De functie van de gepubliceerde jaarrekening

Gerelateerde afbeelding

Wanneer de verslaglegging in wijde kring publiek wordt gemaakt, spreken we van de gepubliceerde jaarrekening. De functie van de gepubliceerde jaarrekening is niet alleen het vaststellen van de te verdelen winst en het afleggen van verantwoording ten aanzien van het gevoerde beheer, maar is ook gericht op het verschaffen van informatie aan financiële instellingen, werknemers en andere (externe) belanghebbende partijen.
Ondernemingen die volgens de wet een bedrijfseconomische jaarrekening moeten opstellen, moeten tevens een jaarverslag opmaken. Het jaarverslag is een verslag van de directie waarin een beschrijving van de gebeurtenissen in het afgelopen jaar en van de vooruitzichten is opgenomen. Het jaarverslag moet schriftelijk aan de aandeelhouders worden uitgebracht. Het dient een bespreking te bevatten van de gang van zaken in het verstreken boekjaar (met vermelding van redenen waarom het wel of niet goed ging met de omzet, of er bepaalde moeilijkheden zijn opgetreden en dergelijke) en het moet tevens toekomstverwachtingen voor bepaalde activiteiten aangeven. Daarbij moet de ondernemer in het bijzonder aandacht schenken aan de omzet, verrichte en geplande investeringen, de füunciering, de personeelsbezetting en de rentabiliteit. Verder moet de co-working space groningen ondernemer mededeling doen van werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.
Vele, vooral grote ondernemingen publiceren een zogenoemd ‘Financieel Verslag’. Dit bevat meestal naast de hiervoor genoemde overzichten: een jaarrekening; een jaarverslag (ook wel genoemd directieverslag of verslag van de Raad van Bestuur); een bericht van de Raad van Commissarissen; een accountantsverklaring; aanvullende statistische overzichten.
Een bericht van de Raad van Commissarissen (RvC) bevat voornamelijk het advies om de jaarrekening en de winstverdeling goed te keuren en kondigt soms voorstellen voor benoemingen aan. Middelgrote en grote ondernemingen dienen bij de te publiceren stukken voorts nog een
zogenoemde accountantsverklaring te voegen. NV’s en BV’s (behalve kleine) zijn verplicht hun jaarrekening door een registeraccountant te laten controleren. De belangrijkste reden voor de verplichte accountantscontrole is dat er een controle plaatsvindt op de juistheid van de te verstrekken informatie. Daardoor wordt de geloofwaardigheid van de jaarrekening bevorderd. De accountant geeft zijn samenvattende oordeel over de jaarrekening in een zogenoemde accountantsverklaring. De accountantsverklaring is een mededeling van een registeraccountant waarin deze verklaart dat de jaarrekening naar zijn mening voldoet aan de eisen die men aan een goede jaarrekening kan stellen. Als de jaarrekening niet aan alle wettelijke eisen voldoet, moet de accountant dit vermelden. De aanvullende statistische overzichten bestaan voornamelijk uit een samenvatting van de jaarrekening in een aantal belangrijke ratio’s (zie hoofdstuk 10), alsmede, ter vergelijking, de belangrijkste cijfers van de afgelopen vijf tot tien jaar.
De jaarrekening moet worden besproken en goedgekeurd door de commissarissen van de NV of BV. Zij oefenen toezicht uit op de directie (het bestuur). Vervolgens wordt de co-working space amsterdam jaarrekening goedgekeurd en vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders. In de regel gebeurt dit op voorstel van de directie. Ook moet de jaarrekening met de ondernemingsraad worden besproken.

