Een master schedule

Een master schedule is een in de tijd gefaseerd plan van de artikelen die moeten worden geproduceerd ( we spreken dan over kantoor huren groningen een master production schedule) of ingekocht (in dat geval spreken we over een master purchasing schedule) om op de gevraagde momenten te voldoen aan de wensen van de afnemers.
De master schedule kan worden gezien als de trade-offtussen de wensen van marketing ende mogelijkheden van productie kantoor huren leeuwarden om haar capaciteiten efficient te benutten. DRP-1 gaat over in DRP-11, indien er een master schedule en een capaciteitsplanning aanwezig is. In figuur 7.4 geven we dit schematisch weer.
Bij de globale capaciteitsplanning wordt enerzijds gekeken naar de beschikbaarheid van mensen, machines en materialen, en anderzijds naar de beschikbaarheid van financiele middelen om de productie en distributie
Distribution resource planning (DRP-11)
270 DEEL 2 LOGISTIEKE DEELTRAJECTEN
Rough-cut capacity planning (RCCP) Capacity requirements planning (CRP)
ongestoord te laten verlopen. We noemen dit ook wel de rough-cut capacity planning (RCCP). De gedetailleerde kantoor huren amsterdam capaciteitsplanning omvat de beschikbaarheid per tijdseenheid van bijvoorbeeld mensen, transportmiddelen en opslagfaciliteiten. Dit heet ook wel de capacity requirements planning ( CRP). We zien in figuur 7.4 dus duidelijk dat er expliciet rekening wordt gehouden met beschikbare capaciteiten, alvorens DRP-I wordt omgezet kantoor huren schiphol in operationele plannen inzake voorraad, magazijn en transport. Het operationele voorraadbeheer hebben we in deze paragraafbesproken. Voor het magazijnbeheer wordt verwezen naar hoofdstuk 8. Aan het operationele transportbeheer is de volgende paragraaf gewijd.
TUSSENVRAAG 7.4 Bespreek de aansluiting tussen MRP-11 in figuur 6.19 en DRP-11 in figuur 7 .4. Welke verschillen constateer je op korte en op middellange termijn? TUSSENVRAAG 7.5 Geef in eigen woorden weer, waaruit bij MRP het onderscheid tussen de afhankelijke en de onafhankelijke vraag bestaat. Hoe zou je de betekenis van beide begrippen kunnen gebruiken in een distributieomgeving?

Geplande vrijgave

In de rege! ‘geplande vrijgave order’ is te zien dat het vrijgavepatroon ingrijpend gewijzigd is. Ook is de geplande voorraad aanzienlijk gestegen. Gemiddeld is deze voorraad verhoogd van 91 naar 159 stuks. De invoering kantoor huren groningen van een veiligheidsvoorraad heeft een sterke invloed op de voorraadkosten.
In figuur 6.15 wordt een grafische voorstelling van het voorraadverloop gegeven. We zien aan deze grafiek dat het MRP-systeem veel lijkt op een BQ-systeem. De maximale voorraadvariatie is gelijk aan de seriegrootte. Deze heeft eveneens een behoorlijke invloed op de gemiddelde voorraad. Vergroting van de bestelhoeveelheid van 150 naar 300 stuks leidt tot een verhoging van de gemiddelde kantoor huren leeuwarden voorraad van 159 naar 214 stuks. Het is dus van belang dat zowel de veiligheidsvoorraad als de seriegrootte op een kritische wijze bepaald worden. De invloed van de doorlooptijd op de voorraadhoogte is gering, als deze tijd stipt nageleefd wordt en er weinig veranderingen in de planning optreden. Omdat dit vaak nogal kantoor huren amsterdam storende factoren blijken, blijft ook hier waakzaamheid geboden.
Het MRP-I-schema kent verschillende niveaus. Bij de vrijgave van opdrachten dienen de onderliggende delen beschikbaar te zijn (afhankelijke vraag). Hier nu ligt vooral de kracht van het MRP-I-systeem. Door de bekendheid met de productstructuur kan men de behoefte aan deze onderliggende delen kantoor huren schiphol doorrekenen. We zullen dit uitleggen aan de hand van de productnummers A, Ben H. In figuur 6.16 is weergegeven hoe ze onderling gekoppeld worden aan de hand van de productstructuur.

