Economische groei

Maar economische groei is mefr Als de bijdragen van de afzonderlijke productiefactoren bij elkaar worden opgeteld-meer natuurlijke hulpbronnen, meer kapitaal en een grotere beroepsbevolking-blijkt de feitelijke groei van het nationaal product altijd groter te zijn dan de som der delen. Er blijft kantoorruimte huren groningen een onbekende ‘factor X’ over – de technische benaming daarvoor is de bovengenoemde TFP. De enige verklaring voor dit verschijnsel is dat zieh in de loop der tijd kwalitatieve veranderingen hebben voltrokken. De kwaliteit van de beroepsbevolking is toegenomen, want mensen zijn gezonder geworden en bovenal hebben ze meer opleiding genoten dan vroeger. Zij werken met meer geavanceerde technologieen en volgens efficientere productiemethoden. Daardoor neemt hun productiviteit toe, en kantoorruimte huren leeuwarden daarmee de maatschappelijke welvaart. Een hoger gekwalificeerde beroepsbevolking, efficientere productieme
thoden en toepassing van geavanceerde productietechniek zouden dus tot een hoog groeipeil moeten leiden. Althans, dat leert de economische geschiedenis van de 2oe eeuw. De vorige productierevolutie -de invoering van het systeem van massaproductie, nu een eeuw geleden -bracht een enorme stijging van de productiviteit teweeg. Maar aan het einde van de 2oe eeuw lijkt het productiviteitseffect af te zwakken. En dat in een periode waarin zieh een technologische kantoorruimte huren amsterdam revolutie voordoet. Nu investeren ondernemingen gigantische bedragen in informatietechnologie. Maar waar blijft de productiviteitsgroei? Verschillende verklaringen voor dit raadsel doen de ronde. De meest voor de hand liggende is dat de stagnatie in de productiviteitsgroei slechts schijn is: de statistieken meten eenvoudig niet wat we zouden moeten weten, omdat de economische structuur drastisch is veranderd. De dienstensector vormt inmiddels verreweg de grootste categorie binnen de totale werkgelegenheid. Eerder zagen we dat het heel lastig is de toegevoegde waarde van dienstverlening te meten. Trouwens, wat is de dienstensector? Een allegaartje van alles wat geen landbouw, industrie of bouwsector is. De statistiek dateert nog uit het industriele tijdperk en biedt ons te weinig inzicht in wat er werkelijk gebeurt in het inmiddels grootste gedeelte van de economie. Als tweede verklaring voor het verschijnsel van de productiviteitsparadox wordt genoemd dat er meestal een aanzienlijke tijd verstrijkt tussen het moment waarop een technische innovatie plaatsvindt ende brede toepassing daarvan. Mensen en organisaties zijn niet mechanisch maar organisch van aard. Organische structuren hebben tijd nodig om zieh aan te passen aan veranderende kantoorruimte huren schiphol omstandigheden. De informaticarevolutie dateert van de jaren zeventig en is pas echt doorgebroken in de jaren negentig. Volgens deze verklaring hebben de bedrijven ende mensen die daarin werken nog nauwelijks de gelegenheid gehad de nieuwe structuren te scheppen die in overeenstemming zijn met de mogelijkheden die de nieuwe technologie biedt.