Economische factoren

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Economische factoren spelen voor organisaties die op de consument/verbruiker zijn gericht een belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld aan de grootte van het vrij besteedbare inkomen. De ontwikkeling van het nationale inkomen, de stand van de conjunctuur, de renteontwikkeling, loonkostenontwikkeling, de valutaschommelingen en dergelijke vormen concurrentiepositie belangrijke aandachtsgebieden voor organisaties. Tezamen bepalen deze factoren de coninvesteringsklimaat currentiepositie en het investeringsklimaat, dat wil zeggen: de aantrekkelijkheid om te investeren. Dit is van belang voor Nederlandse bedrijven om verder in eigen land uit te breiden of voor buitenlandse bedrijven om in Nederland bedrijfsactiviteiten te starten of uit te bouwen. Een gestage co-working space groningen groei van het Bruto Nationaal Product (BNP) leidt doorgaans tot meer uitgaven van consumenten, en het biedt logischerwijze kansen voor nieuwe ondernemingen en
nationale en internationale ontwikkelingen
ondersteunt de groei van bestaande bedrijven. Andere belangrijke aspecten zijn de loonkostenontwikkelingen en arbeidsproductiviteit. Naast nationale economische factoren zijn ook internationale economische ontwikkelingen van groot belang. De snelle opkomst van de Japanse economie, die begonnen is in de jaren zestig, heeft grote gevolgen gehad, eerst voor de scheepsbouw en later onder meer voor bedrijven die camera’s, horloges en auto’s produceren. Opvallend ook is de sterke opkomst van Aziatische economieën: Zuid-Korea, Taiwan, Hongkong en Singapore worden steeds belangrijker. Voor de toekomst is een sterke ontwikkeling te verwachten van grote landen als China (in 2001 toegetreden tot de WTO), India en Indonesië en van kleinere als Vietnam, Thailand en Maleisië. De crisis die in 1997 in die regio ontstond, heeft in de jaren daarna grote gevolgen gehad voor een groot aantal westerse bedrijven: enerzijds viel een deel van de markt weg, terwijl anderzijds de bedrijven uit die regio zich op markten in het westen gingen richten. Overigens valt op te merken dat economieën in voormalige Oostbloklanden als Polen, Hongarije en Tsjecho-Slowakije ‘booming’ zijn, zodanig dat onder andere deze landen drempels lijken te passeren en toetreden tot de EU (en de NAVO). Ook valutaschommelingen, die voor internationaal opererende organisaties een zeer grote invloed kunnen hebben op de concurrentiepositie en de co-working space amsterdam winst, zijn van belang. Zo hebben sterke fluctuaties van de dollarkoers enorme gevolgen voor bedrijven die exporteren naar of importeren uit de Verenigde Staten. Bij een stijging van de dollarkoers wordt de export gestimuleerd en de import afgeremd. Bij een daling is dit net andersom.
EMU en euro In het kader van de Economische en Monetaire Unie (EMU) zijn per 1 januari l 999 de wisselkoersen van elf participerende landen via de euro onherroepelijk aan elkaar vastgeklonken. Met ingang van 2002 heeft de euro als munt zijn intrede gedaan. De andere vier EU-lidstaten zullen zich mogelijk binnen enkele jaren bij de EMU voegen. De EMU zou, naar optimisten stelden, de inflatie laag houden, de hoge werkloosheid in Europa verminderen, prijzen omlaag laten gaan, de welvaart bevorderen en de euro zou een sterke munt zijn. Tot nu toe is daarvan weinig of soms zelfs het tegendeel gebleken. De nieuw ingestelde ECB (Europese Centrale Bank) dient een krachtig (anti-inflatoir) monetair beleid te bevorderen.

Het kloostercomplex

Gerelateerde afbeelding

Dan staat hij op en laat mij het kloostercomplex zien. Hij leidt me door de witte abdijkerk met bijzondere beelden en eeuwenoude schilderijen. We ontmoeten de abt van Amersweert, een betrekkelijk jonge vent, die de scepter over de abdij zwaait. We bezoeken het kerkhof, waar veel beroemde Belgen door de eeuwen heen hun laatste rustplaats hebben gevonden. Ik zie de eetkamer, de cellen waar de kloosterlingen slapen en het park van de abdij. De sfeer is devoot en ik begrijp waarom mensen zich tot het klooster aangetrokken voelen. Het vaste dagritme is voor veel mensen geen opgave, maar een zegen. Hier is geen keuzestress en er zijn voldoende tijdelijk kantoor huren leeuwarden financiële middelen om een sober, maar prettig bestaan te leiden. De kloosterlingen in hun witte gewaden vormen een hechte gemeenschap die veel steun aan elkaar hebben. Faillissementen en curatoren zijn onbekend en ook relatieproblemen komen hier niet voor omdat er simpelweg geen liefdesrelaties bestaan, met uitzondering van die met God. Een sober en eenvoudig leven als vlucht uit onze complexe en hectische maatschappij. Het klinkt aantrekkelijk, ook voor mij.
Die avond eten we aardappelen en sperziebonen uit de tuin. Ze smaken anders dan ik gewend ben; verser en intenser. Na de avondmis wordt de avond vrolijk afgesloten in de huiskamer met eigen gebrouwen abdijbier. Ik kan me niet heugen dat bier me ooit zo lekker heeft gesmaakt. De paters zijn vriendelijk en onderhoudend. Ze zijn verrassend goed geïnformeerd over wat er in de wereld aan de hand is en we hebben tijdelijk kantoor huren schiphol diepgaande gesprekken over het leven. Maar Het Boek van de Waarheid blijft onbesproken. Ik vermoed dat Renard hier in het geheim aan werkt. Voor ik ga slapen, neemt Renard me nog even apart.

