lnvloed van de logistiek op het ondernemingsresultaat

lnvloed van de logistiek op het ondernemingsresultaat Hoe kan logistiek het ondernemingsresultaat be”invloeden?
Ondernemingsresultaat
Met behulp van figuur 3.16 kunnen we ten minste vier logistieke invloeden op het ondernemingsresultaat signaleren: 1 marktverbreding; 2 kostenverlaging; 3 omloopsnelheidsverhoging; 4 uitbesteding kantoor huren per uur groningen van bepaalde activiteiten.
We zullen deze logistieke invloeden kort bespreken en illustreren met een voorbeeld.
Marktverbreding of marktontwikkeling is het aanbieden van bestaande producten op nieuwe markten. Hoewel het marktaandeel kantoor huren per uur leeuwarden van een onderneming hierdoor kan gaan stijgen, spreekt het voor zieh dat er een stijging van de logistieke kosten mee verbanden is. Echter, als de omzet meer stijgt dan de kosten, kan er per saldo een winststijging ontstaan.
VOORBEELD 3.1 Het marktaandeel stijgt bij R
Producenten van plastic buizen opereren op een oligopolistische markt (weinig aanbieders, veel vragers). We bekijken de strategie van twee ondernemingen, nader aan te duiden als P en R. Onderneming Pis gevestigd in het westen van Nederland. Zij produceert op voorraad en beschikt over een centraal magazijn. Orders worden tweemaal per week afgeleverd bij klanten (aannemers, doe-het-zelfzaken enzovoort). De logistieke strategie richt zieh vooral op verlaging van de kantoor huren per uur amsterdam voorraadkosten. Om die reden wordt er slechts op een plaats voorraad aangehouden. Relatief hoge transportkosten zijn het gevolg.
Kostenverlaging
Onderneming R is gevestigd in Noord-Nederland. Zij produceert op voorraad. De totale voorraad van het bedrijf ligt verspreid over veertien regionale depots in Nederland. Orders worden dagelijks uitgeleverd, ook komen klanten de goederen halen. De logistieke strategie richt zieh vooral op snelle en betrouwbare levering. Om die reden heeft het bedrijf dicht bij de klanten depots gevestigd. Dit resulteert in relatief hoge voorraden en relatief lage transportkosten. Wanneer kantoor huren per uur schiphol we het succes van een strategie mogen afmeten aan de toeneming van het marktaandeel, dan heeft de praktijk uitgewezen dat de strategie van onderneming R het meest succesvol blijkt te zijn.
Kostenverlaging
Kostenverlaging kan nooit een zelfstandige doelstelling zijn. Het gaat over het minimaliseren van kosten, gegeven een bepaalde servicegraad. Zeker in het licht van het kwaliteitsstreven in de logistiek zal verlaging van kosten bij veel ondernemingen vaak niet de primaire logistieke doelstelling zijn. Zie voorbeeld 3.2.
>

