De Enquêtewet

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Bij deze formulering vallen een paar dingen op: de inlichtingen worden gegeven aan de Kamer(s). Dit houdt in dat voor het houden van een interpellatie toestemming nodig is van een meerderheid in de Kamer(s). Gewoonlijk wordt een interpellatie flexplek huren groningen mondeling gehouden. Een beroep op het belang van de staat wordt zelden gedaan; dit betekent dat een minister en/of staatssecretaris verplicht is om antwoord te geven, wanneer hij zich niet beroept op het belang van de staat.
Naast het recht van interpellatie beschikt elk Kamerlid over het vragenrecht. Het vragenrecht ligt niet in de Grondwet verankerd, maar is opgenomen in de Reglementen van Orde van beide Kamers. Voor het stellen van vragen aan ministers en staatssecretarissen is geen toestemming van een Kamermeerderheid nodig. De beantwoording geschiedt gewoonlijk schriftelijk. Een verplichting tot flexplek huren leeuwarden antwoorden bestaat er niet. Ook heeft elk der Kamers van de Staten-Generaal het recht van motie. Het recht van motie houdt de mogelijkheid in om een wens kenbaar te maken of een oordeel uit te spreken. De minister tot wie de motie is gericht, is niet verplicht om gevolg te geven aan de motie. Zij heeft dus geen rechtsgevolgen. Een speciale motie is de motie van wantrouwen. Aan het einde van deze subparagraaf wordt hierop ingegaan. Ten slotte kan als controle-instrument van de regering worden vermeld het recht van enquête (art. 70 Gw). Dit is het recht van de beide Kamers een commissie in te stellen die wordt belast met het onderzoek naar een bepaald onderwerp. Ten behoeve van dat onderzoek kunnen aan die commissie onder meer bevoegdheden worden verleend met betrekking tot het oproepen en onder ede verhoren van flexplek huren amsterdam getuigen. Er zijn onder andere enquêtes gehouden naar de verlening van financiële steun aan de scheepswerven van de RSV, naar de uitvoering van subsidieregelingen in de volkshuisvesting, naar de totstandkoming van een fraudebestendig paspoort, naar de uitvoering van socialezekerheidswetten, naar de opsporingsmethoden van de politie, en naar flexplek huren schiphol de Bijlmerramp. Ook de enquête naar de bouwfraude kan hier worden vermeld. Het recht van enquête is verder geregeld in de Enquêtewet.

Een internationale overeenkomst

Verdragen Een verdrag is een internationale overeenkomst tussen staten. Het is een bilateraal verdrag als het wordt gesloten tussen twee staten; bij meer staten is het een multilateraal flexplek huren groningen verdrag. De regering sluit het verdrag; het is pas bindend als de Staten-Generaal er goedkeuring aan hebben verleend. Wijkt een verdrag af van de Grondwet, dan is op grond van art. 91 lid 3 Gw uitdrukkelijke goedkeuring nodig van de Staten-Generaal met ten minste een tweederde meerderheid van de stemmen.
Een verdrag legt verplichtingen flexplek huren leeuwarden op aan de staat, bijvoorbeeld de plicht om door eigen wetgeving een bepaalde regeling in te voeren. Verdragen kunnen ook de burgers in de aangesloten staat rechtstreeks binden aan het verdrag (self-executing). Ook kunnen de burgers soms daaraan rechten ontlenen. Artikel 93 van de Grondwet bepaalt in dit verband: ‘Bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties, die naar haar inhoud een ieder kunnen verbinden, hebben verbindende kracht nadat zij zijn bekendgemaakt’.
1.3.4 Jurisprudentie De verzameling van rechterlijke uitspraken heet jurisprudentie. In de flexplek huren amsterdam vaktijdschriften worden de belangrijkste uitspraken gepubliceerd. De taak van de rechter is het toepassen van de wet. De wet is echter niet altijd duidelijk en volledig. De rechter moet daarom soms de wet uitleggen, interpreteren. Hij bedient zich daarbij van de volgende methoden:
a de grammaticale interpretatie; b de systematische interpretatie; c de wetshistorische flexplek huren schiphol interpretatie; d de teleologische interpretatie; e de interpretatie naar analogie. Ad a Grammaticale interpretatie De rechter gaat bij de grammaticale interpretatie uit van de letterlijke betekenis van de woorden. Vooral in het strafrecht wordt deze interpretatiemethode gehanteerd.