De tijdcyclus

Even verderop zat een groep vrouwen rond een grote tafel. Zij verpakten de bladen van de messen in plastic doosjes; vijfbladen per doosje. Zodra een doosje gevuld was, drukten zij op een teller; kennelijk werkten zij tegen stuk
loon. De tijdcyclus van dit soort werk kantoorruimte huren groningen wordt gemeten in delen van een seconde. Ik schatte dat zij per minuut zo’n tachtig tot honderd doosjes vulden. Na afloop van de rondleiding was er gelegenheid om vragen te stellen. Mijn vraag was hoe deze fabriek met dit soort werk op de lange termijn kon overleven. Verbaasde blikken. Wel, legde ik uit, wat gebeurt er als iemand een exacte replica van deze fabriek – dezelfde machines, dezelfde arbeidsverdeling-bouwt op de Filippijnen? U kunt vanuit Engeland zeker niet concurreren met Filippijnse uurlonen. Waarom automatiseert u dit werk niet? Weet u wel hoe duur kantoorruimte huren leeuwarden automatisering is, was de tegenwerping. Ja maar, opperde ik, straks zet iemand een volledig geautomatiseerde fabriek neer in Zwitserland. Drie mannen in witte jassen houden de hele productie gaande; hoe kunt u concurreren met een fabriek die nauwelijks loonkosten heeft? Dit verhaal speelt zieh af tijdens de nasleep van het Thatcher-regime dat het minimumloon had afgeschaft. Dat maakte het voor de Engelse industrie mogelijk zieh te specialiseren in goedkope assemblagearbeid, als het Taiwan van Europa. Het was duidelijk dat ook deze fabriek alleen maar kon produceren kantoorruimte huren amsterdam dankzij Jage Ionen. Daardoor werd de alternatieve oplossing, automatisering, vanzelf ‘duur’. Ik kreeg op mijn vragen een demonstratie van de Britse stiff upperlip. Het was duidelijk dat het management geen moment had nagedacht over de aanwending van menselijke arbeid als middel in de concurrentieslag. De keerzijde van de medaille is dat laaggekwalificeerde arbeid een Jage toegevoegde waarde oplevert. De statistieken tonen het effect van de loonconcurrentie: eind jaren negentig kantoorruimte huren schiphol bedroeg de toegevoegde waarde die de Britse industriearbeiders creeerden 70% van die van hun Amerikaanse collega’s. Belgie bijvoorbeeld haalde een niveau van 105% .

Demand versus supply

De traditionele leverancier-klantrelatie in de keten moet worden omgezet in een partnership voor de lange termijn. De strategische samenwerking riebt zieh op alle aspecten van de bedrijfsvoering, in het bijzonder op de marketing (inclusief promoties, productontwikkeling en productintroducties ), de logistiek (fysieke distributie en productie) ende administratieve afhandeling (orders, facturen en dergelijke). Er is echter pas sprake van ‘echte’ SCM wanneer alle partijen in een keten samenwerken, dus als bijvoorbeeld een retailer ook relaties onderhoudt met de toeleverancier van de fabrikant.
Keten kosten Het eerst kennen kantoorruimte huren groningen van de eigen kosten is een absolute voorwaarde alvorens men naar de keten mag kijken. Vervolgens moet de logistiek manager in nauwe samenwerking met zijn inkopers en verkopers onderzoeken welke kosten er voor en na de eigen schakel worden gemaakt op het gebied van de distributielogistiek. Welke voorraadkosten, magazijnkosten en transportkosten maken mijn leveranciers en mijn afnemers? Zie figuur 12.9 voor deze zogenoemde ketenkosten.
In veeI onderzoek wordt alleen gekeken naar de logistieke kosten gezien vanuit de schakel in de bedrijfskolom waarin de kantoorruimte huren leeuwarden respondent zieh bevindt. Fabrikanten berekenen gewoonlijk alleen de logistieke kosten tussen het einde van hun fabricageproces en het moment waarop de goederen worden afgeleverd bij het distributiecentrum van een groothandel of een grootwinkelbedrijf. Bij de groothandel treffen we in dergelijke onderzoeken doorgaans alleen de logistieke kosten aan die gemaakt worden in het eigen magazijn, alsmede de kosten die gepaard gaan met het transport naar de detailhandel. Daarnaast kent de detailhandel binnen de eigen muren uiteraard ook logistieke kosten. Voor een berekening van de totale ketenkosten moeten we de afzonderlijke logistieke kosten van fabrikant, groothandelaar en detaillist dus optellen.
TUSSENVRAAG 12.2 Piegrowing zou wel eens gepaard kunnen gaan met hogere logistieke kosten. ls zo’n strategie dan wel kantoorruimte huren amsterdam verantwoord?
Waarin uerschilt een demand chain uan een supply chain?
Wij zijn van mening dat de term supply een sterke associatie oproept met de gedachte dat SCM alleen betrekking heeft op het managen van de relaties met toeleveranciers. Vanuit een klantperspectief kiezen wij ervoor om te starten vanuit demand management en daarmede stellen we ketenomkering Ketenomkering centraal als leidend thema.
In figuur 12.10 geven we een beeld van een kantoorruimte huren schiphol klassieke supply chain: een sterk Supply chain push-bestuurde keten gebaseerd op een productievisie. In het kader van een daadwerkelijke marketingvisie is de demand chain in figuur 12.11 realistischer.

