Deus ex machina

De techniek waarmee we werken is geen deus ex machina. Elke theorie die technische en sociale factoren beschouwt als tegengesteld -waarbij de techniek uiteindelijk ‘wint’ -zal tekortschieten om de fundamentele kantoorruimte huren groningen veranderingen aan de binnenkant van het werkte doorgronden. Want het gaat niet om de tegenstelling, maar om de wisselwerking. Elke fase in de technologische ontwikkeling schept een nieuwe combinatie van mogelijkheden en dwingt tot nieuwe keuzen. Een reeks van onderling samenhangende factoren – economisch en organisatorisch, cultureel, maatschappelijk en politiek-bepaalt uiteindelijk welke kantoorruimte huren leeuwarden keuzen mensen en organisaties maken. Het klassieke voorbeeld dat het technologisch determinisme weerlegt, heeft betrekking op het China van eind i4e eeuw. Op het moment dat Europa op de grens stond van de Renaissance was China het in technisch opzicht eeuwen vooruit. De Spaans-Amerikaanse socioloog Castells geeft een overzieht van tal van technische toepassingen op industrieel en militair gebied en van de vele theorieen die pogen te verklaren waarom de Industriele Revolutie niet van Chinese origine is geweest.7 De meest gangbare theorie is dat de keizerlijke bureaucratie de technologische ontwikkeling bewust heeft afgeremd, omdat zij daarvan een ontwrichtende invloed vreesde op de maatschappelijke stabiliteit. Stabiliteit kantoorruimte huren amsterdam werd inderdaad verkregen, tegen een prijs van eeuwenlange stagnatie. Een soortgelijk verhaal, aldus Castells, kan worden verteld over het onvermogen van het staatsdirigisme van de Sovjet-Unie om zieh de beginselen van de ICT-revolutie eigen te maken. In deze beide voorbeelden was de factor politiek van doorslaggevende betekenis voor de kant die de technologische ontwikkeling zou opgaan. Een kantoorruimte huren schiphol voorbeeld van dominante invloed vanuit de cultuur vinden wein de geschiedenis van de pc die, aldus Castells, niet toevallig is ontstaan in Californie.

Een traumatische ervaring

Centurion was een traumatische ervaring voor de hele Philips-bevolking. Maar de mensen in Stadskanaal kijken met een zekere mildheid op deze periode terug. Zo zegt Nizet:’ln 1991 waren we zo ver gevorderd met de herstructurering van de fabriek, dat we het ons konden permitteren uit kantoorruimte huren groningen het raam te kijken. Andere Philipsbedrijven zaten toen midden in de reorganisatie.Voor ons was Centurion meer een kans dan een bedreiging.Want plotseling kwamen er geen orders meer uit Eindhoven.Van nu af aan moest elke fabriek zijn eigen broek ophouden en we moesten onze antwoorden in de markt zoeken.’ Een van de eerste gevolgen was dat de decentralisatie van het onderhoud kon worden kantoorruimte huren leeuwarden geforceerd.’Soms komt een crisis van pas’, merkt Nizet droogjes op. De onderhoudsmonteurs kregen een betere opleiding, zodat zij zieh konden concentreren op moeilijker taken, vooral op preventief onderhoud.Van Oord:’Beroepstrots woog zwaar voor de monteurs.Vaak hebben ze me gevraagd:”Heb ik m’n werk dan niet goed gedaan?” Dan zei ik ze:”Jarenlang hebben jullie dezelfde storing prima verholpen. Nu verwachten we een analyse van jullie, zodat je die storing maar een keer hoeft op te lossen.”‘
‘Er zat altijd een man koffie te drinken in de kantine: of de onderhoudsmonteur die wachtte op een storing, of de kantoorruimte huren amsterdam operator die wachtte tot de monteur de storing had verholpen.’
Tegelijk werden de operators opgeleid om het dagelijks onderhoud over te nemen, wat een forse besparing opleverde wat betreft wachttijden. ‘Er zat altijd een man koffie te drinken in de kantine: of de onderhoudsmonteur die wachtte op een storing, of de operator die wachtte tot de monteur de storing had verholpen.’ De decentralisatie van het onderhoud had nog een onverwacht neveneffect.’Als de operator zelf de storing verhelpt, krijgt hij meer inzicht in hoe een storing kantoorruimte huren schiphol wordt veroorzaakt. Daardoor komen minder storingen voor. Een machine met een capaciteit van 300 miljoen producten per jaar draait nu, zonder capaciteitsuitbreiding, 330 miljoen. Dus 10% meer output met dezelfde machine en hetzelfde personeel.’

