Decision Support Systems (DSS)

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Decision Support Systems (DSS) (beslissingsondersteunende systemen) werden voor het eerst ontwikkeld aan het eind van de jaren zestig door de mogelijkheden die de computer bood in de vorm van databases en directe toegang tot de informatie kantoorruimte huren groningen voor manipulatiedoeleinden. Het doel van DSS is te zien als het leveren van een bijdrage aan de effectiviteit van semi-gestructureerde besluitvormingsprocessen door analyse en simulatie. Het betreft dan met name kwantitatieve besluitvormingsprocessen, zoals productie- en voorraadplanning, strategische planning, financiële planning en investeringsbeslissingen. Wanneer de knelpunten bij de huidige kantoorruimte huren leeuwarden wijze van beslissen liggen in de fasen van het genereren van alternatieven, het ontwerpen van oplossingen en het selecteren daarvan, dan kunnen DSS-systemen daar ondersteuning bieden.
Waar de toepassingsmogelijkheden van DSS echter beperkt blijven tot situaties waarin een formeel model (waarop de besluitvorming wordt gebaseerd) het besluitvormingsproces kan representeren, gaat Artificial Intelligence (AI) (kunstmatige intelligentie) een kantoorruimte huren amsterdam stap verder. Binnen AI kan men omgaan met conflicterende of ontbrekende data. Artificial Intelligence wordt gedefinieerd als dat deel van de informatica dat zich bezighoudt met processen die intelligente actie produceren. Met intelligente actie wordt dan bedoeld: een beslissing die doelgericht is, wordt bereikt via een logisch redeneerproces en waaraan ervaringsregels ten grondslag liggen. Al ziet men opgebouwd uit drie deelgebieden: zingtuigsystemen, natuurlijke taalsystemen en expertsystemen. Het eerste type systemen houdt zich bijvoorbeeld bezig met het interpreteren van en het onttrekken van zoveel mogelijk informatie aan twee dimensionale foto’s. Taalsystemen richten zich op de interpretatie van bijvoorbeeld Engels zoals het door Leveranciers gesproken wordt. Expertsystemen of kantoorruimte huren schiphol kennissystemen worden wel gedefinieerd als programma’s die moeilijke problemen oplossen die deskundigheid vereisen. De invloed van deze vorm van Al op het management zal ongetwijfeld het grootst zijn. Toepassingen liggen in diagnose, medische informatiesystemen, procesbeheersing, planning en industriële toepassingen.
Toepassing van ‘groupware’ heeft op diverse manieren invloed op de verschillende fasen van het besluitvormingsproces. Door het elektronisch raadplegen van interne en externe informatiebronnen (internet) kan sneller en veel eenvoudiger dan voorheen informatie verzameld worden die bijvoorbeeld gebruikt kan worden bij het stellen van het probleem. Meestal biedt groupware de volgende toepassingen: het verzenden en ontvangen van elektronische berichten (al dan niet via internet), het bijhouden van agenda’s en het maken van afspraken voor bijeenkomsten, toegang tot documenten van andere gebruikers, toegang tot internet en de mogelijkheid van elektronische discussies. Bij een goed gebruik van groupware kan de gehele organisatie profiteren van de in alle uithoeken aanwezige kennis. In die zin maakt groupware bepaalde vormen van kennismanagement technisch mogelijk, zie hierna in subparagraaf 5.5.3 en 11.5.6.

