De belangrijkste invloedsfactoren

lmprove De belangrijkste invloedsfactoren worden onderzocht en hun effect op de CTQ gemodelleerd. Hier worden de oplossingen bedacht aan de hand van de gegevens die uit de analysefase zijn ge”identificeerd. In deze fase gaat het niet alleen om het verbeteren (improve ), maar ook om het implementeren kantoor huren groningen van de nieuwe methodes; het verbeteren van processen door het aantal defecten (fouten) te elimineren. Het management moet hier de beste (en meest innovatieve) oplossing kiezen en proberen deze in te voeren of aan te passen in de bestaande processen. Daarna kunnen we de toekomstige value stream map maken kantoor huren leeuwarden en daarin de verbeteringen aangeven. In deze fase komen de volgende technieken aan bod: proefopzetten, lean-oplossingen en probleemoplossingstechnieken. Bij ons broodbakproces gaan we vaststellen op welke hoogte in de oven het brood het beste gebakken kan worden.
Control Contra! is de laatste stap van het DMIAC-model, maar niet de finale stap. Zoals eerder vermeid gaat het hier om een cyclus, waarbij de fasen weer continu worden doorlopen. De controlefase gaat, zoals de naam ook weergeeft, om het controleren van de processen om zo niet terug te vallen naar de oude gewoontes. Kort gezegd gaat het hier om het evalueren en bewaken van de kantoor huren amsterdam resultaten/ oplossing uit de viertle fase, improve. Dit kan door implementaties of processen op papier te zetten in de vorm van documenten, standaardwerkprocedures of draaiboeken. Bij deze stap worden dus de concrete plannen gemaakt om het proces te beheersen. Net zoals bij de Deming-cirkel begint het bedrijfvervolgens weer met stap 1. Onderwerpen die onder andere aan bod komen, zijn: Mistake Proofing (Poka Yoke) en statistische procesbeheersing. Voor ons brood komen we nu mogelijk tot het aangeven van de plaatsen in de oven waar het brood het beste kan staan. Daarnaast kan een proceskaart aangeven wanneer de deuren wel en niet open mogen. Door zo alle variabelen uit te proberen, komt de bakker tot een steeds beter kantoor huren schiphol beheerste kwaliteit van het brood.
10.5.2 Organisatie rond Six Sigma Bij Six Sigma is de projectorganisatie gebaseerd op een judoachtige structuur. De spil in het verbeterproces wordt gevormd door de Black Belts. In figuur 10.9 hebben we de structuur weergegeven.

Een nieuwe PDCA-cyclus

Vervolgens start een nieuwe PDCA-cyclus met het oog op continue verbetering. We bereiken daardoor steeds een hoger niveau van kwaliteit. In je privesituatie volg je, dikwijls onbewust, de PDCA-cyclus. We nemen het voorbeeld van een aankoop van een pc. De stappen zijn dan mogelijk als volgt: 1 Plan: als kantoor huren groningen je een nieuwe computer wilt gaan kopen tast je eerst jouw eigen verwachtingen en die van jouw gezinsleden af: snelle pc? Mooie pc? Gebruiksgemak van de pc? Je kijkt ook naar de ervaringen met een vorige pc: goed merk? Goede garantie? Je gaat na hoeveel je kunt besteden aan deze pc. Deze planfase sluit je af met een beslissing: de aankoop: merk? Type? Dealer of directe koop? … 2 Do: tijdens de kantoor huren leeuwarden uitvoeringsfase, het gebruik van deze pc, volg je nauwlettend de prestaties van de pc. Je gaat na of deze voldoet aan de verwachtingen. Is dit niet zo, dan kan het zijn dat je moet gaan bijsturen. 3 Check: bent je zeer tevreden dan zul je pas een beoordeling maken bij de aankoop van een volgende pc en daarmee ook rekening houden. Als de pc aan het vooropgestelde doel heeft voldaan, start je een nieuwe PDCA-cyclus om een volgende pc te kopen. 4 Act: Je legt nu vast wat je voor problemen je met de pc hebt meegemaakt ofwaar je op moet Jetten bij een volgende aankoop. Hierdoor kun je de volgende keer op een versnelde wijze overgaan tot aankoop. Als je de evaluatie goed hebt opgezet is het ook mogelijk anderen te helpen bij een kantoor huren amsterdam aankoop.
In feite gaat het er bij de Deming-cirkel om dat de kwaliteit blijft stijgen en waar mogelijk geborgd wordt.
10.1.2 INK-model Op basis van het PDCA-model is het INK-model ontwikkeld (zie ook www.ink.nl). De afkorting INK staat voor Instituut Nederlandse Kwaliteitsprijs. Het INK is een stichting met als doelstelling het verhogen van de kwaliteit van de bedrijfsvoering op basis van het INK-managementmodel. Dit model wordt inmiddels door het management van honderden bedrijven, instellingen en overheidsorganisaties in Nederland gebruikt. Het INK is in 1991 opgericht op initiatief van het ministerie van Economische Zaken. De kwaliteitsverbetering heeft betrekking op tien functionele gebieden die in een uitgebreide vragenlijst aan de orde komen. In figuur 10.2 zien we welke kleuren overeenkomen met plan, do, checken act. De European Foundation of Quality Management (EFQM) is de initiatiefnemer geweest voor het EFQM-model, waarvan het INK-model is afgeleid. Het INK-model
wordt veelal als diagnose-instrument gebruikt. Weinig organisaties passen het INK-model echter structureel toe als instrument voor het continue verbeteren en besturen van organisaties. Dit model wordt het meest als kantoor huren schiphol diagnose-instrument gebruikt binnen non-profitorganisaties, zoals gemeentes, hogescholen, politiekorpsen, universiteiten, woningcorporaties en ziekenhuizen. Bij industriele en logistieke organisaties is de vragenlijst goed te gebruiken als auditmogelijkheid. Bedrijven uit de profitsfeer die het model uitgebreid hebben toegepast zijn Kappa Karton, Siemens en TNT Express (zie meer bij www.ink.nl).

