Organisatierisico’s

Organisatierisico’s Onder organisatierisico’s vallen onder meer de structuur van de projectorganisatie en de kwaliteit en kwantiteit van het personeel: – structuur: bij de structuur gaat het om een adequate verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen de projectorganisatie en van deelnemende partijen. Een onduidelijke projectstructuur, het ontbreken van procedures, onduidelijkheid over wat er al dan niet onder het project valt, geen of onvoldoende afstemming tussen deelprojecten of projecten in de omgeving kunnen allemaal leiden tot problemen; 198 processen: de processen hebben betrekking op de administratieve organisatie, de communicatie- en informatievoorziening, de planning & control-cyclus en de kwaliteit van het projectmanagement. Het ontbreken van een kwaliteits- en communicatieplan en een weinig realistische of onvoldoende planning kunnen voor problemen zorgen; cultuur: de cultuur van de organisatie heeft te maken bedrijfsruimte te huur in groningen met de binnen de projectorganisatie heersende normen en waarden, de managementstijl en de besturingsfilosofie; personeel: de kwaliteit en capaciteit van de projectmedewerkers en de continuïteit van de externen. Een gebrek aan kennis en ervaring van het personeel, VASTGOEDMANAGEMENT OP BELEIDSVLAK/STRATEGISCH NIVEAU 6.5 gebrek aan mankracht en het onvolledig of onzorgvuldig opstellen van de contractstukken vormen alle ongewenste risico’s. Beheersmaatregelen bedrijfsruimte huren in leeuwarden  benoemen Nadat alle risico’s zijn geïnventariseerd worden de mogelijke beheersmaatregelen in kaart gebracht. Er zijn vier beheersmaatregelen te onderscheiden: Tabel 6-4 Beheersmaatregelen 1. Vermijden: • de gevolgen wegnemen het opheffen van de kans van optreden van • de kansen wegnemen een bepaald risico. • het risico omzeilen • doelstel 1 i ngen bijstellen 2. Reduceren: • de gevolgen reduceren het verkleinen van de oorzaak of het gevolg • de kansen reduceren van het risico. • faseren • inschakelen van experts • meer informatie verzamelen 3. Overdragen: • verzekeren overdragen leidt niet d irect tot het wegne- • afstoten naar kantoorruimte huren in amsterdam derden men van de oorzaak van het risico, maar wel • delen met derden tot reductie, omdat het uitgangspunt is dat een andere partij beter in staat is dit risico te dragen. 4. Accepteren: • het inbouwen van marges het risico accepteren. • afwachten • calamiteitenplan opstel len Uit de risicoanalyse is voor de belangrijkste risico’s een aantal mogelijke beheersmaatregelen naar voren gekomen. De keuze bedrijfsruimte te huur op schiphol van de beheersmaatregelen per risico gebeurt op basis van inschatting. Er wordt gekeken naar het te verwachten effect van de beheersmaatregel, afgezet tegen de kosten of inspanning die deze maatregel vergt.