VRAAGGESTUURDE LOGISTIEK

Ondernemingen die lauter hun bestaande assortiment aan bestaande klanten te koop aanbieden hoeven hun logistieke processen nauwelijks aan te passen. Bedrijven daarentegen die hun hele supply chain via het internet willen aansturen, schakels in de supply chain willen overslaan kantoor huren per uur groningen en van de gelegenheid gebruikmaken om het assortiment te verbreden, bevinden zieh in het andere uiterste. Een goed voorbeeld van e-business is voorbeeld 2.3.
De virtuele demand en supply chain van Cisco
Cisco is leverancier van internetapparatuur (routers). Via Cisco Connection Online kunnen klanten zelf hun computers kantoor huren per uur leeuwarden samenstellen. De website checkt de klantenorders op eventuele fouten. Een order die tegelijk een Franse handleiding en een Engelse stroomkabel bevat, lijkt op het eerste gezicht niet logisch. Op dat moment kamt de site tussenbeide en vraagt de klant om een bevestiging. Elke klant die de site bezoekt en een bestelling plaatst, kan meteen ook zien hoeveel dat hem zal kosten, alles inbegrepen. Klanten die al een bestelling hebben uitstaan, kunnen via de site de status van hun order nakijken. Verder kantoor huren per uur amsterdam kan de klant op de site terecht voor nieuwe softwarereleases, technische documentatie en publicaties. Cisco concen
treert zieh op zijn kerncompetentie en besteedt de rest uit. De Europese markt wordt bediend vanuit de assemblagefabriek van Jabil Circuit in Schotland. Jabil Circuit regelt de volledige afhandeling van de klantenorder: assemblage, verpakking en verzending. Elke nieuwe of gewijzigde order verschijnt via het internet direct in het systeem van Jabil Circuit en de betrokken partners in de supply chain. Zij kunnen direct maatregelen nemen, zoals materiaal inkopen of transport regelen. Als het moet, kan Cisco vanuit zijn productiefaciliteit in Schotland binnen 24 uur een op maat gemaakt product in heel West-Europa bij de klant op de stoep hebben staan. Via het internet is de hele virtuele demand en supply chain zichtbaar.
Vooralsnog zijn het bedrijven als Amazon.com en Dell die succesvol zijn. E-businessgoeroe Roel Pieper gelooft niet dat bestaande oude-economieondernemingen met nieuwe internettechnologieen om kunnen kantoor huren per uur schiphol gaan. Zij zijn met hun huidige organisatiestructuur niet in staat om snel veranderingen te ondergaan. De VLM-werkgroep signaleert barrieres, zoals nog niet voldoende vertrouwen tussen leveranciers en afnemers ende vaak gebrekkige kwaliteit van informatie. Dat zijn geen nieuwe problemen, maar ze worden met e-business wel uitvergroot.
TUSSENVRAAG 2.15 Leef je eens in in de wereld van Amozon.com. Hoe ziet daar de invulling van de drie deelsystemen van e-logistics eruit

Logistiekvriendelijk ontwerpen

Een fraai voorbeeld van logistiekvriendelijk ontwerpen kan worden gevonden bij Damen Shipyards in Gorinchem. Dit bedrijf heeft kans gezien om te groeien en bloeien in een bedrijfstak die het zwaar te kantoor huren per uur groningen verduren heeft. Concurrenten in deze bedrijfstak maken doorgaans elk schip op bestelling en beginnen pas te bouwen wanneer zij de order binnen hebben. Damen biedt daarentegen een standaardassortiment baggerschepen. sleepboten enzovoort die worden geassembleerd uit standaardmodules. Hierdoor is Damen erin geslaagd de orderdoorlooptijd met een factor tien te bekorten. Dit biedt de klanten de mogelijkheid kantoor huren per uur leeuwarden om snel in te speien op andere marktontwikkelingen. Daarnaast kan men de kostbare financiering tijdens de bouw van een schip – een gebruikelijke voorwaarde in deze bedrijfstak vermijden. Werk uit wat de commerciele en logistieke voor- en nadelen zijn voor Damen en zijn klanten.
Bij Damen worden sleepboten geassembleerd uit standaard modules die op voorraad zijn
2.3.5 Assortiment Er zijn slechts weinig ondernemingen die maar een product in hun productieprogramma voeren. Meestal gaat het om een scala van producten, die op een of andere wijze een relatie met elkaar kantoor huren per uur amsterdam hebben. In deze subparagraaf zullen we een aantal assortimentsbegrippen behandelen. Daarbij komen ook de portfoliobenadering ende groeistrategie aan de orde.
Onder een product verstaan we elk artikel dat in het productieprogramma van de Fabrikant of het verkoopprogramma van een handelsbedrijf als zelfstandige eenheid wordt onderscheiden.
Onder een productgroep verstaan we een verzameling producten die nauw met elkaar samenhangen op grond van productie-en/of a fzetcri teria.
Onder een assortirnent verstaan we een verzameling productgroepen of artikelgroepen.
Met betrekking tot de begrippen productgroep en assortiment moet vervolgens nog onderscheid worden gemaak:t tussen de breedte en de diepte van het desbetreffende begrip; zie hiervoor figuur 2.7. De breedte van een productgroep heeft betrekking op het aantal verschillende artikelen dat de productgroep omvat, bijvoorbeeld radio en televisie. De diepte van een productgroep heeft betrekking op het gemiddelde aantal varianten dat een artikel uit de kantoor huren per uur schiphol productgroep omvat. We kunnen hierbij denken aan verschillende uitvoeringen, typen en merken van eenzelfde product.
De breedte van het assortiment heeft betrekking op het aantal verschillende productgroepen dat het assortiment telt. De diepte van het assortiment wordt op vergelijkbare wijze gedefinieerd als de diepte van een productgroep; met dien verstande dat het gaat over het gemiddelde aantal varieteiten dat een product uit het assortiment omvat.
Product

