Het uitvoeren van bouwwerkzaamheden

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het uitvoeren van bouwwerkzaamheden ‘Artikel 4.8 Veiligheid op het bouwterrein 1 Het bouwen en het verrichten van alles wat daarmee in verband staat, moet geschieden op veilige wijze, onder meer zodanig dat de nodige veiligheidsmaatregelen kantoor huren purmerend zijn genomen ten behoeve van de weg en de in de weg gelegen werken en de weggebruikers en ten behoeve van naburige bouwwerken, open erven en terreinen en hun gebruikers. ( … )’ Ad h Welstand ‘Artikel 9 .1 De advisering door de welstandscommissie 1 De advisering over redelijke eisen van welstand is opgedragen aan de Stichting …. die uit haar midden personen voordraagt als lid van de welstandscommissie, hierna gezamenlijk te noemen: de welstandscommissie. 2 De welstandscommissie adviseert over de welstandsaspecten van aanvragen voor regulier vergunningplichtige kantoor huren drachten bouwwerken als bedoeld in artikel 44, eerste lid onder d van de Woningwet. De welstandscommissie baseert haar advies op de in de welstandsnota genoemde welstandscriteria. ( … )’
De voorschriften bij h hebben betrekking op de welstandscommissie, een adviesorgaan van de gemeente. De andere voorbeelden hebben betrekking op voorschriften omtrent het gedrag van burgers. Volgens art. 7b lid 2 Wonw is het verboden a een bouwwerk of standplaats te gebruiken of te laten gebruiken, anders dan in overeenstemming met de op dat gebruik van toepassing zijnde voorschriften in de bouwverordening (a); b een open erf of terrein te gebruiken of te laten gebruiken, anders kantoor huren hoogeveen dan in overeenstemming met de op dat gebruik van toepassing zijnde voorschriften in de bouwverordening (b); c een open erf of terrein in een staat te brengen, te laten komen of te houden die niet voldoet aan de op de staat van dat open erf of terrein van toepassing zijnde voorschriften in de bouwverordening (b); d te slopen, tenzij daarbij wordt voldaan aan de op dat slopen van toepassing zijnde voorschriften in de bouwverordening (den g).
Tegen overtreding van het verbod in art. 7b lid 2 Wonw kan zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk worden opgetreden. Bestuursrechtelijke handhaving is sinds 1 juli 2007 direct mogelijk zonder dat daartoe nog (de tussenstap van) een kantoor huren nieuwegein specifieke Woningwet-aanschrijving vereist is. Handhaving kan plaatsvinden door middel van het toepassen van bestuursdwang of het opleggen van een last onder dwangsom.

Het sluiten van een overeenkomst

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Zo kan een gemeente bijvoorbeeld aangeven op welke wijze een verzoek tot het sluiten van een overeenkomst moet worden ingediend, bij wie dat dient te gebeuren, hoe wordt aangeknoopt bij de inspraak en besluitvorming in het ruimtelijkeordeningsspoor en kantoor huren purmerend welke gegevens een particuliere eigenaar dient te overleggen. In de Wro zelf is voorgeschreven hoe bekendheid aan de overeenkomst over grondexploitatie wordt gegeven: van de overeenkomst wordt binnen twee weken na het sluiten daarvan door burgemeester en wethouders kennis gegeven in een van gemeentewege uitgegeven blad of een kantoor huren drachten dag-, nieuws-of huisaan-huisblad.
De gemeente kan ook voor de publiekrechtelijke weg kiezen. Zij stelt dan een exploitatieplan vast en verhaalt de kosten via een voorwaarde aan de bouwvergunning. De te verhalen kosten en de wijze van berekening worden afgeleid van het kantoor huren hoogeveen exploitatieplan. Nadat het exploitatieplan is vastgesteld kan alsnog een overeenkomst worden gesloten maar dan moet het exploitatieplan in acht worden genomen. Ten aanzien van het exploitatieplan zijn in de Wro en het Bro eisen gesteld. Particuliere grondexploitanten, zoals een projectontwikkelaar, weten daardoor waar zij aan toe zijn bij het kostenverhaal. De gemeenteraad moet een exploitatieplan vaststellen tenzij het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan of besluit begrepen kantoor huren nieuwegein gronden anderszins verzekerd is (art. 6.24 lid Wro). Het exploitatieplan werkt aldus als stok achter de deur: als partijen er in overleg niet uitkomen, wordt teruggevallen op het exploitatieplan, dat aan regels gebonden is.