Het liquiditeitsbeslag

Tezamen met het liquiditeitsbeslag levert dit het volgende beeld op (figuur 6-6). Verkoop meer huurwoningen in grote steden De verkoop van bestaande sociale huurwoningen in eigendom en beheer bij de corporaties levert meer dan genoeg op om zowel de nieuwbouw van sociale huurwoningen als de gehele stedelijke vernieuwing te financieren. Een klein rekensommetje geeft dit glashard aan. Wanneer de corporaties in de vier grote steden jaarlijks twee procent van hun bezit verkopen – in totaal staan in die steden een kleine 530.000 woningen, met een gemiddelde verkoopwinst van € 60.000 – dan genereren ze jaarlijks € 636 miljoen! Vergelijk dat eens met de € 688 miljoen die de vier grote steden uitgesmeerd over vijf jaar van VROM krijgen kantoor huren in groningen in het kader van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing. Figuur 6-7 Portfoliostrategieën en kasbeslag Toevoegen . K.1sst100111 — Interne factoren lll\l’stcnp.l’ll ++ s,1\do 1 + ….. – Externe factoren + • Û Randvoorwaarden’ 1 Randvoorwaarden – We zien dat het handhaven van vastgoedobjecten die aan beide normen voldoen en het afstoten van objecten die niet aan de normen voldoen geld oplevert. Geld, dat kan worden gebruikt om vastgoedobjecten aan de bedrijfsruimte te huur in leeuwarden vastgoedportefeuille toe te voegen door aankoop of herontwikkeling. Het aankoop- en ontwikkelingsbeleid moet gericht plaatsvinden, zodat de toegevoegde vastgoedobjecten in de richting opschuiven van Star en Cash generation product-marktcombinaties, waardoor de objecten bijdragen aan de doelstellingen op portefeuilleniveau. 1 78 VASTGOEDMANAGEMENT OP BELEIDSVLAK/STRATEGISCH NIVEAU 6.3.2 Op deze manier krijgt de portfolioanalyse een dynamisch karakter. Slecht of onvoldoende renderende objecten worden aan de portefeuille onttrokken of er wordt in geïnvesteerd, kantoorruimte huren in amsterdam zodat ze weer positief bijdragen aan de portefeuilleresultaten. Nieuwe vastgoedobjecten worden aan de portefeuille toegevoegd door aankoop of ontwikkeling, waardoor de portefeuille een nieuwe groei-impuls krijgt. bedrijfsruimte te huur op schiphol Jonge en kwalitatief betere objecten in aantrekkelijke markten verhogen de woonkwaliteit. Dit leidt tot een lagere leegstand en mutatiegraad. En dit geeft, samen met een toename van het woongenot en de daaraan gekoppelde toename van de huurdertevredenheid, een positieve impuls aan de vastgoedexploitatie. Kosten dalen als gevolg van minder onderhoud en een daling van het mutatieonderhoud. Opbrengsten stijgen als gevolg van een dalende leegstand. Op deze manier ontstaat een ‘magische formule’, een opwaartse spiraal waarmee de vastgoedmanager constante groei weet te realiseren.

SWOT-analyse

Het proces dat is verbonden met het opstellen van een SWOT-analyse is moeilijk te formaliseren. De uitkomsten liggen niet zwart op wit vast. Wat de ene vastgoedmanager ziet als een bedreiging kan de ander zien als een kans. Is er eenmaal overeenstemming bereikt over kansen, bedreigingen, sterkten en zwakten, dan zijn er tal van strategieën mogelijk om tot verbetering te komen. Gegeven het niet-exacte karakter van een SWOT-analyse komt het in de praktijk vooral aan op logisch bedrijfsruimte te huur in groningen redeneren en overleg voeren met deskundigen en betrokkenen om tot de consensus te komen die nodig is voor het draagvlak van de uiteindelijke strategie. Een SWOT-analyse kan op meerdere niveaus worden uitgevoerd, al naar gelang de problemen waarmee de vastgoedmanager wordt geconfronteerd. Zo kan de vastgoedmanager een SWOT-analyse uitvoeren op het niveau van de vastgoedorganisatie, de totale vastgoedportefeuille en individuele vastgoedcomplexen of -objecten. Succesvol vastgoedmanagement vraagt om een aanpak waarbij de uitkomsten uit al deze analyses worden samengevoegd tot één integrale strategie. Ten aanzien van het bedrijfsruimte huren in leeuwarden management van vastgoedportefeuilles staan centraal: beschrijving van het bezit. Weergave van de essentiële kenmerken van het vastgoedbezit; huurdersanalyse. Het vaststellen van een huurdersprofiel. Dit is belangrijk, omdat de huurder – en niet het vastgoed – zorgt voor de inkomsten van de vastgoedmanagementorganisatie; innovatieanalyse. Innovatie en ontwikkeling in de vorm van nieuwe huurvormen, kantoor- en winkelconcepten, enz., vormen een belangrijk concurrentiemiddel en leveren toegevoegde waarde; financiële analyse. Beoordeling van de financiële prestaties van het vastgoed op portefeuilleniveau. 1 60 VASTGOEDMANAGEMENT OP BELEIDSVLAK/STRATEGISCH NIVEAU 6 We zullen vastgoedportefeuilles beoordelen op twee kritische kantoorruimte huren in amsterdam succesfactoren: de aantrekkelijkheid van de markt en de tevredenheid van de huurders over het vastgoed (huurderssatisfactie). De aantrekkelijkheid van een markt wordt onderzocht op basis van een marktverkenning. De huurderssatisfactie van de vastgoedobjecten wordt vastgesteld op basis van esthetische, ruimtelijke, functionele en technische kenmerken. We zullen zien dat de ordening van de vastgoedportefeuille op marktaantrekkelijkheid en huurderssatisfactie de bedrijfsruimte te huur op schiphol vastgoedmanager essentiële sturingsinformatie en beleidsstrategieën oplevert. Door deze ordening krijgt de vastgoedmanager snel een totaalbeeld van de vastgoedportefeuille. Ook worden de specifieke strategieën om de portefeuille te managen besproken. Tot slot staan op strategisch niveau benchmarking en beleidsevaluatie met de Balanced ScoreCard-methodiek centraal.

