Investeringsstrategieën

Gerelateerde afbeelding
Laag investeringsstrategieën worden onderscheiden: Dog desinvesteren Star beschermen en verder investeren Question mark investeren of desinvesteren Cash cow investeringen voor het op peil houden van het marktaandeel. Philips wil af van ouderwetse componenten Philips verkoopt de meest winstgevende fabrieken van de componentendivisie. Het gaat om de productie van zogeheten passieve componenten die oudere technieken gebruiken, zoals beeldschermen. Deze fabrieken genereren nu een omzet van een miljard gulden. Het elektronicaconcern wil zich gaan richten op de zogenaamde actieve componenten. Die worden voornamelijk in digitale apparaten gebruikt. Op deze producten maakt Philips nu nog verlies, maar het bedrijf denkt dat op termijn met deze modernere componenten meer winst te maken valt dan met passieve componenten. Het geld dat de vergaderruimte breda verkoop van de passieve componenten oplevert, zal worden vrijgemaakt voor investering in de nieuwe digitale technologie, aldus het bedrijf. Philips is al langere tijd bezig zijn positie in de componentensector aan het heroverwegen.
In figuur 2.12 wordt de investeringsstrategie voor de verschillende ssu ’s weergegeven door middel van een open pijltje. Hieruit valt af te leiden dat de cash flow, voortkomend uit de cash cow, met name geïnvesteerd wordt in het question mark en de star ssu’s. Met een gesloten pijltje wordt de ideale ontwikkeling van de ssu’ s binnen de matrix aangeduid.
De positie van een ssu in de Boston Consulting-matrix is ook van betekenis voor de inhoud van de marketinginstrumenten: product, prijs, promotie en distributie. Er kunnen namelijk strategieën per marketinginstrument uit worden afgeleid. Bijvoorbeeld: het verhogen of verlagen van de prijs, het uitbreiden of inkrimpen van de distributiekanalen enzovoort.
In figuur 2.13 staan in elk kwadrant de strategieën voor de afzonderlijke marketinginstrumenten aangegeven.

Omgeving en organisatie

Gerelateerde afbeelding

Omgeving en organisatie
De informatietechnologie IT betreft de toepassing van micro-elektronica en heeft betrekking op de opslag en bewerking van informatie. Informatie kan worden gezien als het bloed van een moderne organisatie. Enkele voorbeelden van producten op het gebied van informatietechnologie zijn: hardware (computers, telefooncentrales enzovoort), software (programmatuur), communicatienetwerken (hieronder worden elektronische netwerken verstaan waarbij mensen door middel van telefoon, fax en/of computers met elkaar kunnen communiceren), werkstations (zoals pc’s) en intelligente chips. De verwachting is dat de prijs-prestatieverhouding van informatietechnologie per jaar met 20 tot 30 procent zal veranderen. Hierdoor wordt het steeds goedkoper om in informatietechnologie te investeren.
De ontwikkelingen in de informatietechnologie zullen de komende jaren van grote invloed zijn op alle organisaties. De belangrijkste gevolgen hiervan zijn de volgende: A De wijze waarop werk wordt verricht zal fundamenteel veranderen Communicatienetwerken worden in toenemende mate geïnstalleerd in organisaties en tussen organisaties en landen. Het gevolg hiervan is dat de factoren ‘afstand en tijd’ sterk kunnen worden gereduceerd.
Krimpende chips Chips worden voortdurend kleiner. Deze miniaturisering volgt al meer dan vijfendertig jaar een exponentiële groei en de verwachting is dat dit nog zeker wel zo’n vijftien jaar zal doorgaan. Deze ontwikkeling heeft een immense industrie uit de grond gestampt. Als je de elektronica-en softwarebedrijven bij flexplek breda elkaar optelt, is er sprake van een sector die groter is dan de autoindustrie. De miniaturisering van de nieuwe elektronica begon in de jaren zestig vaart te krijgen. In 1959 had men ontdekt dat je niet alleen transistoren, maar ook complete elektronische circuits op een flintertje van halfgeleide materialen als silicium en germanium kon persen. Technologen slaagden er vervolgens in om de afzonderlijke elementen steeds kleiner te maken. Daardoor nam het aantal structuren op een chip, en als .& Reclamefoto van lntel Inside gevolg daarvan het geheugen en de rekenkracht, opvallend snel toe. De Amerikaan Gorden Moere (mede-oprichter van het chipbedrijf lntel) had als eerste in 1964 in de gaten dat deze groei exponentieel zou zijn. Hij formuleerde wat later de Wet van Moere zou heten: de hoeveelheid informatie op een stukje silicium verdubbelt elk jaar. Neem de geheugenchip. Aan het eind van de jaren zestig werd de eerste kilochip gemaakt (een chip met duizend bits). Halverwege de jaren tachtig kwam de megachip met een miljoen bits. En nu is alweer de gigachip gelanceerd met een miljard bits.