Het verbeterproces

Doordat de medewerker precies ziet hoe de voorraad verloopt en vroegtijdig actie neemt om te bestellen door alleen maar de barcode te scannen, komen tekorten nauwelijks meer voor. Door deze pull-aansturing zakte ook de gemiddelde voorraad sterk. Het centrale magazijn kon teruggebracht worden naar 1 700 m2• De tevredenheid van de medewerkers nam hierdoor ook sterk toe. Nog groter kantoor huren groningen was de winst voor de klant, want de doorlooptijd van het totale proces liep wel terug tot de helft van de oorspronkelijke zestien weken. Alles met elkaar leverde dit project een win-winrelatie op omdat het de resultaten van de bedrijfsvoering ook sterk ten goede kwam. Hetgeen leidde tot een veel beter rendement.
Marktleiderschap In 2008 heeft Moba zelfs zijn concurrent in de USA over kunnen nemen. Ook daar werd het kantoor huren leeuwarden verbeterproces doorgevoerd op een gelijkwaardige wijze. Dit leidde eveneens tot schitterende resultaten. Moba is nu alweer jaren wereldmarktleider op het gebied van eiersorteermachines met uitstekende resultaten. De veranderprocessen hebben dan wel jaren geduurd, maar door de goede theoretische inzichten en het invoeren kantoor huren amsterdam van een duidelijke logistieke grondvorm werd de basis gelegd voor een toonaangevend staaltje verbeterprocessen.
Bronnen: www.moba.nl; www.supplychainmagazine.nl
Als een onderneming voldoende kennis over de markt heeft opgedaan, kan ze de inrichting van het productieproces starten. We beginnen met een aantal definities van de terminologie van producten in paragraaf 6.1. Met name de opbouw van de stuklijst van een product verschaft in paragraaf 6.2 veel inzicht in kantoor huren schiphol de mogelijke complex.iteit van de productielogistiek. Voorraadvorming komt in een productiebedrijf meestal op meer dan een punt voor. Dit zal des te sterker het geval zijn naarmate men complexe samengestelde producten fabriceert, zoals televisies, vrachtwagens of schepen. In paragraaf 6.3 zullen de diverse soorten productiebedrijven onderverdeeld worden op basis van de opbouw en de soorten producten die er vervaardigd worden. Evenals we dat voor alle drie andere logistieke deeltrajecten doen, kunnen we het logistiek concept ook invullen voor de productielogistiek (zie figuur 6.1).
De productiewijze valt in te delen op basis van drie grondvormen. Deze grondvormen, de continue, de functionele ende groepsgewijze fabricage, komen ook in paragraaf 6.3 aan de orde. Omdat de meeste ondernemingen deel uitmaken van een groter geheel, wordt het basisprincipe van het beheersen van voorraden in productieketens in paragraaf 6.4 toten met 6.6 uitgewerkt. Hierbij maken we kennis met de onderwerpen material requirements planning (MRP-I), manufacturing resource planning (MRP-II) en just in time (JIT). Daarbij zal het verschil tussen pushsystemen en pullsystemen worden verduidelijkt.
>