Radio frequency identification (RFID)

Radio frequency identification (RFID) Welke uitdagingen biedt RFID? RFID (radio ‘RFID (radio frequency identification) is een technologie die met behulp van frequency elektromagnetische of elektrostatische golven objecten, dieren of personen identification} uniek identificeerbaar maakt’. De technologie op zieh is al in 1930 ontwikkeld en in de Tweede Wereldoorlog toegepast om kantoorruimte huren groningen vliegtuigen te identificeren. Echter, technische en economische barrieres hebben heel lang een brede maatschappelijke intrede in de weg gestaan. Door de voortschrijdende stand van de technologie (lagere kosten, miniaturisatie enzovoort) worden deze barrieres echter tenietgedaan en komt de doorbraak van kantoorruimte huren leeuwarden RFID dichterbij. Door de eenvoudige en unieke identificatie van producten, dieren en mensen kunnen tal van processen efficienter en intelligenter worden gemaakt. De verwachting is dan ook dat RFID in de komende jaren in tal van sectoren, zoals logistiek, transport, retail, zorg, defensie en onderwijs, toegepast gaat worden en daarmee van grote waarde wordt voor economie en maatschappij. De barcode is inmiddels een bewezen technologie. We zien dat RFID nog veel opstartproblemen heeft. Bij veel ondernemingen is men voorzichtig met de overstap. Toch zijn er nu al genoeg voordelen te behalen. Vooral bij dure producten zal de betrouwbaarheid van het logistieke kantoorruimte huren amsterdam proces sterk toenemen. Zie figuur 11.4 voor de uiterlijke verschillen RFID-tag tussen een barcode en een RFID-tag.
Deze tags kunnen trouwens in allerlei vormen voorkomen, van het formaat van een tomatenzaadje tot een A4’tje toe. Vooral de grootte van de antenne is bepalend voor hetzend-en ontvangstbereik. RFID zal in de toekomst een van de sleuteltechnologieen vormen voor het ‘internet van objecten; een nieuw ICT-paradigma waarbij de focus zal verschuiven van de personal computer naar allerlei ‘slimme’ objecten die met elkaar kunnen communiceren. Algemeen gesteld kantoorruimte huren schiphol is RFID een methode om met behulp van radiosignalen objecten te identificeren. Op objecten bevestigde passieve of semi-passieve radio-etiketten (tags oftransponders) identificeren zichzelf door het afgeven van een radiosignaal wanneer zij een signaal opvangen van een lezer. Zie figuur 11.5 voor de schematische werking van het proces.