Provinciale coördinatie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Provinciale coördinatie Ter verwezenlijking van provinciaal ruimtelijk beleid kunnen Provinciale Staten net als de gemeenteraad een ‘coördinatie startbesluit’ nemen (art. 3.33 Wro). De coördinatie kan mede inhouden dat een provinciaal inpassingsplan moet kantoor huren purmerend worden vastgesteld en dat de voorbereiding en bekendmaking daarvan moeten worden gecoördineerd met de voorbereiding en bekendmaking van de aan te duiden besluiten. Gedeputeerde Staten coördineren vervolgens de procedure die bij gemeentelijke coördinatie is beschreven. De provincie kan meer doen dan het coördineren van de procedure: Provinciale Staten kunnen besluiten dat Gedeputeerde Staten de voor de bedoelde verwezenlijking kantoor huren drachten benodigde besluiten nemen in plaats van de bestuursorganen die dat normaliter doen. Gedeputeerde Staten zouden bijvoorbeeld de gemeentelijke bouwvergunning of de ontheffing van de waterschapskeur kunnen verlenen. Gedeputeerde Staten kunnen niet in plaats van het Rijk een besluit nemen (art. 3.33 lid 3 Wro).
Indien voor de verwezenlijking van het provinciaal ruimtelijk beleid een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt, zullen daarin meer onderwerpen dan bij een ander MER moeten worden onderzocht. Toegevoegd worden de gevolgen voor het kantoor huren hoogeveen ruimtelijk beleid, van de sociaaleconomische gevolgen en van de gevolgen voor andere bij het provinciale project betrokken belangen, die van de verwezenlijking te verwachten zijn (art. 3.33 lid 6 Wro).
Indien Gedeputeerde Staten in de plaats treden van bijvoorbeeld de gemeente, moeten zij bij het ‘overnemen’ van de gemeentelijke bevoegdheid tot het nemen van het besluit zich houden aan de regeling op grond waarvan het besluit wordt vereist. Zo moet het besluit op een aanvraag om een ontheffing op grond van de gemeentelijke Algemene plaatselijke verordening voldoen aan de regels in die verordening. Het gevolg daarvan is dat de gemeentelijk vast te stellen regeling nog in de weg zou kunnen zitten aan het verwezenlij
168 4 Wet ruimtelijke ordening
ken van het provinciaal ruimtelijk beleid. Daarom is in art. 3.33 lid 7 Wro bepaald dat, voor zover de verwezenlijking van een onderdeel van het provinciaal ruimtelijk beleid onevenredig wordt belemmerd door een regeling van een gemeente of een kantoor huren nieuwegein waterschap, die bepalingen bij het nemen en uitvoeren van de te coördineren besluiten om dringende redenen buiten toepassing worden gelaten. Het buiten toepassing laten zal dus niet vaak voorkomen: alleen een onevenredige belemmering door een regeling kan vanwege een dringende reden buiten toepassing worden gelaten.

Procedure van het bestemmingsplan

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Procedure van het bestemmingsplan De bestemming van gronden, met inbegrip van de met het oog daarop gestelde regels, wordt binnen een periode van tien jaar, gerekend vanaf de datum van vaststelling van het bestemmingsplan, telkens opnieuw door de gemeenteraad vastgesteld (art. 3.1 lid 2 Wro). Indien de gemeenteraad meent dat kantoor huren purmerend het in overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening is, mag hij besluiten tot verlenging van de periode van tien jaar, met tien jaar (art. 3.1 lid 3 Wro). Indien niet voor het verstrijken van de periode van tien jaar de gemeenteraad opnieuw een bestemmingsplan heeft vastgesteld dan wel een verlengingsbesluit heeft genomen, vervalt de bevoegdheid tot het invorderen van rechten ter zake van na dat tijdstip door of vanwege kantoor huren drachten het gemeentebestuur verstrekte diensten die verband houden met het bestemmingsplan. Een gemeente kan niet volstaan met het gedeeltelijk herzien van een bestemmingsplan, omdat zij volgens art. 3.1 lid 2 Wro de bestemming van de gronden en de bijbehorende regels binnen tien jaar opnieuw moet vaststellen. Voor de gemeente zijn de leges voor de bouwvergunning veelal een belangrijke inkomstenbron, zodat van de mogelijke sanctie dat ter zake van zo’n dienst die verband houdt met een te oud bestemmingplan geen leges meer kunnen worden ingevorderd, een prikkel uitgaat. De kantoor huren hoogeveen legesheffing kan overigens nog wel plaatsvinden, maar op niet-betalen staat geen sanctie omdat niet ingevorderd mag worden.
Voorbereidingsbesluit Als voorbereiding op een te volgen bestemmingsplanprocedure kan de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit nemen op grond van art. 3.7 Wro. Het belangrijkste gevolg daarvan is dat de beslissing op een aanvraag bouwvergunning moet worden aangehouden door burgemeester en wethouders (art. 50 lid 1 Wonw) indien er geen grond is de vergunning te weigeren. Burgemeester en wethouders kunnen de bouwvergunning verlenen als het bouwwerk niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan (art. 50 lid 3 Wonw), maar ze zijn daar dus niet toe verplicht. De situatie kantoor huren nieuwegein ten aanzien van bouwplannen die in overeenstemming zijn met het geldende bestemmingsplan maar in strijd zijn met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan wordt dus bevroren door het voorbereidingsbesluit, veelal alleen een lijn op een kaart.