Functiebeschrijving vastgoedorganisaties

Functiebeschrijving vastgoedorganisaties Een organisatie die vastgoed exploiteert doet dit om te voorzien in de behoefte van de afnemers van het vastgoed, de externe participanten van de vastgoedorganisatie. In de eerste plaats bedrijfsruimte te huur in groningen moet deze dus de externe participanten tevredenstellen. Deze bevrediging levert toegevoegde waarde op, die zich moet uiten in winst voor de vastgoedorganisatie. Deze winst moet dusdanig groot zijn dat de vastgoedorganisatie hiermee de interne participanten van de onderneming tevreden kan stellen. Met andere woorden: de winst moet voldoende zijn om de werknemers en de financiers te kunnen betalen. Dit is zeker geen makkelijke opgave. Het is dan ook van belang het vastgoedbedrijf goed te organiseren, en dat is de problematiek die in dit boek wordt behandeld. We gaan nu eerst in op de functiebeschrijving en de bestaansreden van de vastgoedorganisatie. De input van de vastgoedorganisatie komt uit haar omgeving, te weten de vraag naar vastgoed. De output van de vastgoedorganisatie is het aanbod van vastgoed dat de vastgoedorganisatie in haar omgeving zet (lees: op de markt brengt). Het vastgoedbedrijf vertaalt de vraag naar vastgoed in een aanbod van vastgoed, waarbij het zich laat leiden door de marktprijzen. Het vastgoedmanagement dat zich in het vastgoedbedrijf afspeelt is hierbij in te delen in de volgende hoofdprocessen. We maken hierbij gebruik van de waardeketen van Porter. 1 40 VASTGOEDMANAGEMENTCONCEPT 5.6 Figuur 5-5 Vastgoedbedrijf gericht op toegevoegde waarde, rekening houdend met bedrijfsruimte huren in leeuwarden veranderingen in de vastgoedmarkt en de concurrenten Functiemodel van een Vastgoedbedrijf Vraag naar Vastgoeddiensten ‘leefstijlen’ De vastgoedmarkt : ·veranderingen in de samenleving ·veranderingen bij de overheid ·economische veranderingen ·veranderingen bij leveranciers ·veranderingen in de markt ·veranderende concurrentieverhoudingen Concurrentieverhoudingen: ·de dreiging van nieuwe toetreders ·de onderhandelingspositie van de klant ·de substitutiemogefij’kheden ·de onderhandelingspositie van de leverancier ·het aantal concurrentie in de sector Beleid (her-)ontwikkeling beheer Aanbod van Na te kantoorruimte huren in amsterdam streven toegevoegde waardeof vermogensvermeerdering: ·materieel vermogen ·commercieel vermogen ·sociaal vermogen ·denkvermogen 5.6 Managementopgave, doelen, beleid en strategie van het vastgoedbedrijf Zoals in de vorige paragrafen is besproken, is de bestaansreden een afgeleide van de behoeften van bedrijfsruimte te huur op schiphol de belanghebbenden bij de vastgoedorganisatie. Deze belanghebbenden hebben bepaalde wensen en behoeften. Zij vragen bepaalde vastgoeddiensten en de vastgoedorganisatie moet in deze behoefte voorzien door het leveren van toegevoegde waarde. Voegt zij geen waarde toe, dan heeft zij in de markt geen bestaansreden en komt haar voortbestaan in gevaar. Het primaire doel en daarmee ook de managementopgave luidt dus: de vastgoedmanager dient op de markt waarde voor de afnemer van de vastgoeddiensten toe te voegen. Dit primaire doel is echter zo abstract geformuleerd dat het geen enkele houvast biedt voor de dagelijkse beslissingen en door de belanghebbenden op alle mogelijke manieren kan worden uitgelegd. Het wordt daarom aanbevolen om per belanghebbende een reeks van doelen op te stellen. Deze kunnen worden onderscheiden in: externe doelen. Deze voorzien in bepaalde maatschappelijke behoeften. De omgeving van het vastgoedbedrijf – de samenleving – ziet het als taak van het vastgoedbedrijf om bepaalde gewenste functies in de samenleving te vervullen. Door het vervullen van die functies wordt aan bepaalde behoeften voldaan.