De bouwstenen van het innovatieproces

Teams zijn de bouwstenen van het innovatieproces. Ook in het innovatieproces wordt met teams gewerkt. Zij zijn samengesteld uit de diverse specialisten die nodig zijn om een product- en procesontwerp te maken en het product uiteindelijk te produceren. Deze teams worden gestuurd door een sterke kantoorruimte huren groningen teamleider, die een brede ervaring heeft met verschillende specialismen. Meerdere teams werken parallel aan verschillende modulen van het product. In het productontwerp wordt veel aandacht besteed aan de ‘maakbaarheid’ van het product, waardoor het aantal productiehandelingen zo veel kantoorruimte huren leeuwarden mogelijk wordt beperkt. Loopbanen zijn gericht op het verkrijgen van inzicht in alle bedrijfsprocessen. Om de integratie van de verschillende fasen van de bedrijfsprocessen beter gestaltete geven is er sprake van carriereperspectief door de verschillende afdelingen heen. In principe gold aanvankelijk de garantie van lifetime employment, om overstappen naar een ander bedrijf onaantrekkelijk te maken. Maar deze garantie is in de jaren negentig sterk onder druk komen te staan. Tot de buitenwereld drong dat alles pas goed door toen in 1990 een boek verscheen dat insloeg als een bom: The Machine that Changed the World, een vergelijkend onderzoek naar de mondiale auto-industrie. 7 Daarin bracht een team van onderzoekers van het Amerikaanse researchinstituut MIT het hele systeem in kaart. De resultaten waren onthullend. Zo bleek de productietijd kantoorruimte huren amsterdam van een auto in Japan gemiddeld 16,8 uur te bedragen, in Europa 36,2 uur. Pas veel later werd duidelijk dat hier appels en peren werden vergeleken. Japanse fabrieken kochten toen al veel meer in bij toeleveranciers, waardoor hun eigen productietijd uiteraard korter werd. Hoe het nu precies zat met de productiviteit, gecorrigeerd voor toelevering, is nooit echt duidelijk geworden.
144
Een harder gegeven was de kwaliteit. Japanse autofabrieken meldden 60 defecten per 1000 voertuigen; de Europese 97. Dat verschil werd met name verklaard door enkele andere variabelen. Teamwerk bijvoorbeeld: in de Japanse fabrieken werkte ruim 69% van de arbeiders in productieteams. Dat kantoorruimte huren schiphol maakte het mogelijk om afwijkingen die tijdens het productieproces ontstaan ter plaatse te corrigeren volgens het principe van zero defects (nul fouten). In Europa kwam teamwerk bijna nietvoor: o,6%.