Het inkaderen van uitkomsten

Het inkaderen van uitkomsten Riskante vooruitzichten worden gekenmerkt door hun mogelijke uitkomsten en door de waarschijnlijkheid van deze uitkomsten. Eenzelfde optie kan echter op verschillende manieren worden ingekaderd of beschreven (Tversky en Kahneman, 1981). De mogelijke uitkomsten van een gok kunnen bijvoorbeeld ofwel flexplek huren groningen geformuleerd worden als verlies of winst in vergelijking met de status-quo, ofwel als bezitsposities die aanvankelijke rijkdom belichamen. Invariantie vereist dat zulke veranderingen in de beschrijving van uitkomsten geen verandering brengen in de rangorde van voorkeur. De volgende twee problemen illustreren een schending van deze eis. Het totale aantal flexplek huren leeuwarden respondenten bij elk probleem is aangeduid met N en het percentage respondenten dat elke optie koos is, tussen haakjes weergegeven.
Probleem 1 (N = 152): stel je voor dat de VS zich voorbereidt op de uitbraak van een zeldzame Aziatische ziekte, waarvan verwacht wordt dat deze aan 600 mensen het leven zal kosten. Voor de bestrijding van deze ziekte zijn twee alternatieve programma’s voorgesteld. Neem aan dat de gevolgen van de programma’s op grond van precieze wetenschappelijke schattingen de volgende zijn: • Als programma A wordt aangenomen, zullen 200 mensen gered worden (72 procent). • Als programma B wordt aangenomen, is er een kans van een derde dat 200 mensen gered zullen worden en een kans van twee derde dat niemand gered zal worden (28 procent).
Naar welk van de twee programma’s zou uw voorkeur uitgaan? De formulering van probleem 1 gaat als referentiepunt impliciet uit van een stand van zaken waarbij de ziekte zijn tol van 600 levens mag opeisen. De uitkomsten van de programma’s flexplek huren amsterdam vermelden de referentietoestand en twee mogelijke winsten, aan de hand van het aantal geredde levens. Zoals verwacht waren de voorkeuren afkerig van risico: een duidelijke meerderheid van respondenten geeft voorkeur aan het met zekerheid redden van 200 levens boven een gok die een derde kans oplevert om 600 levens te redden. Kijk nu naar een ander probleem waarin dezelfde inleidende tekst wordt gevolgd door een andere beschrijving van de vooruitzichten in verband met de twee programma’s:
Probleem 2 (N = 155): • Als programma C wordt aangenomen, zullen 400 mensen sterven (22 procent). • Als programma D wordt aangenomen, is er een kans van een derde dat niemand zal sterven en een kans van twee derde dat 600 mensen zullen sterven (78 procent).
Het is gemakkelijk vast te stellen dat de opties C en D in probleem 2 in reële termen niet te onderscheiden zijn van de respectievelijke opties A en B in probleem r. De tweede versie gaat echter uit van een referentietoestand waarin niemand aan de ziekte sterft. De beste uitkomst is het in stand houden van deze toestand en de alternatieven zijn verliezen: het aantal mensen dat aan de ziekte zal overlijden. Van mensen die opties in deze termen beoordelen, wordt verwacht dat ze flexplek huren schiphol een risicozoekende voorkeur zullen tonen voor de gok (optie D) boven het zekere verlies van 400 levens. Er wordt zelfs in sterkere mate naar risico gezocht in de tweede versie van het probleem dan er een afkeer van risico optreedt in de eerste versie.