Het reverselogisticstraject

Hiernaast kan er eventueel sprake zijn van een intermediair. Op basis van deze partijen kamt men tot de grondvorm zoals kantoor huren groningen aangegeven in hoofdstuk 3. De partijen vormen niet altijd afzonderlijke ondernemingen, dit wil zeggen dat een onderneming soms meerdere functies kan vervullen. Er kan echter moeilijk een functie worden overgeslagen. Bovendien is er lang niet altijd een intermediair in de keten aanwezig. Als deze wel aanwezig is, zijn verschillende posities in de reverse-logisticsketen mogelijk. Belangrijk is het feit dat de kantoor huren leeuwarden retourstroom een convergente stroom is. Meerdere leveranciers (consumenten ofbedrijven) monden uit in een proces. Dit is een belangrijk gegeven voor de besturing van het proces. Tevens moet er onderscheid worden gemaakt tussen twee vormen van
reverse-logisticsystemen: closed loop en open loop systems. In een closed Closed loop loop system worden de producten door de fabrikant zelf teruggenomen en system verwerkt (eventueel met behulp van derden) en gebruikt om bijvoorbeeld nieuwe producten te maken. In geval van open loop systems is de hergebrui- Open loop ker een andere dan de oorspronkelijke aanbieder van het product. In geval systems van closed loop systems worden bepaalde functies kantoor huren amsterdam vaak uitbesteed. Hierbij kan worden gedacht aan de inzameling of het sorteren van de opnieuw te gebruiken producten.
342 DEEL 2 LOGISTIEKE DEELTRAJECTEN
Bij de productielogistiek heeft de grondvorm ook betrekking op de lay-out en inrichting van de productievloer. De opstelling van de machines en de scheduling van de producten over die machines maken deel uit van die grondvorm. In de distributielogistiek betreft de grondvorm de vraag of er direct of indirect gedistribueerd wordt van leverancier naar afnemer c.q. of er tussenopslag en overslag plaatsvindt in een of meer depots of distributiecentra.
In relatie tot reverse logistics doemt nu de vraag op of de principes van productie-inrichting gewijzigd of ongewijzigd gehanteerd kunnen worden. Is het onderscheid tussen fabrieksbeheersing en afdelingsbeheersing toepasbaar? ls er sprake van job shops of flow shops? Over de relatie tussen reverse logistics en distributielogistiek kunnen vergelijkbare vragen worden gesteld. ls het distributiekanaal voor eindproducten (heenweg) zonder meer te gebruiken voor de retourdistributie, met andere woorden zou reverse logistics in backhandling kunnen worden gerealiseerd? Kunnen de depots en distributiecentra qua ligging en aanwezige hulpmiddelen (materials handling) gebruikt worden voor de retourstroom? Deze vragen kunnen we kantoor huren schiphol uitbreiden met vele andere. Voor het doel van dit boek is dat echter niet nodig. We hebben aangegeven dat er verder onderzoek gedaan moet worden om de probleemstelling te beantwoorden of de grondvorm van reverse logistics al dan niet verschilt met die van de ‘heenlogistiek’.
9.3.3 Besturing Bij het besturen van goederenstromen wordt in de productielogistiek gebruikgemaakt van material requirements planning (MRP-1) en manufacturing resource planning (MRP-11), terwijl in de distributielogistiek gesproken wordt over distribution requirements planning (DRP-1) en distribution resource planning (DRP-11). Het is nu de vraag of een van beide besturingssystemen, MRP of DRP, van toepassing is op het reverselogisticstraject.