De belangrijkste invloedsfactoren

lmprove De belangrijkste invloedsfactoren worden onderzocht en hun effect op de CTQ gemodelleerd. Hier worden de oplossingen bedacht aan de hand van de gegevens die uit de analysefase zijn ge”identificeerd. In deze fase gaat het niet alleen om het verbeteren (improve ), maar ook om het implementeren kantoor huren groningen van de nieuwe methodes; het verbeteren van processen door het aantal defecten (fouten) te elimineren. Het management moet hier de beste (en meest innovatieve) oplossing kiezen en proberen deze in te voeren of aan te passen in de bestaande processen. Daarna kunnen we de toekomstige value stream map maken kantoor huren leeuwarden en daarin de verbeteringen aangeven. In deze fase komen de volgende technieken aan bod: proefopzetten, lean-oplossingen en probleemoplossingstechnieken. Bij ons broodbakproces gaan we vaststellen op welke hoogte in de oven het brood het beste gebakken kan worden.
Control Contra! is de laatste stap van het DMIAC-model, maar niet de finale stap. Zoals eerder vermeid gaat het hier om een cyclus, waarbij de fasen weer continu worden doorlopen. De controlefase gaat, zoals de naam ook weergeeft, om het controleren van de processen om zo niet terug te vallen naar de oude gewoontes. Kort gezegd gaat het hier om het evalueren en bewaken van de kantoor huren amsterdam resultaten/ oplossing uit de viertle fase, improve. Dit kan door implementaties of processen op papier te zetten in de vorm van documenten, standaardwerkprocedures of draaiboeken. Bij deze stap worden dus de concrete plannen gemaakt om het proces te beheersen. Net zoals bij de Deming-cirkel begint het bedrijfvervolgens weer met stap 1. Onderwerpen die onder andere aan bod komen, zijn: Mistake Proofing (Poka Yoke) en statistische procesbeheersing. Voor ons brood komen we nu mogelijk tot het aangeven van de plaatsen in de oven waar het brood het beste kan staan. Daarnaast kan een proceskaart aangeven wanneer de deuren wel en niet open mogen. Door zo alle variabelen uit te proberen, komt de bakker tot een steeds beter kantoor huren schiphol beheerste kwaliteit van het brood.
10.5.2 Organisatie rond Six Sigma Bij Six Sigma is de projectorganisatie gebaseerd op een judoachtige structuur. De spil in het verbeterproces wordt gevormd door de Black Belts. In figuur 10.9 hebben we de structuur weergegeven.

Een nieuwe PDCA-cyclus

Vervolgens start een nieuwe PDCA-cyclus met het oog op continue verbetering. We bereiken daardoor steeds een hoger niveau van kwaliteit. In je privesituatie volg je, dikwijls onbewust, de PDCA-cyclus. We nemen het voorbeeld van een aankoop van een pc. De stappen zijn dan mogelijk als volgt: 1 Plan: als kantoor huren groningen je een nieuwe computer wilt gaan kopen tast je eerst jouw eigen verwachtingen en die van jouw gezinsleden af: snelle pc? Mooie pc? Gebruiksgemak van de pc? Je kijkt ook naar de ervaringen met een vorige pc: goed merk? Goede garantie? Je gaat na hoeveel je kunt besteden aan deze pc. Deze planfase sluit je af met een beslissing: de aankoop: merk? Type? Dealer of directe koop? … 2 Do: tijdens de kantoor huren leeuwarden uitvoeringsfase, het gebruik van deze pc, volg je nauwlettend de prestaties van de pc. Je gaat na of deze voldoet aan de verwachtingen. Is dit niet zo, dan kan het zijn dat je moet gaan bijsturen. 3 Check: bent je zeer tevreden dan zul je pas een beoordeling maken bij de aankoop van een volgende pc en daarmee ook rekening houden. Als de pc aan het vooropgestelde doel heeft voldaan, start je een nieuwe PDCA-cyclus om een volgende pc te kopen. 4 Act: Je legt nu vast wat je voor problemen je met de pc hebt meegemaakt ofwaar je op moet Jetten bij een volgende aankoop. Hierdoor kun je de volgende keer op een versnelde wijze overgaan tot aankoop. Als je de evaluatie goed hebt opgezet is het ook mogelijk anderen te helpen bij een kantoor huren amsterdam aankoop.
In feite gaat het er bij de Deming-cirkel om dat de kwaliteit blijft stijgen en waar mogelijk geborgd wordt.
10.1.2 INK-model Op basis van het PDCA-model is het INK-model ontwikkeld (zie ook www.ink.nl). De afkorting INK staat voor Instituut Nederlandse Kwaliteitsprijs. Het INK is een stichting met als doelstelling het verhogen van de kwaliteit van de bedrijfsvoering op basis van het INK-managementmodel. Dit model wordt inmiddels door het management van honderden bedrijven, instellingen en overheidsorganisaties in Nederland gebruikt. Het INK is in 1991 opgericht op initiatief van het ministerie van Economische Zaken. De kwaliteitsverbetering heeft betrekking op tien functionele gebieden die in een uitgebreide vragenlijst aan de orde komen. In figuur 10.2 zien we welke kleuren overeenkomen met plan, do, checken act. De European Foundation of Quality Management (EFQM) is de initiatiefnemer geweest voor het EFQM-model, waarvan het INK-model is afgeleid. Het INK-model
wordt veelal als diagnose-instrument gebruikt. Weinig organisaties passen het INK-model echter structureel toe als instrument voor het continue verbeteren en besturen van organisaties. Dit model wordt het meest als kantoor huren schiphol diagnose-instrument gebruikt binnen non-profitorganisaties, zoals gemeentes, hogescholen, politiekorpsen, universiteiten, woningcorporaties en ziekenhuizen. Bij industriele en logistieke organisaties is de vragenlijst goed te gebruiken als auditmogelijkheid. Bedrijven uit de profitsfeer die het model uitgebreid hebben toegepast zijn Kappa Karton, Siemens en TNT Express (zie meer bij www.ink.nl).

