De gedivisionaliseerde organisatie

Gerelateerde afbeelding

De gedivisionaliseerde organisatie van gedivisionaliseerde organisatie Mintzberg komt in grote lijnen overeen met de in paragraaf 9.4 beschreven divisiestructuur. Uit figuur 9.32 blijkt dat de gedivisionaliseerde organisatie is opgebouwd uit een aantal semi-zelfstandige eenheden (divisies) verbonden door een centraal bestuur ofwel het vergaderruimte huren groningen hoofdkantoor. De divisies zijn actief in verschillende product/markt-combinaties. Er is product/marktcombinaties sprake van een kleine centrale technische staf omdat de divisies zelf beschikken over deze stafafdelingen. De gedivisionaliseerde vorm functioneert volgens Mintzberg het beste met een machineorganisatie in haar divisies. Het hoofdkantoor stelt prestatienormen op in termen van omzetgroei en rendement, die de divisies moeten realiseren. Deze organisatievorm wordt min of meer aangetroffen bij de grootste 500 bedrijven ter wereld (de zogenoemde Fortune 500). De concernstrategie wordt bepaald door het hoofdkantoor. De afzonderlijke divisies ontwikkelen hun eigen bedrijfsstrategieën. Belangrijke voordelen van deze organisatievorm zijn de risicospreiding van de concernactiviteiten en de decentra- risicospreiding lisatie van verantwoordelijkheden en bevoegdheden naar de divisies die decentralisatie immers ‘dichter’ bij hun markt staan en hierdoor sneller kunnen reageren. Een van de gevaren is dat deze vergaderruimte huren amsterdam vorm ook erg kostbaar kan zijn omdat men niet-rendabele divisies in stand houdt door deze te financieren met cash flow uit andere divisies.
.6. Figuur 9.32 De gedivisionaliseerde organisatie
5 De innovatieve organisatie De innovatieve organisatie, door Mintzberg ook met het begrip adhocratie aangeduid, wordt gekenmerkt door een structuur die in hoge mate is georganiseerd en weining gestandaardiseerd. De organisatie is gericht op innovatie en wars van gevestigde patronen. Deze organisatievorm bestaat uit multidisciplinaire teams of projectgroepen waarin functionele deskundigen, managers of coaches en staffunctionarissen samenwerken voor de realisatie van innovatieprocessen.

(gedeeltelijke) zelfstandigheid

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Hiermee wordt ook bepaald waar de macht in de organisatie ligt. Er is sprake van centralisatie als de beslis- centralisatie singsbevoegdheden zijn geconcentreerd op één plaats, meestal de top. In deze situatie worden veel en vooral belangrijke beslissingen hoog in de organisatie genomen. Er is sprake van weinig delegatie. Bij decentra- decentralisatie lisatie zijn de beslissingsbevoegdheden verdeeld over meer plaatsen, ook lager in de organisatie. In deze situatie worden flexplek huren groningen belangrijke beslissingen ook lager in de organisatie genomen. Er is sprake van veel delegatie. De eerste grootscheepse poging tot decentralisatie vond in dè jaren vijftig plaats in de Verenigde Staten en werd een decennium later gevolgd in Europa. Het ging hierbij om het toekennen van een (gedeeltelijke) zelfstandigheid aan verschillende organisatorische organen zoals divisies, werkmaatschappijen en afdelingen. Teneinde samenwerking en coördinatie tussen autonome organen te bevorderen werden overkoepelende organisaties opgezet met veel stafdiensten. Inmiddels is er sprake van een tweede decentralisatiegolf, waarbij de structuur van een concern volledig product/marktgericht wordt. Binnen
Delegatiedilemma: wat doen wanneer het niet werkt? De taak is volgens het boekje gedelegeerd. Maar het is duidelijk dat de medewerker er moeilijkheden mee heeft. Het is dan gemakkelijk om de weg van de minste weerstand te kiezen door het werk zelf maar op te knappen of aan iemand anders te geven. In beide gevallen kan het een verkeerde beslissing zijn. Door het werk van de medewerker af te nemen wordt hem de kans ontnomen om de zaken op orde te stellen en het werk alsnog goed flexplek huren amsterdam te doen. Door het werk over te dragen aan een collega verliest de medewerker zijn gezicht en loopt hij een kans om verder door te groeien mis.
Het is beter om na te gaan hoe gedelegeerd is en te bekijken hoe de delegatie verbeterd kan worden. De volgende vragen kunnen hierbij gesteld worden: Zijn er duidelijke prestatienormen gesteld? Is het de medewerker duidelijk hoe alles in zijn werk gaat? Is het de medewerker duidelijk waaraan hij zijn prestaties kan afmeten? Is er voldoende follow-up geweest nadat het werk af was? Verder is het van belang samen te werken met de medewerker tot hij geleerd heeft hoe hij de gedelegeerde taak goed kan verrichten. Hierbij kunnen de volgende richtlijnen worden gebruikt: Spreek met de betrokkene alvorens tot actie over te gaan. Neem met de medewerker de prestatienormen onder de loep en geef een toelichting waarom het werk niet acceptabel is geweest. Noem daarbij concrete punten. Dit gesprek heeft tevens als doel een gevoel aan te kweken dat de klus samen geklaard gaat worden. Splits de taak in hoofd-en bijzaken en neem wanneer nodig tijdelijk deeltaken over. De medewerker kan zich dan concentreren op kerntaken. Vraag de betrokkene naar voorstellen om de problemen op te lossen. Stel samen met de medewerker een model op van de uitvoering van de taak.

