallteitseisen voor lucht

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Mllleukwallteitseisen voor lucht, algemeen
Omdat de Tweede Kamer had besloten dat de regeling omtrent luchtkwaliteit bij wet moest worden geregeld, is Titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen in de Wet milieubeheer opgenomen winkel huren groningen naast enkele andere wetswijzigingen. De Nederlandse wetgeving op het gebied van luchtkwaliteit is gebaseerd op de EU-kaderrichtlijn 96/62/EG. Voor specifieke stoffen zijn dochterrichtlijnen met luchtkwaliteitsnormen verschenen: de eerste dochterrichtlijn (1999/30/EG) stelt winkel huren leeuwarden eisen aan de concentraties voor fijn stof (PM10), stikstofdioxide (N02), stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxide (S02) en lood; de tweede dochterrichtlijn (2000/69/EG) stelt eisen aan de concentraties benzeen (C6H6) en koolmonoxide (CO); de derde dochterrichtlijn (2002/3/EG) stelt eisen aan de concentraties ozon (03); de vierde dochterrichtlijn (2004/107/ EG) stelt eisen aan de concentraties polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), cadmium, arseen, nikkel en kwik.
Door de wijziging van de Wet milieubeheer zijn de vier dochterrichtlijnen geïmplementeerd. De wijziging heeft tot doel
9.3 Milieukwaliteitseisen 347
negatieve effecten op de volksgezondheid als gevolg van te hoge niveaus van luchtverontreiniging aan te winkel huren amsterdam pakken en toch mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkeling te creëren ondanks de overschrijdingen van de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit.
9.3.3 Plandrempels en richtwaarden
Voor N02 en benzeen gelden plandrempels: grenswaarden die stapsgewijs, planmatig in een jaar moeten worden bereikt. Voor de voorafgaande jaren gelden minder strenge waarden. In bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn onder andere plandrempels opgenomen.
• Voorbeeld Voorschrift 7 .2 Voor benzeen gelden de volgende plandrempels voor de bescherming van de gezondheid van de mens, gedefinieerd als jaargemiddelde winkel huren schiphol concentraties: a in 2006, 9 microgram per m3; b in 2007, 8 microgram per m3; c in 2008, 7 microgram per m3; d in 2009, 6 microgram per m3•

Verbodsbepalingen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Hierna zal vooral worden ingegaan op de eerst genoemde verbodsbepalingen in relatie tot ruimtelijke projecten, plannen en ingrepen.
Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse soort, te plukken, te verzamelen, af winkel huren groningen te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei wijze van hun groeiplaats te verwijderen (art. 8 Flora- en faunawet).
Bepalingen betreffende dieren in hun natuurlijke leefomgeving (art. 9 t/m 12 Flora- en faunawet): Het is verboden dieren behorende tot een beschermde inheemse soort te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen. Het is verboden dieren behorende tot een beschermde inheemse soort opzettelijk winkel huren leeuwarden te verontrusten. Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren behorende tot een beschermde inheemse soort te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren. Het is verboden eieren van dieren behorende tot een beschermde inheemse soort te zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen.
De bepalingen betreffende planten op de groeiplaats en dieren in hun natuurlijke leefomgeving zijn niet alleen van belang voor bijvoorbeeld ruimtelijke ingrepen, zoals infrastructurele werken, bebouwing winkel huren amsterdam en herinrichting, maar ook voor bijvoorbeeld werkzaamheden in het kader van onderhoud en beheer, inclusief beheerwerkzaamheden in natuurgebieden, bosbouw en dergelijke.
334 8 Overige wetten voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Wanneer bijvoorbeeld een projectontwikkelaar of een gemeente plannen ontwikkelt voor ruimtelijke ingrepen of voornemens is werkzaamheden uit te voeren, moet hij vooraf goed beoordelen of er mogelijke nadelige consequenties voor beschermde inheemse winkel huren schiphol soorten zijn. In beginsel is de initiatiefnemer zelf verantwoordelijk. Hij moet tijdens de uitwerking van zijn plannen of tijdens het plannen van werkzaamheden het volgende in kaart brengen:

Bovengemeentelijk ruimtelijk-ordeningsbeleid

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Als een gemeente in een gebied ligt waar zij op grond van bovengemeentelijk ruimtelijk-ordeningsbeleid weinig mogelijkheden heeft om de woonruimtevoorraad uit te breiden, mag de grens hoger worden gesteld, onder goedkeuring van winkel huren groningen Gedeputeerde Staten. Aan eigenaren kan worden verplicht om leegstand aan burgemeester en wethouders te melden, indien de leegstand ten minste twee maanden heeft geduurd. In de huisvestingsverordening worden de categorieën mensen/woningzoekenden aangewezen die voor het verkrijgen van een huisvestingsvergunning in aanmerking komen. Het gaat daarbij vooral om mensen met lage inkomens. Voorgeschreven mag worden dat woonruimten van een bepaalde aard, grootte of prijs passend zijn voor bepaalde woningzoekenden, bijvoorbeeld benedenwoningen voor winkel huren leeuwarden bejaarden of grote woningen voor grote gezinnen. Er kan worden bepaald dat bepaalde woningzoekenden voorrang hebben op anderen; er kunnen urgentiecriteria worden vastgesteld. Niet is toegestaan dat aan woningzoekenden eisen van lokale sociale en/of economische binding worden gesteld. Dit soort eisen mag alleen in regionaal verband worden gesteld, niet plaatselijk per gemeente. Het is mogelijk om te bepalen dat woningzoekenden die een woning verlaten die dringend nodig is voor de woonruimteverdeling, voorrang krijgen. In de huisvestingsverordening mag worden bepaald dat burgemeester en wethouders een register bijhouden van woningzoekenden.
Indien categorieën winkel huren amsterdam woonruimten zijn aangewezen waarvoor het vereiste van een huisvestingsvergunning geldt, kunnen eigenaren van woningen verplicht worden om het ter beschikking (leeg) komen van een woning onverwijld aan burgemeester en wethouders te melden. Tot uiterlijk twee weken na de melding kunnen burgemeester en wethouders de eigenaar een voordracht doen uit woningzoekenden die behoren tot de aangewezen categorieën. Als de
320 8 Overige wetten voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
eigenaar zelf een kandidaat-bewoner aanmeldt die voldoet aan de criteria en bij de gemeente geen woningzoekende is ingeschreven die urgenter is, verkrijgt de kandidaat-bewoner de winkel huren schiphol huisvestingsvergunning. Uiterlijk tien weken na de melding door de eigenaar kunnen burgemeester en wethouders andere woningzoekenden voordragen, indien er geen overeenstemming tussen de eigenaar en de eerder door de gemeente voorgedragen woningzoekende ontstaat om de woning te gebruiken.

Een beschermd stads- of dorpsgezicht

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Binnen zestien maanden na het voorstel van de minister van OC&W tot aanwijzing van een bepaald stads- of dorpsgezicht, beslissen de ministers van OC&W en VROM over de aanwijzing. Het besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en in aanmerking komende dag-of nieuwsbladen. Ter bescherming van een beschermd stads- of dorpsgezicht moet de gemeenteraad een bestemmingsplan vaststellen; bij het besluit tot aanwijzing van het beschermde stads-of dorpsgezicht winkel huren groningen kan worden bepaald of en in hoeverre geldende bestemmingsplannen als beschermend bestemmingsplan kunnen worden aangemerkt (art. 36 Monw). In de regel nemen de gemeenten het initiatief om te komen tot een beschermd stads- of dorpsgezicht. De gemeenteraad stelt een op bescherming gericht bestemmingsplan vast. De officiële aanwijzing tot beschermd stadsof dorpsgezicht komt daarna. Binnen een stads- of dorpsgezicht is het winkel huren leeuwarden verboden een bouwwerk af te breken zonder een sloopvergunning van burgemeester en wethouders (art. 37 Monw).
Ad g Archeologische monumentenzorg Op 1 september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg in werking getreden. Hiermee worden de uitgangspunten van het Verdrag van Malta binnen de Nederlandse wetgeving en met name in hoofdstuk 5 van de Monumentenwet geïmplementeerd. De wet regelt de bescherming van archeologisch erfgoed in de bodem, de inpassing ervan in de ruimtelijke ontwikkeling en de financiering van opgravingen: ‘de veroorzaker betaalt’ . Gemeenten moeten rekening houden met archeologie bij nieuwe bestemmingsplannen. Provincies krijgen de taak om ‘archeologische attentiegebieden’ aan te wijzen. Voor die gebieden zullen gemeenten ook hun bestaande winkel huren amsterdam bestemmingsplannen moeten aanpassen. Provincies gaan ontgrondingen toetsen op archeologisch belang en spelen verder een belangrijke rol bij de MER-procedure. Een milieueffectrapportage is een instrument om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming.
8.2 Monumentenwet 305
Het Rijk moet instaan voor het archeologisch belang van zijn ‘eigen’ projecten (zoals de aanleg van de Hogesnelheidslijn). Het Rijk creëert ook de voorwaarden voor een goede wetsuitvoering. Zo is in art. 38 bepaald dat de gemeenteraad in het belang van de archeologische monumentenzorg bij verordening onder meer: regel moet vaststellen met winkel huren schiphol betrekking tot de eisen die burgemeester en wethouders kunnen stellen aan onderzoek in het kader van het doen van opgravingen; of gevallen moet vaststellen waarin burgemeester en wethouders kunnen afzien van nader archeologisch onderzoek of het opleggen van daartoe strekkende verplichtingen.