Beheersing van bedrijfsprocessen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl
Het is in het belang van de organisatie dat bedrijfsprocessen worden beheerst aangezien men anders de organisatiedoelstellingen niet realiseert. Er zijn drie voorwaarden voor het kunnen beheersen van bedrijfsprocessen. Er moet sprake zijn van eenduidige doelstellingen die men wil bereiken. Deze doelstellingen dienen bij voorkeur in kwantitatieve vorm geformuleerd te zijn. Bijvoorbeeld: het ontwikkelen van een bepaald product, met een gedefinieerde kwaliteit, binnen een bepaalde termijn, voor een vaststaande prijs. 2 De gestelde organisatiedoelen moeten uitvoerbaar zijn (er zullen voldoende mensen en middelen ter beschikking flexplek huren groningen moeten staan). 3 Er moeten mogelijkheden zijn om op een of andere manier het bedrijfsproces te beïnvloeden. (Bijvoorbeeld het bespoedigen van de productontwikkeling door het inzetten van extra mensen en middelen.) Het doelgericht laten verlopen van bedrijfsprocessen kan worden bereikt door middel van de volgende beheersingsactiviteiten: • Plannen: het maken van een plan voor het beheersen van de processen. Dit plan dient gebaseerd te zijn op uitvoeringsnormen en werkstandaarden. Uitvoeringsnormen zijn bijvoorbeeld aantallen beschikbare mensenmachine-uren, bepaalde budgetten enzovoort. Werkstandaarden zijn bijvoorbeeld bepaalde ontwikkelings- of productiemethoden. • Meten en vergelijken: het meten van de voortgang van het bedrijfsproces en dit vergelijken met de normen en standaarden in het plan. • Bijsturen: het uitvoeren van bepaalde maatregelen indien flexplek huren groningen afwijkingen een bepaalde grens overschrijden.
In de figuren 8.5 en 8.6 worden de beheersingsactiviteiten en de relatie tussen bijsturing en bestuurstaken weergegeven.

Lastige beslissingen?

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Lastige beslissingen? Zet verschillende denkhoeden op! Ons denkproces is tamelijk gecompliceerd. Allerlei gedachten, emoties en reacties lopen door elkaar heen. Dr. Edward de Bono heeft een eenvoudige maar effectieve methode ontwikkeld, die iedereen kan helpen om een betere denker te worden en hierdoor betere beslissingen te nemen. De naam van deze methode is: Six Thinking Hats. Hij heeft het denken onderscheiden in zes verschillende modellen, die hij identificeerde met zes verschillend gekleurde hoeden. Iedere kleur is gerelateerd aan een denkmodel.
Witte hoed Wit is neutraal en flexplek huren groningen objectief en heeft betrekking op objectieve feiten en cijfers. Rode hoed Rood suggereert boosheid, emotie en bedreigingen. De rode hoed geeft het emotionele en intuïtieve perspectief. Gele hoed Geel is zonnig en positief. De gele hoed staat voor optimisme en heeft betrekking op hoop en positief en constructief denken. • Groene hoed Groen is de kleur van gras en vegetatie en refereert aan groei. De groene hoed heeft te maken met creativiteit, beweging en nieuwe ideeën.
An essential approach to business management from the creator of Lateral Thinking
• Blauwe hoed Blauw is de lucht, alles wat boven ons is. De blauwe hoed wijst op controle en de organisatie van ons denkproces. Zwarte hoed Zwart is donker en heeft een negatieve associatie. De zwarte hoed gaat in op de negatieve aspecten, de advocaat van de duivel: waarom iets niet gedaan zou kunnen worden.
Het doel van het model van de Six Thinking Hats is het uiteenrafelen van het denken. Dit gebeurt door steeds een verschillende denkhoed op te zetten en in te gaan op de specifieke aspecten die bij die denkhoed horen.
De toepassing in een flexplek huren groningen vergadering Allereerst moet het probleem waarover men een beslissing moet nemen, worden gedefinieerd. Vervolgens volgt er een discussie vanuit de verschillende invalshoek. Mensen en organisatie ken (denkhoed). Nadat een invalshoek is belicht, wordt naar een volgende overgegaan. De volgorde kan zijn: • Blauwe hoed Hoe gaan we het denkproces organiseren? Hoeveel tijd gaat het kosten, wie maakt notities, in welke volgorde doorlopen we het denkproces? • Witte hoed Over welke feiten en cijfers beschikken we? • Rode hoed Hoe staan we tegenover het probleem? Wat voor gevoel roept het op? • Gele hoed Wat zijn positieve kanten? • Zwarte hoed Waarom zal het niet werken of lukken? • Groene hoed Gelet op al het voorgaande: wat zijn mogelijke oplossingen?

De residuele grondwaarde

Afgezien van de afspraken die we maken stellen we wel wat zaken voorop: – We berekenen eerst de residuele grondwaarde bij oplevering; – Indien over de periode tussen uitgifte en oplevering rente over de grond moet worden betaald, dan verminderen we de residuele grondwaarde bij oplevering flexplek huren groningen met die kosten en krijgen zo de residuele grondwaarde bij start bouw. Hoe gevoelig de residuele grondwaarde methodiek is voor aannamen en afspraken laten we zien in figuur 5.3. We berekenen de residuele grondwaarde bij oplevering en bij start bouw van een huurobject. Voor de indexering en de berekening van de rente flexplek huren leeuwarden (de eindwaarde berekening) passen we dezelfde principes toe als beschreven in hoofdstuk 4 bij de eenvoudige stichtingskostenberekening. De gegevens van ons object zijn: het BVO is 1 .000, de vormfactor 0,8. De huur op prijspeil is 180 per vierkante meter VVO. Het BAR is 7, 5%. De voorbereidingstijd is 12 maanden, de bouwperiode 24 maanden. De huurindex is 2, 5% per jaar, kosten stijgen flexplek huren amsterdam met een index van 2,0% per jaar. De bouwkosten zijn 900 per vierkante meter BVO, bijkomende kosten bedragen 18% van de bouwkosten. De rente op bouwkosten en grond is 6,0% per jaar. + Waarde object  FIGUUR 5.3: BEREKENING RESIDUELE GRONDWAARDE BIJ VERSCHILLENDE AANNAMEN AK HOOFDSTUK 5 – GRONDEXPLOITATIE 119 De algemene kosten (AK) bedragen 5,0% . Winst en risico is gesteld op 10% van flexplek huren schiphol de netto opbrengsten. Alle bedragen zijn exclusief BTW en prijspeil heden. In de eerste kolom wordt de AK berekend over een grondslag van bouwkosten en bijkomende kosten, in de tweede kolom rekenen we AK over de bouwkosten plus bijkomende kosten plus de grond. In de derde kolom tenslotte berekenen we de AK over de netto omzet, de waarde van het object. Het percentage AK is in alle berekeningen hetzelfde (5,0% ). Omdat de grondslag varieert is het bedrag aan AK verschillend en dit leidt tot verschillende residuele grondwaarden. Bij residuele berekeningen die als grondslag dienen voor contractvorming moeten nauwkeurige afspraken gemaakt worden over de methodiek, de grondslagen, de parameters en definities.