Besturing

Gerelateerde afbeelding

Het registreren van de bestede tijd is een bruikbaar instrument om inzicht te krijgen in de eigen tijdsbesteding. Door het registreren van bestede tijd ontstaat inzicht in het eigen rendement en wordt het stellen van prioriteiten in de toekomst vereenvoudigd.
Om tot een goede tijdsverdeling te komen is het enerzijds nodig aandacht te besteden aan oorzaken die tot tijdverspilling leiden, anderzijds dient men bewust te zijn van factoren die het flexplek huren groningen resultaatgericht werken bevorderen. Tijdverspilling ligt in de meeste situaties verscholen in de volgende oorzaken: 12 • te veel storingen en onderbrekingen tijdens het werken; • werkzaamheden worden niet afgerond; • werkzaamheden worden uitgesteld; • aan twee of meerdere werkzaamheden wordt tegelijkertijd gewerkt; • verkeerd gebruik van energie; • slechte organisatie van de werkzaamheden.
Slim omgaan met je tijd Er is een steeds grotere druk in organisaties om effectiever met tijd om te gaan. Tijd besparen is niet alleen een kwestie van een paar slimme trucjes. Wie meester van zijn tijd wil zijn, moet vooral in de gaten houden waar hij mee bezig is en wat hij eigenlijk zou moeten doen. Er zijn managers die hun post en e-mail van A tot Z doorlezen en alle vragen van mensen die voortdurend binnenlopen beantwoorden. Dat slurpt tijd. Belangrijk zijn de dingen die horen bij het doel van de functie en die resultaat opleveren. Urgent zijn taken als er een tijdsdruk achter staat. Doe als eerste de dingen die én belangrijk én urgent zijn. Je flexplek huren amsterdam moet mensen gemotiveerd houden. Voor zaken die essentieel zijn op de langere termijn maak je een plan. Je let er vervolgens op dat je dat plan naleeft. Bij vergaderingen zie je regelmatig dat mensen te laat komen. Maak daar een eind aan en spreek een eindtijd af. Anders suddert de bijeenkomst door zolang er mensen zijn die iets willen zeggen. Het kan zinvol zijn, bijvoorbeeld voor het schrijven van notities, om vrije blokken tijd te plannen waarin je niet wordt gestoord.
Tijd besparen: Definieer de output ofwel het resultaat van je activiteiten voor de organisatie. Maak plannen en bewaak de uitvoering. Plan vrije blokken tijd. Durf ‘nee’ te zeggen. • Maak gebruik van elektronische hulpmiddelen, zoals elektronische agenda’s. • Ga zuinig om met vergadertijd. Zorg ervoor dat vergaderingen effectief verlopen.