Het reverselogisticstraject

Hiernaast kan er eventueel sprake zijn van een intermediair. Op basis van deze partijen kamt men tot de grondvorm zoals kantoor huren groningen aangegeven in hoofdstuk 3. De partijen vormen niet altijd afzonderlijke ondernemingen, dit wil zeggen dat een onderneming soms meerdere functies kan vervullen. Er kan echter moeilijk een functie worden overgeslagen. Bovendien is er lang niet altijd een intermediair in de keten aanwezig. Als deze wel aanwezig is, zijn verschillende posities in de reverse-logisticsketen mogelijk. Belangrijk is het feit dat de kantoor huren leeuwarden retourstroom een convergente stroom is. Meerdere leveranciers (consumenten ofbedrijven) monden uit in een proces. Dit is een belangrijk gegeven voor de besturing van het proces. Tevens moet er onderscheid worden gemaakt tussen twee vormen van
reverse-logisticsystemen: closed loop en open loop systems. In een closed Closed loop loop system worden de producten door de fabrikant zelf teruggenomen en system verwerkt (eventueel met behulp van derden) en gebruikt om bijvoorbeeld nieuwe producten te maken. In geval van open loop systems is de hergebrui- Open loop ker een andere dan de oorspronkelijke aanbieder van het product. In geval systems van closed loop systems worden bepaalde functies kantoor huren amsterdam vaak uitbesteed. Hierbij kan worden gedacht aan de inzameling of het sorteren van de opnieuw te gebruiken producten.
342 DEEL 2 LOGISTIEKE DEELTRAJECTEN
Bij de productielogistiek heeft de grondvorm ook betrekking op de lay-out en inrichting van de productievloer. De opstelling van de machines en de scheduling van de producten over die machines maken deel uit van die grondvorm. In de distributielogistiek betreft de grondvorm de vraag of er direct of indirect gedistribueerd wordt van leverancier naar afnemer c.q. of er tussenopslag en overslag plaatsvindt in een of meer depots of distributiecentra.
In relatie tot reverse logistics doemt nu de vraag op of de principes van productie-inrichting gewijzigd of ongewijzigd gehanteerd kunnen worden. Is het onderscheid tussen fabrieksbeheersing en afdelingsbeheersing toepasbaar? ls er sprake van job shops of flow shops? Over de relatie tussen reverse logistics en distributielogistiek kunnen vergelijkbare vragen worden gesteld. ls het distributiekanaal voor eindproducten (heenweg) zonder meer te gebruiken voor de retourdistributie, met andere woorden zou reverse logistics in backhandling kunnen worden gerealiseerd? Kunnen de depots en distributiecentra qua ligging en aanwezige hulpmiddelen (materials handling) gebruikt worden voor de retourstroom? Deze vragen kunnen we kantoor huren schiphol uitbreiden met vele andere. Voor het doel van dit boek is dat echter niet nodig. We hebben aangegeven dat er verder onderzoek gedaan moet worden om de probleemstelling te beantwoorden of de grondvorm van reverse logistics al dan niet verschilt met die van de ‘heenlogistiek’.
9.3.3 Besturing Bij het besturen van goederenstromen wordt in de productielogistiek gebruikgemaakt van material requirements planning (MRP-1) en manufacturing resource planning (MRP-11), terwijl in de distributielogistiek gesproken wordt over distribution requirements planning (DRP-1) en distribution resource planning (DRP-11). Het is nu de vraag of een van beide besturingssystemen, MRP of DRP, van toepassing is op het reverselogisticstraject.