Logistieke uitdagingen

Welke logistieke ui!dagingen biedt de markt?
De in ons vakgebied bekende auteur Martin Christopher beschrijft in een van zijn boeken (2004) een viertal uitdagingen voor kantoor huren per uur groningen het logistiek management in bedrijven en andere organisaties: 1 customer-service-explosie; 2 tijdreductie; 3 globalisatie; 4 organisatorische integratie. Ad 1 Customer-service-explosie Er bestaat geen twijfel meer over het feit dat de hedendaagse klant veeleisender is geworden. Dat geldt niet alleen kantoor huren per uur leeuwarden op het gebied van de productkwaliteit ende prijs/kwaliteitsverhouding, maar zeker ook op het gebied van service. Daar waar producten in steeds meer markten in technische zin op elkaar lijken, moeten producenten op zoek naar onderscheidende concurrentievoordelen in de vorm van toegevoegde waarde door customer service. Bedrijven als Zara, Toyota, Dell en Xerox hebben customer service en onderscheidend vermogen hoog in hun vaandel staan. Dat zijn nu precies ook de bedrijven waar logistiek management al jarenlang een belangrijke directiefunctie is. Bij die bedrijven kantoor huren per uur amsterdam is service niet slechts een reclamekreet, maar de erkenning dat het managen van de logistiek rond customer service de belangrijkste bron is om concurrentievoordeel te realiseren.
Zara reageert snel op veranderingen in de rnarktvraag
Ad 2 Tijdreductie Tijd is voor veel ondernemingen steeds meer een kritisch managementonderwerp geworden. Productlevenscycli zijn korter dan ooit, industriele klanten en distributeurs eisen just-in-timeleveringen, supermarkten willen vijf uur na bestellen worden herbevoorraad en consumenten stappen gemakkelijk over op een ander product, als hun eerste keuze kantoor huren per uur schiphol niet ogenblikkelijk beschikbaar is. Door uitgekiend lead time management kan de logistieke functie een belangrijke bijdrage leveren aan het op de juiste tijd en de juiste plaats beschikbaar hebben van goederen en diensten. De gedachte achter lead time management is eenvoudig: hoelang duurt het om een klantenorder om te zetten in inkomsten (cash) voor het bedrijf? Vanaf het moment dat er grondstoffen worden ingekocht, via het produceren van het product in een fabriek toten met het afleveren aan de klant en het verlenen van service en nazorg, bestaat er een complex netwerk van relaties, dat nauwkeurig gemanaged moet worden om ervoor te zorgen dat klanten behouden blijven. Het zo veel mogelijk beheersen en reduceren van de doorlooptijd tijdens dat proces, is de werkelijke uitdaging voor logistics lead time management.