Andere manier van denken

Gerelateerde afbeelding

Het geld dat ik per week krijg, is niet genoeg om van te leven, maar ook net niet te weinig om van dood te gaan. We krijgen wekelijks vijfenzeventig euro op onze privérekening gestort. Meneer Schippers is onze bewindvoerder die zich stipt aan alle afspraken houdt. Voor zijn diensten betalen we een vast bedrag van tweeënnegentig euro per maand, waar we bijzondere bijstand voor krijgen. Meneer Schippers zorgt voor de financiën en de betalingen van de vaste lasten. Het is bijna niet voor te stellen dat we nu elk dubbeltje drie keer moeten omkeren, terwijl we jarenlang letterlijk met geld hebben gesmeten. In ons leven was geld er gewoon, altijd, overal en zoveel als we maar wilden. Vier keer per jaar op vakantie, een ruime tijdelijk kantoor huren groningen walk-in-closet vol met de duurste merkkleding, elke week minstens drie keer uit eten en genoeg geld om de favoriete hobby van Kathleen te bekostigen: schoenen. In een speciale schoenkast stonden pumps in alle merken, kleuren en vormen. Kortom, we leefden als ware multimiljonairs. Als we toch een financieel gat hadden, vulden de bonussen deze aan het einde van het jaar wel op. Nu zitten we in een situatie waarin we niet genoeg geld hebben voor dagelijks warm eten of om onze flat goed te verwarmen, om op vakantie te gaan en om af en toe eens nieuwe kleren te kopen. Gucci, De Bijenkorf en mijn favoriete schoenenzaak Zwartjes zijn vervangen door Zeeman, Wibra en de Spullenhulp. Arm zijn vergt een andere manier van denken, waar ik maar moeilijk aan kan wennen. Als ik bijvoorbeeld door de Aldi loop, heb ik soms trek in tijdelijk kantoor huren amsterdam rookvlees, maar wegens de hoge prijs leg ik de malse vleeswaren terug. Dan pak ik maar weer de goedkope boterhamworst die altijd in de reclame lijkt te zijn. Kortom, we kunnen alleen het hoognodige aanschaffen en zelfs in het weekend zit er geen extraatje in. Vreemd genoeg voel ik me nu bijna schuldig als ik een glaasje wijn uit een kartonnen literpak huiswijn inschenk, terwijl ik vroeger de duurste champagnes liet knallen.

Kwaliteitsborging

Gerelateerde afbeelding

Indien een kwaliteitssysteem is ingevoerd zal moeten worden gezorgd dat het kwaliteitssysteem blijft voldoen aan de gestelde eisen. Dit geschiedt met behulp van kwaliteitsborging. Hieronder wordt ver- kwaliteitsborging staan: het geheel van geplande en systematische acties die nodig zijn om aan te tonen dat het product of dienst voldoet aan de gestelde eisen. Met andere woorden, kwaliteitsborging is het zekerstellen van de kwaliteitsbeheersing. In het voorbeeld: het doorlichten van het kwaliteitssysteem.
Meten van klantentevredenheid klantentevredenheid Om de kwaliteit van de producten en diensten te flexplek huren groningen verbeteren zal de kwaliteit van de geleverde prestaties telkens moeten worden gemeten. In het voorbeeld: het uitdelen van cursusevaluatieformulieren na afloop van een cursus waarbij aan de cursist wordt gevraagd een beoordeling te geven over de geleverde prestatie.
Aanbrengen van verbeteringen verbeteringen Naar aanleiding van de kwaliteitsmetingen bij de klant kan worden besloten de specificaties van het product of dienst aan te passen. In het voorbeeld: betere cursusdocumentatie, extra technische ondersteunende middelen.
Het hiervoor beschreven kwaliteitssysteem dient voor ISO-certificering te worden vastgelegd en flexplek huren amsterdam gedocumenteerd. Vervolgens zal een certificatie-instelling de opdracht worden gegeven voor het uitvoeren van audit. audit Audit is een examen waarbij gekeken wordt of de organisatie voldoet aan alle eisen die de 1so-normen stellen. Voor dit examen wordt het beschreven kwaliteitssysteem bestudeerd en vervolgens wordt in de organisatie nagegaan of men ook werkelijk de beschreven procedures naleeft.