Kostenverlaging/efficiëntieverbetering

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De volgende kerntaken zijn aan te geven: Kostenverlaging/efficiëntieverbetering Dit effect is op vele manieren te bereiken. Te denken valt aan een betere machinebezetting, het verminderen van tussenvoorraden, verandering lay-out, enzovoort. Versnellen van de levertijd Hoewel niet in strikte zin leidend tot kostenverlaging, kan het kantoorruimte huren groningen versnellen van de levertijd wel een bijeffect hebben dat tot kostprijsverlaging leidt. Verbeteren kwaliteit Hiervoor geldt hetzelfde als bij levertijd. Verbeteren van de kwaliteit brengt veelal mee dat het productieproces verbetert, met als gevolg lagere uitval, minder afval, enzovoort. Invoeren ploegendienst Dit zou met name in kapitaalintensieve bedrijven tot kantoorruimte huren leeuwarden een hogere bezetting van de productiecapaciteit leiden.
De genoemde kerntaken kunnen de volgende consequenties hebben:
Ten aanzien van het personeel: bijscholing/ opleiden; bredere inzetbaarheid; veranderen van de omvang; verandering werktijden.
Ten aanzien van de middelen: vervanging c.q. aanpassing machines; verbeteren lay-out; verbeteren flexibiliteit; beslag op werkkapitaal.
Ten aanzien van de managementsystemen: productieplanning; invoeren werkoverleg/kwaliteitskringen; efficiën tiemeting; beloningssystematiek.
Marketing Hoewel kantoorruimte huren amsterdam wellicht niet de grootste kostenpost vertegenwoordigend, kan de marketingafdeling door betere analyses bereiken dat de kostprijs daalt. Hier is dus sprake van een meer indirect effect op de kostprijsverlaging.
De volgende kerntaken zijn aan te geven: Analyseren afzetpatronen Door een nauwkeurige analyse van de afzetpatronen kan in sommige gevallen bereikt worden dat de productie kantoorruimte huren schiphol gelijkmatiger plaatsvindt. Wellicht stijgen de kosten door het aanhouden van meer voorraden, maar deze kunnen dan gecompenseerd worden door een gelijkmatiger bezetting van het productieapparaat, waardoor de productiekosten per eenheid product kunnen dalen.

STRATEGISCH MANAGEMENT

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Inkoop Het verlagen van de kosten van de eindproducten kan voor de afdeling Inkoop leiden tot de volgende kerntaken: Vergroten van inzicht in marktaanbod Hiermee is te bereiken dat op betere kantoorruimte huren groningen voorwaarden kan worden ingekocht. Scherper onderhandelen Het effect hiervan is dat contracten tegen betere voorwaarden dan voorheen op de inkoopmarkt kunnen worden afgesloten. Voorraad beheersing Door een goede voorraadbeheersing kan bereikt worden dat de hiermee verbonden kosten (rente en risico) dalen.
Deze kerntaken kunnen de volgende consequenties hebben: Ten aanzien van het personeel: training in onderhandelen; training in opbouw en bijhouden van documentatie; doorstroming c.q. uitbreiding van personeel.
Ten aanzien van de consequenties kantoorruimte huren leeuwarden voor de middelen valt te denken aan opslag van de informatie en het beschikken over goede communicatieapparatuur. Voor bedrijven die bijvoorbeeld op de wereldmarkt van grondstoffen opereren is dit laatste essentieel om steeds te kunnen beschikken over actuele marktinformatie.
Voor managementsystemen vallen onder meer de volgende consequenties te vermelden: afstemming inkoop kantoorruimte huren amsterdam op productie en verkoop; offerteprocedures; stellen van normen; budgettering; voorraadbeheersing.
Productie De afdeling Productie is in vele sectoren van het bedrijfsleven de afdeling die het grootste deel van de kostprijs vertegenwoordigt. Dit brengt tevens met zich mee dat in deze kantoorruimte huren schiphol afdeling waarschijnlijk ook de grootste bijdrage aan de kostenverlaging van het eindproduct gerealiseerd dielll te worden.