Deconcentratie en decentrallsatle

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De burgerlijke rechter pleegt overheidshandelen wat minder diepgaand te toetsen dan de administratieve rechter. De laatste toetst de besluiten van de overheid mede aan de zogenoemde algemene beginselen van behoorlijk bestuur, die de rechter een royale mogelijkheid geven een overheidsbesluit te vernietigen als hij meent dat er onbehoorlijk gehandeld is.
48 2 Staatsrecht algemeen
Uit jurisprudentie van de Hoge Raad blijkt dat nu ook de burgerlijke rechter het overheidshandelen moet toetsen aan genoemde beginselen, indien de overheid van privaatrecht gebruikmaakt. In paragraaf 3.7 zal dit alles nader worden behandeld.
2.4 Spreiding van overheidsgezag
Van Nederland wordt wel gezegd dat het een gedecentraliseerde eenheidsstaat is. Met de term ‘gedecentraliseerd’ wordt bedoeld dat het totale overheidsgezag niet op één plaats is geconcentreerd, maar flexplek breda dat het verspreid is over het land door toekenning aan ‘lagere’ overheidsorganen. De term ‘eenheidsstaat’ duidt aan dat deze lagere overheden aan wie overheidsgezag is toegekend, daarvan niet zo vrijelijk gebruik kunnen maken dat de eenheid van de staat in het geding komt.
Het toekennen van overheidsgezag aan lagere overheden vindt plaats via enerzijds deconcentratie en decentralisatie en anderzijds autonomie en medebewind. Spreiding van overheidsgezag (zowel wetgeving als bestuur) kan op twee manieren worden gerealiseerd: via deconcentratie en via decentralisatie.
Deconcentratie Ook in een vanuit een centraal punt geleid land ontkomt men er niet aan om verspreid over het land diensten te hebben. De afstand tot de burgers wordt anders letterlijk wel erg groot. Van deconcentratie is sprake wanneer organen van de rijksoverheid hun ambtelijke diensten verspreiden over het land, zodat ze beter kunnen functioneren. Voorbeelden zijn: de Belastingdienst, de Inspecties van de Volksgezondheid en het Openbaar Ministerie. De gedeconcentreerde diensten blijven direct onder het gezag van het centrale orgaan werken. Het werkterrein valt vaak samen met het grondgebied van een niet-centraal overheidsorgaan, bijvoorbeeld een provincie. Inspecties van de Volksgezondheid zijn provinciaal georganiseerd; belastinginspecties regionaal.