Het laatste decennium

In het laatste decennium is het werkterrein van de logistiek steeds uitgebreider geworden. Logistieke methoden zijn niet alleen voor fysieke goederen te gebruiken, maar dienstverleners en non-profitorganisaties kunnen er Non-profiteveneens hun voordeel mee doen. De Belastingdienst kantoor huren per uur groningen bijvoorbeeld heeft in organisatie
28 DEEL 1 VRAAGGESTUURDE LOGISTIEK
Bouwsector
het begin van de jaren negentig het verwerken van het aangiftebiljet ingrijpend gewijzigd. Tot die tijd kwam het bij deze dienst nog regelmatig voor dat er biljetten ( tijdelijk) zoek waren. Door de invoering van een bewakingssysteem met barcodes is het verlies nu tot een minimum beperkt. Daarnaast kantoor huren per uur leeuwarden is het aantal schakels dat bij de verwerking een rol speelt, sterk verminderd. Door registratie en beheersing, vanaf de postbus tot de aanslag en het archief, kunnen doorlooptijden aanzienlijk gereduceerd worden. Een snellere inning van de aanslag is dan ook mogelijk. Ook bij de Belastingdienst is inmiddels sprake van een klantvriendelijker gedrag. Het credo van de Belastingdienst ‘leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker; getuigt van haar visie in dezen. Zowel de efficiency als de effectiviteit werden op deze wijze verbeterd.
Ziekenhuizen zijn ook kantoor huren per uur amsterdam voorbeelden van organisaties waar nog veel besparingsmogelijkheden op het gebied van de logistiek mogelijk zijn. Ook daar kan men meer rendement realiseren door verbeteringen in de patientenstromen en de goederen- en informatiestromen. Steeds meer branches gaan het nut inzien van logistiek. Zo is de bouwsector al jaren bezig om de goederenstromen te verbeteren. De totale bouwtijd van een gebouw moet sterk teruggebracht worden. Het kapitaal dat in een bouwproject gestoken wordt, moet optimaal worden benut. Zo kon een bouwondernemer rond 1970 nog volstaan met het tweemaal per jaar achter elkaar realiseren van een woningbouwproject. Dit was in 2000 al toegenomen tot zo’n vier projecten per jaar. Men moet dus tweemaal zoveel gaan bouwen. De meeste bouwdelen zullen daarom kant-en-klaar in een fabriek gemaakt kantoor huren per uur schiphol worden. De bouwplaats is meer gaan lijken op een montagefabriek. De nadruk kamt daarbij meer en meer op de beheersing van de goederenstromen te liggen. Voorbeelden van grootschalige projecten zijn in het buitenland alte vinden. Zo bouwt IKEA onder de naam Boklok al modulaire gebouwen. Deze worden compleet met de vrachtwagen aangeleverd. Daar is de keuken dan al in voorgemonteerd. Dit gebeurt nu al in Denemarken, Engeland, Finland, Noorwegen en Zweden

De exit yield

Als de exit yield tegenvalt komt het project kasstroom tekort zodat niet meer aan de
verplichtingen van de lening kantoor huren per uur groningen kan worden voldaan.
De eerste hypotheek is een non-recourse lening: Er wordt geen beroep gedaan op
aanvulling vanuit eigen vermogen als de verplichtingen van deze leningen niet kunnen
worden voldaan uit de kasstroom: bijgevolg daalt het rendement op deze hypotheek.
De overige leningen zijn wel recourse: verplichtingen moeten voldaan worden uit eigen
vermogen. Bijgevolg is het rendement op deze leningen zoals afgesproken, echter het
rendement op eigen vermogen wordt negatief.
3 74 INVESTEREN IN VASTGOED, GROND EN GEBIEDEN
Bij lage 2 Begrippenlijst
NL ENG Omschrijving ·—————- De procedure waarin prijsaanbiedingen gevraagd
uitvoeren van een (werk)opdracht
Aanbesteding Tender
Aannemer Contractor kantoor huren per uur leeuwarden Degene, die de (werk)opdracht uitvoert—–
Achtergestelèîelëning. Subordinated Debt Lening waarvan de betalingen pás plaats v.inden nada
nderé .
verplichtingen, bijvoorbeeld die voortkomen uit andere leningen,
zijn voldaan. Als gevolg van het hiermee samengaande risico
is de rente van deze leningen hoger
Achterstallig o’nderhou_d_ Overduê-mairÏtenance -Niet uîijëv.öêrcr(instandhOudings)Óndérhoud
Activamarkt · Asset market In vastgoed: de markt waarop vastgoedobjectéÏiworden
verhandeld.
Een contractueel kantoor huren per uur amsterdam overeengekomen terugbetaiîîïg-op ëëiilënfng-­
terugbetä.îini rèdërl1pticïîï.frêe
op de lening is overeengekomen.
Benefit sharing -·-HeÏÖvereenkÖmen van-ee-rÏ vercfëîing van eenevë-ritueel—·-·­
optredend surplus.
soe-klloüëîi<ünciTge të’rni–vcïür dë V-èrwerkingvä-rî’ ciev’iirondërstëïde
volgtijdelijke waardevermindering van duurzame productiemiddelen
in de financiële administratie. Geen kasstroom
AK (.Älgê-mene kosten)Denaam voor transactiesie aÎs dÜeihebbenvoordëër ïë frei<l(ë’n
uit prijsverschillen, die voor hetzelfde product gelijktijdig op
verschillende deelmarkten bestaan.
Een van de uitgangspunten van de optietheorie is het principe
van non-arbitrage: prijsverschillen als hierboven beschreven zullen
onmiddellijk gecorrigeerd worden op een efficiënte markt waar
alle informatie altijd voor kantoor huren per uur schiphol iedereen beschikbaar is.
BackWard TnductiOrÏ—-B ackward Tnductio ln de optietlÏë’Örie de-aandÜÎdingvoor.ëfëtechniek waarbif ëen -­
(binomiaal) boomdiagram van achteren naar voren wordt opgelost.
BIJLAGE 2 – BEGRIPPENLIJST
Schematisch overzicht vanbezittTngerÏen Sêhuîdï/ an éenbedrijf .-
·­
Aan de linkerkant van de balans (debet- of actiefzijde) staan de
bezittingen en vorderingen. Aan de rechterkant (credit- of passiefzijde)
worden het eigen vermogen en de schulden vermeld.