Voortdurende wisselingen

De series werden dan ook steeds korter en dat leidde tot voortdurende wisselingen, soms meerdere per dag. De man aan station 1 van de lijn maakte zijn laatste product af en zat te wachten tot de man aan station kantoorruimte huren groningen 10 klaar was. Dan kwam de monteur die de apparatuur aanpaste, waarna station 1 de productie hervatte totdat met station 10 de lijn weer in vol bedrijf was. Tel uit je efficiencywinst. De lijnproductie is niet alleen star, maar ook erg storingsgevoelig. Nemen we als voorbeeld een lijn met 16 stations en veronderstellen we dat de betrouwbaarheid van elk station 99% bedraagt. Dat betekent dat er binnen een bepaald tijdsverloop, bijvoorbeeld een week, 1% kans bestaat op een storing. Dat is niet veel. Maar kantoorruimte huren leeuwarden de betrouwbaarheid van de lijn als geheel bedraagt 0,99’6; dat is 84%. En dit percentage daalt naarmate meer stations aan dezelfde lijn worden toegevoegd. De kenmerken van lijnproductiestructuur kunnen als volgt worden samengevat: • Groeperingsprincipe: er zijn veel Stations die elk door een persoon worden bezet; per station komen meerdere parallelle werkplekken voor.
• Bewerkingsprincipe: per Station wordt slechts een bewerking uitgevoerd. • Koppelingsprincipe: productie voltrekt zieh volgens een route en in een richting, is star en niet regelbaar. • Reguleringsprincipe: van grote afstand; van fouten wordt niet geleerd .
De tweede basisvorm is de functionele productiestructuur. Deze treffen we vooral aan in de enkelstuks- en kleinserieproductie. In de kantoorruimte huren amsterdam functionele structuur zijn alle bewerkingen soort bij soort gegroepeerd: alle draaibanken op een afdeling en alle freesbanken op een andere. De producten leggen een ingewikkelde weg aflangs de gespecialiseerde afdelingen. Op verschillende plaatsen werken verschillende mensen op verschillende tijdstippen aan hetzelfde product in verschillende stadia van bewerking. Het is vaak moeilijk een overzicht te krijgen over het productieproces dat zieh afspeelt in een functionele structuur. Een kantoorruimte huren schiphol manager van een machinefabriek heeft eens in een vakblad verzucht: ‘Een order gaat de fabriek in en je moet maar raden wanneer hij er weer uitkomt.’

De serviceoperator

De basistraining neemt een paar dagen in beslag. Daarnaast krijgt de aankomende operator een producttraining, die een week kan duren, maar ook vier weken, afhankelijk van het product of kantoorruimte huren groningen de dienst. ‘Maar wij hebben ook de storingsdienst van KPN overgenomen’, verteltVermeer. ‘De analisten die daar werken moeten telefonisch, op afstand, de aard van de storing vaststellen. Het zijn bijna monteurs aan de telefoon. Zulke mensen hebben veel scholing nodig en heel veel bijscholing.’ In het algemeen heeft SNT geen moeite om personeel aan te trekken. ‘Dat kernt door onze vestigingsstrategie.We brengen het werk naar de mensen. Om die reden
zijn we ooit begonnen in Zoetermeer, midden in een grote woonwijk.’ Het bedrijf heeft sindsdien vestigingen geopend in kantoorruimte huren leeuwarden een aantal andere grote plaatsen, vooral studentensteden zoals Enschede, Groningen, Eindhoven en Amsterdam. Het verloop verschilt aanzienlijk per doelgroep. ‘Bij de KPN-populatie hebben we regelmatig 25-jarige jubilea.Voor bepaalde doelgroepen is dit werk uitstekend te combineren met prive. Huisvrouwen met kinderen kunnen zelf hun diensten inplannen. Bij de helpdeskactiviteiten voor de IT- en financiele sector zien we meer verloop. Dat komt omdat daar meer Studenten werken kantoorruimte huren amsterdam of mensen voor wie het hun eerste job is. Gemiddeld zijn mensen een jaar of twee bij ons in dienst.’ Het aanvangssalaris ligt op het niveau van het minimumloon, met een uitloop naar 120% voor een allround serviceoperator. Daarnaast zijn ook salesoperators in dienst aan wie hogere eisen worden gesteld. Zij moeten kunnen verkopen aan de telefoon en verkoopsignalen kunnen oppikken. Maar het verschil in kantoorruimte huren schiphol honorering is niet erg groot: het salaris ligt zo’n 7% boven dat van de serviceoperator.
Het werk in het callcenter is zwaar, daar is iedereen het wel over eens. ‘Het is niet alleen maar het script oplezen’, zegtVermeer. ‘Je moet de klant tevreden stellen. Na elk gesprek moet je weer opladen.Want voor jou is het misschien het vijftigste contact op die dag, maar voor de klant is het het eerste.’