Beheersing van bedrijfsprocessen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl
Het is in het belang van de organisatie dat bedrijfsprocessen worden beheerst aangezien men anders de organisatiedoelstellingen niet realiseert. Er zijn drie voorwaarden voor het kunnen beheersen van bedrijfsprocessen. Er moet sprake zijn van eenduidige doelstellingen die men wil bereiken. Deze doelstellingen dienen bij voorkeur in kwantitatieve vorm geformuleerd te zijn. Bijvoorbeeld: het ontwikkelen van een bepaald product, met een gedefinieerde kwaliteit, binnen een bepaalde termijn, voor een vaststaande prijs. 2 De gestelde organisatiedoelen moeten uitvoerbaar zijn (er zullen voldoende mensen en middelen ter beschikking flexplek huren groningen moeten staan). 3 Er moeten mogelijkheden zijn om op een of andere manier het bedrijfsproces te beïnvloeden. (Bijvoorbeeld het bespoedigen van de productontwikkeling door het inzetten van extra mensen en middelen.) Het doelgericht laten verlopen van bedrijfsprocessen kan worden bereikt door middel van de volgende beheersingsactiviteiten: • Plannen: het maken van een plan voor het beheersen van de processen. Dit plan dient gebaseerd te zijn op uitvoeringsnormen en werkstandaarden. Uitvoeringsnormen zijn bijvoorbeeld aantallen beschikbare mensenmachine-uren, bepaalde budgetten enzovoort. Werkstandaarden zijn bijvoorbeeld bepaalde ontwikkelings- of productiemethoden. • Meten en vergelijken: het meten van de voortgang van het bedrijfsproces en dit vergelijken met de normen en standaarden in het plan. • Bijsturen: het uitvoeren van bepaalde maatregelen indien flexplek huren groningen afwijkingen een bepaalde grens overschrijden.
In de figuren 8.5 en 8.6 worden de beheersingsactiviteiten en de relatie tussen bijsturing en bestuurstaken weergegeven.

Lastige beslissingen?

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Lastige beslissingen? Zet verschillende denkhoeden op! Ons denkproces is tamelijk gecompliceerd. Allerlei gedachten, emoties en reacties lopen door elkaar heen. Dr. Edward de Bono heeft een eenvoudige maar effectieve methode ontwikkeld, die iedereen kan helpen om een betere denker te worden en hierdoor betere beslissingen te nemen. De naam van deze methode is: Six Thinking Hats. Hij heeft het denken onderscheiden in zes verschillende modellen, die hij identificeerde met zes verschillend gekleurde hoeden. Iedere kleur is gerelateerd aan een denkmodel.
Witte hoed Wit is neutraal en flexplek huren groningen objectief en heeft betrekking op objectieve feiten en cijfers. Rode hoed Rood suggereert boosheid, emotie en bedreigingen. De rode hoed geeft het emotionele en intuïtieve perspectief. Gele hoed Geel is zonnig en positief. De gele hoed staat voor optimisme en heeft betrekking op hoop en positief en constructief denken. • Groene hoed Groen is de kleur van gras en vegetatie en refereert aan groei. De groene hoed heeft te maken met creativiteit, beweging en nieuwe ideeën.
An essential approach to business management from the creator of Lateral Thinking
• Blauwe hoed Blauw is de lucht, alles wat boven ons is. De blauwe hoed wijst op controle en de organisatie van ons denkproces. Zwarte hoed Zwart is donker en heeft een negatieve associatie. De zwarte hoed gaat in op de negatieve aspecten, de advocaat van de duivel: waarom iets niet gedaan zou kunnen worden.
Het doel van het model van de Six Thinking Hats is het uiteenrafelen van het denken. Dit gebeurt door steeds een verschillende denkhoed op te zetten en in te gaan op de specifieke aspecten die bij die denkhoed horen.
De toepassing in een flexplek huren groningen vergadering Allereerst moet het probleem waarover men een beslissing moet nemen, worden gedefinieerd. Vervolgens volgt er een discussie vanuit de verschillende invalshoek. Mensen en organisatie ken (denkhoed). Nadat een invalshoek is belicht, wordt naar een volgende overgegaan. De volgorde kan zijn: • Blauwe hoed Hoe gaan we het denkproces organiseren? Hoeveel tijd gaat het kosten, wie maakt notities, in welke volgorde doorlopen we het denkproces? • Witte hoed Over welke feiten en cijfers beschikken we? • Rode hoed Hoe staan we tegenover het probleem? Wat voor gevoel roept het op? • Gele hoed Wat zijn positieve kanten? • Zwarte hoed Waarom zal het niet werken of lukken? • Groene hoed Gelet op al het voorgaande: wat zijn mogelijke oplossingen?