Stellingbedieningsapparatuur

De stapelaars kunnen worden onderscheiden in: • handverrijdbare stapelaar (lopende man); • elektrisch verrijdbare stapelaar (lopende man); • elektrisch aangedreven stapelaar (staande man); • elektrisch aangedreven stapelaar (zittende man).
De stapelaars kunnen kantoor huren groningen in betrekkelijk smalle gangpaden functioneren, wat mogelijk is door het ontbreken van het zogenoemde contragewicht; de balans of het tegengewieht bij de stapelaar wordt namelijk bereikt door de vooruitgeschoven ‘voorpoten’.
Vorkheftruck Vorkheftruck Een vorkheftruck of contragewichttruck is een mensbestuurd, door een Contragewicht- motor aangedreven hulpwerktuig, dat de te verplaatsen last voor zieh draagt truck op twee of meer poten van een vork. Hierdoor heeft de truck bij het zetten van een pallet in een stelling kantoor huren leeuwarden of halen daarvan uit een stelling een relatief grote gangpadbreedte nodig (ten minste 3 m). Hefhoogtes tot 4,5 m zijn mogelijk.
Reachtruck Een reachtruck kan worden omschreven als een vorkheftruck die zijwaarts kan laden in en lassen uit een stelling. Het voordeel hiervan is dat volstaan kan worden met gangpaden die ongeveer 1,5 m breed zijn. Er kunnen afzethoogtes tot 7,5 m mee worden bereikt. Door de zijwaartse zit van de bestuurder wordt er beter zieht gekregen op het werken is het achteruitrijden (gemiddeld 40% van de tijd!) minder vermoeiend. Reachtrucks zijn er in vele soorten en maten. Zo is er de vierwegtruck, waarvan ieder wiel in een aparte positie kan worden geplaatst. Ook de speciale hoogstapeltruck voor hoogbouwmagazijnen tot 11 m hoogte moet worden genoemd, evenals de railgeleide truck.
Stellingbedieningsapparatuur Stellingbedieningsapparatuur (SBA) is een railgebonden hulpwerktuig speciaal bestemd kantoor huren amsterdam voor hoogbouwmagazijnen. Tot 30 m hoog kunnen er pallets gelosten geladen worden uit stellingen. Er is slechts een gangpad nodig van 1,2 m breed. Doorgaans wordt getracht een SBA per gangpad te laten functioneren, wat bezettingsproblemen kan veroorzaken. Deze bezettingsproblemen kunnen ontstaan door een dagelijks verschil in de te verwerken hoeveelheid goederen per gangpad. Het omzetten van een SBA naar een ander gangpad vraagt de nodige tijd. Om die wisseltijd te beperken zijn er stellingbedieningsapparaten ontwikkeld die via het railtraject bochten kunnen rijden. Hoewel een SBA een hoge productiviteit kan hebben, zijn de investeringen in een dergelijk apparaat fors te noemen.
Tot besluit van het overzicht wordt in tabel 8.3 weergegeven dat alle genoemde hulpwerktuigen, met uitzondering van kantoor huren schiphol de SBA, toegepast kunnen worden bij alle in dit hoofdstuk besproken magazijnfuncties. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de keuze voor een opslagsysteem altijd in combinatie met de keuze voor een hulpwerktuig gedaan moet worden. Zo kan bijvoorbeeld de gangbreedte nogal sterk verschillen.