De globalisering

De winnaars van de globalisering zijn dat stadium allang voorbij. Met na
me in de Verenigde Staten tekenen zieh de nieuwe arbeidsverhoudingen af. De bestand the brightest op de Amerikaanse arbeidsmarkt kantoorruimte huren groningen vergen van de best companies to work for drie dingen: een missionair gevoel, inspirerend leiderschap en een ‘tehuis’. De grote namen van de nieuwe economie -Microsoft, Apple, Amazon, Nike -‘scheppen de toekomst’, ‘veranderen de wereld’; werk is ‘een gezamenlijk avontuur’. De rol van de leider – een Bill Gates, een Jack Welch -wordt zorgvuldig gecultiveerd. En allemaal bieden ze een ‘campus’, met voorzieningen van gymnastiekzalen tot grief counselors die de werknemers therapeutisch kantoorruimte huren leeuwarden begeleiden bij de life events die zelfs in deze brave new world het leven van het individu kunnen ontregelen. Eigenlijk hebben zij geen enkele reden om het bedrijf te verlaten, behalve dan om te gaan slapen. Southwest Airlines voert een beleid dat erop is gericht relaties tussen medewerkers te stimuleren. Dat heeft al 821 huwelijken tussen werknemers opgeleverd. Het zijn precies de kenmerken van een sekte: devote toewijding, een charismatische leider en afscherming van de omringende samenleving. 23 Een soortgelijke ontwikkeling doet zieh ook in Europa voor. ‘Simpelweg je vak verstaan is niet voldoende meer om carriere te maken binnen een bedrijf’, meldt Trouw. ‘Werknemers kantoorruimte huren amsterdam moeten bereid zijn hun psyche onder het vergrootglas te leggen om zo beter te presteren.’ De krant citeert een werknemer. “‘Ik kwam aanvankelijk met het verhaal dat ik moeilijk kan delegeren en sterk vanuit mijn kennis werk. Als adviseur is dat prima. Maar als ik leiding wil gaan geven, kan mijn werkwijze jonge werknemers hinderen. Als manager moet je hen juist laten opbloeien.” De trainer legde de vinger op de zere plek. “Mijn vader lag in het ziekenhuis en door de vragen van de trainer kwamen we erop dat ik heel kwetsbaar was. Ik ben bescherind opgevoed, heb een kantoorruimte huren schiphol vrij dominante moeder en heb als academicus ook lang in een beschermde wereld gewerkt. Dat was best confronterend.”’24 Nadat hij eerst zijn handen en later ook zijn hoofd bij de portier moest inleveren, wordt de werknemer nu geacht zijn ziel daaraan toe te voegen .

Taylors tijd- en bewegingsstudie

Taylors tijd- en bewegingsstudie werd later geperfectioneerd door een van zijn navolgers, Frank B. Gilbreth. In zijn ‘therblig-kaarten’ – een anagram van zijn naam – is elke beweging in het productieproces tot in detail voorgeschreven en gecodeerd, zoals G-Grasp, P-Position, A-Assemble, ST-Select, W-Walk, B-Bend, SI-Sit, SD-Stand up, K-Kneel. Daarmee was de arbeider niet langer een kantoorruimte huren groningen verlengstuk van de machine, maar een onderdeel daarvan. In Charley Chaplins film Modern Times komt een hilarische scene voor waarin een ingenieur probeert de arbeiders mechanisch te voeden, om zo de lunchpauze uit te sparen; de laatste ‘open plaats in de arbeidsdag’. Het ideale resultaat van het taylorisme was de volledig geprogrammeerde mens, zoals vandaag de <lag robots worden geprogrammeerd. Centraal in dit model staat de rol van het management. ‘Teneinde te werken kantoorruimte huren leeuwarden volgens de wetten van het wetenschappelijk management, dienen managers veel taken over te nemen die nu aan de arbeiders worden overgelaten. Aan vrijwel elke handeling van de werkman dienen een of meer voorbereidende handelingen door het management vooraf te gaan.’ Het besturen van een complex productieproces vergt verschillende kwalificaties-intellectueel, technisch, communicatief-waarvan Taylor aannam dat zij niet gauw in een persoon verenigd zouden zijn. Hij introduceerde daarom het principe van functioneel management, waarbij hij het denkwerk opsplitste op kantoorruimte huren amsterdam dezelfde wijze als hij had gedaan met het werk van de productiearbeider. Hij onderscheidde binnen het productiemanagement acht verschillende functies, zoals de gang boss die toezicht houdt op het productieproces, de quality inspector die standaarden vaststelt, de repair boss die de technische installatie onderhoudt, de planning clerk die de werkvolgorde plant en de productielijsten invult, enzovoort. Een hedendaags organisatieschema, de ‘hark’ met zijn hierarchie van lijn- en staffuncties, weerspiegelt nog deze specialisatie van de managementfunctie. Volgens Taylor diende kantoorruimte huren schiphol het management absolute zeggenschap te hebben over de toe te passen werkmethoden. Maar daarbij stuitte hij op het kennis
monopolie van de arbeiders met betrekking tot de inhoud van het werk. ‘Managers geven openlijk toe dat de vijfhonderd of duizend werklieden onder hen over de grote hoeveelheid aan traditionele kennis beschikken, waarvan een groot gedeelte niet het eigendom is van het management.’ Gezien