Het clusteren van ideeën

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Creativiteit Er zijn veel methoden om ideeën te genereren. Enkele voor- creativiteit beelden hiervan zijn: brainstorming, synectics, lateraal denken, dagdromen en de co co-techniek. De eerste drie voorbeelden komen in hoofdstuk 7 ter sprake aangezien ze te maken hebben met besluitvorming.
De co en-techniek staat los van besluitvorming. Deze techniek is ontwikkeld door het Belgische Centrum voor de Ontwikkeling van Creatief Denken. De techniek stelt dat de menselijke geest denkt in patronen die een kettingreactie vormen. De logica gaat van zekerheid flexplek huren groningen naar zekerheid en niet van waarheid naar waarheid. Bij een fout vertrekpunt rijgen foute zekerheden zich aaneen met alle gevolgen vandien. De techniek van cocn komt erop neer dat mensen gestimuleerd worden zelf creativiteit te ontwikkelen door leren voorbij te gaan aan uitgangspunten om hiermee de geijkte logica naar eigen hand te zetten.
De instrumenten die het cocn onder meer gebruikt, zijn volgens prof. R. de Bruyn van de Universitaire InstellingAntwerpen:24 • Blijf zoeken naar steeds meer mogelijke alternatieven. • Kies een lukrake term en associeer die met het probleem. • Spoor ‘vanzelfsprekendheden’ op en elimineer deze om een nieuwe kijk te ontwikkelen. • Fractioneer het probleem door de zaak vanuit een gedeelte van het geheel te bezien. • Teken het probleem drie keer en elimineer de vierde keer een dimensie en kijk wat hiervan het gevolg zou zijn.
2 Screening Bij screening worden de ideeën eerst ‘gefilterd’ en vervolgens op hun (commerciële) haalbaarheid getoetst. De idee-screening kan geschieden door onder andere a het clusteren van ideeën b horden oprichten c het wegen van ideeën d natte-vingermethode
Het clusteren van ideeën Hierbij worden alle ideeën op stukjes papier gezet en vervolgens op een tafel gelegd of aan een wand gehangen. Hierna worden de ideeën zoveel mogelijk flexplek huren amsterdam gecategoriseerd. Er onstaat nu een aantal groepen die hanteerbaar zijn. Iedere groep is nu een idee op een hoger niveau geworden. b Horden oprichten Hierbij worden steeds zwaardere criteria ingevoerd waaraan een idee moet voldoen om door de filter te mogen gaan. Het is van belang dat iedereen het eens is met de gekozen horden alsmede met de volgorde waarin deze geplaatst worden. c Het wegen van ideeën Aan ieder aspect van een idee wordt een gewicht toegekend. Op deze manier kunnen onderlinge ideeën met elkaar worden vergeleken en op punten geselecteerd. d De natte-vingermethode Indien er sprake is van minimale informatie en een beslissing snel moet worden genomen, kan voor deze methode worden gekozen. Algemene kennis en intuïtie van de beslisser zijn hierbij belangrijke factoren.