Stellingbedieningsapparatuur

De stapelaars kunnen worden onderscheiden in: • handverrijdbare stapelaar (lopende man); • elektrisch verrijdbare stapelaar (lopende man); • elektrisch aangedreven stapelaar (staande man); • elektrisch aangedreven stapelaar (zittende man).
De stapelaars kunnen kantoor huren groningen in betrekkelijk smalle gangpaden functioneren, wat mogelijk is door het ontbreken van het zogenoemde contragewicht; de balans of het tegengewieht bij de stapelaar wordt namelijk bereikt door de vooruitgeschoven ‘voorpoten’.
Vorkheftruck Vorkheftruck Een vorkheftruck of contragewichttruck is een mensbestuurd, door een Contragewicht- motor aangedreven hulpwerktuig, dat de te verplaatsen last voor zieh draagt truck op twee of meer poten van een vork. Hierdoor heeft de truck bij het zetten van een pallet in een stelling kantoor huren leeuwarden of halen daarvan uit een stelling een relatief grote gangpadbreedte nodig (ten minste 3 m). Hefhoogtes tot 4,5 m zijn mogelijk.
Reachtruck Een reachtruck kan worden omschreven als een vorkheftruck die zijwaarts kan laden in en lassen uit een stelling. Het voordeel hiervan is dat volstaan kan worden met gangpaden die ongeveer 1,5 m breed zijn. Er kunnen afzethoogtes tot 7,5 m mee worden bereikt. Door de zijwaartse zit van de bestuurder wordt er beter zieht gekregen op het werken is het achteruitrijden (gemiddeld 40% van de tijd!) minder vermoeiend. Reachtrucks zijn er in vele soorten en maten. Zo is er de vierwegtruck, waarvan ieder wiel in een aparte positie kan worden geplaatst. Ook de speciale hoogstapeltruck voor hoogbouwmagazijnen tot 11 m hoogte moet worden genoemd, evenals de railgeleide truck.
Stellingbedieningsapparatuur Stellingbedieningsapparatuur (SBA) is een railgebonden hulpwerktuig speciaal bestemd kantoor huren amsterdam voor hoogbouwmagazijnen. Tot 30 m hoog kunnen er pallets gelosten geladen worden uit stellingen. Er is slechts een gangpad nodig van 1,2 m breed. Doorgaans wordt getracht een SBA per gangpad te laten functioneren, wat bezettingsproblemen kan veroorzaken. Deze bezettingsproblemen kunnen ontstaan door een dagelijks verschil in de te verwerken hoeveelheid goederen per gangpad. Het omzetten van een SBA naar een ander gangpad vraagt de nodige tijd. Om die wisseltijd te beperken zijn er stellingbedieningsapparaten ontwikkeld die via het railtraject bochten kunnen rijden. Hoewel een SBA een hoge productiviteit kan hebben, zijn de investeringen in een dergelijk apparaat fors te noemen.
Tot besluit van het overzicht wordt in tabel 8.3 weergegeven dat alle genoemde hulpwerktuigen, met uitzondering van kantoor huren schiphol de SBA, toegepast kunnen worden bij alle in dit hoofdstuk besproken magazijnfuncties. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de keuze voor een opslagsysteem altijd in combinatie met de keuze voor een hulpwerktuig gedaan moet worden. Zo kan bijvoorbeeld de gangbreedte nogal sterk verschillen.