De correcte a-posteriori-kansverhouding

In dit vraagstuk is de correcte a-posteriori-kansverhouding 8 tegen l voor de 4:1-steekproef en 16 tegen l voor de l 2:8-steekproef, uitgaande van gelijke a-priorikansen. De meeste mensen denken echter dat de eerste steekproef sterkere aanwijzingen levert voor flexplek huren groningen de hypothese dat de pot hoofdzakelijk met rode knikkers is gevuld, aangezien het aandeel rode knikkers in de eerste steekproef groter is dan in de tweede. Wederom worden intuïtieve oordelen gedomineerd door de verhouding in de steekproef; de omvang van de steekproef, die cruciaal is voor het bepalen van de daadwerkelijke a-posteriori-kansverhouding, flexplek huren leeuwarden heeft geen invloed.6 Bovendien zijn intuïtieve inschattingen van a-posteriori-kansverhoudingen veel minder extreem dan de correcte waarden. De onderschatting van de invloed van aanwijzingen is in dit soort vraagstukken herhaaldelijk waargenomen.? Men heeft er de term ‘conservatisme’ aan gehangen. Misconceptie van kansen. Mensen verwachten dat een reeks van uitkomsten, gegenereerd door een willekeurig proces, de essentiële eigenschappen van dat proces vertegenwoordigt, zelfs al is de reeks kort. Bij het herhaaldelijk opwerpen flexplek huren amsterdam van een munt zullen mensen de reeks K-M-K-M-M-K waarschijnlijker achten dan de reeks K-K-K-M-M-M, die niet willekeurig lijkt, en de reeks K-K-K-K-M-K, die geen afspiegeling lijkt van de gelijke kansen van het opwerpen van een munt.8 Mensen verwachten dus dat de essentiële kenmerken van het proces aanwezig zijn, niet alleen globaal in de hele reeks, maar ook lokaal, in elk van de delen van de reeks. Een lokaal representatieve reeks kan echter systematisch afwijken van de kansverwachting: ze bevat te veel afwisseling en te weinig herhalingen. Een ander gevolg van het vertrouwen in lokale representativiteit is de bekende gambler’s fa l/acy, of gokkersmisvatting. Als mensen aan de roulettetafel een lange reeks van rood hebben zien vallen, verwachten ze ten onrechte dat de kans op zwart nu levensgroot is, waarschijnlijk flexplek huren schiphol omdat zwart nu een meer representatieve reeks zal vormen dan wederom rood. Kans wordt dan opgevat als een zelfcorrigerend proces waarin afwijking in één richting wel een afwijking in de tegenovergestelde richting moet veroorzaken, om het evenwicht te herstellen. Afwijkingen worden echter niet ‘gecorrigeerd’, maar eerder ‘verwaterd’ in het langer durende proces.