Het uitgangspunt

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het uitgangspunt van hun model is dat een leiderschapsstijl niet eendimensionaal bekeken kan worden. Zij komen tot de conclusie dat twee dimensies van leiderschap belangrijke elementen zijn bij het bereiken van goede resultaten, namelijk de mate van productie- of taakgerichtheid en de mate van mensgerichtheid. In hoeverre een kantoor huren groningen manager zich op productie of op mensen richt komt in hun matrix naar voren.
Het leiderschapsdiagram deelt de stijl van managers op in categorieën die gebaseerd zijn op de wijze waarop de productiegerichte en mensgerichte dimensiestijlen met elkaar samenhangen.
Hoofdstuk 6 1 Management E Uit de media De mythe van de sterke man De macht van topmanagers is op de eerste plaats afhankelijk van de mate waarin ze over hun eigen lot kunnen beschikken. Wat dat betreft geeft de sfeer in Nederlandse bestuurskamers te kantoor huren leeuwarden denken. Veel mensen zitten klem. Hun prestaties blijven onder de maat of het botert niet met medebestuursleden. Strijd is eerder regel dan uitzondering. Je brengt een aantal zeer getalenteerde, zeer uitgesproken persoonlijkheden bij elkaar en zet ze onder grote druk. Dat zijn allemaal ingrediënten voor strijd. Maar zomaar weggaan is er ook niet bij. De biezen pakken is emotioneel zwaar. Veel bestuurders lijden pijn. Bestuurders die hun stempel drukken op een onderneming, die in staat zijn iets met zo’n onderneming te doen, die lijden niet. Integendeel: die genieten. De slachtoffers zijn bestuurders die niets in de melk te brokkelen hebben. Tot een jaar of tien geleden was kantoor huren amsterdam hiërarchie een onbekend begrip in Nederlandse raden van bestuur. De verantwoordelijkheid werd eerlijk gedeeld en de voorzitter gedroeg zich als primus inter pares. Collegiaal bestuur is op papier nog steeds het uitgangspunt van veel Nederlandse raden van bestuur, maar de realiteit wijkt dikwijls af. De cultuur is er nu een van afrekening en financiële verantwoording afleggen. Bestuurders worden beoordeeld op hun specifieke taak. De collectieve verantwoordelijkheid is naar het tweede plan verschoven. De tragiek van veel bestuurders is dat ze, eenmaal aan de macht, niet weten hoe ze met de verkregen invloed moeten omgaan. Op weg naar de raad van bestuur is er weinig gelegenheid om te oefenen. Je solliciteert niet naar een plaats in de raad van kantoor huren schiphol bestuur; je wordt gevraagd. Ervaring met macht is bovendien geen eis om tot de raad van bestuur te worden toegelaten. Integendeel. Macht is voor de zittende bestuurders bedreigend en geldt dan ook niet als een aanbeveling op het curriculum vitae.

Outplacement

Gerelateerde afbeelding

Outplacement is een instrument dat in vele situaties uitkomst kan bieden. Onder outplacement wordt een planmatig begeleiden verstaan van outplacement het in vele gevallen gedwongen vertrek van de werknemer(s) met het doel deze(n) te helpen bij het vinden van een nieuwe, passende werkkring of andere toekomstbestemming op een voor de werknemer(s) en de organisatie verantwoorde wijze. 1s Uit deze omschrijving blijkt dat outplacement zowel betrekking kan hebben op individuele medewerkers als op groepen. Bij outplacement worden werknemers in opdracht van een organisatie door professionele adviseurs bijgestaan in het zoeken naar een andere werkkring. Bureaus die zich met outplacement bezighouden zijn geen arbeidsbemiddelingsbureaus, die een baan kunnen bieden. Het doel is de werkzoekende op het goede spoor te zetten. Uit de praktijk komt naar voren dat outplacement een hoog succespercentage kent en dat het aantal organisaties dat van outplacement gebruik maakt ieder jaar groter wordt. Outplacement is het meest effectief in een situatie waarin de werknemer nog in een werksituatie verkeert. Het instrument wordt minder effectief naarmate de kandidaat langer zonder werk is.
De begeleiding die bij outplacement aan een kandidaat gegeven kan worden, kan op vele gebieden liggen: • morele en psychologische ondersteuning; • loopbaananalyse; • hulp bij het definiëren van de loopbaanstrategie en hulp bij het zoeken van organisaties waar de kandidaat zich kan presenteren; • hulp bij correspondentie met organisaties, documentatie over organisaties enzovoort; • ondersteuning in het bedingen van kantoor huren amsterdam arbeidsvoorwaarden en in beoordeling van de arbeidsovereenkomst of in geval van zelfstandige vestiging, begeleiding in de startfase van de eigen organisatie; • introductie in de nieuwe werkkring; • het in kaart brengen van sterke en zwakke punten van de werknemer; • het aanleren en het toepassen van communicatieve vaardigheden, zoals sollicitatietechnieken; • begeleiding en training in interviewtechnieken en psychologische tests; • assistentie bij het schrijven van effectieve sollicitatiebrieven; • raadplegen van het contactennetwerk van het outplacementbureau; • het verkrijgen van advies tijdens salarisonderhandelingen.