Totaalbeeld: kwalitatief en kwantitatief

Gerelateerde afbeelding

Totaalbeeld: kwalitatief en kwantitatief In de laatste fase dienen de gegevens die in de vorige fasen zijn verzameld in een totaalbeeld te worden samengevat. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is het relateren van de middelen die aan een activiteit zijn toegewezen kantoorruimte huren groningen aan het resultaat dat ermee moet worden behaald. Zo kan het voorkomen dat een innovatieve manager belast is met de verantwoordelijkheid voor een product dat in de laatste fase van de levenscyclus is aangekomen. Uiteraard is het verstandiger deze manager in te zetten voor het ontwikkelen van een veelbelovende nieuwe activiteit.
Aanpak van het sterkte/zwakteonderzoek Het sterkte/ zwakteonderzoek kan goed verricht worden door een team van functionarissen uit het bedrijf. Dit team dient te bestaan uit kantoorruimte huren leeuwarden functionarissen van verschillende afdelingen. Uit ervaringen met sterkte/zwakteonderzoek is naar voren gekomen dat de plaats die een bepaalde functionaris in de organisatie bekleedt van invloed is op de visie die hij op een verschijnsel heeft en de richtingen waarin hij oplossingen zoekt. Door een team van mensen met heel verschillende achtergronden samen te stellen, voorkomt men zoveel mogelijk het verschijnsel van vertekening van informatie. Daarnaast is het vaak zinvol een sterkte/ zwakteanalyse te kantoorruimte huren amsterdam bespreken met een aantal externe deskundigen die het bedrijf goed kennen en ook kunnen plaatsen in de bedrijfstak. Te denken valt aan commissarissen en accountants. Deze bespreking kan ook de objectiviteit van het beeld ten goede komen. Het is uiteraard ook mogelijk een sterkte/zwakteanalyse te laten uitvoeren door een organisatie-adviseur. Hiermee bereikt men een zo groot mogelijke objectiviteit in de waarneming. Als mogelijk kantoorruimte huren schiphol nadeel is te noemen dat een externe adviseur niet in alle gevallen voldoende diepgaande kennis van het bedrijf en de bedrijfstak heeft. Dit zou kunnen leiden tot een oppervlakkiger beeld van sterke en zwakke kanten.

Strategieformulering als proces

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl
Het uitwerken en oplossen van een strategisch probleem voor een organisatie is een tamelijk ingewikkelde aangelegenheid. Het is echter heel goed mogelijk om de problematiek op model een gestructureerde wijze aan te pakken. Een ‘model’ dat bij strategieformulering goede diensten kan bewijzen is weergegeven in figuur 4.3. Het hier schematisch weergegeven strategieformuleringsproces strategieformuleringsproces wordt in veel organisaties, zij het met enige aanpassingen, gevolgd. Met behulp van deze werkwijze zal men redelijk snel tot een goed inzicht in van belang zijnde ontwikkelingen komen. Zo nodig zullen aanpassingen en/ of kantoorruimte huren groningen verbeteringen in het tot dan toe gevoerde bedrijfsbeleid worden aangebracht.
Omgevingsonderzoek: • demografisch • economisch • technologisch • sociaal-maatschappelijk • politiek • ecologisch •markt
Intern onderzoek: • vanuit functionele gebieden • vanuit resultaten sterke en zwakke punten strategisch profiel Een eerste stap is het vaststellen van het huidige strategische profiel_ Doel daarvan is het maken van een korte karakteristiek van het bedrijf, de kantoorruimte huren leeuwarden productie, de markten, enzovoort. Het is het vaststellen van de huidige situatie, het startpunt als het ware, van waaruit de nieuwe strategie moet worden uitgestippeld. Twee volgende stappen kunnen kantoorruimte huren amsterdam gelijktijdig of na elkaar gezet worden. Deze zijn het SWOT-analvse omgevingsonderzoek en het sterkte/zwakteonderzoek, de zogenoemde SWOT-analyse: ‘Strengths Weaknesses- and Opportunities-Threats’. Met deze twee stappen wordt inzicht verkregen in de externe en de interne pijlers waarop de te ontwikkelen strategie moet komen te rusten. Indien de resultaten van de drie gezette stappen met elkaar in verband worden gebracht, kan men de vraag beantwoorden of de organisatie in de (nabije) toekomst al dan niet in de continuïteit bedreigd wordt, met andere woorden: zal er sprake zijn van strategische kloof een strategische kloof? Als dit laatste het geval is, zal gezocht moeten worden naar alternatieven om deze kloof te dichten. Nuttige informatie bij het zoeken naar nieuwe mogelijkheden is te putten uit de resultaten van het omgevingsonderzoek en het sterkte/ zwaktealternarieven onderzoek. Daarna zullen de alternatieven op hun gevolgen geëvalueerd worden, waarbij deze kantoorruimte huren schiphol getoetst kunnen worden aan de bestaande doelstellingen enerzijds en aan een aantal keuze specifiek strategische criteria anderzijds_ Een laatste stap na de keuze van het beste alternatief is het uitwerken van het strategische alternatief naar deelplannen voor de verschillende functionele gebieden, zoals inkoop, productie, financiën en personeel.
4.2.1
Na deze korte introductie van het model in vogelvlucht zullen we in de volgende paragrafen stapsgewijs het model doornemen.