De implementatie van een TMS

De implementatie van een TMS leverde Eijgenhuijsen Precisievervoer een flinke boost in de werkzaamheden op. Indirect leidde dit ook tot de implementatie van een WMS. Zonder alle toeters en bellen weliswaar, maar kantoor huren groningen met de zekerheid niet tegen onverwachte kosten aan te lopen.
Welk WMS is nu geschikt? Bij Eijgenhuijsen Precisievervoer in Ruurlo hebben ze ruim de tijd genomen om een passend WMS te selecteren en te implementeren. ‘We zochten geen allesomvattend pakket, maar een WMS waarmee we zelf snel en eenvoudig uit de voeten kunnen en waarmee we geen onverwachte kosten kantoor huren leeuwarden in de toekomst hoeven te verwachten; vertelt Marcel Reurink, bij Eijgenhuijsen werkzaam als logistiek manager. Uiteindelijk rolde WICS als favoriete leverancier uit de selectie naarvoren. De keuze voor WICS betekent dat er nu een
Externe hulp ingeschakeld Er moest volgens Reurink gewoon wat geheuren. Volgens de logistiek manager is het bedrijfpraktisch ingesteld. Externe hulp werd ingeschakeld in de vorm van TLN Consultancy. ‘Als je op zoek gaat naar een WMS zijn er zo ontzettend veel aanbieders. We konden wel een handvat gebruiken bij onze zoektocht: De keuze van Eijgenhuijsen viel in elk geval niet op de Ieverancier van de TMS-oplossing. Reurink: ‘We hebben verschillende keren aangegeven dat we wat anders wilden, maar kregen steeds niet de gewenste antwoorden van de kantoor huren amsterdam leverancier. Uiteindelijk hebben we voor de selectie al onze wensen op papier gezet. We wilden een koppeling met het TMS, verder moest de voorraad altijd actueel zijn, daarnaast moest het aantal picking en beladingfouten worden teruggedrongen en bovendien hadden we behoefte aan een laadcontrole:
WMS en een TMS van verschillende leveran- Warehouse tour ciers in gebruik zijn bij de transporteur, die zieh langzaam maar zeker steeds meer ook als logistiek dienstverlener profileert. Sinds 2001 is het TMS Plan & Go van Centric in gebruik. ‘Dat gebruiken we voor de orderstroom en orderregistratie. Er zit ook een module warehouseregistratie bij, maar diverse koppelingen die we steeds harder nodig hadden misten we. Bijvoorbeeld de koppeling tussen de transportorders en -bonnen ende magazijnlocaties. We moesten het nummer van de locatie er handmatig bij zetten. De inkomende goederen waren niet direct te registreren en dus was ook de voorraad niet accuraat genoeg; vertelt Reurink. Uit zo’n veertig potentiele leveranciers werden kantoor huren schiphol er zes gefilterd die op de zogenoemde long list kwamen te staan. ‘Tijdens de beurs ICT & Logistiek in 2007 hebben we een warehouse tour gemaakt langs deze zes leveranciers en ze allerlei detailvragen gesteld. Wat bleek is dat sommige Ieveranciers heel erg op retail zijn gericht. Of je bent voor hen een te kleine klant en dat betekent dat er maatwerk voor je ontwikkeld moet worden. Dat wilden we liever vermijden. Er bleven er na de tour drie over, die hebben we een boekwerk gegeven van wat voor bedrijf we zijn en wat we doen:
>

