De gemiddelde Amerikaan

Gerelateerde afbeelding

Er zijn natuurlijk tegengestelde trends, die veel opbeurender zijn. De drastische daling van de kindersterfte heeft ongetwijfeld het menselijke geluk verhoogd en de mensen deels gecompenseerd voor de stress van het moderne leven. Maar zelfs als we iets gelukkiger zijn dan onze voorouders, dan nog is ons welzijn een stuk minder gestegen dan we misschien zouden verwachten. In de steentijd had de gemiddelde mens zo’n 4000 calorieën aan energie per dag tot zijn of haar beschikking. Daarbij ging het niet alleen om voedsel, maar ook om de energie die werd geïnvesteerd in het vervaardigen van gereedschappen, kleding, kunst en kampvuurtjes. Tegenwoordig gebruikt de gemiddelde Amerikaan 228.000 calorieën per dag, niet alleen om zijn of haar maag te vullen, maar ook voor de auto, de computer, de kantoor huren leeuwarden koelkast en de televisie. De gemiddelde Amerikaan gebruikt dus zestig keer zoveel energie als de gemiddelde jager-verzamelaar uit de steentijd. Is de Amerikaan daarmee ook zestig keer zo gelukkig? Daar kunnen we best een beetje sceptisch over zijn. Zelfs al is het zo dat we veel ellende van vroeger hebben overwonnen, dan nog is het bereiken van echt geluk misschien wel veel moeilijker dan het afschaffen van pure misère. Er was alleen maar een stuk brood voor nodig om een hongerige middeleeuwse boer blij te maken. Maar waarmee maak je een verveelde, overbetaalde technicus met overgewicht blij? De tweede helft van de twintigste eeuw was een gouden tijd voor de vs. Een overwinning in de Tweede Wereldoorlog, gevolgd door een nog beslissender overwinning in de Koude Oorlog, maakte het land de grootste supermacht ter wereld. Tussen i950 en 2000 groeide het Amerikaanse bruto nationaal product van  kantoor huren schiphol twee biljoen naar twaalf biljoen dollar. Het inkomen per hoofd van de bevolking verdubbelde. De pas uitgevonden anticonceptiepil maakte seks vrijer dan ooit. Vrouwen, homo’s, zwarte Amerikanen en andere minderheden kregen eindelijk een groter stuk van de Amerikaanse taart. Een stortvloed van goedkope auto’s, koelkasten, airconditioners, stofzuigers, vaatwassers, wasmachines, telefoons, televisies en computers veranderde het dagelijks leven onherkenbaar. Toch heeft onderzoek aangetoond dat het subjectieve welzijn van Amerikanen in i990 ongeveer op hetzelfde niveau lag als in i950.34 In Japan stegen de inkomens tussen i958 en i987 gemiddeld met een factor vijf, in een van de grootste economische bloeiperioden aller tijden. Al die rijkdom, plus nog talloze positieve en negatieve veranderingen in de Japanse levenswijze en het sociale leven, had verrassend weinig effect op het subjectieve welzijn van de Japanners. In de jaren negentig waren ze net zo tevreden -ofo ntevreden -als in de jaren vijftig.35 Het lijkt erop dat ons geluk tegen een of ander mysterieus glazen plafond botst dat ervoor zorgt dat het niet groeit, ondanks al die ongekende verworvenheden. Zelfs als we iedereen gratis eten geven, alle ziekten genezen en wereldvrede bewerkstelligen, dan zal dat nog niet per se dat glazen plafond doorbreken. Het bereiken van echt geluk zal niet veel makkelijker worden dan het overwinnen van ouderdom en de dood.

