Logistieke modules

Het werken met logistieke modules toegevoegde waarde, kan de dienstverlening van een leverancier transparant maken. Het verschaft helderheid over de kosten met betrekking tot logistieke prestaties. In bepaalde kantoor huren groningen ketens kan een aanbieder hiertoe gedwongen worden, als de macht in het kanaal gelegen is bij de afnemer. Uit onze ervaringen tot op heden blijkt, dat er nog maar weinig fabrikanten in staat zijn of van hun afnemers de ruimte krijgen om een dergelijk keuzemenu aan te bieden. Daar staat tegenover dat ook het aantal afnemers dat vanuit een eigen administratie een zorgvuldige afweging kan maken van welke modules men gebruik zou willen maken, nog relatiefbeperkt is.
De gegeven omschrijving van inkoop is volgens Van Weele (2008) toepasbaar voor zowel industriele ondernemingen kantoor huren leeuwarden (productiebedrijven) als handels- en distributieondernemingen en de overheid. Dat wil niet zeggen dat er geen verschillen bestaan tussen de drie genoemde soorten bedrijven. Van Weele merkt hierover het volgende op: • Handelsinkoop staat in nauwe relatie met het verkoopbeleid van het desbetreffende bedrijf; vaak zijn deze activiteiten ondergebracht bij een functionaris, die in sommige bedrijven met merchandiser wordt aan- Merchandiser geduid. Een en ander valt te verklaren uit het feit dat de inkoopprijs de verkoopbaarheid van het product direct be”invloedt. Dit is bij industriele inkoop in veel mindere mate het geval. • De inkoper van handelsbedrijven kent doorgaans een grotere bewegingsvrijheid en handelingsvrijheid dan de inkoper van een industrieel kantoor huren amsterdam bedrijf. De laatste heeft zieh te houden aan de productieplanning, technische specificaties met vaak nauwe toleranties, afroepschema’s enzovoort. Hierdoor kan hij zieh minder autonoom opstellen dan zijn collega in een handelsbedrijf. • De inkoper van industriele goederen kent doorgaans een langduriger en Handelsmeer intensieve relatie met zijn leveranciers dan zijn collega in een inkoper handelsbedrijf. Dit geldt met name voor producten die op eigen specificatie zijn vervaardigd, ofvoor producten die in een sarnenwerkingsverband tussen afnerner en leverancier worden ontwikkeld en vervaardigd. De handelsinkoper koopt vaak producten die door de toeleverancier werden ontwikkeld. Dit betekent dat de handelsinkoper vaak gemakke!ijker van leverancier kan wisselen dan de industriele inkoper. • De prijs is voor de industrie!e inkoper vaak minder belangrijk dan goede kwaliteit, leveringsbetrouwbaarheid en service. Alhoewel deze aspecten in de kantoor huren schiphol handelsinkoop ook zeker een rol speien, is daar de prijs relatief b elangrij ker .
Vergelijken we de inkoopfunctie van handel en industrie met de overheidsinkoop, dan zijn de volgende verschillen waarneembaar: • Ajwezigheid van een commerciele doelstelling. Ondernerningen kunnen slechts voortbestaan als ze in staat zijn een zeker minimaal rendernent te behalen op hun ge’investeerde vermogen; een dergelijke doelstelling ontbreekt bij de overheid.