Een paraplegielijder

Deze vraag heeft u stellig doen denken aan iemand die verlamd is en op dat moment aan een bepaald aspect van zijn verlamming (paraplegie) denkt. Daarom zal uw gissing over de stemming van een paraplegielijder waarschijnlijk correct zijn in de eerste periode na een verlammend ongeluk; gedurende enige tijd na deze gebeurtenis flexplek huren groningen denken de slachtoffers van dit ongeluk aan weinig anders. Maar in de loop van de tijd, met enkele uitzonderingen, wordt aan een nieuwe situatie, naarmate deze vertrouwder wordt, minder aandacht gegeven. De voornaamste uitzonderingen zijn chronische pijn, voortdurende blootstelling aan hard geluid en ernstige depressie. Pijn en lawaai zijn biologische signalen die aandacht trekken en depressie brengt een zichzelf versterkende cyclus van nare gedachten met zich mee. Daarom vindt er in deze flexplek huren leeuwarden condities geen aanpassing plaats. Paraplegie behoort echter niet tot deze uitzonderingen: gedetailleerde waarnemingen laten zien dat paraplegielijders al één maand na hun ongeluk voor de helft van de tijd in een betrekkelijk goede stemming zijn, hoewel hun stemming ongetwijfeld neerslachtig is als ze aan hun situatie denken.14 Maar voor het grootste deel van de tijd zijn paraplegielijders bezig met werken en lezen, hebben ze plezier in grappen en met vrienden, en worden ze boos als ze in de krant over politiek lezen. Wanneer ze bij een van deze activiteiten betrokken zijn, verschillen ze niet veel van ieder ander en mogen we verwachten dat het ervaren welzijn van paraplegielijders meestal ongeveer normaal is. Aanpassing aan een nieuwe situatie, zij het een goede of een slechte, houdt voor een flexplek huren amsterdam belangrijk deel in dat je er steeds minder over nadenkt. In dit opzicht zijn de meeste duurzame
levensomstandigheden, met inbegrip van paraplegie en het huwelijk, toestanden waarin je je alleen bevindt wanneer je er aandacht aan besteedt. Een van de voorrechten van lesgeven aan Princeton is de gelegenheid om intelligente studenten bij een onderzoeksscriptie te begeleiden. Een van mijn favoriete ervaringen op dat gebied was een project waarin Beruria Cohn gegevens verzamelde en analyseerde van een onderzoeksbureau dat respondenten gevraagd had het percentage tijd te schatten waarin paraplegielijders een slecht humeur hadden. Ze splitste haar respondenten op in twee groepen: aan de ene groep werd verteld dat het verlammende ongeluk een maand eerder had plaatsgevonden, en aan de andere groep dat dit een jaar geleden was gebeurd. Daarnaast gaf elke respondent aan of hij of zij persoonlijk met een paraplegielijder bekend was. De twee groepen kwamen sterk overeen in hun beoordeling van de recente paraplegielijders: respondenten die een paraplegielijder kenden, schatten het slechte humeur op 75 procent; degenen die zich een paraplegielijder moesten voorstellen, maakten een schatting van 70 procent. Daarentegen flexplek huren schiphol verschilden de twee groepen sterk in hun schatting van de stemming van de paraplegielijders een jaar na het ongeluk: degenen die er een persoonlijk kenden, schatten het slechte humeur op 41 procent en degenen die er geen kenden gemiddeld op 68 procent. Kennelijk hadden degenen die een paraplegielijder kenden waargenomen dat diens aandacht zich geleidelijk van zijn of haar conditie terugtrok, maar werd deze aanpassing door de andere respondenten niet voorspeld. Beoordelingen van de stemming van winnaars van een loterij één maand en één jaar na de gebeurtenis vertoonden precies hetzelfde patroon.

Over tijdsduur

Op weg naar huis na de opera vroeg ik me af: waarom zijn deze laatste tien minuten zo belangrijk voor ons? Ik besefte al snel dat ik me totaal niet druk maakte over de lengte kantoor huren groningen van Violetta’s leven. Als ik te horen had gekregen dat ze op haar 27ste jaar was gestorven en niet op haar 28ste (zoals ik geloofde), zou het nieuws dat zij een jaar uit haar gelukkige leven was kwijtgeraakt mij totaal niet geraakt hebben, maar de mogelijkheid dat ze de laatste tien minuten zou zijn misgelopen betekende juist heel veel. Verder zou de emotie die ik over het kantoor huren leeuwarden weerzien van de geliefden voelde niet veranderd zijn als ik gehoord had dat ze in werkelijkheid een week met elkaar hadden doorgebracht in plaats van tien minuten. Maar als de minnaar te laat was gekomen zou La Traviata een heel ander verhaal zijn geweest. Een verhaal gaat over belangrijke gebeurtenissen en gedenkwaardige momenten, niet over tijdsduur. Verwaarlozing van duur is normaal in een verhaal, en het karakter van het verhaal wordt vaak bepaald door de afloop. De regels voor verhalen hebben dezelfde centrale kenmerken als de herinneringen aan colonoscopieën, vakanties kantoor huren amsterdam en films. Dit is de manier waarop het terugblikkende zelf werkt: het maakt verhalen en legt ze voor latere raadpleging vast. Het is niet alleen in de opera dat we ons het leven voorstellen als een verhaal en hopen dat het goed zal aflopen. Als we horen over de dood van een vrouw die vele jaren van haar dochter vervreemd is geweest, willen we weten of moeder en dochter zich met elkaar verzoend hadden voordat de vrouw overleed. Het gaat ons niet alleen om de gevoelens van de dochter: we willen iets verbeteren aan het verhaal over het leven van de moeder. Als we om mensen geven, neemt dit vaak de vorm aan van een betrokkenheid bij de kwaliteit van hun verhalen, niet de kwaliteit van hun gevoelens. We kunnen zelfs diep geroerd worden door gebeurtenissen die verandering brengen in het verhaal van mensen die al gestorven zijn. We voelen medelijden met een man die bij zijn sterven dacht dat zijn vrouw van hem hield als we horen dat ze jarenlang een verhouding kantoor huren schiphol had en alleen bij haar echtgenoot bleef vanwege zijn geld.1 We hebben medelijden met de echtgenoot ondanks het feit dat hij een gelukkig leven had. We voelen de vernedering van een wetenschapper die een belangrijke ontdekking deed die na zijn dood werd ontkracht, hoewel hij deze vernedering zelf niet had ervaren. En het belangrijkste is natuurlijk dat we allemaal intens geïnteresseerd zijn in het verhaal van ons eigen leven en de sterke wens koesteren dat het een goed verhaal zal worden, met een fatsoenlijke hoofdpersoon.