De Zwarte Dood

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De Zwarte Dood was geen uniek fenomeen en niet eens de ergste epidemie uit de geschiedenis. Wat er gebeurde toen de eerste Europeanen in Amerika, Australië en de eilanden in de Stille Zuidzee aankwamen, was nog veel rampzaliger. De ontdekkingsreizigers en kolonisten brachten zonder het zelf te weten nieuwe infectieziekten mee waartegen de inheemse bevolking nooit immuniteit had opgebouwd. Als gevolg daarvan stierf hier en daar maar liefst negentig procent van de oorspronkelijke bevolking.8 Op 5 maart 1520 verliet een kleine Spaanse flottielje het eiland Cuba, op weg naar Mexico. Er waren negenhonderd Spaanse soldaten aan boord, plus paarden, vuurwapens en een stuk of wat Afrikaanse slaven. Een van die slaven, Francisco de Eguîa, had nog iets veel dodelijkers bij zich. Francisco wist het zelf niet, maar ergens tussen zijn biljoenen cellen tikte een biologische tijdbom: het pokkenvirus. Toen Francisco aankwam in Mexico begon het virus kantoor huren groningen zich exponentieel te vermenigvuldigen in zijn lichaam, tot het uiteindelijk doorbrak met afschuwelijke uitslag en koorts. Francisco werd in bed gelegd in het huis van een inheems Zuid-Amerikaans gezin in het stadje Cempoallan. Hij besmette de gezinsleden, die de buren besmetten. Tien dagen later was Cempoallan één groot kerkhof Vluchtelingen verspreidden de ziekte van Cempoallan naar naburige stadjes. Toen stad na stad ten prooi viel aan de epidemie brachten nieuwe golven doodsbange vluchtelingen de ziekte naar de rest van Mexico en nog verder. De Maya’s op het schiereiland Yucatán geloofden dat drie kwade goden -Ekpetz, Uzannkak en Sojakak -in de nacht van dorp naar dorp vlogen en de mensen besmetten met de ziekte. De Azteken gaven de goden Tezcatlipoca en Xipe-Totec de schuld, of misschien de zwarte magie van de blanken. Er werden priesters en artsen bij geroepen. Die adviseerden gebeden, koude baden, insmeren met bitumen of het aanbrengen van geplette zwarte torren op de pokkenblaasjes. Niets hielp. Er lagen tienduizenden lijken te rotten in de straten en niemand durfde ze te benaderen om ze kantoor huren amsterdam te begraven. Hele families kwamen binnen luttele dagen om en het gezag gaf opdracht de huizen te laten instorten met de lichamen er nog in. In sommige nederzettingen ging de helft van de bevolking dood.

De functie van de gepubliceerde jaarrekening

Gerelateerde afbeelding

Wanneer de verslaglegging in wijde kring publiek wordt gemaakt, spreken we van de gepubliceerde jaarrekening. De functie van de gepubliceerde jaarrekening is niet alleen het vaststellen van de te verdelen winst en het afleggen van verantwoording ten aanzien van het gevoerde beheer, maar is ook gericht op het verschaffen van informatie aan financiële instellingen, werknemers en andere (externe) belanghebbende partijen.
Ondernemingen die volgens de wet een bedrijfseconomische jaarrekening moeten opstellen, moeten tevens een jaarverslag opmaken. Het jaarverslag is een verslag van de directie waarin een beschrijving van de gebeurtenissen in het afgelopen jaar en van de vooruitzichten is opgenomen. Het jaarverslag moet schriftelijk aan de aandeelhouders worden uitgebracht. Het dient een bespreking te bevatten van de gang van zaken in het verstreken boekjaar (met vermelding van redenen waarom het wel of niet goed ging met de omzet, of er bepaalde moeilijkheden zijn opgetreden en dergelijke) en het moet tevens toekomstverwachtingen voor bepaalde activiteiten aangeven. Daarbij moet de ondernemer in het bijzonder aandacht schenken aan de omzet, verrichte en geplande investeringen, de füunciering, de personeelsbezetting en de rentabiliteit. Verder moet de co-working space groningen ondernemer mededeling doen van werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.
Vele, vooral grote ondernemingen publiceren een zogenoemd ‘Financieel Verslag’. Dit bevat meestal naast de hiervoor genoemde overzichten: een jaarrekening; een jaarverslag (ook wel genoemd directieverslag of verslag van de Raad van Bestuur); een bericht van de Raad van Commissarissen; een accountantsverklaring; aanvullende statistische overzichten.
Een bericht van de Raad van Commissarissen (RvC) bevat voornamelijk het advies om de jaarrekening en de winstverdeling goed te keuren en kondigt soms voorstellen voor benoemingen aan. Middelgrote en grote ondernemingen dienen bij de te publiceren stukken voorts nog een
zogenoemde accountantsverklaring te voegen. NV’s en BV’s (behalve kleine) zijn verplicht hun jaarrekening door een registeraccountant te laten controleren. De belangrijkste reden voor de verplichte accountantscontrole is dat er een controle plaatsvindt op de juistheid van de te verstrekken informatie. Daardoor wordt de geloofwaardigheid van de jaarrekening bevorderd. De accountant geeft zijn samenvattende oordeel over de jaarrekening in een zogenoemde accountantsverklaring. De accountantsverklaring is een mededeling van een registeraccountant waarin deze verklaart dat de jaarrekening naar zijn mening voldoet aan de eisen die men aan een goede jaarrekening kan stellen. Als de jaarrekening niet aan alle wettelijke eisen voldoet, moet de accountant dit vermelden. De aanvullende statistische overzichten bestaan voornamelijk uit een samenvatting van de jaarrekening in een aantal belangrijke ratio’s (zie hoofdstuk 10), alsmede, ter vergelijking, de belangrijkste cijfers van de afgelopen vijf tot tien jaar.
De jaarrekening moet worden besproken en goedgekeurd door de commissarissen van de NV of BV. Zij oefenen toezicht uit op de directie (het bestuur). Vervolgens wordt de co-working space amsterdam jaarrekening goedgekeurd en vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders. In de regel gebeurt dit op voorstel van de directie. Ook moet de jaarrekening met de ondernemingsraad worden besproken.

