Algoritmen

Waarom doen experts het minder goed dan algoritmen? Eén door Meehl veronderstelde reden is dat experts proberen slim te zijn, in hun denken buiten de gebruikelijke kaders treden en bij het maken van hun voorspellingen complexe combinaties van kenmerken in beschouwing nemen. In incidentele gevallen kan kantoor huren groningen complexiteit nuttig zijn, maar meestal wordt de validiteit erdoor geschaad. Eenvoudige combinaties van kenmerken zijn beter. Verscheidene onderzoeken hebben aangetoond dat menselijke beslissers zelfs minder goed zijn dan een voorspellende formule wanneer ze de score van deze formule in handen hebben! Ze hebben het gevoel dat ze de score kunnen verbeteren omdat kantoor huren leeuwarden ze aanvullende informatie over het geval bezitten, maar in de meeste gevallen hebben ze ongelijk. Volgens Meehl zijn er maar weinig omstandigheden waarbij het verstandig is om een formule door een beoordeling te vervangen. In een beroemd gedachte-experiment beschreef hij een formule die voorspelt of een bepaalde persoon die avond naar de film zal gaan en tekende daarbij aan dat de formule niet gebruikt mag worden wanneer bekend wordt dat de betrokken persoon op die dag zijn been heeft gebroken. Deze ‘regel van het gebroken been’ is ingeburgerd geraakt. Natuurlijk gaat het erom kantoor huren amsterdam dat mensen maar zelden hun been breken, maar dat dit dan ook de doorslag geeft. Een andere reden voor de mindere kwaliteit van beoordeling door experts is dat mensen onverbeterlijk inconsistent zijn in het samenvattend beoordelen van complexe informatie. Wanneer hun gevraagd wordt dezelfde informatie twee keer te beoordelen, geven ze vaak verschillende antwoorden. Deze inconsistentie kan zulke vormen aannemen dat het een voorwerp wordt van ernstige zorg. Ervaren radiologen die thoraxfoto’s als ‘normaal’ of ‘abnormaal’ beoordelen, spreken zichzelf 20 procent van de keren tegen als ze op verschillende momenten dezelfde foto onder ogen krijgen.3 Uit een onderzoek onder rnr zelfstandige accountants die gevraagd werden de betrouwbaarheid van interne controles van ondernemingen te beoordelen, bleek eenzelfde hoge mate van inconsistentie. 4 Een vergelijkende analyse van 41 afzonderlijke kantoor huren schiphol onderzoeken naar de betrouwbaarheid van oordelen van accountants, pathologen, psychologen, managers en andere professionals doet vermoeden dat dit niveau van inconsistentie algemeen voorkomt, zelfs wanneer een bepaald geval binnen enkele minuten opnieuw wordt beoordeeld.s Onbetrouwbare oordelen kunnen geen geldige voorspellingen opleveren van wat dan ook.