De implementatie van een TMS

De implementatie van een TMS leverde Eijgenhuijsen Precisievervoer een flinke boost in de werkzaamheden op. Indirect leidde dit ook tot de implementatie van een WMS. Zonder alle toeters en bellen weliswaar, maar kantoor huren groningen met de zekerheid niet tegen onverwachte kosten aan te lopen.
Welk WMS is nu geschikt? Bij Eijgenhuijsen Precisievervoer in Ruurlo hebben ze ruim de tijd genomen om een passend WMS te selecteren en te implementeren. ‘We zochten geen allesomvattend pakket, maar een WMS waarmee we zelf snel en eenvoudig uit de voeten kunnen en waarmee we geen onverwachte kosten in de toekomst hoeven te verwachten; vertelt Marcel Reurink, bij Eijgenhuijsen werkzaam als logistiek manager. Uiteindelijk rolde WICS als favoriete leverancier uit de selectie naarvoren. De keuze voor WICS betekent dat er nu een
Externe hulp ingeschakeld Er moest volgens Reurink gewoon wat geheuren. Volgens de logistiek manager is het bedrijfpraktisch kantoor huren leeuwarden ingesteld. Externe hulp werd ingeschakeld in de vorm van TLN Consultancy. ‘Als je op zoek gaat naar een WMS zijn er zo ontzettend veel aanbieders. We konden wel een handvat gebruiken bij onze zoektocht: De keuze van Eijgenhuijsen viel in elk geval niet op de Ieverancier van de TMS-oplossing. Reurink: ‘We hebben verschillende keren aangegeven dat we wat anders wilden, maar kregen steeds niet de gewenste antwoorden van de leverancier. Uiteindelijk hebben we voor de selectie al onze wensen op papier gezet. We wilden een koppeling met het TMS, verder moest de voorraad altijd kantoor huren amsterdam actueel zijn, daarnaast moest het aantal picking en beladingfouten worden teruggedrongen en bovendien hadden we behoefte aan een laadcontrole:
WMS en een TMS van verschillende leveran- Warehouse tour ciers in gebruik zijn bij de transporteur, die zieh langzaam maar zeker steeds meer ook als logistiek dienstverlener profileert. Sinds 2001 is het TMS Plan & Go van Centric in gebruik. ‘Dat gebruiken we voor de orderstroom en orderregistratie. Er zit ook een module warehouseregistratie bij, maar diverse koppelingen die we steeds harder nodig hadden misten we. Bijvoorbeeld de koppeling tussen de transportorders en -bonnen ende magazijnlocaties. We moesten het nummer van de locatie er handmatig bij zetten. De inkomende goederen waren niet direct te registreren en dus was ook de voorraad niet accuraat genoeg; vertelt Reurink. Uit zo’n veertig potentiele leveranciers werden er zes gefilterd die op de zogenoemde long list kwamen te staan. ‘Tijdens de beurs ICT & Logistiek in 2007 hebben we een warehouse tour gemaakt langs deze zes leveranciers en kantoor huren schiphol ze allerlei detailvragen gesteld. Wat bleek is dat sommige Ieveranciers heel erg op retail zijn gericht. Of je bent voor hen een te kleine klant en dat betekent dat er maatwerk voor je ontwikkeld moet worden. Dat wilden we liever vermijden. Er bleven er na de tour drie over, die hebben we een boekwerk gegeven van wat voor bedrijf we zijn en wat we doen:
>

Een master schedule

Een master schedule is een in de tijd gefaseerd plan van de artikelen die moeten worden geproduceerd ( we spreken dan over kantoor huren groningen een master production schedule) of ingekocht (in dat geval spreken we over een master purchasing schedule) om op de gevraagde momenten te voldoen aan de wensen van de afnemers.
De master schedule kan worden gezien als de trade-offtussen de wensen van marketing ende mogelijkheden van productie kantoor huren leeuwarden om haar capaciteiten efficient te benutten. DRP-1 gaat over in DRP-11, indien er een master schedule en een capaciteitsplanning aanwezig is. In figuur 7.4 geven we dit schematisch weer.
Bij de globale capaciteitsplanning wordt enerzijds gekeken naar de beschikbaarheid van mensen, machines en materialen, en anderzijds naar de beschikbaarheid van financiele middelen om de productie en distributie
Distribution resource planning (DRP-11)
270 DEEL 2 LOGISTIEKE DEELTRAJECTEN
Rough-cut capacity planning (RCCP) Capacity requirements planning (CRP)
ongestoord te laten verlopen. We noemen dit ook wel de rough-cut capacity planning (RCCP). De gedetailleerde kantoor huren amsterdam capaciteitsplanning omvat de beschikbaarheid per tijdseenheid van bijvoorbeeld mensen, transportmiddelen en opslagfaciliteiten. Dit heet ook wel de capacity requirements planning ( CRP). We zien in figuur 7.4 dus duidelijk dat er expliciet rekening wordt gehouden met beschikbare capaciteiten, alvorens DRP-I wordt omgezet kantoor huren schiphol in operationele plannen inzake voorraad, magazijn en transport. Het operationele voorraadbeheer hebben we in deze paragraafbesproken. Voor het magazijnbeheer wordt verwezen naar hoofdstuk 8. Aan het operationele transportbeheer is de volgende paragraaf gewijd.
TUSSENVRAAG 7.4 Bespreek de aansluiting tussen MRP-11 in figuur 6.19 en DRP-11 in figuur 7 .4. Welke verschillen constateer je op korte en op middellange termijn? TUSSENVRAAG 7.5 Geef in eigen woorden weer, waaruit bij MRP het onderscheid tussen de afhankelijke en de onafhankelijke vraag bestaat. Hoe zou je de betekenis van beide begrippen kunnen gebruiken in een distributieomgeving?