De IT-sector

Het duidelijkst is dat in de IT-sector binnen de bank. Daar ontstaan bijna elk jaar nieuwe functies. En dat zijn ook geen functies meer, maar rollen. De klassieke functiewaardering is gebaseerd op een nauwkeurige kantoorruimte huren groningen beschrijving van de taken die iemand in een bepaalde functie dient uit te oefenen.Via een ingewikkeld stelsel van wegingscriteria leidt de functiebeschrijving uiteindelijk tot een indeling in een bepaalde salarisschaal. Zo’n systeem is bruikbaar in een min of meer statische omgeving, waarin mensen jaar in jaar uit ongeveer kantoorruimte huren leeuwarden hetzelfde werk doen. Tevens wordt ervan uitgegaan dat een medewerker slechts een functie heeft. In een dynamische omgeving als de IT-sector is zo’n systeem nauwelijks meer toepasbaar. Daar komt bij dat functiewaardering geen rechtstreeks verband legt tussen de output van mensen en de doelstellingen van de organisatie. Daarom is in 1999 een nieuwe methode ingevoerd, die uitgaat van de r61 die medewerkers vervullen. lemands rol is een combinatie van de vaardigheden en de competenties waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de doelstellingen van de organisatie. De rol beschrijft de bijdrage die medewerkers leveren aan de kantoorruimte huren amsterdam doelstellingen van de afdeling en uiteindelijk van de bank, los van de taken die zij daartoe uitvoeren. In totaal werden binnen de IT-sector van de bank 45 rollen gedefinieerd. Om de flexibiliteit van medewerkers te vergroten, kunnen zij tegelijkertijd meerdere rollen vervullen. Ook kan iemand, in het kader van zijn persoonlijk ontwikkelplan, toewerken naar een andere combinatie van rollen in de toekomst.

De oogst van de jaren negentig. Het weinige ongeschoolde werk dat nog is overgebleven is geconcentreerd en ge”industrialiseerd. Het overgrote deel van het bankpersoneel, van oudsher gewend aan werkzekerheid, zal moeten leren omgaan met voortdurende verandering. En met de vraag: kantoorruimte huren schiphol wat heb ik de bank over een paar jaar te bieden? In het meest dynamische segment, zoals de IT-sector, werpt het werk van de toekomst zijn schaduw vooruit.Want rollen zijn per definitie van korte duur. Daarmee is de inhoud van het werk, die vroeger was gestold in een vaste baan, vloeibaar geworden.