De belangrijkste instrumenten

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste instrumenten uit de wet behandeld om de doelen te bereiken. Het zijn: de structuurvisie; het bestemmings- en inpassingsplan; coördinatie; de beheersverordening; regels en aanwijzingen; financiële bepalingen; handhaving kantoor huren purmerend en toezicht; bepalingen over bezwaar en beroep; planologische organen.
De wet regelt niet zelf de inrichting van de ruimte maar biedt de instrumenten voor bestuursorganen, waarmee zij de doelen kunnen bereiken.
De Wro maakt een duidelijk onderscheid tussen het vastleggen van het omgevingsbeleid en het vaststellen kantoor huren drachten van bindende regels. Gemeente, provincie en Rijk moeten hun omgevingsbeleid vastleggen in een of meer structuurvisies. Bindende regels, normen, krijgen hun plaats in bindende besluiten, zoals een bestemmingsplan, een provinciale verordening of een AMvB.
Hierna wordt ingegaan op het karakter en de inhoud van de structuurvisie (subparagraaf 4.1.1) en de procedure van de structuurvisie (subparagraaf 4.1.2).
4.1 .1 Karakter en inhoud van de kantoor huren hoogeveen structuurvisie De structuurvisie is een beleidskader voor het bestuur zelf: op basis van de visie worden de plannen vastgesteld, andere ruimtelijkeordeningsbesluiten genomen, mensen en middelen ingezet.
Intern heeft de structuurvisie een structurerende functie voor de werk- en beleidsprocessen, die het vaststellende orgaan de mogelijkheid biedt de uitvoerende bestuursorganen binnen dat overheidsniveau te beoordelen. Zo kan de kadervaststellende gemeenteraad het uitvoerende college van burgemeester en wethouders beoordelen. Extern is de structuurvisie een communicatief instrument en biedt zij een referentiekader voor andere overheden en burgers: zij kunnen de betreffende kantoor huren nieuwegein overheid aanspreken op haar beleidsvoornemens. De structuurvisie heeft niet de juridische betekenis van de beleidsregel. Een bestuursorgaan moet overeenkomstig een beleidsregel handelen (art. 84 Awb). Dat geldt niet voor de structuurvisie.