Het bedrijfsleven

Om beter te begrijpen wat gaande is, zou u zich kunnen voorstellen dat aan deskundigen in het bedrijfsleven, zoals andere ceo’s, gevraagd wordt commentaar te geven op de kantoor huren groningen reputatie van de topman van een bedrijf. Deze deskundigen zijn zich er scherp van bewust of het betreffende bedrijf in het jongste verleden al of niet succesvol is geweest. Zoals we eerder in het geval van Google gezien hebben, brengt deze kennis een halo tot stand. De ceo van een succesvol bedrijf wordt al snel als flexibel, methodisch en besluitvaardig beschouwd. En stelt u zich nu voor dat er een jaar is voorbijgegaan en de resultaten gekelderd zijn. Dezelfde ceo zal nu worden beschreven als onzeker, rigide en autoritair. Op het moment zelf doen beide beschrijvingen kantoor huren leeuwarden overtuigend aan: het lijkt bijna absurd om een succesvolle leider als rigide en onzeker te beschouwen, of een leider in moeilijke tijden als flexibel en methodisch. Het halo-effect is zelfs zo sterk dat je je waarschijnlijk zult verzetten tegen het idee dat dezelfde persoon met hetzelfde gedrag methodisch lijkt te zijn als alles goed gaat en rigide wanneer het tegenzit. Vanwege het halo-effect draaien we het oorzakelijke verband om: we zijn geneigd te geloven dat het bedrijf faalt omdat de ceo rigide is, terwijl de ceo in werkelijkheid rigide lijkt te zijn omdat het bedrijf in een dip zit. Op die manier ontstaat illusoir begrip. In combinatie verklaren het halo-effect en de uitkomstbias de kantoor huren amsterdam uitzonderlijke aantrekkingskracht van boeken die een werkbare moraal proberen te ontlenen aan systematisch onderzoek van succesvolle bedrijven. Een van de bekendste voorbeelden van dit genre is Built to Last van Jim Collins en Jerry 1. Porras. Dit boek bevat een grondige analyse van achttien paren van concurrerende bedrijven waarvan het ene succesvoller was dan het andere. De gegevens voor deze vergelijkingen zijn beoordelingen
216 Deel 111- Overmatig vertrouwen
van verschillende kantoor huren schiphol aspecten van de cultuur, strategie en managementpraktijken van de betreffende bedrijven. ‘We geloven dat elke ceo, manager en ondernemer in de wereld dit boek zou moeten lezen’, verklaren de auteurs van Built to Last. ‘U bent in staat een visionair bedrijf op te bouwen.’14

Intuïtieve voorspellingen corrigeren

Intuïtieve voorspellingen corrigeren
Het leven biedt ons talloze mogelijkheden om voorspellingen te doen. Economen voorspellen de inflatie en werkloosheid, financieel analisten omzet, militaire strategen slachtoffers, durfkapitalisten kantoor huren groningen de winstgevendheid van activa, uitgevers oplages, aannemers de tijd die het kost om een project te voltooien, koks de verwachte populariteit van bepaalde gerechten, architecten de hoeveelheid beton die nodig is voor een gebouw, brandweercommandanten de hoeveelheid bluswagens die nodig is om een brand te blussen. In ons privéleven kantoor huren leeuwarden voorspellen we de reactie van onze partner op het voorstel om te verhuizen of proberen we in te schatten hoe we tegen een nieuwe baan zouden aankijken. Sommige voorspellingen, zoals de voorspellingen van architecten, zijn gebaseerd op berekeningen, uitgebreide tabellen en analyses van vergelijkbare situaties. Andere hebben te maken met intuïtie en Systeem r, in twee varianten. Sommige intuïtieve oordelen zijn hoofdzakelijk gebaseerd op vaardigheid en expertise, verkregen door ervaring. De snelle en automatische inschattingen en keuzen van schaakgrootmeesters, brandweercommandanten en artsen (door Gary Klein beschreven in onder kantoor huren amsterdam andere Sources of Power) zijn hier goede voorbeelden van – oplossingen voor problemen dienen zich snel aan omdat men bepaalde signalen herkent. Andere intuïtieve oordelen, die voor de buitenstaander soms niet te onderscheiden zijn van de hiervoor genoemde, komen voort uit heuristiek en omvatten het vervangen van een lastige vraag door een gemakkelijke. Deze intuïtieve oordelen gaan gepaard met een hoge mate van vertrouwen, zelfs al zijn ze gebaseerd op niet-regressieve evaluaties van zwakke aanwijzingen. Uiteraard kantoor huren schiphol worden veel oordelen, vooral in een professionele context, beïnvloed door een combinatie van analyse en intuïtie.