Emotionele kaders

Emotionele kaders Amos en ik voerden de term kadereffecten in voor de ongerechtvaardigde invloed van formuleringen op overtuigingen en voorkeuren. r Hier volgt een van de voorbeelden die we daarbij gebruikten: Zou u een gok accepteren die u een kans van 10 procent geeft om 95 dollar te winnen en een kans van 90 procent om 5 dollar te verliezen?
Zou u 5 dollar betalen kantoor huren groningen om deel te nemen aan een loterij die u een kans van 10 procent geeft om 100 dollar te winnen en een kans van 90 procent om niets te winnen?
Neem eerst even de tijd om uzelf ervan te overtuigen dat de twee problemen identiek zijn. In beide moet u beslissen of u een onzeker vooruitzicht wilt accepteren dat u ofwel 9 5 dollar rijker maakt, ofwel 5 dollar armer. Iemand met voorkeuren die in de werkelijkheid verankerd zijn, zou op beide vragen hetzelfde antwoord geven, kantoor huren leeuwarden maar zulke personen zijn zeldzaam. In werkelijkheid levert een van beide formuleringen veel meer positieve antwoorden op: de tweede. Een slechte uitkomst is veel acceptabeler als die wordt ingekaderd als de kosten van een lot dat niet wint dan wanneer deze wordt beschreven als het verliezen van een weddenschap. Dit hoeft ons niet te verbazen: verliezen roepen sterkere negatieve gevoelens op dan kosten. Keuzen zijn niet in de werkelijkheid verankerd omdat Systeem 1 niet in de werkelijkheid verankerd is. Het probleem dat we opstelden, stond onder invloed van wat we geleerd hadden van kantoor huren amsterdam Richard Thaler, die ons vertelde dat hij als postdoc een kaartje op zijn prikbord had gehangen met de woorden KOSTEN ZIJN GEEN VERLIEZEN. In zijn vroege opstel over consumentengedrag beschreef Thaler het debat over de vraag of tankstations verschillende prijzen zouden mogen vragen voor aankopen die met contant geld of met een creditcard betaald worden. 2 De creditcardlobby deed zijn uiterste best om dit prijsverschil onwettig te maken, maar had daarnaast nog een voorstel om op terug te vallen: als het verschil werd toegestaan, zou het een korting op contante betaling moeten heten, niet een toeslag op creditcardbetalingen. Deze psychologie klopte: mensen zullen kantoor huren schiphol liever afzien van een korting dan dat ze een toeslag betalen. Economisch gezien zijn deze twee zaken gelijkwaardig, maar op het emotionele vlak zijn ze dat niet.