Rechtshandhaving

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl
Is hiervoor uitvoerig ingegaan op de rechtsbeschermingsmogelijkheden voor de burger tegenover de overheid, het is nu tijd om de keerzijde van de medaille te bespreken: de naleving door de burgers van de wettelijke voorschriften die door de overheid zijn uitgevaardigd kantoor huren purmerend en de mogelijkheden voor de overheid om de naleving (zowel preventief als repressief) af te dwingen. Om voorschriften daadwerkelijk te kunnen handhaven, moet toezicht mogelijk zijn op de naleving. Indien de overheid constateert dat voorschriften niet worden nageleefd, kan zij dwangmiddelen inzetten.
Hoofdstuk 5 Awb handelt over ‘handhaving’, dat wil zeggen: het toezicht op naleving (het handhavingstoezicht); de sanctiemiddelen.
3.4.1 Handhavingstoezicht Art. 5:11 Awb begint met een begripsomschrijving van ‘toezichthouder’. Hieronder kantoor huren drachten wordt verstaan:
‘een persoon, bij of krachtens wettelijk voorschrift belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift’.
Uit deze begripsomschrijving kan worden afgeleid dat de Awb de aanwijzing van iemand als toezichthouder niet zelf regelt; dit moet op basis van de desbetreffende bijzondere wet gebeuren. Is de aanwijzing eenmaal een feit, dan geldt voor de toezichthouder op kantoor huren hoogeveen grond van de Awb een aantal rechten en verplichtingen.
Een toezichthouder heeft de verplichting om zich te legitimeren (art. 5:12 Awb) en hij mag van zijn bevoegdheden slechts gebruikmaken voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is (art. 5:13 Awb).
In de Awb zijn de volgende bevoegdheden voor de toezichthouder opgenomen: Het betreden van plaatsen (art. 5:15 Awb). Deze bevoegdheid geldt niet voor het betreden van een woning zonder toestemming van de bewoner. Het vorderen van inlichtingen (art. 5:16 Awb). Het vorderen van inzage van zakelijke gegevens en bescheiden (art. 5:17 Awb). De toezichthouder is bevoegd van de bescheiden kopieën te maken. Het onderzoek kantoor huren nieuwegein van zaken (art. 5:18 Awb). Deze bevoegdheid omvat tevens het openen van verpakkingen en het nemen van monsters. Het onderzoek van vervoermiddelen (art. 5:19 Awb) inclusief de lading en de bescheiden. Hij kan bovendien vorderen dat de bestuurder het vervoermiddel stilhoudt en overbrengt naar een andere plaats. Dit geldt eveneens voor de schipper van een vaartuig. Het vorderen van medewerking bij de uitoefening van toezichtsbevoegdheden (art. 5:20 Awb).

Belanghebbenden

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Art. 3:42 Awb bepaalt dat besluiten die niet tot één of meer belanghebbenden zijn gericht, worden bekendgemaakt door kennisgeving in een dag-, nieuwsof huis-aan-huisblad, of op een andere wijze. Bij de hier bedoelde besluiten moet worden gedacht aan flexplek huren groningen besluiten van algemene strekking. Besluiten van algemene strekking hebben rechtsgevolgen voor een grote groep personen die bij het bestuur niet met naam bekend zijn. Vandaar dat de wetgever heeft gekozen voor een zodanige wijze van bekendmaking dat een zo groot mogelijke groep van belanghebbenden kan worden bereikt. Het meest geschikte middel hiertoe is publicatie in een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad. Kennisgeving ‘op een andere geschikte wijze’, zoals de wet het uitdrukt, is ook toegestaan. Hierbij valt te flexplek huren leeuwarden denken aan bekendmaking in een publicatiekastje aan het kantoor van het bestuursorgaan. In de bekendmaking hoeft niet de hele tekst van het besluit te worden opgenomen. Volstaan kan worden met een zakelijke weergave van de inhoud van het besluit en de belangrijkste onderdelen ervan.
Art. 3:43 Awb regelt de mededelingsplicht van besluiten aan diegenen die in de voorbereidingsfase van een besluit hun zienswijze/bedenkingen hebben kenbaar gemaakt, maar aan wie het besluit niet conform art. 3:41 of 42 Awb is bekendgemaakt. Ook de insprekers dienen op de hoogte te worden gebracht van het besluit. Dit is een zorgvuldigheidseis. Het tweede lid van dit artikel bepaalt hoe de mededeling moet geschieden als het besluit is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 Awb (de flexplek huren amsterdam openbare voorbereidingsproce
3.1 Algemene wet bestuursrecht 97
dure). Bekendmaking geschiedt dan conform het in art. 3:12 Awb bepaalde, namelijk via mededeling van de openbare kennisgeving.
Art. 3:44 Awb regelt de mededelingsplicht van besluiten aan belanghebbenden als de voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Awb is gevolgd (de uniforme openbare voorbereidingsprocedure). Deze besluiten krijgen degenen die zienswijzen hebben ingebracht toegezonden. Het besluit wordt ter inzage gelegd op het kantoor van het bestuursorgaan. Indien mededeling aan meer dan 250 personen moet gebeuren, kan toezending achterwege worden gelaten. Art. 3:45 Awb bepaalt dat de bezwaar- of beroepsmogelijkheid bij de bekendmaking van het besluit moet worden vermeld. Deze handelwijze wordt standaard door bestuursorganen gevolgd.
3.1.7 Hoofdstuk 4: bijzondere bepalingen over besluiten Bevat hoofdstuk 3 Awb algemene bepalingen over besluiten, hoofdstuk 4 handelt over bijzondere bepalingen over besluiten. Titel 1 van hoofdstuk 4 behandelt de beschikkingen. Door deze indeling wordt de gelaagde structuur van de Awb duidelijk. De bepalingen van hoofdstuk 3 zijn namelijk integraal van toepassing op beschikkingen die in hoofdstuk 4 hun plaats hebben gekregen.
Ten eerste komt hier flexplek huren schiphol aan de orde wat voor soort besluit een beschikking is, gevolgd door de vereisten voor de aanvraag van een beschikking. De voorbereiding op de beslissing moet zorgvuldig plaatsvinden. De beslissing is aan termijnen gebonden.