Het object

Gerelateerde afbeelding

Het object kan betrekking hebben op een gedeelte van een organisatie (partieel onderzoek) of op de gehele organisatie (integraal onderzoek). Wanneer binnen een onderzoek maar naar een deel van de organisatie wordt gekeken, is het van belang dat de relaties met andere delen niet uit het oog worden verloren. Wanneer we het doel en flexplek huren groningen het object van organisatieonderzoek vervolgens met elkaar in verband brengen, krijgen we een overzicht van verschillende soorten organisatieonderzoek zoals weergegeven in figuur 10.12. T Figuur 10.12 Verschillende soorten organisatieonderzoek
Door Nederlandse adviesbureaus worden verschillende onderzoeksmethoden gehanteerd voor organisatieonderzoek. De methoden onderscheiden zich naar aantal en soort van indicatoren en (wiskundige en statistische) technieken die in beschouwing worden genomen.
Veelal wordt gebruik gemaakt van en combinatie van al dan niet geau1 tomatiseerde checklists, analyseschema’s, planningsschema’s en interviews.
Kwaliteitszorg neemt een centrale laats in bij veel organisaties. Dit onderwerp wordt in het latste hoofdst , k besproken. Cijfers & Trends Managementrevoluties aan de lopende and Managers hebben een onstilbare hong r naar adviezen. Angst en hebzucht zijn daarvoor hun belangrijkste drijfveren Voor tientallen miljarden guldens per jaar bezoeken flexplek huren amsterdam ze congressen en kopen ze oeken, tapes en adviezen over management. Razendsnel volgen de hype elkaar op. Echter, dommer nog dan slaafs achter alle managementtrends aan t lopen, is het om ze te negeren.
De hypes van A tot Z Assessment (entre Uit het Amerikaanse leger overgewaaide selectiemethode; situaties uit een toekomstige baan worden nagebootst en men bekijkt in een rollenspel of sollicitanten adequaat reageren; toetst vooral sociale vaardigheden. Balanced Scorecard In Harvard (1992) g boren reactie op de Amerikaanse gewoonte om vooral financieel gewin op k rte termijn na te jagen; splitst de centrale missie van bedrijven op in concrete d !stellingen op vier terreinen; financiën, eisen van de klant, interne processen n innovatief vermogen; is omslachtig, vergt veel meetwerk.

Het groeimodel van Scott

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl
In de ontwikkeling van een organisatie onderscheidt men drie fasen, met ieder hun eigen kenmerken.
Fase 1: De kleine organisatie De eerste fase is de kleine organisatie. Deze organisatie heeft slechts een beperkt aantal functies, die in de meeste situaties door de eigenaar worden vervuld. Wanneer deze organisatie groeit zullen de functies verder onderverdeeld worden. Een aantal medewerkers wordt in dienst genomen.
Kenmerken van de kleine organisatie zijn: • structuur: functionele indeling met weinig interne differentiatie • personeelsbeoordeling: aan de hand van niet geformaliseerde criteria • beheerssysteem: persoonlijke beheersing • strategiebepaling: afhankelijk van de persoon van de eigenaar
Fase 2: De volledig flexplek huren groningen afdelingsgewijs opgebouwde organisatie De tweede fase wordt een volledig afdelingsgewijs opgebouwde organisatie genoemd. De functionele indeling is bij deze organisaties volledig uitgebouwd. Door de omvang van dit soort organisaties is het aantrekken van specialismen op verschillende functionele gebieden mogelijk geworden. Dit specialisme wordt door middel van een staf- of hulpdienst in de organisatie ondergebracht.
De groei van de organisatie wordt vaak gezocht in de vorm van vergroting van het marktaandeel en uitbreiding via product- en marktontwikkeling.
Kenmerken van een volledig afdelingsgewijs opgebouwde organisatie: • structuur: gecentraliseerde functionele indeling met veel interne differentiatie; • personeelsbeoordeling: gebaseerd op flexplek huren amsterdam technische en economische criteria (bijvoorbeeld functieclassificatie); • beheerssysteem: in toenemende mate op operationeel gebied op basis van delegatie; • strategiebepaling: persoonlijke besluitvorming; • research: vindt systematisch plaats. Daarbij wordt nadruk gelegd op productverbetering, productontwikkeling en procesinnovatie.