Geplande vrijgave

In de rege! ‘geplande vrijgave order’ is te zien dat het vrijgavepatroon ingrijpend gewijzigd is. Ook is de geplande voorraad aanzienlijk gestegen. Gemiddeld is deze voorraad verhoogd van 91 naar 159 stuks. De invoering kantoor huren groningen van een veiligheidsvoorraad heeft een sterke invloed op de voorraadkosten.
In figuur 6.15 wordt een grafische voorstelling van het voorraadverloop gegeven. We zien aan deze grafiek dat het MRP-systeem veel lijkt op een BQ-systeem. De maximale voorraadvariatie is gelijk aan de seriegrootte. Deze heeft eveneens een behoorlijke invloed op de gemiddelde voorraad. Vergroting van de bestelhoeveelheid van 150 naar 300 stuks leidt tot een verhoging van de gemiddelde kantoor huren leeuwarden voorraad van 159 naar 214 stuks. Het is dus van belang dat zowel de veiligheidsvoorraad als de seriegrootte op een kritische wijze bepaald worden. De invloed van de doorlooptijd op de voorraadhoogte is gering, als deze tijd stipt nageleefd wordt en er weinig veranderingen in de planning optreden. Omdat dit vaak nogal kantoor huren amsterdam storende factoren blijken, blijft ook hier waakzaamheid geboden.
Het MRP-I-schema kent verschillende niveaus. Bij de vrijgave van opdrachten dienen de onderliggende delen beschikbaar te zijn (afhankelijke vraag). Hier nu ligt vooral de kracht van het MRP-I-systeem. Door de bekendheid met de productstructuur kan men de behoefte aan deze onderliggende delen kantoor huren schiphol doorrekenen. We zullen dit uitleggen aan de hand van de productnummers A, Ben H. In figuur 6.16 is weergegeven hoe ze onderling gekoppeld worden aan de hand van de productstructuur.

Het verbeterproces

Doordat de medewerker precies ziet hoe de voorraad verloopt en vroegtijdig actie neemt om te bestellen door alleen maar de barcode te scannen, komen tekorten nauwelijks meer voor. Door deze pull-aansturing zakte ook de gemiddelde voorraad sterk. Het centrale magazijn kon teruggebracht worden naar 1 700 m2• De tevredenheid van de medewerkers nam hierdoor ook sterk toe. Nog groter kantoor huren groningen was de winst voor de klant, want de doorlooptijd van het totale proces liep wel terug tot de helft van de oorspronkelijke zestien weken. Alles met elkaar leverde dit project een win-winrelatie op omdat het de resultaten van de bedrijfsvoering ook sterk ten goede kwam. Hetgeen leidde tot een veel beter rendement.
Marktleiderschap In 2008 heeft Moba zelfs zijn concurrent in de USA over kunnen nemen. Ook daar werd het kantoor huren leeuwarden verbeterproces doorgevoerd op een gelijkwaardige wijze. Dit leidde eveneens tot schitterende resultaten. Moba is nu alweer jaren wereldmarktleider op het gebied van eiersorteermachines met uitstekende resultaten. De veranderprocessen hebben dan wel jaren geduurd, maar door de goede theoretische inzichten en het invoeren kantoor huren amsterdam van een duidelijke logistieke grondvorm werd de basis gelegd voor een toonaangevend staaltje verbeterprocessen.
Bronnen: www.moba.nl; www.supplychainmagazine.nl
Als een onderneming voldoende kennis over de markt heeft opgedaan, kan ze de inrichting van het productieproces starten. We beginnen met een aantal definities van de terminologie van producten in paragraaf 6.1. Met name de opbouw van de stuklijst van een product verschaft in paragraaf 6.2 veel inzicht in kantoor huren schiphol de mogelijke complex.iteit van de productielogistiek. Voorraadvorming komt in een productiebedrijf meestal op meer dan een punt voor. Dit zal des te sterker het geval zijn naarmate men complexe samengestelde producten fabriceert, zoals televisies, vrachtwagens of schepen. In paragraaf 6.3 zullen de diverse soorten productiebedrijven onderverdeeld worden op basis van de opbouw en de soorten producten die er vervaardigd worden. Evenals we dat voor alle drie andere logistieke deeltrajecten doen, kunnen we het logistiek concept ook invullen voor de productielogistiek (zie figuur 6.1).
De productiewijze valt in te delen op basis van drie grondvormen. Deze grondvormen, de continue, de functionele ende groepsgewijze fabricage, komen ook in paragraaf 6.3 aan de orde. Omdat de meeste ondernemingen deel uitmaken van een groter geheel, wordt het basisprincipe van het beheersen van voorraden in productieketens in paragraaf 6.4 toten met 6.6 uitgewerkt. Hierbij maken we kennis met de onderwerpen material requirements planning (MRP-I), manufacturing resource planning (MRP-II) en just in time (JIT). Daarbij zal het verschil tussen pushsystemen en pullsystemen worden verduidelijkt.
>