Nieuwe webtechnologie

Gerelateerde afbeelding

In Nederland zijn de afgelopen jaren de wervingsbureaus als arbeidsbemiddelaars voor kaderpersoneel snel in belang toegenomen. Men kan wervingsbureaus eveneens benaderen wanneer men een nieuwe werkkring zoekt.  Werven op het web Werkzoekenden kunnen op steeds meer plekken terecht voor het vinden van een baan. Vooral werkgevers die op zoek zijn naar jonge hoogopgeleide werknemers maken gebruik van Internet. Uit onderzoek is gebleken dat tweederde van de Internetgebruikers vindt dat het een geschikt medium is voor oriëntatie op de arbeidsmarkt. Werven via Internet begon met automatisering, maar inmiddels werven bijna alle sectoren op Internet. Het voordeel van web-recruitment is dat het een lage toegangsdrempel heeft. Er kan veel informatie op een site worden gezet. Door een gelaagde opbouw kan toch worden voorkomen dat iemand wordt bedolven onder informatie. Verder zorgt de extra informatie voor een betere zelfselectie, waardoor de kandidaten die reageren beter aansluiten bij het gevraagde profiel. Nieuwe webtechnologie zorgt ervoor dat heel veel curricula vitae snel, elektronisch kunnen worden behandeld. Een goede ingang om de digitale arbeidsmarkt op Internet te verkennen, is de website flexplek breda van Dataplace (www.banen.dataplace.nl). Op de site staat een inventarisatie van wat er voor Nederland zoal op Internet is te vinden over de arbeidsmarkt. Deze bevat gespecialiseerde vacaturesites, bedrijvensites en sites van wervings- en selectiebureaus. Een volgende ontwikkeling wordt waarschijnlijk het solliciteren met een webcam op het beeldscherm, zodat de sollicitant en de personeelsmanager elkaar kunnen zien.

Organisatiekunde

Gerelateerde afbeelding

Afgezien van de theorie over bovenstaande organisatievorm, was de invloed van Taylors ideeën enorm. Waar zijn principes werden toegepast schoot de productiviteit omhoog, hetgeen de toepassing snel verbreidde. Vaak echter bleef het bij een verhoging van de efficiency, zonder de verbetering van loon en onderlinge verhoudingen met de chefs, die Taylor voor ogen stonden. Gevolgen waren situaties als die, welke de film Modern Times onsterfelijk hebben gemaakt en die de naam van Taylor en zijn Scientific Management verbonden hebben met het idee van de mens als verlengstuk van de machine, monotone arbeid, beperking van vrijheid en het verdwijnen van plezier in het werk. Andere gevolgen van Taylors ideeën waren dat het bestuur en beheer van productieafdelingen over de hele industriële wereld verbeterde. Na de productie werden de administratie en de verkoop ook volgens zijn methoden benaderd. Verder werden allerlei normen ontwikkeld voor de productie maar ook voor de materialen. Planningstechnieken werden meer ontwikkeld en toegepast, met de bijbehorende voortgangscontrole. Actuele zaken als arbeidsstudies, arbeidskunde, functieomschrijvingen en -classificatie zijn rechtstreeks tot zijn ideeën terug te voeren. Taylor heeft de werkwijze in organisaties fundamenteel veranderd en is een belangrijke figuur in de geschiedenis van het vakgebied organisatiekunde . 4.3.3 Henry Fayol en de General Management-theorie(± 1900)
In Europa was Henry Fayol (1841-1925) de eerste die een samenhan- Henryfayol gend stelsel van opvattingen ontwikkelde over de wijze waarop organisaties in hun geheel bestuurd zouden flexplek breda moeten worden. Zijn ervaringen als directeur van een mijnbouwmaatschappij brachten hem tot het formuleren van een theorie van het algemene management, dus de gehele organisatie betreffend. In dit opzicht wijkt hij dus af van Taylor, die zijn systeem opbouwde vanuit en voor de productieafdeling. Zijn theorie is tevens bedoeld voor andere typen organisaties dan industriële ondernemingen. Hij meende dat algemene principes geformuleerd konden worden die overal gelden waar mensen samenwerken en dat deze principes