Recht algemeen

Gerelateerde afbeelding

Bij zijn interpretatie van de voorschriften kan de rechter aldus komen tot een uitleg die soms ruimer en soms beperkter is dan wanneer hij zich letterlijk op de betekenis van de woorden zou richten. In het algemeen baseert de rechter zich op meer dan één interpretatiemethode om de achterliggende gedachte van de wetgever op te sporen.
De uitspraak van de rechter heeft uitsluitend betrekking op de zaak die hem is voorgelegd. Maar het is duidelijk dat de uitspraken ook voor andere zaken van groot belang zijn. Bij een geschil kan men op basis van de uitspraken uit het verleden zien hoe de rechter in vergelijkbare gevallen heeft geoordeeld. De lagere rechter houdt zich over het algemeen aan de oordelen van de hogere rechter, omdat de hogere rechter een afwijkend vonnis ongedaan kan maken. De rechter heeft ook de taak om de rechtszekerheid te dienen. De burger moet erop kunnen vertrouwen dat het recht niet te snel wijzigt en consequent wordt toegepast. Ook in het belang van de rechtszekerheid volgt een lagere rechter in het algemeen de oordelen van een hogere rechter. Nergens is overigens bepaald dat hij verplicht is zich daaraan te houden. Bij nieuwe ontwikkelingen zoals gewijzigde maatschappelijke inzichten, is het juist gewenst dat een rechter nieuwe wegen inslaat en niet verouderde denkbeelden hanteert. Maar in de meeste gevallen die aan de vergaderruimte breda rechter worden voorgelegd, hoeft hij geen nieuwe standpunten in te nemen: hij blijft bij de gevestigde jurisprudentie, die voor straf- en privaatrechtelijke zaken vooral door de Hoge Raad is gevormd. Bij bestuursrechtelijke zaken is de jurisprudentie vooral gevormd door de uitspraken van de Raad van State. In toenemende mate worden de uitspraken van internationale rechtscolleges van belang, bijvoorbeeld van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. De rechter kan zijn jurisprudentie gemakkelijker aan de nieuwe inzichten aanpassen dan de wetgever zijn wetten kan veranderen: maatschappelijke veranderingen kunnen eerder worden verwerkt in de uitspraken waarbij de wet wordt geïnterpreteerd dan door een herziening van de wet zelf. Soms kan dat door een wet in de jurisprudentie een ruimere of engere uitleg te geven, soms door de wet stringent te volgen, waardoor het voor de wetgever duidelijk wordt dat een wet verouderd is of anderszins aanpassing behoeft. Meestal wordt in nieuwe wetgeving de in de loop der jaren ontstane jurisprudentie opgenomen.

Het financiële district

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Tijdens de loop naar de koepel begint het vrouwenkoor een prachtig, oud-Keltisch lied te zingen, waarbij ze wordt begeleid door een harp. Het is een surrealistische situatie, ik had niet gedacht dat een dergelijke bijeenkomst in het jaar 2009 nog zou bestaan. We lopen langs de kerkbanken naar achteren, totdat we ons exact in het midden van het ronde gedeelte van de kerk bevinden. Om ons heen liggen op de stenen vloer de grijze graftombes van tien Tempeliers. De stenen beelden die plat op de grond liggen, zijn onmiskenbaar ridders, compleet met versteende schilden en zwaarden. Op elk van de schilden staat een tempelierskruis en op de kleine zwarte borden aan de voet van de beelden staan in het wit de namen van de ridders te lezen. Zo zie ik de naam van Graaf Geoffrey de Mandeville, die gestorven is in het jaar 1144. Naast hem ligt William Marshal, die is gestorven in het jaar 1231. Beiden hebben hun zwaard in hun hand en dragen een schild.
Een onwerkelijk gevoel neemt van me bezit en het is net alsof ik hier al eens eerder ben geweest, ondanks het feit dat ik in Londen nooit meer dan het vliegveld en het financiële district heb gezien. Zo blijven we een paar minuten in stilte staan en ik laat de sfeer op me inwerken. De namen van de andere novieten worden hardop voorgelezen en ook zij melden zich in de ronde koepel. Kathleen zou me hier eens moeten zien staan. Misschien zou ze flexplek breda weer trots op me zijn en het me vergeven. Maar mijn gedachten aan Kathleen worden onderbroken door een man en een vrouw die op een stenen graf van een Tempelier zitten en geamuseerd toekijken. Mijn adem stokt in mijn keel. Het zijn onmiskenbaar mijn ouders en ze lijken levensecht te zijn. Zou de barman dan toch gelijk hebben en komen in de Temple Church de dood en het leven echt bij elkaar? Het kan toch niet zo zijn dat mijn doodgewaande ouders hier springlevend aanwezig zijn? “Papa, mama?,” mompel ik.