Logistieke modules

Het werken met logistieke modules toegevoegde waarde, kan de dienstverlening van een leverancier transparant maken. Het verschaft helderheid over de kosten met betrekking tot logistieke prestaties. In bepaalde kantoor huren groningen ketens kan een aanbieder hiertoe gedwongen worden, als de macht in het kanaal gelegen is bij de afnemer. Uit onze ervaringen tot op heden blijkt, dat er nog maar weinig fabrikanten in staat zijn of van hun afnemers de ruimte krijgen om een dergelijk keuzemenu aan te bieden. Daar staat tegenover dat ook het aantal afnemers dat vanuit een eigen administratie een zorgvuldige afweging kan maken van welke modules men gebruik zou willen maken, nog relatiefbeperkt is.
De gegeven omschrijving van inkoop is volgens Van Weele (2008) toepasbaar voor zowel industriele ondernemingen kantoor huren leeuwarden (productiebedrijven) als handels- en distributieondernemingen en de overheid. Dat wil niet zeggen dat er geen verschillen bestaan tussen de drie genoemde soorten bedrijven. Van Weele merkt hierover het volgende op: • Handelsinkoop staat in nauwe relatie met het verkoopbeleid van het desbetreffende bedrijf; vaak zijn deze activiteiten ondergebracht bij een functionaris, die in sommige bedrijven met merchandiser wordt aan- Merchandiser geduid. Een en ander valt te verklaren uit het feit dat de inkoopprijs de verkoopbaarheid van het product direct be”invloedt. Dit is bij industriele inkoop in veel mindere mate het geval. • De inkoper van handelsbedrijven kent doorgaans een grotere bewegingsvrijheid en handelingsvrijheid dan de inkoper van een industrieel kantoor huren amsterdam bedrijf. De laatste heeft zieh te houden aan de productieplanning, technische specificaties met vaak nauwe toleranties, afroepschema’s enzovoort. Hierdoor kan hij zieh minder autonoom opstellen dan zijn collega in een handelsbedrijf. • De inkoper van industriele goederen kent doorgaans een langduriger en Handelsmeer intensieve relatie met zijn leveranciers dan zijn collega in een inkoper handelsbedrijf. Dit geldt met name voor producten die op eigen specificatie zijn vervaardigd, ofvoor producten die in een sarnenwerkingsverband tussen afnerner en leverancier worden ontwikkeld en vervaardigd. De handelsinkoper koopt vaak producten die door de toeleverancier werden ontwikkeld. Dit betekent dat de handelsinkoper vaak gemakke!ijker van leverancier kan wisselen dan de industriele inkoper. • De prijs is voor de industrie!e inkoper vaak minder belangrijk dan goede kwaliteit, leveringsbetrouwbaarheid en service. Alhoewel deze aspecten in de kantoor huren schiphol handelsinkoop ook zeker een rol speien, is daar de prijs relatief b elangrij ker .
Vergelijken we de inkoopfunctie van handel en industrie met de overheidsinkoop, dan zijn de volgende verschillen waarneembaar: • Ajwezigheid van een commerciele doelstelling. Ondernerningen kunnen slechts voortbestaan als ze in staat zijn een zeker minimaal rendernent te behalen op hun ge’investeerde vermogen; een dergelijke doelstelling ontbreekt bij de overheid.