De FSI

De FSI is 2,4 Bl De beleggingswaarde kantoor huren per uur groningen bedraagt 141.589. Het BAR bedraagt 5,25% wat vrijwel gelijk is aan de exit yield. B2 Er lijkt nauwelijks sprake te zijn van een onrendabele top. De kantoor huren per uur leeuwarden residuele grondwaarde wijkt niet heel veel af van gebruikelijke grondprijzen voor sociale woningbouw anno 2009. C De grondwaarde bedraagt 1 . 1 69 per m2 BVO D De grondprijs bedraagt 26.350 E De grondquote bedraagt 1 6,0% (incl./incl.) of 1 3,4% (excl./incl) F De grondwaarde bedraagt 1 .500.609 G De afroming bedraagt 4.089 / 5.095, een minimaal bedrag dus. De afroming is zo gering omdat renteverliezen zijn meegenomen. Vaak zien we afromingsbedragen zonder verrekening van renteverliezen. Deze bedragen lijken dan hoger. Antwoorden 2 07 Toekomstige Ombouw van Kantoor naar Woning A Resultaat exclusief ombouwvoorzieningen kantoor huren per uur amsterdam is 533 per m2 VVO Resultaat inclusief ombouwvoorziening is minus 321 per m2 VVO Het verschil is 854 per m2 VVO B De IRR bij voortzetten kantoorfunctie is 9,6% De IRR bij omzetten naar een woning is 9,7% Bij omzetting is de IRR dus 0,1 % hoger BIJLAGE 1 – ANTWOORDEN BIJ VRAAGSTUKKEN 337 Antwoorden 2 08 Gemeente Versus Ontwikkelaar in Bouwclaim Model A 80.000 60.000 40.000 20.000 20.000- 40.000- – Netto kasstroom kantoor huren per uur schiphol B Netto contante waarde is 4.084 Eindwaarde is 5.453 C Netto contante waarde is 4.126 Eindwaarde is 5.510 Dl Netto contante waarde is 6.008 Eindwaarde is 9.272 D2 Netto contante waarde is 3.678 Eindwaarde is 5.677