Besluitvorming

Het Linda-onderzoek trok veel aandacht, maar bleek ook een magneet voor criticasters van onze benadering op besluitvorming. Zoals we zelf ook al hadden gedaan, identificeerden flexplek huren groningen onderzoekers combinaties van instructies en suggesties die de frequentie van de misvatting reduceerden. Volgens anderen was het in de context van het Linda-vraagstuk niet vreemd dat respondenten ‘waarschijnlijkheid’ en ‘aannemelijkheid’ door elkaar haalden. Deze argumenten werden flexplek huren leeuwarden soms zelfs gebruikt om te beweren dat onze hele onderzoeksopzet verkeerd was: als één opvallende cognitieve illusie kon worden afgezwakt of geëlimineerd, zou dit ook wel voor andere gelden.3 Maar deze redenatie negeert het unieke kenmerk van de conjunctiefout als conflict tussen intuïtie en logica. De bewijzen voor de heuristiek die we uit de between subjects-onderzoeken (waaronder het Linda-onderzoek) hadden verzameld, werden niet weerlegd – ze werden eenvoudigweg genegeerd, en hun waarde werd gereduceerd door een exclusieve focus op de conjunctiefout. Het uiteindelijke flexplek huren amsterdam resultaat van het Linda-onderzoek was vooral dat ons werk bekend werd onder het grote publiek, terwijl de geloofwaardigheid van onze benadering onder academici enige averij opliep. Dit was niet het resultaat dat we hadden verwacht. Als u een rechtszitting bezoekt, zult u zien dat advocaten twee aanvallende stijlen gebruiken: om een zaak om zeep te helpen zaaien ze twijfel over de sterkste pijlers onder de zaak, en om een getuige ongeloofwaardig te doen overkomen richten ze zich op het zwakste onderdeel van de getuigenis. Deze focus op zwakke plekken is ook gemeengoed in politieke debatten. In wetenschappelijke context vind ik deze benadering minder passend, maar flexplek huren schiphol ik heb inmiddels geaccepteerd dat de debatnormen in de sociale wetenschappen een dergelijke politieke stijl niet verbieden, vooral als het onderwerp belangrijk is – en de aanwezigheid van biases in menselijke besluitvorming is een belangrijk onderwerp.

Het probleem

Op het hoogtepunt van de crisis werd er dagelijks bericht over Love Canal, werden wetenschappers die het probleem bagatelliseerden genegeerd, zond ABC News een programma uit met de naam The Killing Ground en werd er
13. Beschikbaarheid, emotie en risico I 5 I
met lege grafkisten flexplek huren groningen (in kindermaat) voor het gemeentehuis rond geparadeerd. Een groot aantal inwoners werd op kosten van de overheid elders gehuisvest en in het begin van de jaren tachtig werd het opruimen van giftige afvalstoffen een belangrijk beleidsvraagstuk. De wetgeving die het schoonmaken van vervuilde grond moest regelen, CERLA, wordt nog steeds als significant succes gezien. De wetgeving was echter ook duur en volgens sommigen had men met hetzelfde bedrag meer mensenlevens kunnen redden als er andere prioriteiten waren flexplek huren leeuwarden gesteld. De meningen over wat er nu precies is gebeurd in Love Canal zijn nog steeds verdeeld; schade voor de volksgezondheid is niet aangetoond. Kuran en Sunstein beschreven het verhaal bijna als een pseudo-evenement, terwijl milieuactivisten nog steeds spreken van de ‘Love Canal-ramp’. De meningen waren ook verdeeld over het tweede voorbeeld dat Kuran en Sunstein gebruikten om het concept van de beschikbaarheidscascade te verduidelijken: het Alar-incident van 1989, door milieuschadeontkenners ook wel de ‘Alar-hoax’ genoemd. Alar was een chemische stof die op appels werd gespoten om de groei te bevorderen. Het incident begon met verhalen in de media dat grote concentraties van de stof bij ratten en muizen tot tumorgroei leidden. Het bericht veroorzaakte uiteraard enige angst bij het grote flexplek huren amsterdam publiek, en die angst trok weer de aandacht van de media -het basismechanisme van een beschikbaarheidscascade. Het verhaal domineerde de media en leidde tot opvallende gebeurtenissen, zoals de getuigenis van actrice Meryl Streep voor het Congres. Appels en appelproducten werden in de ban gedaan en appelboeren leden grote verliezen. Kuran en Sunstein citeerden een burger die zich afvroeg ‘of het veiliger was om appelsap door de gootsteen te gieten of naar de afvalverwerking te brengen’. De producent van Alar stopte met de productie en de FDA verbood het gebruik van het middel. Verder onderzoek maakte duidelijk dat de stof een zeer kleine kans op kankervorming met zich meebracht, maar het Alar-incident was overduidelijk een overdreven reactie op een klein probleem. De invloed van het incident flexplek huren schiphol op de volksgezondheid was waarschijnlijk zelfs negatief, omdat men minder (gezonde) appels ging eten.