Economische factoren

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Economische factoren spelen voor organisaties die op de consument/verbruiker zijn gericht een belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld aan de grootte van het vrij besteedbare inkomen. De ontwikkeling van het nationale inkomen, de stand van de conjunctuur, de renteontwikkeling, loonkostenontwikkeling, de valutaschommelingen en dergelijke vormen concurrentiepositie belangrijke aandachtsgebieden voor organisaties. Tezamen bepalen deze factoren de coninvesteringsklimaat currentiepositie en het investeringsklimaat, dat wil zeggen: de aantrekkelijkheid om te investeren. Dit is van belang voor Nederlandse bedrijven om verder in eigen land uit te breiden of voor buitenlandse bedrijven om in Nederland bedrijfsactiviteiten te starten of uit te bouwen. Een gestage co-working space groningen groei van het Bruto Nationaal Product (BNP) leidt doorgaans tot meer uitgaven van consumenten, en het biedt logischerwijze kansen voor nieuwe ondernemingen en
nationale en internationale ontwikkelingen
ondersteunt de groei van bestaande bedrijven. Andere belangrijke aspecten zijn de loonkostenontwikkelingen en arbeidsproductiviteit. Naast nationale economische factoren zijn ook internationale economische ontwikkelingen van groot belang. De snelle opkomst van de Japanse economie, die begonnen is in de jaren zestig, heeft grote gevolgen gehad, eerst voor de scheepsbouw en later onder meer voor bedrijven die camera’s, horloges en auto’s produceren. Opvallend ook is de sterke opkomst van Aziatische economieën: Zuid-Korea, Taiwan, Hongkong en Singapore worden steeds belangrijker. Voor de toekomst is een sterke ontwikkeling te verwachten van grote landen als China (in 2001 toegetreden tot de WTO), India en Indonesië en van kleinere als Vietnam, Thailand en Maleisië. De crisis die in 1997 in die regio ontstond, heeft in de jaren daarna grote gevolgen gehad voor een groot aantal westerse bedrijven: enerzijds viel een deel van de markt weg, terwijl anderzijds de bedrijven uit die regio zich op markten in het westen gingen richten. Overigens valt op te merken dat economieën in voormalige Oostbloklanden als Polen, Hongarije en Tsjecho-Slowakije ‘booming’ zijn, zodanig dat onder andere deze landen drempels lijken te passeren en toetreden tot de EU (en de NAVO). Ook valutaschommelingen, die voor internationaal opererende organisaties een zeer grote invloed kunnen hebben op de concurrentiepositie en de co-working space amsterdam winst, zijn van belang. Zo hebben sterke fluctuaties van de dollarkoers enorme gevolgen voor bedrijven die exporteren naar of importeren uit de Verenigde Staten. Bij een stijging van de dollarkoers wordt de export gestimuleerd en de import afgeremd. Bij een daling is dit net andersom.
EMU en euro In het kader van de Economische en Monetaire Unie (EMU) zijn per 1 januari l 999 de wisselkoersen van elf participerende landen via de euro onherroepelijk aan elkaar vastgeklonken. Met ingang van 2002 heeft de euro als munt zijn intrede gedaan. De andere vier EU-lidstaten zullen zich mogelijk binnen enkele jaren bij de EMU voegen. De EMU zou, naar optimisten stelden, de inflatie laag houden, de hoge werkloosheid in Europa verminderen, prijzen omlaag laten gaan, de welvaart bevorderen en de euro zou een sterke munt zijn. Tot nu toe is daarvan weinig of soms zelfs het tegendeel gebleken. De nieuw ingestelde ECB (Europese Centrale Bank) dient een krachtig (anti-inflatoir) monetair beleid te bevorderen.

