Onderzoek naar hersenactiviteit

Naarmate we beter worden in een bepaalde taak, wordt de behoefte aan energie minder. Uit onderzoek naar hersenactiviteit blijkt dat het bij een bepaalde activiteit horende activiteitspatroon verandert naarmate de bekendheid met de activiteit toeneemt – minder gebieden in de hersenen flexplek huren groningen worden ingeschakeld.? Talent heeft een vergelijkbaar effect. Zeer intelligente mensen hoeven zich mentaal minder in te spannen om mentale vraagstukken op te lossen, wat te zien is aan zowel pupilomvang als hersenactiviteit. 8 Voor zowel fysieke als mentale inspanning geldt een soort van universele ‘wet van minste weerstand’.9 Volgens deze wet zullen mensen, als er verschillende manieren zijn om een bepaalde taak uit te voeren, altijd voor de minst inspannende weg kiezen. In economische zin is inspanning een kostenpost en wordt het verbeteren van vaardigheden flexplek huren leeuwarden door een kosten-batenanalyse bepaald. 10 Luiheid is in onze aard verankerd.
44 Deel 1 – Twee systemen
De taken die we onderzochten, verschilden aanzienlijk wat betreft hun invloed op de pupilgrootte. In de basis waren onze proefpersonen wakker, scherp en klaar om met de taak te beginnen – waarschijnlijk iets scherper en alerter dan gebruikelijk. Het onthouden van een of twee cijfers of het associëren van een woord met een cijfer (3 = DEUR) resulteerde in een tijdelijke verhoging van de mentale activiteit boven de basislijn, maar het effect was beperkt en bedroeg slechts 5 procent van de pupilverwijding die met een Plus-3-taak wordt flexplek huren amsterdam geassocieerd. (Een taak waarbij de proefpersoon twee toonhoogten moest onderscheiden, leverde al aanzienlijk grotere pupillen op.} Recent onderzoek heeft aangetoond dat het tegenwerken van de neiging om afleidende woorden op te lezen (zoals in figuur 2 in het vorige hoofdstuk} ook enige extra inspanning vergt. u Het opslaan van zes of zeven cijfers in het kortetermijngeheugen vereist meer inspanning. Ook het oplezen van uw eigen telefoonnummer of de geboortedatum van uw partner vereist een kort moment van significante inspanning, omdat u voor het geven van het antwoord een hele reeks van cijfers moet onthouden. De Plus-3-taak en het uit het hoofd vermenigvuldigen van twee uit twee cijfers bestaande getallen vormen voor de meeste flexplek huren schiphol mensen de bovenste limiet van hun kunnen. Wat maakt sommige cognitieve taken nu intensiever dan andere? Wat levert extra aandacht ons nu direct op? Wat kan Systeem 2 wel wat Systeem r niet kan? We kunnen nu proberen een antwoord op deze vragen te geven.

Wonderbaarlijke intuïties

De psycholoog Gary Klein vertelt het verhaal van een ploeg brandweer­lieden die een huis binnengingen waar de keuken in brand stond.7 Kort na het moment waarop de mannen de waterslangen op het vuur flexplek huren groningen hadden gericht, hoorde de commandant zichzelf roepen: ‘Wegwezen allemaal!’, zonder te beseffen waarom. Bijna direct nadat de brandweerlieden zich hadden teruggetrokken, stortte de vloer in. Pas naderhand besefte de commandant dat het vuur ongebruikelijk rustig was geweest en zijn oren ongebruikelijk heet. Deze indrukken alarmeerden bij hem wat hij een ‘zesde zintuig voor gevaar’ noemde. Hij had geen idee wat er fout kon gaan, maar hij wist dat er iets niet klopte. De brandhaard bleek niet in de keuken te liggen maar in de kelder onder de plek waar de mannen flexplek huren leeuwarden gestaan hadden.