Een enigszins juist antwoord

Er zijn situaties waarin referentie zinvol lijkt. Het is immers logisch dat mensen die lastige vragen krijgen voorgelegd, elke kans op een enigszins juist antwoord aangrijpen. Als u weinig tot niets weet over de sequoia’s in Californië en de vraag krijgt of een dergelijke boom hoger kan worden dan 1200 feet, zult u ervan uitgaan dat deze flexplek huren groningen lengte niet ver van de waarheid zal liggen. Degene die de vraag heeft bedacht, moet de echte lengte van deze bomen wel kennen, dus kan het referentieniveau een waardevolle suggestie zijn. Een belangrijke ontdekking in het onderzoek naar referentieniveaus is echter dat niveaus die overduidelijk flexplek huren leeuwarden willekeurig zijn gekozen, even effectief zijn als daadwerkelijk informatieve niveaus. Toen we een rad van fortuin gebruikten om schattingen van het aantal Afrikaanse landen in de Verenigde Naties te sturen, bleek de referentie-index 44 procent, ruim binnen de marge van niveaus die echt als suggestie kunnen worden opgevat. Even sterke referentie-effecten zijn waargenomen in experimenten waarin de laatste cijfers van iemands sofinummer als referentieniveau werden gebruikt (bijvoorbeeld voor het schatten van het aantal artsen in een stad). De conclusie is duidelijk: referentieniveaus ontlenen hun werking niet aan het feit dat mensen menen dat ze informatief zijn. De flexplek huren amsterdam kracht van willekeurige referentieniveaus is op verschillende verontrustende manieren aangetoond. Duitse rechters met meer dan vijftien jaar ervaring lazen eerst een beschrijving van een vrouw die opgepakt was voor winkeldiefstal en wierpen vervolgens verzwaarde dobbelstenen, zodat het resultaat altijd 3 of 9 was.7 Zodra de dobbelstenen uitgerold waren, werd aan de rechters gevraagd of ze de vrouw zouden veroordelen tot een gevangenisstraf die (in maanden) hoger of lager was dan het geworpen aantal ogen. Tot slot flexplek huren schiphol moesten ze de exacte straf voor de dievegge vaststellen. De rechters die een 9 hadden gegooid, zouden haar tot 8 maanden hebben opgesloten; de rechters die een 3 hadden gegooid, kozen voor een straf van 5 maanden. De referentie-index bedroeg dus 50 procent.

Systeem 1

Over substitutie en heuristiek
‘Weten we nog welke vraag we precies moeten beantwoorden? Of proberen we nu een antwoord te vinden op een gemakkelijkere vraag?’
‘De vraag is of deze kandidaat flexplek huren groningen de verkiezingen kan winnen. De vraag die we nu lijken te beantwoorden, is of ze goed is in interviews. Laten we beide zaken even apart houden.’
‘Hij staat achter het project, dus denkt hij dat de kosten beperkt en de voordelen aanzienlijk zijn. Een goed voorbeeld van affectheuristiek!’
‘We gebruiken de cijfers flexplek huren leeuwarden van het voorgaande jaar als heuristiek om de waarde van het bedrijf over enkele jaren te voorspellen. Is deze heuristiek genoeg? Welke andere informatie hebben we nodig?’
Het volgende kader bevat een lijst kenmerken en activiteiten die aan Systeem l worden toegeschreven. Elke actieve zin vervangt een andere bewering, technisch accurater maar lastiger om te begrijpen, die erop neerkomt dat er automatisch een mentale activiteit flexplek huren amsterdam plaatsvindt. Ik hoop dat deze lijst van kenmerken u helpt om een intuïtief beeld te schetsen van de ‘persoonlijkheid’ van het fictieve Systeem I. Zoals u ook met andere mensen zult hebben, zult u een bepaalde indruk krijgen over wat Systeem l in verschillende omstandigheden zou doen – en de meeste van deze vermoedens zullen kloppen.
Systeem 1:
• genereert indrukken, gevoelens en neigingen; deze veranderen, mits goedgekeurd door Systeem 2, in overtuigingen, attitudes en intenties; • werkt automatisch en snel, zonder al te veel moeite, en zonder welbewuste controle; • kan geprogrammeerd flexplek huren schiphol worden door Systeem 2 om zich extra te concentreren wanneer er een patroon wordt waargenomen (zoeken); • genereert na voldoende training relevante reacties en accurate ingevingen;