Van nevenactiviteit makelaardij tot verzelfstandiging

Van nevenactiviteit makelaardij tot verzelfstandiging
Beheer was in het bedrijfsruimte huren in leeuwarden verleden voornamelijk een nevenactiviteit van een makelaarskantoor. Voor veel kleine beheerders is dat nog steeds het bedrijfsruimte te huur in groningen geval. Voor de grotere beheerders geldt echter dat het beheer een volwassen afdeling is geworden, die in menskracht gemeten de afdeling makelaardij overstijgt en zorgt voor een constante bron van inkomsten. Hierdoor zijn de beheerafdelingen zelfstandige afdelingen geworden, die in omzet en kennis de ruggengraat van de organisatie vormen.
Van stabiele relaties tot toenemende concurrentie


In het verleden was het min of meer gebruikelijk om de makelaar die bij de verwerving bemiddelde ook met het beheer te belasten. Belegger en beheerder kenden het project immers van buiten, waardoor er een vaste en nauwe relatie tussen beiden bestond. Deze vanzelfsprekende vaste relaties komen steeds minder voor. Beleggers heroverwegen steeds vaker de exploitatie, waarbij ook de werkzaamheden van een beheerder zijn betrokken. In de meeste gevallen is dit het gevolg van het feit dat een belegger voor elk object een beleidsplan en een toekomstprognose opstelt, die elk jaar worden herzien. Elk jaar komt daarmee een toetsingsmoment waarop wordt besloten of aanvullende activiteiten noodzakelijk zijn. De kantoor te huur in amsterdam incidentele opdrachten op dit gebied gaan niet meer automatisch naar een beheerder. Vooral voor commerciële en marketingactiviteiten wordt naar specialisten gezocht, zoals marktadviseurs, technische adviesbureaus, organisatieadviseurs, marketingspecialisten en accountants.
Van volgend naar meedenkend
Beleggers hebben van de beheerder veel informatie nodig om hun beleid op te kunnen baseren. In het verleden leverde de beheerder de informatie zonder daar zelf iets mee te doen. Intern vroegen beheerders zich echter af wat een opdrachtgever met al die informatie deed. Naarmate het bedrijfsruimte te huur op schiphol vastgoedmanagement professionaliseert beperkt de rol van de beheerder zich niet langer tot het leveren van informatie, maar wordt die informatie geïnterpreteerd, geanalyseerd en van advies voorzien aan de opdrachtgever geleverd.