We hebben allemaal wel zulke verhalen gehoord over de intuïties van experts: de schaakmeester die op straat langs een partijtje schaak loopt en zonder zijn pas in te houden ‘mat in drie voor wit’ roept. Of de arts die een complexe diagnose stelt na één enkele blik op de patiënt. Intuïties van experts doen ons aan als wonderbaarlijk, maar dat zijn ze niet. Vele malen per dag halen we zelf ook zulke sterke staaltjes uit. De meesten van ons zijn meesters in het ontdekken van boosheid in de eerste woorden van een telefoongesprek, beseffen het wanneer we een kamer binnenlopen waar we net over de tong gaan, en reageren snel op subtiele aanwijzingen dat de automobilist op de rijstrook naast ons niet te vertrouwen is. Onze alledaagse intuïtieve vermogens zijn niet minder wonderbaarlijk dan flexplek huren amsterdam de verbluffende inzichten van een ervaren brandweerman of arts; alleen zijn ze veel algemener aanwezig.

De psychologie van trefzekere intuïties doet geen beroep op magie. Misschien hebben we de beste korte omschrijving van deze intuïties te danken aan de grote Herbert Simon, die onderzoek deed bij schaakmees­ters en aantoonde dat die na duizenden uren praktijk de stukken op het bord anders gaan zien dan de rest van ons.8 Je kunt meevoelen met Si- mons ongeduld over het mythologiseren van intuïties van experts als hij schrijft: ‘De situatie heeft een aanwijzing verschaft; deze aanwijzing heeft de expert toegang gegeven tot informatie in zijn geheugen, en die infor­matie verschaft het antwoord. Intuïtie is niets meer of minder dan herken­ning.’9

We zijn niet verbaasd wanneer een tweejarig kind naar een dier kijkt en trefzeker ‘hondje!’ zegt omdat we gewend flexplek huren schiphol zijn aan het wonder dat kinderen dingen leren herkennen en benoemen. Het punt van Simon is dat wonderbaarlijke intuïties van experts hetzelfde karakter dragen.

Een belangrijk kengetal

Uit dit voorbeeld blijkt dat de distributiespreiding moet worden gewogen (vermenigvuldigd) met de gemiddelde omzet per vestiging, om te kamen tot de zogenoemde gewogen distributiespreiding, ook wel marktbereik genoemd. Dit is een kengetal waarmee onderzoeksbureaus (bijvoorbeeld Nielsen) de kwaliteitsverschillen van de distributie per fabrikant c.q. distributiekanaal karakteriseren.
Voor een fabrikant is primair de omzet in de desbetreffende productgroep per vestigingspunt van belang. Indien flexplek huren groningen hij erin slaagt de totale omzet van een productgroep per winke! te verkrijgen, spreken we over een omzetaandeel van 100% in de productgroep. De gewogen distributiespreiding en het omzetaandeel bepalen gezamenlijk het marktaandeel van de fabrikant.
De firma Seats XL is fabrikant van bankstellen. Haar producten worden in Nederland verkocht in 2 200 detailhandelszaken. Het betreft zowel gespecialiseerde zaken in wooninrichting en woontextiel, als flexplek huren leeuwarden verkoopplaatsen met een geparallelliseerd assortiment (warenhuizen enzovoort). De genoemde branche kent in zijn totaliteit 6 600 winkels in Nederland. Hieruit volgt dat Seats XL een distributiespreiding van 33,3% heeft gerealiseerd. De gemiddelde jaaromzet van een dealer van de fabriek kan worden gesteld op €1.200.000. Dit betekent dat Seats XL vertegenwoordigd is bij winkels met een relatief hoge jaaromzet, omdat de gemiddelde jaaromzet in de totale branche (6 600 winkels) €1.000.000 bedraagt. Met behulp van dit gegeven kunnen we nu berekenen dat de gewogen distributiespreiding 33,3 x (1,2 : 1,0) = 40% bedraagt. Seats XL neemt een relatief belangrijke plaats in binnen de omzetsamenstelling van zijn wederverkopers; dit aandeel kan namelijk flexplek huren amsterdam gemiddeld op 20% worden gesteld. Het omzetaandeel is dus 0,2. Hieruit resulteert dat het marktaandeel van Seats XL 0,2 x 40% = 8% bedraagt.
Wij wijzen erop dat men het marktaandeel van Seats XL ook rechtstreeks kan berekenen, en wel door de omzet van Seats XL te relateren aan de totale omzet in de bedrijfstak. De omzet voor de gehele bedrijfstak bedraagt €1 miljoen per winkel x 6600 winkels = €6,6 mld. De omzet van Seats XL kan berekend worden op 0,2 x €1,2 min per winkel x 2 200 winkels = €528 min. Ook uit deze berekening volgt een marktaandeel van 8% voor Seats XL. Naar onze mening verdient de eerste flexplek huren schiphol berekening echter de voorkeur van een marketingmanager: bij het beoordelen van de marktpositie van de onderneming is een expliciete kwantificering van de gewogen distributiespreiding een belangrijk kengetal.