Het kloostercomplex

Gerelateerde afbeelding

Dan staat hij op en laat mij het kloostercomplex zien. Hij leidt me door de witte abdijkerk met bijzondere beelden en eeuwenoude schilderijen. We ontmoeten de abt van Amersweert, een betrekkelijk jonge vent, die de scepter over de abdij zwaait. We bezoeken het kerkhof, waar veel beroemde Belgen door de eeuwen heen hun laatste rustplaats hebben gevonden. Ik zie de eetkamer, de cellen waar de kloosterlingen slapen en het park van de abdij. De sfeer is devoot en ik begrijp waarom mensen zich tot het klooster aangetrokken voelen. Het vaste dagritme is voor veel mensen geen opgave, maar een zegen. Hier is geen keuzestress en er zijn voldoende tijdelijk kantoor huren leeuwarden financiële middelen om een sober, maar prettig bestaan te leiden. De kloosterlingen in hun witte gewaden vormen een hechte gemeenschap die veel steun aan elkaar hebben. Faillissementen en curatoren zijn onbekend en ook relatieproblemen komen hier niet voor omdat er simpelweg geen liefdesrelaties bestaan, met uitzondering van die met God. Een sober en eenvoudig leven als vlucht uit onze complexe en hectische maatschappij. Het klinkt aantrekkelijk, ook voor mij.
Die avond eten we aardappelen en sperziebonen uit de tuin. Ze smaken anders dan ik gewend ben; verser en intenser. Na de avondmis wordt de avond vrolijk afgesloten in de huiskamer met eigen gebrouwen abdijbier. Ik kan me niet heugen dat bier me ooit zo lekker heeft gesmaakt. De paters zijn vriendelijk en onderhoudend. Ze zijn verrassend goed geïnformeerd over wat er in de wereld aan de hand is en we hebben tijdelijk kantoor huren schiphol diepgaande gesprekken over het leven. Maar Het Boek van de Waarheid blijft onbesproken. Ik vermoed dat Renard hier in het geheim aan werkt. Voor ik ga slapen, neemt Renard me nog even apart.

Andere manier van denken

Gerelateerde afbeelding

Het geld dat ik per week krijg, is niet genoeg om van te leven, maar ook net niet te weinig om van dood te gaan. We krijgen wekelijks vijfenzeventig euro op onze privérekening gestort. Meneer Schippers is onze bewindvoerder die zich stipt aan alle afspraken houdt. Voor zijn diensten betalen we een vast bedrag van tweeënnegentig euro per maand, waar we bijzondere bijstand voor krijgen. Meneer Schippers zorgt voor de financiën en de betalingen van de vaste lasten. Het is bijna niet voor te stellen dat we nu elk dubbeltje drie keer moeten omkeren, terwijl we jarenlang letterlijk met geld hebben gesmeten. In ons leven was geld er gewoon, altijd, overal en zoveel als we maar wilden. Vier keer per jaar op vakantie, een ruime tijdelijk kantoor huren groningen walk-in-closet vol met de duurste merkkleding, elke week minstens drie keer uit eten en genoeg geld om de favoriete hobby van Kathleen te bekostigen: schoenen. In een speciale schoenkast stonden pumps in alle merken, kleuren en vormen. Kortom, we leefden als ware multimiljonairs. Als we toch een financieel gat hadden, vulden de bonussen deze aan het einde van het jaar wel op. Nu zitten we in een situatie waarin we niet genoeg geld hebben voor dagelijks warm eten of om onze flat goed te verwarmen, om op vakantie te gaan en om af en toe eens nieuwe kleren te kopen. Gucci, De Bijenkorf en mijn favoriete schoenenzaak Zwartjes zijn vervangen door Zeeman, Wibra en de Spullenhulp. Arm zijn vergt een andere manier van denken, waar ik maar moeilijk aan kan wennen. Als ik bijvoorbeeld door de Aldi loop, heb ik soms trek in tijdelijk kantoor huren amsterdam rookvlees, maar wegens de hoge prijs leg ik de malse vleeswaren terug. Dan pak ik maar weer de goedkope boterhamworst die altijd in de reclame lijkt te zijn. Kortom, we kunnen alleen het hoognodige aanschaffen en zelfs in het weekend zit er geen extraatje in. Vreemd genoeg voel ik me nu bijna schuldig als ik een glaasje wijn uit een kartonnen literpak huiswijn inschenk, terwijl ik vroeger de duurste champagnes liet knallen.