Een rechtspersoon

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Ad a Orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld De president was van oordeel dat, gezien de bepalingen en de toelichting op dit artikel, het bestuur flexplek huren groningen van de Stichting Gooisch Natuurreservaat, niet kon worden aangemerkt als een orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld, als bedoeld in art. 1 :1 lid 1 sub a Awb. De Stichting was als zodanig geen publiekrechtelijke rechtspersoon als bedoeld in art. 2:1 BW. In de nota naar aanleiding van het eindverslag 11, FG Awb 1, p. 138 wordt omtrent de term rechtspersoon in het kader van art. 1 :1 lid 1 sub a Awb onder meer betoogd: ‘Rechtspersoon: de term rechtspersoon wordt hier gebruikt in de betekenis die flexplek huren leeuwarden daaraan in het burgerlijk recht gegeven wordt. Het begrip rechtspersoon die krachtens publiek recht is ingesteld, omvat allereerst de openbare lichamen waarvan artikel 1, eerste lid, van Boek 2 BW bepaalt dat zij rechtspersoonlijkheid bezitten: de Staat, de provincies, gemeenten en waterschappen, alsmede andere openbare lichamen waaraan krachtens de Grondwet verordenende bevoegdheid is toegekend. Daarnaast omvat het de rechtspersonen waarvan de rechtspersoonlijkheid uit een bijzondere wet voortvloeit (art. 1 lid 2 Boek 2 BW). Te denken valt bijvoorbeeld aan de flexplek huren amsterdam Ziekenfondsraad wiens rechtspersoonlijkheid voortvloeit uit de Ziekenfondswet. Organen van een niet met openbaar gezag beklede overheidsstichting vallen niet onder letter a van artikel 1, eerste lid. De hier bedoelde stichtingen worden immers niet krachtens publiek recht ingesteld. Dit leidt onontkoombaar tot de conclusie dat verweerder niet valt onder het begrip bestuursorgaan als nader in artikel 1 :1, eerste lid, sub a, omschreven.’
Ad b Ander persoon of college met enig publiek gezag bekleed Vervolgens diende de vraag te worden beantwoord of het bestuur van de stichting was aan te merken als een ander persoon of college met openbaar gezag bekleed, als bedoeld in art. 1 :1 lid 1 sub b Awb. In de memorie van toelichting wordt op dit artikelonderdeel de flexplek huren schiphol volgende toelichting gegeven: ‘Het uit artikel 1 van de Wet AROB overgenomen definitie-element “met enig openbaar gezag bekleed” betekent dat het moet gaan om een orgaan met een publiekrechtelijke bevoegdheid tot het bepalen van de rechtspositie (de rechten en/of verplichtingen) van andere rechtssubjecten.