Projectontwikkelaars

Projectontwikkelaars zijn per definitie altijd geïnteresseerd in locaties, die ze soms op voorraad in portefeuille nemen. Op deze manier verwerven ze grondposities die naar verwachting in de toekomst ontwikkeld zullen worden. Dat impliceert een zekere mate van risico. Afhankelijk van de mate van kantoor huren per uur groningen risico en de kans op ontwikkeling worden dergelijke posities in het vakjargon aangeduid met de termen koud, lauw of warm. Grond is koud als er nog geen enkel uitzicht is op bestemmingswijziging. Grond wordt lauw als er plannen zijn van een overheid als een provincie of een gemeente. De grond wordt warm als de kantoor huren per uur leeuwarden procedures voor bestemmingswijziging al in gang zijn gezet. Koude en lauwe posities kennen vaak een lange adem en grote risico’s. Een ontwikkelaar wil graag zijn investeringen beperken. Traditionele manieren van verwerven van deze gronden, zoals het kopen van de grond tegen de huidige waarde en dan verder afrekenen bij bestemmingswijziging, zijn kapitaalintensief. Een ontwikkelaar verplicht zich immers om af te nemen en die verplichting is een investering. Een andere manier om grondposities te verwerven zijn opties op gronden. Voor een dergelijke optie moet wel betaald worden. In ruil voor die betaling (de optiepremie) krijgt de ontwikkelaar het recht (en niet de plicht) om de grond tegen een afgesproken prijs (de uitoefenprijs) af te nemen. Tegenover het recht van de ontwikkelaar staat de plicht van de huidige grondeigenaar om bij uitoefenen van de optie de grond tegen de afgesproken prijs kantoor huren per uur amsterdam te leveren. Omdat de ontwikkelaar geen afnameplicht heeft blijft voor hem de risicovolle investering beperkt tot de optiepremie. Dit vraagstuk gaat over opties op grond. Situatie Een boer bezit 10 hectare landbouwgrond. De grond is een lauw: er zijn vage plannen om in de toekomst deze grond te gebruiken voor een groene woonwijk al dan niet met wat extra voorzieningen. U bent als projectontwikkelaar op de hoogte van deze plannen en zo ook de huidige grondeigenaar. Die weet kantoor huren per uur schiphol dat zijn grond in de toekomst mogelijk meer waard wordt en zal de grond dus niet voor een luttel bedrag kwijt willen. U wilt graag een optie op de grond. In de voorbereidingen op besprekingen gaat u de zaak eens goed onderzoeken en doorrekenen. U verzamelt gegevens en gaat met uw team praten over de mogelijke bestemmingswijziging: wat is de kans dat die daadwerkelijk plaatsvindt en wanneer en welke getallen horen daarbij

Opwaartse waardeontwikkeling

– Kosten nu af te rekenen voor grondreserveringsovereenkomst: € 0,5 miljoen Volatiliteit – Mogelijke opwaartse waardeontwikkeling vastgoed: 20,0% per jaar – Mogelijke neerwaartse waardeontwikkeling vergaderruimte huren groningen vastgoed: -20,0% per jaar – Kans op neerwaartse ontwikkeling: 50% elk jaar – Kans op opwaartse ontwikkeling: 50% elk jaar – Disconteringsvoet: 10,0% per jaar – Optieperiode: 2 jaar Voor de ROA – Risicovrije voet (rendement staatsobligaties 2 jaar): 2,0% Vragen Stel u heeft een bouwplicht over 1 jaar. A 1. Teken een boomdiagram van deze casus gegeven de bouwplicht 2. Wat is de waarde vergaderruimte huren leeuwarden van het project als u bouwplicht heeft over 1 jaar? B Wat is uw beslissing op basis van de berekening onder A? Stel u heeft een bouwplicht over 2 jaar. Cl Werk het boomdiagram uit voor de ontwikkeling van de residuele grondwaarde (de asset price tree) C2 Werk het boomdiagram uit voor de gronduitgifteprijzen (de investment tree) C3 Werk het boomdiagram uit voor het verschil tussen residuele grondwaarde en de uitgifteprijs (de value tree) D Stel u hebt elk jaar 3 opties: – Uitoefenen (bouwen) – Uitstellen – Stoppen (niet bouwen en optie beëindigen) 1. Werk in een boomdiagram uit wat u in vergaderruimte huren amsterdam alle mogelijke situaties zou doen. 2. Wat is de waarde van deze opties? E Zou u gegeven de berekende waarde onder D in het project stappen? Waarom wel of niet? F Hoeveel had de gemeente, gegeven de berekeningen onder D, maximaal voor de reservering kunnen vragen? 282 INVESTEREN IN VASTGOED, GROND EN GEBIEDEN G Wat gebeurt er, gegeven de opties onder D, met de waarde van het project als de onzekerheid, de volatiliteit en de optieperiode groter worden? H Wat vindt u vergaderruimte huren schiphol van de disconteringsvoet die voor de optie gebruikt wordt? Voor de liefhebbers: bereken de waarde van de optie volgens de methode Real Option Analysis.