Snel conclusies trekken

Snel conclusies trekken op basis van beperkte informatie is zo belangrijk voor ons begrip van intuïtief denken, en neemt zo’n belangrijke plaats in in dit boek, dat ik een nogal ongemakkelijk acroniem zal gebruiken: WYSTATT, oftewel What You See Is All There Is (‘Wat je ziet is alles wat er is’). Er is niet meer dan datgene wat u ziet. Systeem r is relatief ongevoelig voor zowel de kwaliteit en kwantiteit van de informatie die onze flexplek huren groningen indrukken en ingevingen verzorgt. Amos Tversky becommentarieerde samen met twee van zijn studenten een onderzoek over WYSIATI door te kijken naar de reactie van mensen die eenzijdige informatie krijgen en zich hiervan bewust zijn.5 De respondenten kregen diverse juridische scenario’s voorgeschoteld, waaronder het volgende:
Op 3 september was de flexplek huren leeuwarden eisende partij David Thornton, een 43-jarige vakbondsvertegenwoordiger, aanwezig in de Thrifty Drug Store om een routine-inspectie uit te voeren. Tien minuten na zijn komst werd hem door de vestigingsmanager verteld dat hij niet langer in de winkel mocht praten met de aan de vakbond gelieerde werknemers. In plaats hiervan moest hij zijn controle in een achterkamertje uitvoeren, tijdens de lunchpauze van de werknemers. Een dergelijk verzoek is toegestaan volgens de cao, maar is de in praktijk nog nooit voorgekomen. Toen mr. Thornton zich hierover beklaagde, kreeg hij de keuze om het verzoek in te willigen, de winkel te verlaten of door de politie te flexplek huren amsterdam worden afgevoerd. Mr. Thornton vertelde aan de manager dat hij altijd wel een minuut of tien met werknemers op de werkvloer mocht praten, zolang de werkzaamheden niet werden verstoord, en dat hij liever gearresteerd wilde worden dan dat hij zijn normale werkwijze zou veranderen. De manager belde hierop de politie, die mr. Thornton enige tijd later geboeid afvoerde. Nadat hij kort was ingesloten, werd de aanklacht ingetrokken. Mr. Thornton klaagt nu Thrifty Drug Store aan voor het doen van een valse aangifte.
Alle respondenten kregen flexplek huren schiphol deze informatie te lezen, maar hierna werden ze in twee groepen verdeeld die elk het verhaal van een van de advocaten van beide partijen te horen kregen.