De implementatie van een TMS

De implementatie van een TMS leverde Eijgenhuijsen Precisievervoer een flinke boost in de werkzaamheden op. Indirect leidde dit ook tot de implementatie van een WMS. Zonder alle toeters en bellen weliswaar, maar kantoor huren groningen met de zekerheid niet tegen onverwachte kosten aan te lopen.
Welk WMS is nu geschikt? Bij Eijgenhuijsen Precisievervoer in Ruurlo hebben ze ruim de tijd genomen om een passend WMS te selecteren en te implementeren. ‘We zochten geen allesomvattend pakket, maar een WMS waarmee we zelf snel en eenvoudig uit de voeten kunnen en waarmee we geen onverwachte kosten kantoor huren leeuwarden in de toekomst hoeven te verwachten; vertelt Marcel Reurink, bij Eijgenhuijsen werkzaam als logistiek manager. Uiteindelijk rolde WICS als favoriete leverancier uit de selectie naarvoren. De keuze voor WICS betekent dat er nu een
Externe hulp ingeschakeld Er moest volgens Reurink gewoon wat geheuren. Volgens de logistiek manager is het bedrijfpraktisch ingesteld. Externe hulp werd ingeschakeld in de vorm van TLN Consultancy. ‘Als je op zoek gaat naar een WMS zijn er zo ontzettend veel aanbieders. We konden wel een handvat gebruiken bij onze zoektocht: De keuze van Eijgenhuijsen viel in elk geval niet op de Ieverancier van de TMS-oplossing. Reurink: ‘We hebben verschillende keren aangegeven dat we wat anders wilden, maar kregen steeds niet de gewenste antwoorden van de kantoor huren amsterdam leverancier. Uiteindelijk hebben we voor de selectie al onze wensen op papier gezet. We wilden een koppeling met het TMS, verder moest de voorraad altijd actueel zijn, daarnaast moest het aantal picking en beladingfouten worden teruggedrongen en bovendien hadden we behoefte aan een laadcontrole:
WMS en een TMS van verschillende leveran- Warehouse tour ciers in gebruik zijn bij de transporteur, die zieh langzaam maar zeker steeds meer ook als logistiek dienstverlener profileert. Sinds 2001 is het TMS Plan & Go van Centric in gebruik. ‘Dat gebruiken we voor de orderstroom en orderregistratie. Er zit ook een module warehouseregistratie bij, maar diverse koppelingen die we steeds harder nodig hadden misten we. Bijvoorbeeld de koppeling tussen de transportorders en -bonnen ende magazijnlocaties. We moesten het nummer van de locatie er handmatig bij zetten. De inkomende goederen waren niet direct te registreren en dus was ook de voorraad niet accuraat genoeg; vertelt Reurink. Uit zo’n veertig potentiele leveranciers werden kantoor huren schiphol er zes gefilterd die op de zogenoemde long list kwamen te staan. ‘Tijdens de beurs ICT & Logistiek in 2007 hebben we een warehouse tour gemaakt langs deze zes leveranciers en ze allerlei detailvragen gesteld. Wat bleek is dat sommige Ieveranciers heel erg op retail zijn gericht. Of je bent voor hen een te kleine klant en dat betekent dat er maatwerk voor je ontwikkeld moet worden. Dat wilden we liever vermijden. Er bleven er na de tour drie over, die hebben we een boekwerk gegeven van wat voor bedrijf we zijn en wat we doen:
>