De gedivisionaliseerde organisatie

Gerelateerde afbeelding

De gedivisionaliseerde organisatie van gedivisionaliseerde organisatie Mintzberg komt in grote lijnen overeen met de in paragraaf 9.4 beschreven divisiestructuur. Uit figuur 9.32 blijkt dat de gedivisionaliseerde organisatie is opgebouwd uit een aantal semi-zelfstandige eenheden (divisies) verbonden door een centraal bestuur ofwel het vergaderruimte huren groningen hoofdkantoor. De divisies zijn actief in verschillende product/markt-combinaties. Er is product/marktcombinaties sprake van een kleine centrale technische staf omdat de divisies zelf beschikken over deze stafafdelingen. De gedivisionaliseerde vorm functioneert volgens Mintzberg het beste met een machineorganisatie in haar divisies. Het hoofdkantoor stelt prestatienormen op in termen van omzetgroei en rendement, die de divisies moeten realiseren. Deze organisatievorm wordt min of meer aangetroffen bij de grootste 500 bedrijven ter wereld (de zogenoemde Fortune 500). De concernstrategie wordt bepaald door het hoofdkantoor. De afzonderlijke divisies ontwikkelen hun eigen bedrijfsstrategieën. Belangrijke voordelen van deze organisatievorm zijn de risicospreiding van de concernactiviteiten en de decentra- risicospreiding lisatie van verantwoordelijkheden en bevoegdheden naar de divisies die decentralisatie immers ‘dichter’ bij hun markt staan en hierdoor sneller kunnen reageren. Een van de gevaren is dat deze vergaderruimte huren amsterdam vorm ook erg kostbaar kan zijn omdat men niet-rendabele divisies in stand houdt door deze te financieren met cash flow uit andere divisies.
.6. Figuur 9.32 De gedivisionaliseerde organisatie
5 De innovatieve organisatie De innovatieve organisatie, door Mintzberg ook met het begrip adhocratie aangeduid, wordt gekenmerkt door een structuur die in hoge mate is georganiseerd en weining gestandaardiseerd. De organisatie is gericht op innovatie en wars van gevestigde patronen. Deze organisatievorm bestaat uit multidisciplinaire teams of projectgroepen waarin functionele deskundigen, managers of coaches en staffunctionarissen samenwerken voor de realisatie van innovatieprocessen.