Kwaliteitsborging

Gerelateerde afbeelding

Indien een kwaliteitssysteem is ingevoerd zal moeten worden gezorgd dat het kwaliteitssysteem blijft voldoen aan de gestelde eisen. Dit geschiedt met behulp van kwaliteitsborging. Hieronder wordt ver- kwaliteitsborging staan: het geheel van geplande en systematische acties die nodig zijn om aan te tonen dat het product of dienst voldoet aan de gestelde eisen. Met andere woorden, kwaliteitsborging is het zekerstellen van de kwaliteitsbeheersing. In het voorbeeld: het doorlichten van het kwaliteitssysteem.
Meten van klantentevredenheid klantentevredenheid Om de kwaliteit van de producten en diensten te flexplek huren groningen verbeteren zal de kwaliteit van de geleverde prestaties telkens moeten worden gemeten. In het voorbeeld: het uitdelen van cursusevaluatieformulieren na afloop van een cursus waarbij aan de cursist wordt gevraagd een beoordeling te geven over de geleverde prestatie.
Aanbrengen van verbeteringen verbeteringen Naar aanleiding van de kwaliteitsmetingen bij de klant kan worden besloten de specificaties van het product of dienst aan te passen. In het voorbeeld: betere cursusdocumentatie, extra technische ondersteunende middelen.
Het hiervoor beschreven kwaliteitssysteem dient voor ISO-certificering te worden vastgelegd en flexplek huren amsterdam gedocumenteerd. Vervolgens zal een certificatie-instelling de opdracht worden gegeven voor het uitvoeren van audit. audit Audit is een examen waarbij gekeken wordt of de organisatie voldoet aan alle eisen die de 1so-normen stellen. Voor dit examen wordt het beschreven kwaliteitssysteem bestudeerd en vervolgens wordt in de organisatie nagegaan of men ook werkelijk de beschreven procedures naleeft.

Het object

Gerelateerde afbeelding

Het object kan betrekking hebben op een gedeelte van een organisatie (partieel onderzoek) of op de gehele organisatie (integraal onderzoek). Wanneer binnen een onderzoek maar naar een deel van de organisatie wordt gekeken, is het van belang dat de relaties met andere delen niet uit het oog worden verloren. Wanneer we het doel en flexplek huren groningen het object van organisatieonderzoek vervolgens met elkaar in verband brengen, krijgen we een overzicht van verschillende soorten organisatieonderzoek zoals weergegeven in figuur 10.12. T Figuur 10.12 Verschillende soorten organisatieonderzoek
Door Nederlandse adviesbureaus worden verschillende onderzoeksmethoden gehanteerd voor organisatieonderzoek. De methoden onderscheiden zich naar aantal en soort van indicatoren en (wiskundige en statistische) technieken die in beschouwing worden genomen.
Veelal wordt gebruik gemaakt van en combinatie van al dan niet geau1 tomatiseerde checklists, analyseschema’s, planningsschema’s en interviews.
Kwaliteitszorg neemt een centrale laats in bij veel organisaties. Dit onderwerp wordt in het latste hoofdst , k besproken. Cijfers & Trends Managementrevoluties aan de lopende and Managers hebben een onstilbare hong r naar adviezen. Angst en hebzucht zijn daarvoor hun belangrijkste drijfveren Voor tientallen miljarden guldens per jaar bezoeken flexplek huren amsterdam ze congressen en kopen ze oeken, tapes en adviezen over management. Razendsnel volgen de hype elkaar op. Echter, dommer nog dan slaafs achter alle managementtrends aan t lopen, is het om ze te negeren.
De hypes van A tot Z Assessment (entre Uit het Amerikaanse leger overgewaaide selectiemethode; situaties uit een toekomstige baan worden nagebootst en men bekijkt in een rollenspel of sollicitanten adequaat reageren; toetst vooral sociale vaardigheden. Balanced Scorecard In Harvard (1992) g boren reactie op de Amerikaanse gewoonte om vooral financieel gewin op k rte termijn na te jagen; splitst de centrale missie van bedrijven op in concrete d !stellingen op vier terreinen; financiën, eisen van de klant, interne processen n innovatief vermogen; is omslachtig, vergt veel meetwerk.