lnspelen op consumentengedrag


Wal is de invloed van consumentengedrag op logistiek?
De afnemer en met name de consumptieve afnemer vertoont een steeds grilliger aankoopgedrag. In dat verband ontmoeten we in de literatuur het begrip massa-individualisering. Met name flexplek huren groningen in de foodbranche heeft men al lange tijd nagedacht over concepten om zo goed mogelijk aan die consumentenwensen tegemoet te kunnen komen. Genoemde onderwerpen vormen het hart van deze paragraaf.
2.2.1 Massa-individualisering We kunnen de relevantie van het marketingconcept illustreren met voorbeelden die betrekking hebben op de verschillende schakels. De industriele afnemer of consument flexplek huren leeuwarden behaart daarbij centraal te staan. Met name in de levensmiddelenbranche is veel onderzoek gedaan naar de gevolgen van deze ‘customer-first’ -filosofie. Onder de paraplu efficient consumer response (ECR) zijn en worden erveel projecten uitgevoerd om deze consumentgerichte vis . ie van een nadere inhoud te voorzien. ECR wil bereiken dat de echte eindconsument centraal wordt gesteld in het denken en handelen van alle ondernemingen in een bedrijfskolom. De consument van vandaag verlangt kwalitatief hoogwaardige producten, een ruim assortiment in de winke!, geen ofweinig out-of-stocks en acceptabele
prijzen. Zonder nauwe flexplek huren amsterdam samenwerking met zijn leveranciers, kan een retailer nooit alleen voldoen aan de eisen van de hedendaagse consument. Ondernemingen in een keten moeten de krachten gaan bundelen om hieraan tegemoet te komen. Om aan de uiteenlopende wensen van verschillende consumenten te kunnen voldoen, introduceren ondernemingen steeds meer verschillende producten en diensten. Een woordvoerder van Albert Heijn spreekt in dit verband over 16 miljoen marktsegmenten in Nederland: voor iedere consument een op maatgesneden product. Van Asseldonk (1998) noemt dit verschijnsel massa-individualisering. Het kenmerk van massa-individualisering is het leveren van een op de klant toegesneden product of dienst (maatwerk) tegen de kosten van een standaardproduct (confectie). Klauten waarderen vooral die producten, die aan flexplek huren schiphol hun eisen, wensen en specificaties ( customizing) voldoen, maar daar liever niet meer voor betaten dan voor het standaard (commodity) product.
Het probleem om massa-individualisering te realiseren is dan ook duidelijk: bij standaardproducten zijn door middel van een hoog volume schaalvoordelen te realiseren en zijn de kosten dus lager dan bij maatwerk. Anders gezegd: massa is goedkoop, maatwerk is duu r. In zekere zin combineert massa-individualisering dus het beste uit twee ‘werelden; zie figuur 2.2.

Het innovatiethema

Regierol van knooppunten/mainports Het innovatiethema Regierol van Knooppunten gaat in op het ontwikkelen van ketenregie- en -configuratieconcepten met een sterkere coördinatie vanuit de knooppunten/mainports om de betrouwbaarheid van distributie ook in de toekomst te kunnen kantoorruimte huren groningen garanderen. Dit kan grote voordelen opleveren voor Nederland, zoals een vermindering van het aantal transporten, het stimuleren van multimodaal transport en het verbeteren van de bereikbaarheid. Dit draagt uiteindelijk bij aan een verbetering van de concurrentiepositie van Nederland. De eerste stap richting realisatie is het kantoorruimte huren leeuwarden opzetten van een businesscase. Daar kan het innovatieprogramma bij helpen.
Supply Chain Campus Naast deze innovatiethema’s dient Nederland in te zetten op het realiseren van een Supply Chain Campus als een ‘enabler’ voor innovatie en samen- Supply Chain werking. De Supply Chain Campus is een plaats waar het bedrijfsleven haar Campus regiecenters vestigt, waar het 4C is gevestigd, waar onderzoek plaatsvindt en waar een topopleiding kan worden gevolgd. Dit stelt Nederland in staat om zieh nu en in de toekomst blijvend te onderscheiden op het vlak van ketenregie en -configuratie. De innovatiethema’s en concepten van kantoorruimte huren amsterdam de grote bedrijven kunnen op de Supply Chain Campus worden uitgewerkt. Naast het opstellen van een onderzoeksprogramma zijn huisvesting en financiele middelen benodigd voor de opstartfase.
Via dit innovatieprogramma heeft Nederland de unieke kans haar internationale positie te versterken, ketenregie en -configuratieactiviteiten aan te trekken en te verankeren en tegelijkertijd de duurzaamheid van kantoorruimte huren schiphol logistieke en supply-chainactiviteiten te verhogen.
TUSSENVRAAG 1.1 In de openingscasus wordt gesproken over: ‘Logistiek is de kunst van het slim organiseren’. Geef vanuit paragraaf 1.1 drie voorbeelden, wat dat slim organiseren zou kunnen inhouden.