Beleggers

Beleggers

Beleggers zijn in de bedrijfsruimte te huur in het centrum van leeuwarden fase van laagconjunctuur terughoudend in het verlagen van de huren, maar bieden potentiële huurders sterke incentives in de kantoor huren in groningen vorm van huurvrije perioden of een tegemoetkoming in de verhuis- of inrichtingskosten. In de jaren 2004-2007 was een huurvrije periode van zes maanden op een huurcontract van vijf jaar standaard. Met name in het knappe kantoorruimte te huur op schiphol topsegment kan dit soms oplopen tot een periode van twaalf tot achttien maanden, een korting van maar liefst 30%. In sommige gevallen – als de nood onder beleggers erg hoog is – worden huurders zelfs uit bestaande panden weggekocht. Ook gaan beleggers steeds meer in op de vraag van de huurder naar flexibele huurcontracten met korte looptijden. Voor beleggers in een product met een zeer lange levensduur betekent dit extra onzekerheid. Onder normale marktomstandigheden streeft men naar huurcontracten met lange looptijden. Voor bedrijven waarvan het huurcontract afloopt is dit de ideale tijd om meer kwaliteit tegen een lagere prijs te huren. Zo is in kantorenland een opvallende upgrading aan de gang. Bedrijven maken een kwaliteitsslag door kantoorruimte te betrekken waar ze normaal gesproken nog niet aan toe zijn, maar die door de lagere huren binnen bereik is gekomen. Veelal is hierbij sprake van een verplaatsingsmarkt, waarbij minder meters worden teruggehuurd, zodat het aanbod nog verder toeneemt. Daarnaast zijn er bedrijven met langlopende huurcontracten, met name in de telecom- en ICT-sector, die de huisvestingskosten verlagen via onderhuur. De opname daalt het sterkst in de private sector. De non-profitsector fungeert in veel gevallen als een stabiele factor in moeilijke tijden en legt een bodem in de vraagzijde van de vastgoedmarkt. In de fase van laagconjunctuur ontstaat er vaak een duidelijke tweedeling in de vastgoedmarkt. Aan de ene kant is er een dynamische markt van courant vastgoed op goede locaties. Aan de andere kant is er een deel van de markt met veel in courant aanbod op slecht verhuurbare locaties, dat zeer lang te huur staat. Projectontwikkelaars en beleggers krijgen dan te maken met leegstandsbeheer. Door de afwezigheid van een gebruiker kan een kleine storing als een lekkende riolering of waterleiding grote schade aanrichten, omdat dit
niet tijdig wordt opgemerkt. Daarnaast zijn de panden gevoelig voor inbraak, kraak en vandalisme. Als de leegstand zich niet beperkt tot het specifieke object, maar een van de vele leegstaande objecten in het omliggende gebied wordt, neemt het risico van verval toe. De activiteit in het gebied neemt af, waardoor sociaal verval een kans krijgt. Vandalisme en criminaliteit nemen toe, en bij een gebrek aan goede huurders vestigen zich kwalitatief mindere huurders in het gebied. De reputatie van het gebied verslechtert en de mutatiegraad onder de kantoorruimte huren in amsterdam zittende huurders neemt toe. Gebouweigenaren bezuinigen op onderhoud, waardoor de negatieve spiraal een nieuwe impuls krijgt. Veel verouderde gebieden hebben last van deze negatieve spiraal, die echter ook in nieuw ontwikkelde gebieden met veel leegstand kan ontstaan. Het is van groot belang een dergelijke spiraal in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen en samen met andere ontwikkelaars, beleggers, gemeenten, financiers en (toekomstige) gebruikers te keren, bijvoorbeeld via gebiedsgerichte herontwikkeling. Door al deze ontwikkelingen neemt het pessimisme onder ontwikkelaars in de fase van laagconjunctuur toe. Er komt een rem op nieuwe ontwikkelingen, en er wordt vrijwel alleen nog ontwikkeld als het vastgoed van tevoren is verkocht of volledig verhuurd. Zo was het in 2000 gebruikelijk om te ontwikkelen als 40% was verhuurd. In 2002 was dat percentage opgelopen tot 60 a 70% en anno 2005 werd soms zelfs pas ontwikkeld als 80% of meer was verhuurd. Slechts enkele ontwikkelaars met visie, lef en voldoende financiële middelen durven het aan om in deze periode anticyclisch te ontwikkelen. Op het moment dat de economie weer aantrekt zal namelijk ook de vraag naar vastgoedprojecten weer toenemen. Omdat het dan weer twee tot vier jaar duurt voordat de projecten op de markt komen, ontstaat er weer schaarste en krijgt de varkenscyclus een nieuwe impuls. Herstel treedt in en het marktmechanisme van de vastgoedcyclus vangt opnieuw aan. In de

toekomstscenario’s

toekomstscenario’s

Om uit te vinden of de vastgoedmanager een onderhandelaar (anticipeerder), ondernemer (adaptor) of strateeg (shapers) is kunnen we gebruikmaken van twee vragenlijsten over het kantoor huren in groningen nu en de toekomst (over tien jaar; zie J. Nekkers, Wijzer in de toekomst. Werken met toekomstscenario’s, 2006).
Nu wie zijn je huidige klanten? wat is je huidige care business? waarop berust je huidige concurrentievoordeel? wat is je huidige meerwaarde voor stakeholders? – waarmee maak je de bedrijfsruimte te huur in het centrum van leeuwarden huidige winst? op welke huidige trends speelt je organisatie in? – wat doe je nu als de zaken plotseling veranderen? – wat is je visie voor nu?