Absolute afwijking

De sommatie hiervan staat eveneens in de laatste kolom onder ‘som’. In rij D is de som van de kwadratische afwijkingen 412. Deze som gedeeld door het aantal metingen (16) is de gemiddelde absolute afwijking van de vergaderruimte huren groningen werkelijkheid ten opzichte van de voorspelling. Deze gemiddelde kwadratische voorspelafwijking is in rij D gelijk aan 412/16 = 25,8. Men noemt deze methode ook wel de mean square error (MSE). Voor de verschillende methoden zijn MAD en de MSE berekend. Het blijkt dat de MAD van B, E en H gelijk is aan 4,1, 3,9 en 4,2. Voor de MSE zijn de waarden achtereenvolgens voor B, E en H gelijk aan 25,8, 21,6 en 25, 7. In ons vergaderruimte huren leeuwarden voorbeeld geeft de methode met drie waarnemingen de geringste afwijkingen, en zal deze daardoor de werkelijkheid het beste benaderen. De methoden met twee en drie waarnemingen hebben we ook grafisch weergegeven in figuur 4.15. De rode lijn vertegenwoordigt de meetwaarden. De o-tekens geven de methode met twee waarnemingen weer, de +-tekens de methode met drie waarnemingen. Voor de overzichtelijkheid is de methode met vier waarnemingen achterwege gelaten.
14 15 16 17 18 19 20 Periode • = Meetwaarden vergaderruimte huren amsterdam (zie A uit figuur 4.14) o = Gemiddelde over twee getallen (zie B uit figuur 4.14) • = Gemiddelde over drie getallen (zie E uit figuur 4.14)
Ad 2 Het gewogen voortschrijdend gemiddelde Het gewogen voortschrijdend gemiddelde is van toepassing indien men aan de laatste waarneming een hager belang wil toekennen. In ons voorbeeld van figuur 4.14 is gekozen voor het driemaal meetellen van de laatste
waarneming, tweemaal de voorlaatste vergaderruimte huren schiphol en eenmaal de daarvoor gemeten waarde. De uitkomsten zijn weergegeven in rij Kvan figuur 4.14. In formulevorm luidt de voorspelling voor de dertiende periode:
K13= (1XAIO+2 X All + 3 X A,2)/6= = (1X95 + 2 X 88 + 3 X 80)/6 = 511/6 = 85,2 Ook hier zijn weer de MAD en MSE berekend vanaf de vijfde voorspelling. Dat gaat dus over 16 meetwaarden. De MAD en MSE zijn achtereenvolgens 4,0 en 22, 7. Dat houdt in dat de voorspellingen in dit geval bijna even nauwkeurig zijn als bij het voortschrijdende gemiddelde. Dit is geen algemeen geldende regel. Voor elke reeks meetwaarden zal nagegaan moeten worden waar de minste afwijkingen zieh voordoen. De uitwerking van het gewogen voortschrijdend gemiddelde is te zien in figuur 4.16.

Komende klantenorders

Het is van belang dat een planner dit schema zodanig weet in te vullen dat er voldoende beschikbaar is voor nog komende klantenorders. Er moet echter niet te veel voorraad overblijven met een risico incourant. Vaak stelt men hier een norm aan in de vorm van een maximum uitgedrukt in weken voorraad van het product. Neem aan dat de norm in ons voorbeeld vier weken voorraad kantoor huren per uur groningen bedraagt. Als de jaaromzet 520 stuks bedraagt, bedraagt de norm voor het maximum 40 stuks. De weekomzet is namelijk gelijk aan de jaaromzet gedeeld door het aantal weken per jaar (520/52 = 10). Voor vier weken voorraad is dat dus 40 stuks. Tot slot noemen we, onder de categorie theoretische voorraad, het begrip veiligheidsvoorraad. Dit is de berekende voorraad die dient om het effect van kantoor huren per uur leeuwarden afwijkingen tussen de voorspelde vraag en het werkelijke verbruik op te vangen. Het onderwerp veiligheidsvoorraad wordt in paragraaf 4.6 nader aan de orde gesteld.
De theoretische-voorraadbegrippen worden veelvuldig toegepast in bestelsystemen, zoals het BQ-systeem (zie paragraaf 4.4) en het MRPsysteem, dat in hoofdstuk 6 aan de orde komt. Deze begrippen geven informatie weer die voor de materiaalplanner in een productiebedrijf of een inkoper kantoor huren per uur amsterdam in een handelsbedrijfvan belang zijn. De getallen worden vaak als
een soort instelwaarde gebruikt om het computersysteem de juiste voorstellen te laten doen aan de planners in het geval van bijvoorbeeld voorraadaanvullingen. Bij kostenoptimalisatie gaat het er voornamelijk om het risicokapitaal van de onderneming, ofwel de economische voorraad te optimaliseren. Naast de kosten van de economische voorraad zelf zijn er echter meer kantoor huren per uur schiphol aspecten die een rol speien bij voorraadkosten, zoals de kosten van neeverkoop. In paragraaf 4.2 gaan we daar verder op in.
ant en klant. Men spreekt dan van voorraadbeheer in een punt. Punt;schakel In een beperkt aantal gevallen is dit realistisch. Het werkt bijvoorbeeld bij een zelfstandige detaillist of in het geval van een producent van eenvoudige producten. Deze ondernemers verkopen meestal afzonderlijke producten en ze zijn financieel eigenaar van de producten. Per specifiek product kan een optimale voorraadvorming plaatsvinden. De voorraad kan zieh voor of na een productieproces bevinden. Een leverancier van plaatstaal kan kant-en-klare platen neerleggen die op een standaardmaat gesneden zijn. Dan ligt de voorraad na de productie. Ook kan de leverancier ervoor kiezen om alleen te leveren na ontvangst van een klantenorder. Dan ligt de voorraad voor productie. Dit heeft alles te maken met snelheid en aantal productnummers die op voorraad gehouden moeten worden. Dit is weergegeven in figuur 4.6. De plaats van de voorraad maakt voor de berekeningen niets uit.