De Invaliditeitswet

Arbeidsongeschiktheid was ook zo’n incidenteel, verzekerbaar risico. De Invaliditeitswet, de oudste sociale wet in Nederland, dekte het risico van letsel op en door het werk, bijvoorbeeld als gevolg van bedrijfsongevallen en beroepsziekten. Dat risque professionel is eind jaren zestig bewust kantoorruimte huren groningen losgelaten (met als onvoorzien neveneffect dat alle kennis over bedrijfsveiligheid en beroepsziekten is verdwenen, omdat daarvan geen statistieken meer werden bijgehouden). Ook hier veranderde een verzekering in een structurele opvang. Nederland worstelt sinds de jaren tachtig met een ongekend hoog aantal arbeidsongeschikten, dat een hardnekkig sociaal-economisch probleem betekent waar de kantoorruimte huren leeuwarden politiek maar geen greep op krijgt. De reden is dat een groot deel van de structurele uitstoot is opgevangen in de WAO. Een kostbare oplossing die alleen mogelijk was door de aardgasbaten. Een ander deel is te vinden in de bijstand. In i999, ten tijde van een overspannen arbeidsmarkt, meldde de Sociale Dienst van de gemeente Den Haag dat 58% van het bestand aan bijstandsgerechtigden was ingedeeld in categorie 4. Dat is ambtelijk jargon voor ‘niets meer mee te beginnen op de arbeidsmarkt’. ‘De werkloosheid is ingedikt’, concludeerde de dienst, dat wil zeggen dat iedereen die nog enige kans had op werk in de voorafgaande jaren al aan een baan was kantoorruimte huren amsterdam geholpen. Het residu bestaat uit mensen die over geen enkele productieve capaciteit beschikken waar vraag naar is, vaak in combinatie met medische en psychische handicaps die de weg naar werk belemmeren. Voor hen geldt alleen ‘sociale activering’ nog als remedie, om te voorkomen dat uitstoting uit het arbeidsproces niet tevens leidt tot sociale uitstoting. In een grootstedelijke omgeving tekent dit verschijnsel zieh natuurlijk het scherpst af. Maar inmiddels is meer dan de helft van de bijstandsgerechtigden in heel Nederland vrijgesteld van de verplichting werkte zoeken. ‘9 De officiele werkloosheid, die tot uitdrukking komt in de WW-uitkeringen, kunnen we beschouwen als vooral conjunctureel bepaald. Dit aantal neemt overigens weer snel toe. In kantoorruimte huren schiphol het jaar 2002 bedroeg de stijging gemiddeld 3000 per maand, terwijl in de jaren 1995-2001 het aantal werkloosheidsuitkeringen continu daalde tot in december 2001 het laagste punt was bereikt: 166.ooo. Sindsdien is dit aantal in een jaar met bijna 23% toegenomen. Het conjuncturele werkgelegenheidseffect als gevolg van de ‘kater van de nieuwe economie’ is nog lang niet uitgewerkt.