Het dispositie-effect

Het dispositie-effect is een voorbeeld van smal kader. De belegger heeft afzonderlijke mentale rekeningen geopend voor elk aandeel dat hij gekocht heeft en wil elke rekening met kantoor huren groningen een positief saldo afsluiten. Een rationele actor zou het geheel van de portefeuille overzien en het aandeel verkopen dat in de toekomst waarschijnlijk minder goed zal presteren, zonder na te gaan of het een winnaar of verliezer is. Amos vertelde me over een gesprek met een financieel adviseur die hem een volledige lijst vroeg van de aandelen in zijn portefeuille, met inbegrip van de prijs waarvoor elk aandeel gekocht was. Toen Amos hem vriendelijk kantoor huren leeuwarden vroeg waarom deze prijs ertoe deed, keek de adviseur hem stomverbaasd aan. Kennelijk had hij altijd aangenomen dat de stand var. de mentale rekening een belangrijk punt van beschouwing was. Waarschijnlijk had Amos de overtuigingen van de financiële adviseur goed ingeschat, maar het was verkeerd van hem om de koopprijs als irrelevant van de hand te wijzen. De koopprijs doet er wél toe en moet onder ogen worden gezien, zelfs door Econs. Het dispositie-effect is een kostbare bias omdat de vraag of je kantoor huren amsterdam winnaars of verliezers moet verkopen een duidelijk antwoord heeft – maar niet dat dit niets uitmaakt. Als u meer belang hecht aan rijkdom dan aan directe emoties, zult u de verliezer Tiffany Motors verkopen en aan de winnende Blueberry Tiles vasthouden. Ten minste in de Verenigde Staten levert de belasting voor deze keuze een sterke prikkel op: aandelen met verlies verkopen vermindert uw belasting, terwijl u voor het verkopen van winnaars wordt aangeslagen. Dit elementaire feit van het financiële leven is bij alle Amerikaanse beleggers bekend en bepaalt hun beslissingen in één enkele maand van het jaar: beleggers verkopen meer verliezers in december, de maand waarin ze over hun aangifte nadenken. Natuurlijk is het belastingvoordeel het hele jaar beschikbaar, maar gedurende elf maanden van het jaar weegt de mentale rekening zwaarder dan financieel gezond verstand. Een ander argument tegen het verkopen van winnaars is het goed gedocumenteerde gegeven dat aandelen die recent in waarde zijn gestegen, deze stijging waarschijnlijk kantoor huren schiphol nog voor korte tijd zullen voortzetten. Het netto-effect is omvangrijk: het verwachte belastingvoordeel van het verkopen van Tiffany in plaats van Blueberry is over het volgende jaar 3,4 procent. Het met winst afsluiten van een mentale rekening is een genoegen, maar een kostbaar genoegen. Een Econ zou deze vergissing nooit maken en ervaren beleggers, die hun Systeem 2 gebruiken, zijn er minder gevoelig voor dan nieuwelingen.3

De westelijke poule

Deze absurditeit verdween toen aan dezelfde beoordelaars werd gevraagd of de winnaar uit de oostelijke of de westelijke poule zou voortkomen. Bij deze vraag waren de centrale gebeurtenis en het alternatief even duidelijk en liepen de beoordelingen van hun kantoor huren groningen waarschijnlijkheid op tot roo procent.4 Om beslissingsgewichten vast te stellen vroeg Fox de basketbalfans ook om op de uitslag van de competitie te wedden. Ze stelden voor elke weddenschap een equivalent in geld vast (een hoeveelheid geld die net zo aantrekkelijk was als het aangaan van de weddenschap). Het winnen van de weddenschap zou een uitbetaling van 160 dollar opleveren. De som van de equivalenten voor de acht afzonderlijke teams was 287 dollar. Een gemiddelde deelnemer die alle acht weddenschappen aanging, zou met zekerheid 127 dollar verliezen! De deelnemers wisten heel goed kantoor huren leeuwarden dat er acht teams aan de competitie deelnamen en dat de gemiddelde uitbetaling voor het wedden op alle teams nooit hoger kon uitkomen dan 160 dollar, maar niettemin overwaardeerden ze hun kansen. De fans overschatten niet alleen de waarschijnlijkheid van de gebeurtenissen waarop ze hun aandacht richtten, maar waren ook veel te graag bereid om erop te wedden. Deze uitkomsten werpen een nieuw licht op de planningsfout en andere verschijningsvormen van optimisme. Wanneer je probeert de uitkomst van een project te voorspellen, is de succesvolle uitvoering van een plan duidelijk en gemakkelijk voor te stellen. Daarentegen is mislukking als alternatief een vaag gegeven omdat er ontelbare manieren zijn waarop iets fout kan gaan. Ondernemers en investeerders die hun vooruitzichten beoordelen, zijn geneigd hun kansen te overschatten en aan hun schattingen te veel gewicht toe te kennen.
Levendige uitkomsten kantoor huren amsterdam Zoals we gezien hebben, verschilt de prospecttheorie van de utiliteitstheorie op het punt van de betrekking tussen waarschijnlijkheid en beslissingsgewicht. In de utiliteitstheorie staan beslissingsgewichten en waarschijnlijkheden aan elkaar gelijk. Het beslissingsgewicht van iets wat zeker is, is lOO en het gewicht dat correspondeert met een kans van 90 procent is precies 90, negen keer zoveel als het beslissingsgewicht van een kans van 10 procent. In de prospecttheorie hebben variaties in de waarschijnlijkheid een minder sterk effect op beslissingsgewichten. In een kantoor huren schiphol experiment dat ik al eerder heb vermeld, is vastgesteld dat het beslissingsgewicht voor een kans van 90 procent 71,2 bedroeg en het beslissingsgewicht voor een kans van 10 procent 18,6.