lnvloed van de logistiek op het ondernemingsresultaat

lnvloed van de logistiek op het ondernemingsresultaat Hoe kan logistiek het ondernemingsresultaat be”invloeden?
Ondernemingsresultaat
Met behulp van figuur 3.16 kunnen we ten minste vier logistieke invloeden op het ondernemingsresultaat signaleren: 1 marktverbreding; 2 kostenverlaging; 3 omloopsnelheidsverhoging; 4 uitbesteding kantoor huren per uur groningen van bepaalde activiteiten.
We zullen deze logistieke invloeden kort bespreken en illustreren met een voorbeeld.
Marktverbreding of marktontwikkeling is het aanbieden van bestaande producten op nieuwe markten. Hoewel het marktaandeel kantoor huren per uur leeuwarden van een onderneming hierdoor kan gaan stijgen, spreekt het voor zieh dat er een stijging van de logistieke kosten mee verbanden is. Echter, als de omzet meer stijgt dan de kosten, kan er per saldo een winststijging ontstaan.
VOORBEELD 3.1 Het marktaandeel stijgt bij R
Producenten van plastic buizen opereren op een oligopolistische markt (weinig aanbieders, veel vragers). We bekijken de strategie van twee ondernemingen, nader aan te duiden als P en R. Onderneming Pis gevestigd in het westen van Nederland. Zij produceert op voorraad en beschikt over een centraal magazijn. Orders worden tweemaal per week afgeleverd bij klanten (aannemers, doe-het-zelfzaken enzovoort). De logistieke strategie richt zieh vooral op verlaging van de kantoor huren per uur amsterdam voorraadkosten. Om die reden wordt er slechts op een plaats voorraad aangehouden. Relatief hoge transportkosten zijn het gevolg.
Kostenverlaging
Onderneming R is gevestigd in Noord-Nederland. Zij produceert op voorraad. De totale voorraad van het bedrijf ligt verspreid over veertien regionale depots in Nederland. Orders worden dagelijks uitgeleverd, ook komen klanten de goederen halen. De logistieke strategie richt zieh vooral op snelle en betrouwbare levering. Om die reden heeft het bedrijf dicht bij de klanten depots gevestigd. Dit resulteert in relatief hoge voorraden en relatief lage transportkosten. Wanneer kantoor huren per uur schiphol we het succes van een strategie mogen afmeten aan de toeneming van het marktaandeel, dan heeft de praktijk uitgewezen dat de strategie van onderneming R het meest succesvol blijkt te zijn.
Kostenverlaging
Kostenverlaging kan nooit een zelfstandige doelstelling zijn. Het gaat over het minimaliseren van kosten, gegeven een bepaalde servicegraad. Zeker in het licht van het kwaliteitsstreven in de logistiek zal verlaging van kosten bij veel ondernemingen vaak niet de primaire logistieke doelstelling zijn. Zie voorbeeld 3.2.
>