Een opmerkelijke ontdekking

Een andere opmerkelijke ontdekking is de grote invloed van stemming op dit intuïtieve proces. De onderzoekers stelden een ‘intuïtie-index’ op om de nauwkeurigheid te meten. Ze ontdekten dat als de respondenten in een goede stemming waren (doordat ze voor de test zelf aan leuke dingen moesten denken), de nauwkeurigheid meer flexplek huren groningen dan verdubbelde. 22 Nog opvallender was de ontdekking dat verdrietige respondenten niet in staat bleken om de intuïtieve taak goed uit te voeren; hun uitkomsten waren niet beter dan volstrekte willekeur. Kennelijk beïnvloedt stemming de werking van Systeem r. Als we ons niet op ons gemak voelen of verdrietig zijn, verliezen we het contact met onze intuïtie. Deze uitkomsten flexplek huren leeuwarden vormen extra bewijs dat een goed humeur, intuïtie, creativiteit, lichtgelovigheid en een hoge afhankelijkheid van Systeem r een cluster vormen. 23 Aan de andere kant zijn verdriet, oplettendheid, wantrouwen, een analytische insteek en extra inspanning aan elkaar gerelateerd. Een goed humeur drukt Systeem 2 naar de achtergrond: als mensen goedgemutst zijn, zijn ze intuïtiever en creatiever ingesteld, maar ook minder oplettend en ontvankelijker voor logische fouten. Ook in dit
geval is deze relatie biologisch zinvol, net als bij het mere exposure effect. Een goed humeur is een signaal dat dingen goed gaan, dat de omgeving veilig is: het is in orde om wat minder oplettend te zijn. Een slecht humeur betekent dat een en ander minder goed verloopt, dat er dreiging is -oplettendheid is noodzakelijk. Cognitief gemak is zowel een flexplek huren amsterdam oorzaak als een gevolg van een goed humeur. De Remote Association Test kan ons nog meer vertellen over het verband tussen cognitief gemak en positieve gevoelens. Neem de volgende drie-eenheden:
Schakel Schuim
U had dit uiteraard niet kunnen weten, maar metingen van elektrische activiteit in de spieren van uw gezicht hadden waarschijnlijk aangetoond dat u bij het lezen van de tweede drie-eenheid, die een gedeelde associatie heeft (‘zee’) een lichte glimlach kreeg. Deze reactie werd vertoond door respondenten die niet waren ingelicht over eventuele gedeelde associaties: ze kregen slechts een rijtje van woorden te zien en flexplek huren schiphol moesten na het lezen van de woorden op de spatiebalk drukken. 24 Het cognitieve gemak dat ontstaat door het lezen van woorden die aan elkaar lijken te zijn gerelateerd, blijkt op zichzelf al aangenaam.

Het wonder van priming

Het wonder van priming Zoals gebruikelijk is in wetenschap was de eerste doorbraak in ons begrip van het associatiemechanisme te danken aan een betere meetmethode. Tot enkele decennia geleden konden we associatie alleen bestuderen door mensen vragen te stellen als: ‘Wat is het eerste woord dat in je opkomt als je het woord DAG hoort?’ De onderzoekers telden flexplek huren groningen vervolgens het aantal keer dat de antwoorden ‘nacht’, ‘zon’ of ‘lang’ werden gegeven. In de jaren tachtig ontdekten psychologen dat blootstelling aan een woord leidt tot directe en meetbare veranderingen in het gemak waarmee gerelateerde woorden in de gedachten van de respondent opkomen. Als u recentelijk het woord ETEN hebt gehoord of gezien, bent u tijdelijk beter in staat om het woordfragment SOP in SOEP te veranderen in plaats van STOP. Het tegenovergestelde gebeurt uiteraard wanneer u LICHT had gelezen of gehoord. We noemen dit priming: het idee flexplek huren leeuwarden is dat ETEN het idee van SOEP sneller oproepbaar maakt en dat LICHT dit met STOP doet.4 Priming kan diverse vormen aannemen. Als u op dit moment aan ETEN denkt (of u zich hier nu bewust van bent of niet), zult u het woord SOEP sneller herkennen als dit door iemand wordt gemompeld of in een klein lettertype is afgedrukt. Uiteraard bent u niet alleen mentaal voorbereid op soep, maar ook op talloze andere, aan voedsel gerelateerde zaken, waaronder vork, hongerig, vet, dieet enzovoort. Als u flexplek huren amsterdam tijdens uw laatste restaurantbezoek op een wiebelende stoel hebt gezeten, zult u ook mentaal voorbereid zijn op wiebelen. Deze ideeën kunnen u ook weer op andere ideeën brengen, hoewel minder sterk. De activering verspreidt zich flexplek huren schiphol door een klein gedeelte van het uitgebreide netwerk van geassocieerde ideeën, als rimpels in een vijver.