De implementatie van een TMS

De implementatie van een TMS leverde Eijgenhuijsen Precisievervoer een flinke boost in de werkzaamheden op. Indirect leidde dit ook tot de implementatie van een WMS. Zonder alle toeters en bellen weliswaar, maar kantoor huren groningen met de zekerheid niet tegen onverwachte kosten aan te lopen.
Welk WMS is nu geschikt? Bij Eijgenhuijsen Precisievervoer in Ruurlo hebben ze ruim de tijd genomen om een passend WMS te selecteren en te implementeren. ‘We zochten geen allesomvattend pakket, maar een WMS waarmee we zelf snel en eenvoudig uit de voeten kunnen en waarmee we geen onverwachte kosten in de toekomst hoeven te verwachten; vertelt Marcel Reurink, bij Eijgenhuijsen werkzaam als logistiek manager. Uiteindelijk rolde WICS als favoriete leverancier uit de selectie naarvoren. De keuze voor WICS betekent dat er nu een
Externe hulp ingeschakeld Er moest volgens Reurink gewoon wat geheuren. Volgens de logistiek manager is het bedrijfpraktisch kantoor huren leeuwarden ingesteld. Externe hulp werd ingeschakeld in de vorm van TLN Consultancy. ‘Als je op zoek gaat naar een WMS zijn er zo ontzettend veel aanbieders. We konden wel een handvat gebruiken bij onze zoektocht: De keuze van Eijgenhuijsen viel in elk geval niet op de Ieverancier van de TMS-oplossing. Reurink: ‘We hebben verschillende keren aangegeven dat we wat anders wilden, maar kregen steeds niet de gewenste antwoorden van de leverancier. Uiteindelijk hebben we voor de selectie al onze wensen op papier gezet. We wilden een koppeling met het TMS, verder moest de voorraad altijd kantoor huren amsterdam actueel zijn, daarnaast moest het aantal picking en beladingfouten worden teruggedrongen en bovendien hadden we behoefte aan een laadcontrole:
WMS en een TMS van verschillende leveran- Warehouse tour ciers in gebruik zijn bij de transporteur, die zieh langzaam maar zeker steeds meer ook als logistiek dienstverlener profileert. Sinds 2001 is het TMS Plan & Go van Centric in gebruik. ‘Dat gebruiken we voor de orderstroom en orderregistratie. Er zit ook een module warehouseregistratie bij, maar diverse koppelingen die we steeds harder nodig hadden misten we. Bijvoorbeeld de koppeling tussen de transportorders en -bonnen ende magazijnlocaties. We moesten het nummer van de locatie er handmatig bij zetten. De inkomende goederen waren niet direct te registreren en dus was ook de voorraad niet accuraat genoeg; vertelt Reurink. Uit zo’n veertig potentiele leveranciers werden er zes gefilterd die op de zogenoemde long list kwamen te staan. ‘Tijdens de beurs ICT & Logistiek in 2007 hebben we een warehouse tour gemaakt langs deze zes leveranciers en kantoor huren schiphol ze allerlei detailvragen gesteld. Wat bleek is dat sommige Ieveranciers heel erg op retail zijn gericht. Of je bent voor hen een te kleine klant en dat betekent dat er maatwerk voor je ontwikkeld moet worden. Dat wilden we liever vermijden. Er bleven er na de tour drie over, die hebben we een boekwerk gegeven van wat voor bedrijf we zijn en wat we doen:
>