VRAAGGESTUURDE LOGISTIEK

Ondernemingen die lauter hun bestaande assortiment aan bestaande klanten te koop aanbieden hoeven hun logistieke processen nauwelijks aan te passen. Bedrijven daarentegen die hun hele supply chain via het internet willen aansturen, schakels in de supply chain willen overslaan kantoor huren per uur groningen en van de gelegenheid gebruikmaken om het assortiment te verbreden, bevinden zieh in het andere uiterste. Een goed voorbeeld van e-business is voorbeeld 2.3.
De virtuele demand en supply chain van Cisco
Cisco is leverancier van internetapparatuur (routers). Via Cisco Connection Online kunnen klanten zelf hun computers kantoor huren per uur leeuwarden samenstellen. De website checkt de klantenorders op eventuele fouten. Een order die tegelijk een Franse handleiding en een Engelse stroomkabel bevat, lijkt op het eerste gezicht niet logisch. Op dat moment kamt de site tussenbeide en vraagt de klant om een bevestiging. Elke klant die de site bezoekt en een bestelling plaatst, kan meteen ook zien hoeveel dat hem zal kosten, alles inbegrepen. Klanten die al een bestelling hebben uitstaan, kunnen via de site de status van hun order nakijken. Verder kantoor huren per uur amsterdam kan de klant op de site terecht voor nieuwe softwarereleases, technische documentatie en publicaties. Cisco concen
treert zieh op zijn kerncompetentie en besteedt de rest uit. De Europese markt wordt bediend vanuit de assemblagefabriek van Jabil Circuit in Schotland. Jabil Circuit regelt de volledige afhandeling van de klantenorder: assemblage, verpakking en verzending. Elke nieuwe of gewijzigde order verschijnt via het internet direct in het systeem van Jabil Circuit en de betrokken partners in de supply chain. Zij kunnen direct maatregelen nemen, zoals materiaal inkopen of transport regelen. Als het moet, kan Cisco vanuit zijn productiefaciliteit in Schotland binnen 24 uur een op maat gemaakt product in heel West-Europa bij de klant op de stoep hebben staan. Via het internet is de hele virtuele demand en supply chain zichtbaar.
Vooralsnog zijn het bedrijven als Amazon.com en Dell die succesvol zijn. E-businessgoeroe Roel Pieper gelooft niet dat bestaande oude-economieondernemingen met nieuwe internettechnologieen om kunnen kantoor huren per uur schiphol gaan. Zij zijn met hun huidige organisatiestructuur niet in staat om snel veranderingen te ondergaan. De VLM-werkgroep signaleert barrieres, zoals nog niet voldoende vertrouwen tussen leveranciers en afnemers ende vaak gebrekkige kwaliteit van informatie. Dat zijn geen nieuwe problemen, maar ze worden met e-business wel uitvergroot.
TUSSENVRAAG 2.15 Leef je eens in in de wereld van Amozon.com. Hoe ziet daar de invulling van de drie deelsystemen van e-logistics eruit

Logistiekvriendelijk ontwerpen

Een fraai voorbeeld van logistiekvriendelijk ontwerpen kan worden gevonden bij Damen Shipyards in Gorinchem. Dit bedrijf heeft kans gezien om te groeien en bloeien in een bedrijfstak die het zwaar te kantoor huren per uur groningen verduren heeft. Concurrenten in deze bedrijfstak maken doorgaans elk schip op bestelling en beginnen pas te bouwen wanneer zij de order binnen hebben. Damen biedt daarentegen een standaardassortiment baggerschepen. sleepboten enzovoort die worden geassembleerd uit standaardmodules. Hierdoor is Damen erin geslaagd de orderdoorlooptijd met een factor tien te bekorten. Dit biedt de klanten de mogelijkheid kantoor huren per uur leeuwarden om snel in te speien op andere marktontwikkelingen. Daarnaast kan men de kostbare financiering tijdens de bouw van een schip – een gebruikelijke voorwaarde in deze bedrijfstak vermijden. Werk uit wat de commerciele en logistieke voor- en nadelen zijn voor Damen en zijn klanten.
Bij Damen worden sleepboten geassembleerd uit standaard modules die op voorraad zijn
2.3.5 Assortiment Er zijn slechts weinig ondernemingen die maar een product in hun productieprogramma voeren. Meestal gaat het om een scala van producten, die op een of andere wijze een relatie met elkaar kantoor huren per uur amsterdam hebben. In deze subparagraaf zullen we een aantal assortimentsbegrippen behandelen. Daarbij komen ook de portfoliobenadering ende groeistrategie aan de orde.
Onder een product verstaan we elk artikel dat in het productieprogramma van de Fabrikant of het verkoopprogramma van een handelsbedrijf als zelfstandige eenheid wordt onderscheiden.
Onder een productgroep verstaan we een verzameling producten die nauw met elkaar samenhangen op grond van productie-en/of a fzetcri teria.
Onder een assortirnent verstaan we een verzameling productgroepen of artikelgroepen.
Met betrekking tot de begrippen productgroep en assortiment moet vervolgens nog onderscheid worden gemaak:t tussen de breedte en de diepte van het desbetreffende begrip; zie hiervoor figuur 2.7. De breedte van een productgroep heeft betrekking op het aantal verschillende artikelen dat de productgroep omvat, bijvoorbeeld radio en televisie. De diepte van een productgroep heeft betrekking op het gemiddelde aantal varianten dat een artikel uit de kantoor huren per uur schiphol productgroep omvat. We kunnen hierbij denken aan verschillende uitvoeringen, typen en merken van eenzelfde product.
De breedte van het assortiment heeft betrekking op het aantal verschillende productgroepen dat het assortiment telt. De diepte van het assortiment wordt op vergelijkbare wijze gedefinieerd als de diepte van een productgroep; met dien verstande dat het gaat over het gemiddelde aantal varieteiten dat een product uit het assortiment omvat.
Product