Logistieke modules

Het werken met logistieke modules toegevoegde waarde, kan de dienstverlening van een leverancier transparant maken. Het verschaft helderheid over de kosten met betrekking tot logistieke prestaties. In bepaalde kantoor huren groningen ketens kan een aanbieder hiertoe gedwongen worden, als de macht in het kanaal gelegen is bij de afnemer. Uit onze ervaringen tot op heden blijkt, dat er nog maar weinig fabrikanten in staat zijn of van hun afnemers de ruimte krijgen om een dergelijk keuzemenu aan te bieden. Daar staat tegenover dat ook het aantal afnemers dat vanuit een eigen administratie een zorgvuldige afweging kan maken van welke modules men gebruik zou willen maken, nog relatiefbeperkt is.
De gegeven omschrijving van inkoop is volgens Van Weele (2008) toepasbaar voor zowel industriele ondernemingen kantoor huren leeuwarden (productiebedrijven) als handels- en distributieondernemingen en de overheid. Dat wil niet zeggen dat er geen verschillen bestaan tussen de drie genoemde soorten bedrijven. Van Weele merkt hierover het volgende op: • Handelsinkoop staat in nauwe relatie met het verkoopbeleid van het desbetreffende bedrijf; vaak zijn deze activiteiten ondergebracht bij een functionaris, die in sommige bedrijven met merchandiser wordt aan- Merchandiser geduid. Een en ander valt te verklaren uit het feit dat de inkoopprijs de verkoopbaarheid van het product direct be”invloedt. Dit is bij industriele inkoop in veel mindere mate het geval. • De inkoper van handelsbedrijven kent doorgaans een grotere bewegingsvrijheid en handelingsvrijheid dan de inkoper van een industrieel kantoor huren amsterdam bedrijf. De laatste heeft zieh te houden aan de productieplanning, technische specificaties met vaak nauwe toleranties, afroepschema’s enzovoort. Hierdoor kan hij zieh minder autonoom opstellen dan zijn collega in een handelsbedrijf. • De inkoper van industriele goederen kent doorgaans een langduriger en Handelsmeer intensieve relatie met zijn leveranciers dan zijn collega in een inkoper handelsbedrijf. Dit geldt met name voor producten die op eigen specificatie zijn vervaardigd, ofvoor producten die in een sarnenwerkingsverband tussen afnerner en leverancier worden ontwikkeld en vervaardigd. De handelsinkoper koopt vaak producten die door de toeleverancier werden ontwikkeld. Dit betekent dat de handelsinkoper vaak gemakke!ijker van leverancier kan wisselen dan de industriele inkoper. • De prijs is voor de industrie!e inkoper vaak minder belangrijk dan goede kwaliteit, leveringsbetrouwbaarheid en service. Alhoewel deze aspecten in de kantoor huren schiphol handelsinkoop ook zeker een rol speien, is daar de prijs relatief b elangrij ker .
Vergelijken we de inkoopfunctie van handel en industrie met de overheidsinkoop, dan zijn de volgende verschillen waarneembaar: • Ajwezigheid van een commerciele doelstelling. Ondernerningen kunnen slechts voortbestaan als ze in staat zijn een zeker minimaal rendernent te behalen op hun ge’investeerde vermogen; een dergelijke doelstelling ontbreekt bij de overheid.