Een min of meer permanent karakter

Anders dan de kartels van vroeger, die een min of meer permanent karakter hadden, zijn deze kantoorruimte huren groningen samenwerkingsvormen gericht op specifieke markten, producten en processen en geldig voor een bepaalde tijd. Zij sluiten geen concurrentie uit op alle andere gebieden dan die welke door deze tijdelijke afspraken worden bestreken. Vooral in hoogtechnologische bedrijfstakken speien allianties een belangrijke rol, omdat de kosten van onderzoek en productontwikkeling vaak zo hoog zijn dat ze niet meer door een kantoorruimte huren leeuwarden onderneming kunnen worden opgebracht. Dus, waar de industriele economie werd gemeten in stromen grondstoffen en eindproducten, functioneert de netwerkeconomie door middel van informatiestromen die uiterlijk niet waarneembaar zijn. En omdat vloeibare informatiestromen telkens in andere vormen kunnen worden kantoorruimte huren amsterdam geconfigureerd, ervaren wij de huidige economische processen als een steeds sneller verlopend veranderingsproces.
‘The new global job shift’ is de titel van een omslagverhaal van het Amerikaanse zakentijdschrift Business Week.3 Het blad beschrijft ‘de volgende globaliseringsgolf; een van de ingrijpendste ontwikkelingen die de wereldeconomie een nieuw aanzien geeft. De eerste golf vond twee decennia geleden plaats, toen het maken van schoenen, goedkope elektronica en speelgoed verdween naar de ontwikkelingslanden. Vervolgens begon het eenvoudige werk in de kantoorruimte huren schiphol dienstensector, zoals het verwerken van betalingen met credit
cards, en het domme digitale werk, zoals het schrijven van softwarecodes, zijn vlucht uit de hogelonenlanden. Inmiddels kan bijna elke vorm van kenniswerk elders worden verricht.’

Het ‘elektronisch panopticon’

Ten slotte was de technologie van het industriele tijdvak toegespitst op een type productieproces en gebonden aan een bedrijfstak. De techniek om staal te produceren was alleen toepasbaar kantoorruimte huren groningen in de staalindustrie. Tegenwoordig zijn er weinig unieke technologieen meer, stelt Drucker. Telefoonmaatschappijen wisten niets van glasvezelkabels. Die technologie was ontwikkeld in de glasindustrie. Er ontstaan steeds meer dwarsverbindingen tussen uiteenlopende economische activiteiten. Al die ontwikkelingen wijzen in de richting van een ontvlechting van de industriele molochs en een ont-hierarchisering van kantoorruimte huren leeuwarden het productiestelsel. Haaks daarop staat de ontwikkeling van het ‘elektronisch panopticon’. Hoe dat eruit zou kunnen zien heeft het weekblad Intermediair ooit geschetst.10 Het verhaal bevat een monoloog van een denkbeeldige computer XR35 in een denkbeeldig bedrijf, Road Design. ‘Ik weet alles. Ik registreer je toetsaanslagen, zie je modderen met Excel. Ik volg je sporen door het kantoor, reken je salarisstrookje door, tel je ziektedagen. Je kent me niet, maar ik jou wel.’ De computer zoemt in op Dirk. ‘Hemeltjelief, die is vroeg vandaag. Meestal passeert hij pas om io uur het tourniquet van Road Design. Maar
Dirk heeft het druk kantoorruimte huren amsterdam vandaag. Hij zit een beetje met z’n agenda in de knel. Deadlines. En een beetje ontevreden klanten.’ De computer registreert de voortgang van projecten en meet ieders individuele prestatie. ‘Neem Dirk. Die heeft vorig kwartaal vier kruispunten aangelegd, waarvan eentje twee <lagen over tijd. Tegenover een gemiddelde van zeven in dezelfde periode vorig jaar. Negen ziektedagen verklaren iets. Om tien uur komen en om half zes vertrekken ook.’ De computer weet wat iedereen waard is voor de organisatie, meet ieders inzetbaarheid. ‘Dirk: 43 jaar, man, geen managementervaring. Is goed in kantoorruimte huren schiphol kruisingen, maar niet in rotondes. Wij hebben hier veel mensen met zo’n profiel. Dirk is nogal vervangbaar, begrijp je.’ En volgt zijn gangen door het kantoor op weg naar een afspraak met zijn chef. ‘De deur naar de gang. Zijn code. De lift een verdieping omhoog. Klopt! Zijn code, de deur springt open. Kijk, nu roept de secretaresse de agenda op en vinkt de afspraak af. Dit wordt geen leuk functioneringsgesprek.’