(gedeeltelijke) zelfstandigheid

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Hiermee wordt ook bepaald waar de macht in de organisatie ligt. Er is sprake van centralisatie als de beslis- centralisatie singsbevoegdheden zijn geconcentreerd op één plaats, meestal de top. In deze situatie worden veel en vooral belangrijke beslissingen hoog in de organisatie genomen. Er is sprake van weinig delegatie. Bij decentra- decentralisatie lisatie zijn de beslissingsbevoegdheden verdeeld over meer plaatsen, ook lager in de organisatie. In deze situatie worden flexplek huren groningen belangrijke beslissingen ook lager in de organisatie genomen. Er is sprake van veel delegatie. De eerste grootscheepse poging tot decentralisatie vond in dè jaren vijftig plaats in de Verenigde Staten en werd een decennium later gevolgd in Europa. Het ging hierbij om het toekennen van een (gedeeltelijke) zelfstandigheid aan verschillende organisatorische organen zoals divisies, werkmaatschappijen en afdelingen. Teneinde samenwerking en coördinatie tussen autonome organen te bevorderen werden overkoepelende organisaties opgezet met veel stafdiensten. Inmiddels is er sprake van een tweede decentralisatiegolf, waarbij de structuur van een concern volledig product/marktgericht wordt. Binnen
Delegatiedilemma: wat doen wanneer het niet werkt? De taak is volgens het boekje gedelegeerd. Maar het is duidelijk dat de medewerker er moeilijkheden mee heeft. Het is dan gemakkelijk om de weg van de minste weerstand te kiezen door het werk zelf maar op te knappen of aan iemand anders te geven. In beide gevallen kan het een verkeerde beslissing zijn. Door het werk van de medewerker af te nemen wordt hem de kans ontnomen om de zaken op orde te stellen en het werk alsnog goed flexplek huren amsterdam te doen. Door het werk over te dragen aan een collega verliest de medewerker zijn gezicht en loopt hij een kans om verder door te groeien mis.
Het is beter om na te gaan hoe gedelegeerd is en te bekijken hoe de delegatie verbeterd kan worden. De volgende vragen kunnen hierbij gesteld worden: Zijn er duidelijke prestatienormen gesteld? Is het de medewerker duidelijk hoe alles in zijn werk gaat? Is het de medewerker duidelijk waaraan hij zijn prestaties kan afmeten? Is er voldoende follow-up geweest nadat het werk af was? Verder is het van belang samen te werken met de medewerker tot hij geleerd heeft hoe hij de gedelegeerde taak goed kan verrichten. Hierbij kunnen de volgende richtlijnen worden gebruikt: Spreek met de betrokkene alvorens tot actie over te gaan. Neem met de medewerker de prestatienormen onder de loep en geef een toelichting waarom het werk niet acceptabel is geweest. Noem daarbij concrete punten. Dit gesprek heeft tevens als doel een gevoel aan te kweken dat de klus samen geklaard gaat worden. Splits de taak in hoofd-en bijzaken en neem wanneer nodig tijdelijk deeltaken over. De medewerker kan zich dan concentreren op kerntaken. Vraag de betrokkene naar voorstellen om de problemen op te lossen. Stel samen met de medewerker een model op van de uitvoering van de taak.

Besturing

Gerelateerde afbeelding

Het registreren van de bestede tijd is een bruikbaar instrument om inzicht te krijgen in de eigen tijdsbesteding. Door het registreren van bestede tijd ontstaat inzicht in het eigen rendement en wordt het stellen van prioriteiten in de toekomst vereenvoudigd.
Om tot een goede tijdsverdeling te komen is het enerzijds nodig aandacht te besteden aan oorzaken die tot tijdverspilling leiden, anderzijds dient men bewust te zijn van factoren die het flexplek huren groningen resultaatgericht werken bevorderen. Tijdverspilling ligt in de meeste situaties verscholen in de volgende oorzaken: 12 • te veel storingen en onderbrekingen tijdens het werken; • werkzaamheden worden niet afgerond; • werkzaamheden worden uitgesteld; • aan twee of meerdere werkzaamheden wordt tegelijkertijd gewerkt; • verkeerd gebruik van energie; • slechte organisatie van de werkzaamheden.
Slim omgaan met je tijd Er is een steeds grotere druk in organisaties om effectiever met tijd om te gaan. Tijd besparen is niet alleen een kwestie van een paar slimme trucjes. Wie meester van zijn tijd wil zijn, moet vooral in de gaten houden waar hij mee bezig is en wat hij eigenlijk zou moeten doen. Er zijn managers die hun post en e-mail van A tot Z doorlezen en alle vragen van mensen die voortdurend binnenlopen beantwoorden. Dat slurpt tijd. Belangrijk zijn de dingen die horen bij het doel van de functie en die resultaat opleveren. Urgent zijn taken als er een tijdsdruk achter staat. Doe als eerste de dingen die én belangrijk én urgent zijn. Je flexplek huren amsterdam moet mensen gemotiveerd houden. Voor zaken die essentieel zijn op de langere termijn maak je een plan. Je let er vervolgens op dat je dat plan naleeft. Bij vergaderingen zie je regelmatig dat mensen te laat komen. Maak daar een eind aan en spreek een eindtijd af. Anders suddert de bijeenkomst door zolang er mensen zijn die iets willen zeggen. Het kan zinvol zijn, bijvoorbeeld voor het schrijven van notities, om vrije blokken tijd te plannen waarin je niet wordt gestoord.
Tijd besparen: Definieer de output ofwel het resultaat van je activiteiten voor de organisatie. Maak plannen en bewaak de uitvoering. Plan vrije blokken tijd. Durf ‘nee’ te zeggen. • Maak gebruik van elektronische hulpmiddelen, zoals elektronische agenda’s. • Ga zuinig om met vergadertijd. Zorg ervoor dat vergaderingen effectief verlopen.