Over tien jaar wie zijn je klanten over tien jaar? wat is je care business over tien jaar? waarop berust je concurrentievoordeel over tien jaar? waarop berust je meerwaarde voor stakeholders over tien jaar? waarmee maak je over tien jaar winst? op welke trends wil je over tien jaar inspelen? weet je wat je te doen staat als de knappe kantoorruimte te huur op schiphol zaken in de toekomst plotseling veranderen? wat is je visie voor over tien jaar?
Steeds meer bedrijven werken met toekomstscenario’s om het zicht op wat er zich in de samenleving zou kunnen afspelen te vergroten en daarmee beter voorbereid te zijn op die toekomst. Zo doen onder andere Rijkswaterstaat, Delta Lloyd en Shell dat. Het gaat hier dan om voorstelbare situaties, gegeven een bepaalde trend. De kantoorruimte huren in amsterdam scenario’s komen doorgaans helemaal niet uit, maar maken ons wel bewust en alert.
91

Leiderschap – andere verwachtingen

Leiderschap – andere verwachtingen


Meer dan een kwart van de bedrijfsruimte te huur in leeuwarden Nederlandse werknemers voelt dat hun leidinggevende geen oprechte belangstelling heeft voor hun werk. Bijna 40% heeft het gevoel dat hun baas er niet voor hen is. Het kantoor huren in groningen zijn een paar uitkomsten van een onderzoek door de Stichting Nieuw Leiderschap bij Nederlandse bedrijven naar leiderschap. Het laat zien dat medewerkers zich onbegrepen en ondergewaardeerd voelen. Dat maakt hen slecht gemotiveerde medewerkers en dat kost geld. De resultaten zijn schrijnend, omdat de leidinggevenden zelf niet in staat zijn om deze voor het bedrijf kostbare omvang met elkaar te doorbreken. Een deel van het probleem is dat, zo blijkt ook uit het onderzoek, managers zichzelf niet slecht vinden: 93% van de ondervraagden vindt dat ze zaken voor elkaar krijgen. Bijna negen van de tien leidinggevenden denken dat ze het gevoel geven dat ze oprechte interesse tonen en acht van de tien zijn er, volgens eigen zeggen, altijd voor hun medewerkers. Wat niet duidelijk wordt uit het bedrijfsruimte te huur op Schiphol onderzoek is of de huidige medewerkers echt veel kritischer en veeleisender zijn geworden, of dat ze er nu meer voor durven uitkomen. Mensen hebben nu eenmaal behoefte aan erkenning en waardering, zeker in het werk. Dat neemt niet weg dat de kantoor te huur in amsterdam wensen zingeving en persoonlijke ontwikkeling vragen om ander leiderschap. Een focus op financiële ‘targets’ en het bewaken van de in het functioneringsgesprek gestelde doelen schieten te kort. De opleidingen van managers zijn nog steeds gericht op deze doelen en het mijden van emotie. Een groot aantal mensen gaat leiding geven omdat dat nu eenmaal in het car- rièrepad past en de juiste cursussen zijn gevolgd. Niet omdat ze goed zijn in het aansturen van medewerkers. Zij hebben geleerd mensen te zien als instrumenten voor het behalen van opgelegde ‘targets’. Als ze die doelen halen mogen ze weer een stapje hoger op de ladder. Een loopbaan behorende bij een hiërarchische industriële economie tot begin jaren tachtig. Maar dat systeem is nu suboptimaal. Managers zijn veel tijd kwijt aan het vastleggen van doelen en cijfers en het controleren daarvan. En de werknemer van vandaag zoekt veel meer in zijn werk dan voorheen. Velen hebben een grote materiële welvaart