Het aandeelhoudersbelang

‘Het maximaliseren van de aandeelhouderswaarde is niet alleen de beste manier, maar tevens de enige manier om de economische belangen van de stakeholders op lange termijn te maximaliseren’, aldus de conclusie van Marakon.
Dit is niet de zoveelste kantoorruimte huren groningen modieuze managementtheorie die komt en gaat. Dit is de kapitalistische logica puur en simpel, consequent tot het einde doordacht. Deze logica gaat ervan uit dat ieder economisch subject, individu of onderneming, consequent zijn eigen belang nastreeft. ‘We verwachten ons maal niet van de welwillendheid van de slager, de brouwer of de bakker, maar van hun welbegrepen eigenb elang’, schreef Adam Smith al in de i8e eeuw. Als iedereen zijn eigen belang nastreeft, leidt een kantoorruimte huren leeuwarden onzichtbare hand tot de maximaal te bereiken maatschappelijke welvaart voor iedereen. En het belang van de onderneming is dat van haar eigenaren. Tegen deze logica op zichzelf is niets in te brengen.
Tenminste … Waarom is het aandeelhoudersbelang het uiteindelijke belang dat een onderneming dient na te streven? Dat is omdat de aandeelhouders de eigenaren zijn en eigendom is een waarde op zichzelf, die niet is te herleiden tot enige andere. In het geval van een grote, beursgenoteerde onderneming is echter vaak nauwelijks vast te stellen wie op een bepaald moment de eigenaren zijn. De eigendomsverhoudingen gelden alleen voor dit moment. Elk tijdsperspectief kantoorruimte huren amsterdam ontbreekt. De consequente toepassing van het concept van de aandeelhouderswaarde leidt dus tot een verkorting van de tijdhorizon van de onderneming. In elk geval voelen de ‘eigenaren’ zieh meestal nauwelijks bij ‘hun’ bedrijf betrokken. Het is net als met de tram. Aandeelhouders stappen in, rijden een eindje mee en stappen weer uit (vaak nemen ze overigens de verkeerde tram). De trambestuurder, de belanghebbende, rijdt mee van begin tot eind. Vervolgens is het ontegenzeggelijk waar dat een onderneming in een situatie kan komen waarin inkrimping van het personeelsbestand noodzakelijk is, ter wille van de continulteit, 66k voor de overblijvende kantoorruimte huren schiphol werknemers. Maar toen in het begin van de jaren negentig het begrip downsizing zijn intrede deed in de financiele pers werd daarmee iets heel anders bedoeld. Tot dan toe was een massaontslag een laatste redmiddel om verlieslijdende bedrijven te redden van de ondergang.

Handelsfort Europa

Een van de elementen in het debat is de vrees voor de effecten van het ongebreidelde kapitalisme op wereldschaal kantoorruimte huren groningen voor de werkgelegenheid van met name, maar niet uitsluitend, laaggeschoolde werknemers en voor het behoud van de verzorgingsstaat. De ‘anti-globaliseringsgroep’ L’ Observatoire de la mondialisation schrijft in haar manifest: ‘De economische en financiele globalisering brengt vernietiging en verplaatsing van industrieen en kantoorruimte huren leeuwarden dienstverlening teweeg, verlaging van de lonen, verslechtering van de arbeidsomstandigheden, werkloosheid en onzekerheid, ontmanteling van sociale rechten en van de stelsels van sociale zekerheid.’ Het globaliseringsdebat heeft vaak een hoog ideologisch gehalte, zowel van de kant van de opponenten als van de voorstanders. De beste remedie tegen ideologie is eerst te kijken naar de feiten. Hoe mondiaal zijn de markten waarmee de Europese economieen worden geconfronteerd? Worden kantoorruimte huren amsterdam de werknemers in Europa werkelijk weggeconcurreerd door het buitenland? Grafiek 44 geeft een ander beeld.
Globalisering? Welke globalisering? Handelsfort Europa lijkt een betere metafoor dan de wereld als een dorp .

Is de globalisering dan inderdaad niets meer dan een spook? Ja en nee. Een vrij verkeer van goederen en diensten brengt voortdurende verplaatsingen teweeg van investeringen en productie, en daarmee van werkgelegenheid. Een voorbeeld. In het voorjaar 2000 sluit Philips zijn fabriek in Terneu zen om de productie van spaarlampen te verplaatsen naar Polen. De directie acht deze beslissing ‘onontkoombaar’ vanwege de internationale concurrentie. Het werk in deze kantoorruimte huren schiphol fabriek is betrekkelijk laaggekwalificeerd ende lage toegevoegde waarde staat niet in verhouding tot het Nederlandse loonpeil. Uiteindelijk verliezen vijfhonderd werknemers hun baan. Wie zijn in dit geval de verliezers? Allereerst natuurlijk de vijfhonderd exPhilipswerknemers. Het effect is echter breder