Het groeimodel van Scott

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl
In de ontwikkeling van een organisatie onderscheidt men drie fasen, met ieder hun eigen kenmerken.
Fase 1: De kleine organisatie De eerste fase is de kleine organisatie. Deze organisatie heeft slechts een beperkt aantal functies, die in de meeste situaties door de eigenaar worden vervuld. Wanneer deze organisatie groeit zullen de functies verder onderverdeeld worden. Een aantal medewerkers wordt in dienst genomen.
Kenmerken van de kleine organisatie zijn: • structuur: functionele indeling met weinig interne differentiatie • personeelsbeoordeling: aan de hand van niet geformaliseerde criteria • beheerssysteem: persoonlijke beheersing • strategiebepaling: afhankelijk van de persoon van de eigenaar
Fase 2: De volledig flexplek huren groningen afdelingsgewijs opgebouwde organisatie De tweede fase wordt een volledig afdelingsgewijs opgebouwde organisatie genoemd. De functionele indeling is bij deze organisaties volledig uitgebouwd. Door de omvang van dit soort organisaties is het aantrekken van specialismen op verschillende functionele gebieden mogelijk geworden. Dit specialisme wordt door middel van een staf- of hulpdienst in de organisatie ondergebracht.
De groei van de organisatie wordt vaak gezocht in de vorm van vergroting van het marktaandeel en uitbreiding via product- en marktontwikkeling.
Kenmerken van een volledig afdelingsgewijs opgebouwde organisatie: • structuur: gecentraliseerde functionele indeling met veel interne differentiatie; • personeelsbeoordeling: gebaseerd op flexplek huren amsterdam technische en economische criteria (bijvoorbeeld functieclassificatie); • beheerssysteem: in toenemende mate op operationeel gebied op basis van delegatie; • strategiebepaling: persoonlijke besluitvorming; • research: vindt systematisch plaats. Daarbij wordt nadruk gelegd op productverbetering, productontwikkeling en procesinnovatie.

De gedivisionaliseerde organisatie

Gerelateerde afbeelding

De gedivisionaliseerde organisatie van gedivisionaliseerde organisatie Mintzberg komt in grote lijnen overeen met de in paragraaf 9.4 beschreven divisiestructuur. Uit figuur 9.32 blijkt dat de gedivisionaliseerde organisatie is opgebouwd uit een aantal semi-zelfstandige eenheden (divisies) verbonden door een centraal bestuur ofwel het vergaderruimte huren groningen hoofdkantoor. De divisies zijn actief in verschillende product/markt-combinaties. Er is product/marktcombinaties sprake van een kleine centrale technische staf omdat de divisies zelf beschikken over deze stafafdelingen. De gedivisionaliseerde vorm functioneert volgens Mintzberg het beste met een machineorganisatie in haar divisies. Het hoofdkantoor stelt prestatienormen op in termen van omzetgroei en rendement, die de divisies moeten realiseren. Deze organisatievorm wordt min of meer aangetroffen bij de grootste 500 bedrijven ter wereld (de zogenoemde Fortune 500). De concernstrategie wordt bepaald door het hoofdkantoor. De afzonderlijke divisies ontwikkelen hun eigen bedrijfsstrategieën. Belangrijke voordelen van deze organisatievorm zijn de risicospreiding van de concernactiviteiten en de decentra- risicospreiding lisatie van verantwoordelijkheden en bevoegdheden naar de divisies die decentralisatie immers ‘dichter’ bij hun markt staan en hierdoor sneller kunnen reageren. Een van de gevaren is dat deze vergaderruimte huren amsterdam vorm ook erg kostbaar kan zijn omdat men niet-rendabele divisies in stand houdt door deze te financieren met cash flow uit andere divisies.
.6. Figuur 9.32 De gedivisionaliseerde organisatie
5 De innovatieve organisatie De innovatieve organisatie, door Mintzberg ook met het begrip adhocratie aangeduid, wordt gekenmerkt door een structuur die in hoge mate is georganiseerd en weining gestandaardiseerd. De organisatie is gericht op innovatie en wars van gevestigde patronen. Deze organisatievorm bestaat uit multidisciplinaire teams of projectgroepen waarin functionele deskundigen, managers of coaches en staffunctionarissen samenwerken voor de realisatie van innovatieprocessen.