De geschoolde arbeider

Een tweede essentiele factor is kwaliteit. Het industriele proces draait om de kwantiteit van de output. Daaraan wordt kantoorruimte huren groningen de efficiency afgemeten. Kwaliteit is een randvoorwaarde en in Taylors systeem was kwaliteitscontrole dan ook afgezonderd als een aparte functie binnen het productiemanagement, die losgekoppeld was van het proces zelf. ‘In het meeste kenniswerk is kwaliteit geen minimumconditie of een beperkende voorwaarde. Kwaliteit kantoorruimte huren leeuwarden is de essentie van de productie. Als we de prestatie van een leraar willen beoordelen vragen we niet hoeveel leerlingen zijn klas kan bevatten. We vragen hoeveel leerlingen iets leren -dat is een vraag naar de kwaliteit.’ Ten slotte vereist kenniswerk dat voortdurende innovatie wordt ingebouwd in de functie. Dat veronderstelt een continu leerproces en een andere visie op menselijke arbeid waarmee het bedrijfskundige model van de industriele economie op z’n kop wordt gezet. ‘De economische theorie en de praktijk van het zakenleven beschouwt de handarbeider als een kosten post. Om kantoorruimte huren amsterdam  productief te kunnen zijn, moet de kenniswerker worden beschouwd als een onderdeel van het vermogen van de onderneming.’ Dat is een essentieel verschil. ‘Kosten moet je beheersen en beperken. Vermogen moet je laten groeien.’ Daarmee zouden de ideaalbeelden van de jaren zeventig -autonomie in het werk, zelfontplooiing van de werknemer en permanente educatie – eindelijk een solide economische basis krijgen. Want zij zijn dan, anders dan ten tijde van de ‘Humanisering van de arbeid’, niet meer louter sociale doelstellingen, maar vloeien voort uit de inhoud van kantoorruimte huren schiphol het productieproces in de herseneconomie. Druckers kenniswerker lijkt sprekend op de geschoolde arbeider van eind i9e eeuw, voordat diens vakmanschap door Taylor werd ‘onteigend’.

Gebrek aan ervaring

Het is natuurlijk altijd makkelijk om achteraf te verklaren waarom de zeepbel in 2001 uiteenspatte, maar toch. Gebrek aan ervaring met de mogelijkheden en beperkingen van e-commerce lijkt een belangrijke oorzaak te zijn geweest. Een beperking is bijvoorbeeld het onderscheid tussen kantoorruimte huren groningen koop en levering. Een aankoop via het internet is informatie, een reeks bits en bytes opgeslagen in een computer die aan de andere kant van de wereldbol kan staan. Maar daarmee is het product nog niet bij de klant. In het geval van boeken is het leveringsprobleem nog beperkt -de informatiecomponent is hoog en de kantoorruimte huren leeuwarden fysieke omvang van het product relatief gering. Maar voor de le
vering van een auto aan de consument of een tractor aan de boer komt wel wat meer kijken. ‘In de meeste bedrijven wordt de aflevering beschouwd als een “ondersteunende functie”, een routinetaak die je overlaat aan de jongste bediende. Maar bij e-commerce wordt de aflevering nu juist het enige gebied waardoor een onderneming zieh werkelijk kan onderscheiden. Het wordt een kritische “kerncompetentie'”, aldus de Amerikaanse managementgoeroe Peter Drucker. 25 Dat aspect is door veel enthousiaste pioniers in de dotcom-hype over het hoofd gezien. Op het eerste gezicht leken informatieleveranciers het gemakkelijker te hebben. Informatie kent immers geen transportprobleem. Toch waren bijvoorbeeld de dagbladen kantoorruimte huren amsterdam aanvankelijk huiverig om zieh met hun product op de elektronische snelweg te begeven. En terecht, want de klant betaalt voor de informatie die de krant biedt via de aanschaf van een fysiek product: een pak papier. Als de fysieke verschijningsvorm vervalt, blijft de informatie in haar pure vorm over. Maar niemand had nog een antwoord op de vraag hoe daarmee geld kon worden verdiend. De enige mogelijkheid leek omzet te verwerven via advertenties – een wankele, want conjunctuurgevoelige bron kantoorruimte huren schiphol van inkomsten, zeker in het geval van een nieuw medium waarvan de effecten voor de adverteerder nog onduidelijk zijn. De websites van kranten zijn dan ook geen succes gebleken.