Rechtshandhaving

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl
Is hiervoor uitvoerig ingegaan op de rechtsbeschermingsmogelijkheden voor de burger tegenover de overheid, het is nu tijd om de keerzijde van de medaille te bespreken: de naleving door de burgers van de wettelijke voorschriften die door de overheid zijn uitgevaardigd kantoor huren purmerend en de mogelijkheden voor de overheid om de naleving (zowel preventief als repressief) af te dwingen. Om voorschriften daadwerkelijk te kunnen handhaven, moet toezicht mogelijk zijn op de naleving. Indien de overheid constateert dat voorschriften niet worden nageleefd, kan zij dwangmiddelen inzetten.
Hoofdstuk 5 Awb handelt over ‘handhaving’, dat wil zeggen: het toezicht op naleving (het handhavingstoezicht); de sanctiemiddelen.
3.4.1 Handhavingstoezicht Art. 5:11 Awb begint met een begripsomschrijving van ‘toezichthouder’. Hieronder kantoor huren drachten wordt verstaan:
‘een persoon, bij of krachtens wettelijk voorschrift belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift’.
Uit deze begripsomschrijving kan worden afgeleid dat de Awb de aanwijzing van iemand als toezichthouder niet zelf regelt; dit moet op basis van de desbetreffende bijzondere wet gebeuren. Is de aanwijzing eenmaal een feit, dan geldt voor de toezichthouder op kantoor huren hoogeveen grond van de Awb een aantal rechten en verplichtingen.
Een toezichthouder heeft de verplichting om zich te legitimeren (art. 5:12 Awb) en hij mag van zijn bevoegdheden slechts gebruikmaken voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is (art. 5:13 Awb).
In de Awb zijn de volgende bevoegdheden voor de toezichthouder opgenomen: Het betreden van plaatsen (art. 5:15 Awb). Deze bevoegdheid geldt niet voor het betreden van een woning zonder toestemming van de bewoner. Het vorderen van inlichtingen (art. 5:16 Awb). Het vorderen van inzage van zakelijke gegevens en bescheiden (art. 5:17 Awb). De toezichthouder is bevoegd van de bescheiden kopie├źn te maken. Het onderzoek kantoor huren nieuwegein van zaken (art. 5:18 Awb). Deze bevoegdheid omvat tevens het openen van verpakkingen en het nemen van monsters. Het onderzoek van vervoermiddelen (art. 5:19 Awb) inclusief de lading en de bescheiden. Hij kan bovendien vorderen dat de bestuurder het vervoermiddel stilhoudt en overbrengt naar een andere plaats. Dit geldt eveneens voor de schipper van een vaartuig. Het vorderen van medewerking bij de uitoefening van toezichtsbevoegdheden (art. 5:20 Awb).