Hervormingsplannen

Zoals ze aanvankelijk worden opgesteld, leveren hervormingsplannen bij het streven naar algehele verbetering veel winnaars en enkele verliezers op. Als de betrokken partijen echter enige politieke invloed hebben, zullen potentiële verliezers actiever en kantoor huren groningen vasthoudender zijn dan potentiële winnaars. De uitkomst zal dus in hun voordeel uitpakken en onvermijdelijk duurder en minder effectief zijn dan oorspronkelijk gepland. Hervormingen houden vaak uitzonderingsmaatregelen in ter bescherming van bestaande posities, bijvoorbeeld dat de omvang van een personeelsbestand wordt teruggebracht door natuurlijk verloop in plaats van ontslagen, of dat een korting van salarissen en kantoor huren leeuwarden emolumenten alleen op toekomstige werknemers wordt toegepast. Afkeer van verlies is een sterke behoudende kracht die bevorderlijk is voor minimale veranderingen van de statusquo in het leven van instellingen en individuen. Dit conservatisme helpt ons op de been te blijven in onze omgeving, ons huwelijk en ons werk; het is de zwaartekracht die ons leven dicht bij het referentiepunt houdt.
Afkeer van verlies in verband met rechten en plichten Tijdens het jaar waarin Richard Thaler, Jack Knetch en ik samenwerkten in Vancouver raakten we betrokken bij een onderzoek naar eerlijkheid in economische transacties, deels omdat we in dit onderwerp kantoor huren amsterdam geïnteresseerd waren maar ook omdat we zowel een gelegenheid als een verplichting hadden om elke week een nieuwe vragenlijst te maken. Het departement van Visserijen en Oceanen van de Canadese regering had een programma voor werkloze professionals in Toronto, die betaald werden om telefonische enquêtes af te nemen. Dit grote team van interviewers was elke avond actief en er waren voortdurend nieuwe vragen nodig om dit werk gaande te houden. Door bemiddeling van Jack Knetch stemden we erin toe om elke week een vragenlijst te produceren, in vier met kleuren gemerkte versies. We mochten de inhoud van de vragenlijst zelf kiezen; de enige beperking was dat de vragenlijst ten minste een keer melding van vis zou maken om recht te doen aan de missie van het kantoor huren schiphol departement. Deze activiteit zette zich een groot aantal maanden voort en we gaven ons over aan een ware orgie van dataverzameling. We deden onderzoek naar visies van de algemene populatie op oneerlijk gedrag van handelaren, werkgevers en huisbazen. 13 Onze overkoepelende vraag was of de schande die kleeft aan oneerlijkheid, beperkingen oplegt aan winstbejag. We stelden vast dat dit het geval was. We stelden ook vast dat de morele regels waarmee het publiek het gedrag van bedrijven beoordeelt, een scherp onderscheid maken tussen verlies en winst.