Een prachtige metafoor

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Pas als er lucht door je heen wordt geblazen, ben je in staat om mee te doen aan de symfonie van het leven. Maar wat of wie is die onzichtbare lucht die mensen in beweging zet? Juist, dat is de vierde dimensie, het allesomvattende veld. Elk mens wordt gestuurd door dit veld. Het magische orgel begint te spelen
zodra mensen zich laten begeesteren door de vierde dimensie. Daarom is het mooiste wat je als mens kunt bereiken, worden wie je echt bent. Dan breng je de toon voort die zo door de schepping is bedoeld en kun je het werkelijke geluk ervaren. In samenhang met de andere tonen ontstaat er muziek. De toon die we voortbrengen, ligt al vast voordat we geboren worden. Een smalle orgelpijp kan geen zware bastoon voortbrengen, ook al wil ons ego dat nog zo graag. Je kunt jezelf niet langdurig verloochenen zonder daar problemen mee te krijgen. Niemand zit te wachten op valse noten. Vaak gaan mensen pas na een ziekte, groot verlies of een burn-out nadenken over wat ze echt willen en wat ze hier te doen hebben. Dan gaan ze op zoek naar hun eigen toon. Want uiteindelijk is het onze diepste wens om gelukkig en in harmonie te leven en onze toon te laten horen in de symfonie van het leven. Om te ontdekken welke toon bij jou past en om ons ware zelf te ontdekken, hebben we de kantoorruimte maastricht onzichtbare lucht, de vierde dimensie nodig.”
Het is een prachtige metafoor, maar wat is mijn toon eigenlijk? In ieder geval geen stressvol bestaan als beurshandelaar. Niet voor niets komen er de laatste paar dagen steeds meer filosofische gedachten opzetten. Wat ik weet en wat ik aan inzichten doorkrijg, wil ik delen met anderen. Daar ligt mijn ware aard en dat is mijn rol in dit leven. Dit inzicht wordt voor mij steeds helderder. De metafoor van het magische orgel ga ik mijn leven lang niet meer vergeten.

Liefde is de helende kracht

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

“Liefde is de helende kracht om met tegenslag in je leven om te gaan, welke vorm dat ook heeft. Zonder lucht in je Iongen kun je niet leven, maar zonder liefde word je depressief. Als jullie van elkaar houden, is er altijd een moment om jullie relatie te herstellen. Zoek die liefde bij elkaar op en merk dat beiden kunnen groeien door elkaar de vrijheid te geven. Ook mijn huwelijk met Harry is niet zevenenveertig jaar lang over rozen gegaan. Maar we hebben altijd gepraat en we geloofden in de magie van de liefde om elkaar te laten groeien.”
We nemen afscheid en Betty verlaat de Starbucks. Wat een bijzondere vrouw! Ze straalt zelfs op haar leeftijd nog zoveel positiviteit uit. Haar advies heb ik niet zomaar gehoord. Ik trek de stoute schoenen aan en bel Kathleen om haar te zeggen dat ik zielsveel van kantoorruimte maastricht haar houd. Kathleen klinkt verbaasd door de telefoon. We spreken af om bij terugkomst weer een keer samen te eten. Ik ben verrast en verheugd tegelijkertijd. Kathleen is bereid om een keer te praten. Waarom sprak Betty mij aan en was haar boodschap louter toeval of zat er meer achter? Na een middag door Boston te hebben rondgeslenterd, trakteer ik mezelf in een steakhouse op een malse biefstuk. Ik reken af met het budget dat Renard me heeft gegeven en waar ik nog een flink aantal dollars van over heb. ’s Avonds kom ik moe bij de receptie van het Schretlen Hotel aan om mijn kamersleutel te vragen. In mijn postbakje ligt een pakketje met mijn naam erop. Ik neem het pakketje mee naar mijn kamer en scheur de envelop open. Er zit een DVD in, tezamen met een briefje.
Beste Nick,
Vogels vliegen, vissen zwemmen en mensen creëren. Alles wat we als mensen hebben bereikt, is ooit begonnen als een verbeelding in onze geest. Bekijk deze film en morgen treffen we elkaar om 9. 00 uur in de bibliotheek. Fijne avond.
Roy Markowitz
259
Ik stop de dvd in de recorder die op de televisie op mijn kamer staat en ga op bed liggen om de film te bekijken. De met vier Oscars bekroonde film Mil/ion Dollar Baby van Clint Eastwood begint te draaien. Waarom zou de professor mij opdragen juist deze film te bekijken? Het is een hartverscheurend drama over een bijzondere relatie tussen een stugge bokscoach genaamd Bob en een stuurloze vrouw, Claressa, die zich aan de bokssport vastklampt om zo nog iets van haar leven te maken. Claressa is vastbesloten om een professioneel bokser te worden. Ondanks de vele tegenslagen die ze ondervindt met blessures, financiële problemen en slechtlopende relaties, blijft ze in haar droom geloven. Er ontstaat tussen de twee mensen een soort vader-dochterrelatie, waardoor de bokscarrière van de 32-jarige vrouw in een stroomversnelling raakt. Uiteindelijk wordt ze succesvol door de passie, het doorzettingsvermogen en de focus. Ik leef intens mee met de inzet van deze vrouw.