Een risicoprofiel

Gerelateerde afbeelding

Bij het opstellen van een risicoprofiel van een onderneming zal een directie informatie vanuit de organisatie zelf moeten beoordelen om vast te stellen met welke risico’s een onderneming als geheel wordt geconfronteerd. De top dient dan na te gaan welke risico’s acceptabel kunnen worden geacht en hoe groot de kans is dat deze risico’s zich ook kantoorruimte huren groningen werkelijk zullen kunnen voordoen. Belangrijk is vervolgens om vooral pro-actief beleidsrichtlijnen te formuleren om in voorkomend geval van een crisis, een ‘product-recall’ of een ramp effectief handelend op te kunnen treden (zie verder ook in paragraaf 3.7) en te communiceren met alle betrokken partijen. Figuur 3.12 geeft een overzicht van risico’s op kantoorruimte huren leeuwarden de productmarkt, wettelijke risico’s en financiële risico’s. Externe toezichthouders, ingesteld door belanghebbenden zelf of namens hen (denk aan Vereniging van Effectenbezitters, Raad van Commissarissen) of (mede) ingesteld door de overheid (denk aan Autoriteit Financiële Markten, Pensioen en VerzekeringsKamer (PVK) en De Nederlandsche Bank (DNB), Veiligheids- en Milieu-inspectie e.d.) zien er in beginsel op toe dat voorschriften worden nageleefd en het ‘openbare’ handelen kantoorruimte huren amsterdam van bedrijven en instellingen aan geldende regels en financiële criteria wordt getoetst. Bij toepassing van regels zijn vervolgens vooral ook integriteit en moreel besef bepalend voor het eigen handelen vanuit bedrijfsorganisaties.
Management en ethiek
Ethiek is een bezinning op het geheel van ongeschreven regels en gewoonten waarmee iets als fatsoenlijk of als billijk aangegeven kan worden.
Misdaadbestrijding van binnenuit Wat doet het management om fraude en misdaad zoveel mogelijk buiten de deur te houden? Intern hanteren veel organisaties daarvoor vuistdikke handboeken waarin normen, regels en procedures zijn vastgelegd. Maar hoe serieus worden die genomen? Een externe toets of een soort ISO-standaard kantoorruimte huren schiphol voor corporate integrity is er niet. Nog niet, maar dat kan de komende tijd snel veranderen. In Engeland hanteren beurs-NV’s wel al enige tijd modelverklaringen waarin het management tegenover de aandeelhouder niet alleen verantwoording aflegt over alle financiële en andere zaken in het jaarverslag, maar ook over de ondoorlaatbaarheid van de organisatie voor allerlei praktijken als fraude, belastingontduiking, corruptie en witwassen. In de Verenigde Staten wordt gestudeerd op dergelijke modelverklaringen.

Brits-Nederlandse ondernemingen

Gerelateerde afbeelding

In de Brits-Nederlandse ondernemingen blijkt echter een hoge mate van gelijkgestemdheid naar voren te komen: waar culturen verschillen, vullen ze elkaar kennelijk goed aan. De Brit denkt hiërarchisch en verwacht directieven en beslissingen van de top. De kantoorruimte huren groningen Nederlandse werknemer denkt mee en vraagt altijd naar het waarom. Britten en Nederlanders werken beiden graag individueel. in tegenstelling tot bijvoorbeeld Japanners en Fransen. Nederlanders en vooral ook Engelsen zijn binnenvetters, die beiden sport en humor gebruiken om niet-geventileerde emoties te lossen. Beide zijn analytisch in tegenstelling tot holistisch en gaan ervan uit dat ontwikkelingen beheersbaar zijn. Ze zijn toekomstgericht en gaan planmatig te werk. Britse bedrijven die kantoorruimte huren leeuwarden in Nederland vestigingen hebben, hebben overigens nog altijd moeite met de rechten van de werknemers (via de OR, vakbonden en dergelijke). Nederlanders zijn wel productiever, maar veelal minder bereid om te verhuizen of te reizen voor hun werk. In Zweeds-Britse combinaties blijkt dat nationale cultuurverschillen indirect vaak een negatieve uitwerking hebben. Dit wordt veroorzaakt door een botsing van sterk competitieve waarden (in Britse bedrijven) met een sterk verzorgend waardepatroon kantoorruimte huren amsterdam in de Zweedse culturen. Multinationale ondernemingen zullen zich hiervan bewust moeten zijn. Het is de vraag in hoeverre een organisatie die met deze factor geen rekening houdt effectief zal kunnen zijn. In ieder geval zal in die situatie de organisatie in kwestie kantoorruimte huren schiphol veel inspanning moeten leveren voor de ontwikkeling van een eigen bedrijfscultuur en voor de selectie en training van bijpassende werknemers.