Logistieke uitdagingen

Welke logistieke ui!dagingen biedt de markt?
De in ons vakgebied bekende auteur Martin Christopher beschrijft in een van zijn boeken (2004) een viertal uitdagingen voor kantoor huren per uur groningen het logistiek management in bedrijven en andere organisaties: 1 customer-service-explosie; 2 tijdreductie; 3 globalisatie; 4 organisatorische integratie. Ad 1 Customer-service-explosie Er bestaat geen twijfel meer over het feit dat de hedendaagse klant veeleisender is geworden. Dat geldt niet alleen kantoor huren per uur leeuwarden op het gebied van de productkwaliteit ende prijs/kwaliteitsverhouding, maar zeker ook op het gebied van service. Daar waar producten in steeds meer markten in technische zin op elkaar lijken, moeten producenten op zoek naar onderscheidende concurrentievoordelen in de vorm van toegevoegde waarde door customer service. Bedrijven als Zara, Toyota, Dell en Xerox hebben customer service en onderscheidend vermogen hoog in hun vaandel staan. Dat zijn nu precies ook de bedrijven waar logistiek management al jarenlang een belangrijke directiefunctie is. Bij die bedrijven kantoor huren per uur amsterdam is service niet slechts een reclamekreet, maar de erkenning dat het managen van de logistiek rond customer service de belangrijkste bron is om concurrentievoordeel te realiseren.
Zara reageert snel op veranderingen in de rnarktvraag
Ad 2 Tijdreductie Tijd is voor veel ondernemingen steeds meer een kritisch managementonderwerp geworden. Productlevenscycli zijn korter dan ooit, industriele klanten en distributeurs eisen just-in-timeleveringen, supermarkten willen vijf uur na bestellen worden herbevoorraad en consumenten stappen gemakkelijk over op een ander product, als hun eerste keuze kantoor huren per uur schiphol niet ogenblikkelijk beschikbaar is. Door uitgekiend lead time management kan de logistieke functie een belangrijke bijdrage leveren aan het op de juiste tijd en de juiste plaats beschikbaar hebben van goederen en diensten. De gedachte achter lead time management is eenvoudig: hoelang duurt het om een klantenorder om te zetten in inkomsten (cash) voor het bedrijf? Vanaf het moment dat er grondstoffen worden ingekocht, via het produceren van het product in een fabriek toten met het afleveren aan de klant en het verlenen van service en nazorg, bestaat er een complex netwerk van relaties, dat nauwkeurig gemanaged moet worden om ervoor te zorgen dat klanten behouden blijven. Het zo veel mogelijk beheersen en reduceren van de doorlooptijd tijdens dat proces, is de werkelijke uitdaging voor logistics lead time management.