Galileo Galilei

Gerelateerde afbeelding

Ik kan je ook niet vertellen waarom jonge kinderen soms hun ouders moeten verliezen, maar ik weet wel dat alles een doel en een reden heeft en dat het past binnen het grotere geheel. Misschien dat er ooit een dag komt dat je de reden kunt zien en begrijpen. Tot die tijd is het zoeken en ploeteren met je gevoelens van pijn en verlies. Het is helaas niet anders.”
Ik voel tranen in me opkomen en merk dat ik eindelijk, na al die jaren, de pijn en het verlies van mijn vader een plaatsje geef. Ik heb het twintig jaar lang proberen weg te stoppen, maar dat is niet de oplossing gebleken. Wat bijzonder dat ik juist hier op Harvard in gesprek met een vreemde professor tot dit inzicht kom. “Het verhaal dat ik je de komende dagen ga vertellen, gaat je bestaande denkbeelden op zijn kop zetten,” zegt professor Markowitz. “Het is een angstige gewaarwording, maar tegelijkertijd is dit verhaal hoopvol. Je gaat inzichten en kennis verwerven, die voor jou nu net zo ongeloofwaardig lijken als de bewering van Galileo Galilei rond 1600 dat de aarde rond was. Bereid je voor op veel vragen en onbegrip terwijl je het verhaal rondom de vierde dimensie ontdekt. Denkbeelden over de manier waarop de wereld werkt, zitten vaak heel diep in mensen verankerd en mensen zijn niet zomaar bereid om deze op te geven.” “Ik ben creatief en veranderingsgezind,” werp ik tegen. “Onderschat het proces van loslaten niet Nick. Als je in 1920 had beweerd dat de mens ooit op de maan zou staan, had niemand je geloofd. Als je toen had gezegd dat er een world wide web zou bestaan, waarmee miljarden mensen van over de hele wereld met elkaar waren verbonden, hadden ze je wederom hard uitgelachen. Net zoals ze je nu uitlachen als je zegt dat we intergalactisch gaan reizen of dat we massaal door de tijd kunnen reizen. We gaan terug naar de kantoorruimte maastricht middeleeuwen of we bevinden ons te midden van de Tweede Wereldoorlog. In een oogwenk weet je wat de ander wil, zonder dat hij één woord hoeft te zeggen. Denk je dat de mens ooit in staat is om meer dan tweehonderd jaar oud te worden? Stel je eens voor dat we ons brein onsterfelijk kunnen maken door deze na het overlijden op een computer aan te sluiten. Dan hadden we het brein van Einstein nog kunnen gebruiken om het geheim van het universum te ontrafelen. Wetenschappers zullen verklaren dat dit allemaal onmogelijk is en toch is er een gerede kans dat dit in de toekomst allemaal gaat gebeuren.” “Dat zou inderdaad allemaal kunnen gebeuren,” zeg ik, waarbij ik een cynische ondertoon in mijn stem niet kan vermijden.