In contact met bronnen van waarde

In contact met bronnen van waarde


Een goede roerganger is in contact met bronnen van waarde die het knappe kantoorruimte te huur op schiphol platte vlak van de  alledaagse pragmatiek overstijgen, maar daarin wel als oriëntaties kunnen dienen. Voor velen van ons zijn dit personen aan wie we onze oriëntatie ontlenen, die onze ‘sterren’ zijn. Die speciale leraar op de bedrijfsruimte te huur in het centrum van leeuwarden middelbare school, dat medebestuurslid dat zo veel rust en blijmoedigheid uitstraalt. Sterren als deze helpen je verder te kijken dan het platte vlak. Ze helpen je te groeien, voorbij je aanvankelijke grenzen, ze wekken je tot leven en helpen jezelf een bron van spirit te worden. Een persoon met spirit reikt op voorbeeldige wijze elan, oriëntatie en stijl aan. Dat kantoorruimte huren in amsterdam werkt zo aanstekelijk dat een hele aangestoken organisatie een eigen elan, een eigen oriëntatie en een eigen stijl gaat krijgen.
2.5.5 Bronnen van waarde zijn veelal personen bij wie je in de leer bent
Een extra charme wordt gevormd door de vele zelfvermaningen, die de managers goed in de eigen context zullen kunnen plaatsen: hoe ga je om met zeurpieten en vleiers? Hoe leer je je aandacht nou eens eindelijk te concentreren op de taak die voor je ligt, zonder dat je energie wordt afgetapt door schaduwen en gemopper over het bedrijfsruimte te huur in groningen verleden of door zorgen over de toekomst? Hoe zorg je ervoor dat je geestelijk in leven blijft en niet verstart in je functie en ambt (“Pas op dat je niet verkeizert en verpurpert, want dat gebeurt”)? Hoe ga je om met de eindigheidservaringen in je bestaan? Hoe kun je in alles schoonheid en rede proberen te zien, hoe kun je leiding geven aan de zwakke kanten in je karakter, hoe kun je je innerlijke rust bewaren in zeer turbulente omstandigheden, hoe kun je leren dat je je niet door je gevoelens moet laten leiden, maar dat je juist je gevoelens moet leiden? Enz.

Verval van vastgoed

Verval van vastgoed


In de vorige paragraaf is de kantoorruimte te huur in groningen levenscyclus van vastgoed beschreven. Hierbij hebben we gezien dat in de te huur in Almere verzadigingsfase en teruggangsfase de winsten die het bedrijfsruimte huren in leeuwarden vastgoed genereert onder druk komen te staan. Winst is nu juist de bestaansreden van elke commerciële vastgoedorganisatie. Er is dus winstgroei nodig om in een zich ontwikkelende omgeving de relatieve marktpositie constant te houden of te vergroten. Om een constante groei te realiseren moeten levenscycli elkaar zo opvolgen dat het moment van verzadiging wordt gecompenseerd door de groeifase van een nieuwe levenscyclus. Aan de kantoorruimte te huur in t centrum van amsterdam nieuwe cyclus kan een nieuw vastgoedobject verbonden zijn. Het is ook mogelijk dat door herontwikkeling de verzadigingsfase van een bestaand vastgoedobject wordt omgebogen tot een nieuwe groeifase. In figuur 1-7 is ‘het geheim’ van constante groei schematisch weergegeven.
Het levenscyclusconcept illustreert dat verval onvermijdelijk is, wanneer niet door de  vastgoedmanager wordt ingegrepen. Verval komt als het ware vanzelf, terwijl groei grote inspanningen vergt van de vastgoedmanager. Omdat er een nauwe relatie bestaat tussen verval van vastgoed en de primaire doelstelling van de vastgoedmanager (het genereren van toegevoegde waarde of winst) is het bedrijfsruimte te huur op schiphol noodzakelijk meer inzicht te krijgen in het vervalproces van vastgoed. Met dit inzicht kan de vastgoedmanager tijdig de verzadigingsfase en teruggangsfase in de levensloop van het vastgoed herkennen en adequate maatregelen treffen om de negatieve gevolgen op de winstontwikkeling ten goede te keren.