Locatie- en gebiedsontwikkeling

Bij locatie- en gebiedsontwikkeling is het veelal nodig een optimaal programma te berekenen binnen de gegeven randvoorwaarden. Dit eenvoudige vraagstuk gaat om het optimaliseren van een locatie. Situatie Op een kavel van 3.000 m2 kan een projectontwikkelaar woningen met commerciële functies in de plint ontwikkelen. Het kavel mag voor 40% bebouwd vergaderruimte huren groningen worden. Er kunnen op maaiveld 40 parkeerplekken gerealiseerd worden. De kosten hiervan zijn inbegrepen bij de kosten van bouwrijpe grond. Daarnaast dient op kosten van de ontwikkelaar een parkeerkelder met 14 parkeerplekken gebouwd te worden. Uitgangspunten – Kavelgrootte: 3.000 m2 – Maximum bebouwingspercentage: 40,0% – Maximum aantal bouwlagen: 3,5 – Maximum extra bouwlagen voor vraag E: 0, 5 – Ruimte nodig voor woningen op maaiveld: 200 m2 kavel voor entrees en bergingen – Parkeernorm woningen: 1,5 parkeerplaats per woning – Parkeernorm vergaderruimte huren leeuwarden commercieel: 1,0 parkeerplaats per 100 m2 BVO Woningen – Oppervlakte gemiddelde woning: 1 20 m2 BVO – Vormfactor: 80% – VON prijs woningen: € 2.250 per m2 GBO inclusief BTW – Grondquote: 25,0% Commerciële functies – Vormfactor: 90% – Stichtingskosten All-in: € 1.300 per m2 BVO, inclusief rente maar exclusief afkoop prijsstijgingen – Huur: € 300 per m2 VVO – BAR: 7,25% Parkeren – Stichtingskosten parkeerkelder: € 400.000 All-in, exclusief afkoop prijsstijgingen – Aantal parkeerplaatsen in kelder: 14 HOOFDSTUK 7 – VRAAGSTUKKEN 255 Verder – Voorbereidingstijd: 1 jaar – Bouwtijd: 1 jaar – Huurindex: 2,5% per jaar – Kostenindex: 2,5% per jaar – Index VON prijzen: vergaderruimte huren amsterdam 3,0% per jaar – BTW 1 9,0% Verder geldt 1. Alle bedragen prijspeil heden; 2. Alle bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Vragen A 1. Wat is de grondprijs per woning nu? Wat is de grondquote bij start bouw? 2. Wat is de grondprijs per m2 BVO commerciële functie nu? Wat is de grondquote bij start bouw? B 1. Hoeveel woningen kunnen binnen de gegeven voorwaarden maximaal worden gebouwd? 2. Hoeveel m2 BVO commercieel kunnen worden gebouwd? C 1. Wat is de grondwaarde exclusief de parkeerkelder? 2. Wat is de grondwaarde inclusief de parkeerkelder? D 1. Hoeveel parkeerplekken zijn volgens de norm nodig? 2. Hoeveel parkeerplekken zijn er minder of meer dan de norm beschikbaar? E Stel de ontwikkelaar krijgt van vergaderruimte huren schiphol de gemeente toestemming maximaal 0,5 bouwlaag meer in te zetten voor de bouw van woningen mits hij maar binnen de parkeernorm blijft. 1. Hoeveel extra woningen kan hij bouwen? 2. Wat is nu de totale residuele grondwaarde per heden?