Het college van burgemeester en wethouders

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De taak van de secretaris is het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester en de commissies bij te staan bij de uitoefening van hun taak (art. 103 Gemw). Om deze taak goed te kunnen vervullen is het nodig dat hij in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders aanwezig is (art. 104 Gemw). Een niet in de wet genoemde taak van de secretaris is die van hoofd van de ambtelijke organisatie van de gemeente.
De taak van de griffier is de gemeenteraad en de commissies bij te staan bij de uitoefening van hun flexplek huren groningen taak (art. 107a Gemw). Om deze taak goed te kunnen vervullen is het nodig dat hij in de vergadering van de gemeenteraad aanwezig is (art. 107b Gemw).
Rekenkamer Op basis van art. 81a Gemw kan de gemeenteraad een rekenkamer instellen. Ook kunnen meerdere gemeenten een gemeenschappelijke rekenkamer instellen. De rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid, de flexplek huren leeuwarden doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur.
2.5 Lagere rechtsgemeenschappen 57
Commissies Art. 82 Gemw bepaalt dat de raad commissies kan instellen. De raad bepaalt de taken, de bevoegdheden en de samenstelling daarvan. De raad is vrij commissies in te stellen zoals hij wil: territoriale commissies, bestuurscommissies, adviescommissies, voorbereidingscommissies, vaste commissies, tijdelijke commissies enzovoort. Burgemeester en wethouders en de burgemeester kunnen flexplek huren amsterdam voor zichzelf de adviescommissies instellen die zij wensen.
Bevoegdheden Achtereenvolgens komen aan de orde de bevoegdheden van het gemeentebestuur in het algemeen, van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en wethouders, en van de burgemeester.
Bevoegdheden van het gemeentebestuur (algemeen) De basisbepaling voor de bevoegdheid van het gemeentebestuur is art. 108 Gemw. Deze bepaling kent twee soorten bevoegdheden: 1 de bevoegdheid tot regeling en bestuur van de eigen huishouding (autonomie); 2 de bevoegdheid tot regeling en bestuur gevorderd krachtens een andere wet dan de Gemeentewet (medebewind). De Gemeentewet zelf bevat geen medebewindsvoorschriften. De kosten verbonden aan het uitvoeren van medebewindstaken worden, voor zover zij ten laste van de gemeente komen, door het Rijk vergoed.
Art. 109 Gemw maakt het mogelijk onderscheid tussen gemeenten te maken. Verder zijn in de Gemeentewet enige bepalingen opgenomen die mede beogen de gemeente tegen bemoeizucht flexplek huren schiphol van hogere overheden te beschermen: Voor het opleggen van de verplichting tot het vaststellen van plannen is een wettelijke basis nodig (art. 110 Gemw); bovendien kan dit alleen wanneer aan zekere financiële voorwaarden is voldaan (art. 111 Gemw). Rijk en provincie moeten (desgevraagd) aan het gemeentebestuur informatie geven en overleg plegen over zaken die voor de gemeente van belang zijn (art. 112 en 113 Gemw).

De Enquêtewet

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Bij deze formulering vallen een paar dingen op: de inlichtingen worden gegeven aan de Kamer(s). Dit houdt in dat voor het houden van een interpellatie toestemming nodig is van een meerderheid in de Kamer(s). Gewoonlijk wordt een interpellatie flexplek huren groningen mondeling gehouden. Een beroep op het belang van de staat wordt zelden gedaan; dit betekent dat een minister en/of staatssecretaris verplicht is om antwoord te geven, wanneer hij zich niet beroept op het belang van de staat.
Naast het recht van interpellatie beschikt elk Kamerlid over het vragenrecht. Het vragenrecht ligt niet in de Grondwet verankerd, maar is opgenomen in de Reglementen van Orde van beide Kamers. Voor het stellen van vragen aan ministers en staatssecretarissen is geen toestemming van een Kamermeerderheid nodig. De beantwoording geschiedt gewoonlijk schriftelijk. Een verplichting tot flexplek huren leeuwarden antwoorden bestaat er niet. Ook heeft elk der Kamers van de Staten-Generaal het recht van motie. Het recht van motie houdt de mogelijkheid in om een wens kenbaar te maken of een oordeel uit te spreken. De minister tot wie de motie is gericht, is niet verplicht om gevolg te geven aan de motie. Zij heeft dus geen rechtsgevolgen. Een speciale motie is de motie van wantrouwen. Aan het einde van deze subparagraaf wordt hierop ingegaan. Ten slotte kan als controle-instrument van de regering worden vermeld het recht van enquête (art. 70 Gw). Dit is het recht van de beide Kamers een commissie in te stellen die wordt belast met het onderzoek naar een bepaald onderwerp. Ten behoeve van dat onderzoek kunnen aan die commissie onder meer bevoegdheden worden verleend met betrekking tot het oproepen en onder ede verhoren van flexplek huren amsterdam getuigen. Er zijn onder andere enquêtes gehouden naar de verlening van financiële steun aan de scheepswerven van de RSV, naar de uitvoering van subsidieregelingen in de volkshuisvesting, naar de totstandkoming van een fraudebestendig paspoort, naar de uitvoering van socialezekerheidswetten, naar de opsporingsmethoden van de politie, en naar flexplek huren schiphol de Bijlmerramp. Ook de enquête naar de bouwfraude kan hier worden vermeld. Het recht van enquête is verder geregeld in de Enquêtewet.