The power of focus

Gerelateerde afbeelding

Het hotel is familiair van opzet en een beetje truttig te noemen, maar de kamer is prima. Ik ben moe en besluit eerst wat te eten om vervolgens vroeg naar bed te gaan. Voor mijn gevoel is het al twaalf uur in de nacht. Na het eten loop ik mijn kamer in, op de tafel ligt naast de Bijbel een stapeltje tijdschriften, waaronder The Economist. Mijn oog valt op de kopregel op de omslag: The power of focus. Ik lees het artikel in bed nadat ik heb gedoucht. Het is een verslag dat gaat over de resultaten van een breed en langdurig onderzoek, dat is uitgevoerd door een team sociologen aan de universiteit van Michigan. Dertig jaar geleden heeft de sectie sociologie een willekeurig gekozen groep van honderd studenten geïnterviewd over hun specifieke doelen, dromen en toekomstverwachtingen. Opvallend was dat negen van de tien studenten geen duidelijk beeld van de toekomst hadden of slechts vage dromen wisten op te noemen. In de afgelopen dertig jaar zijn deze honderd studenten kantoorruimte maastricht gevolgd en onlangs is het eindrapport verschenen, waarover The Economist nu schrijft. Het blijkt dat de studenten die een helder, welomschreven doel hadden, deze grotendeels hebben gerealiseerd en zich significant succesvoller en gelukkiger voelen. De onderzoeksresultaten boeien mij; een heldere focus helpt blijkbaar bij het realiseren van resultaten. Het gevaar is echter dat je de rest vergeet en dat alles wat je doet op het doel is gericht. Dat nadeel heb ik al te goed aan den lijve ondervonden door de verkeerde investering te doen, die te danken was aan mijn focus op geld en bezit. De hebzucht heeft mij naar de rand van de afgrond gedreven.
Wat gebeurt er in het hoofd van mensen die een duidelijk omschreven doel met een sterk verlangen hebben? Waarom zijn juist deze mensen volgens het onderzoek significant succesvoller en gelukkiger? Wie of wat zorgt ervoor dat dromen met een sterke intentie worden gerealiseerd? Misschien heeft dat gegeven iets met de vierde dimensie te maken hebben. Zijn er universele krachten die ervoor zorgen dat gedachten en doelen, die worden gevoed met energie en intentie, realiteit worden? Zijn mensen magiërs die in staat zijn om onze gedachten om te zetten in tastbare materie? Maar als dat zo is, waarom zit ik dan nu zo in de misère? Misschien was mijn focus ethisch gezien niet acceptabel en had het leven wat mij betreft een ander doel voor ogen. De conclusie is dan dat het leven sterker is dan onze focus en onze intentie. Ik leg het tijdschrift weg en knip het licht uit, maar de vragen blijven in mijn hoofd rondmalen totdat ik in mijn hotelbed in een onrustige slaap wegzak. Ik droom heftig, zoals ik dat sinds mijn verhuizing naar Amersfoort wel vaker doe.

Het Boek van de Waarheid

Gerelateerde afbeelding

Va n de heersende koning van Jeruzalem hoorden zij het verhaal over een geheim gebleven boek uit de tijd van Jezus Christus, dat ooit in de grotten van de Tempelberg was verstopt. Omdat ze zich verveelden, besloten zij dit geheime boek te gaan zoeken. Na maandenlang speuren, stuitten ze bij toeval op een verstopte nis in de Tempelberg. Hier vonden ze naast een stuk hout, dat een gedeelte van het kruis van Jezus Christus bleek te zijn, een onbekend boekwerk. Het met bladgoud versierde boek bevatte kennis over de waarheid die achter dit aardse leven zit. Het boek beschreef de vierde dimensie, die bepalend is voor ons dagelijks leven en had als titel: Het Boek van de Waarheid. Ze brachten het heilige hout en Het Boek van de Waarheid naar de leiding van de Tempeliers. Hugues de Payns schreef euforisch een brief naar zijn familie over dit heilige boek en over de daarin beschreven, geheimgehouden kennis. Deze brief is bewaard gebleven en in de archieven van het museum Het Louvre in Pa rijs opgeslagen. Hugues de Payns legde in de oprichtingsakte van het genootschap de in het boek beschreven principes van de vierde dimensie vast. De exacte inhoud van het boek is altijd geheim gebleven.
De Tempeliers besloten hun schat geheim te houden en brachten het crucifix en Het Boek van de Waarheid naar kantoorruimte maastricht hun hoofdkwartier in Frankrijk, waar ze het boek in een kleine kring van grootmeesters bestudeerden. Door het toepassen van de kennis uit het boek werd het genootschap steeds machtiger, rijker en toonaangevender. Zij leken het lot en het toeval zelf te kunnen besturen. De daaruit volgende enorme rijkdom wekte afschuw en jaloezie op bij de Franse koning Filip de Schone. Hij verspreidde geruchten dat het genootschap aan satansverering zou doen, wat ertoe leidde dat de paus de Tempeliers aan begin van het jaar 7 300 in de ban deed. Vele Tempeliers vonden de dood op de brandstapels in Frankrijk, maar een aantal lukte het om te vluchten naar andere landen, waaronder Schotland. Men vermoedt dat deze Tempeliers het crucifix en Het Boek van de Waarheid hebben meegenomen. Tot op de dag van vandaag hangt er een mysterieuze sfeer om dit genootschap heen en zijn er talloze uitgebreide zoektochten naar het crucifix en Het Boek van de Waarheid georganiseerd.