Veranderingen in de 2lste eeuw

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Veranderingen in de 2 lste eeuw zullen, naar men verwacht, vooral ook bepaald worden door de verdere ontwikkeling, industrialisatie en commercialisering van de ‘genetische technologie’. Het kantoorruimte huren groningen steeds verder openleggen van de ‘genetische code’ van het (menselijke) leven via onderzoek naar de moleculaire structuur van DNA, geeft de aanzet tot een life science revolutie. Industrieel gezien nemen daaraan inmiddels vele bedrijven deel uit voorheen verschillende bedrijfstakken, denk aan bedrijven uit de agrarische en voedingsmiddelen- , chemische, kantoorruimte huren leeuwarden farmaceutische, computer- , en communicatie-industrie: BASF, Dow Chemica!, Novartis, Genzyme, Transgenics, IBM, Compugen, Ciba, Gerber, enzovoort. Proteïne ter behandeling van kanker kan bijvoorbeeld door geiten worden ‘geproduceerd’. Ook kan via biogenetica en engineering voedsel worden geproduceerd met gunstige effecten op bijvoorbeeld hart- en vaatziekten. Men spreekt inmiddels al wel van agriceutica (samentrekking van agricultuur en farmaceutica), denk aan fruit en groente tegen cholera, tetanus, hepatitis B. Nieuwe toepassingen hebben geweldige gevolgen voor mens, samenleving en ondernemingen. Dat dit ook tegenkrachten oproept – vooral in Europa – mag duidelijk zijn. Zo zijn er kantoorruimte huren amsterdam ook ondernemingen die de marketing van hun voedingsproducten juist richten op het ‘vrij zijn van genetische manipulatie’. Denk aan Nestlé, Unilever en Danone. Ook actiegroepen en consumentenorganisaties laten zich bij deze ontwikkelingen uiteraard als partij gelden.
Sociaal-maatschappelijke factoren
Het consumentisme wint de laatste jaren sterk aan invloed. De consument wil dat aan zijn wensen en eisen steeds meer tegemoet wordt gekomen. Soms komen deze uitingen naar voren via actiegroepen, maar veelal ook in meer georganiseerde vorm, zoals via de Consumentenbond. Daarnaast ontstaan wensen die liggen op het vlak kantoorruimte huren schiphol van een aanpassing van de werkomgeving aan een zich wijzigend mens- en maatschappijbeeld, denk bijvoorbeeld aan het streven naar kwaliteit van arbeid, medezeggenschap en medeverantwoordelijkheid. Vaak wordt dit mede ingegeven door het hogere opleidingsniveau, als gevolg waarvan
representativiteit van de
vakbeweging
indiv1dua/1sering
arbeid en zorg
1y.1.q1 m .1
nat1ona/1sme terronsme
migratiestromen en
g/oba/1senng
Deel 1 MANAGEMENT EN MAATSCHAPPIJ
steeds minder mensen nog bereid zijn om ongeschoold werk te verrichten. De omstandigheid dat er steeds meer tweeverdieners komen, heeft voor veel bedrijven gevolgen voor het te voeren personeelsbeleid, bijvoorbeeld ten aanzien van werktijden en overplaatsing naar andere steden of landen.

Voorkomen van problemen

Gerelateerde afbeelding

Voorkomen van problemen
Een blik op figuur 2.5 laat zien hoe zwaar de eisen zijn die het expansiestadium aan een onderneming stelt. Bijna alle factoren, met uitzondering van de ‘praktische bekwaamheden’ van kantoorruimte huren groningen de eigenaar, zijn cruciaal. Dit is een periode van grote activiteit waarin veel bereikt kan worden. Wanneer we naar figuur 2.5 kijken, zien we dat eigenaren die een dergelijke groei willen verwezenlijken zichzelf de volgende vragen moeten stellen: Hebben mijn managers een voldoende hoog niveau en zijn ze op genoeg verschillende gebieden kantoorruimte huren leeuwarden gespecialiseerd om een leidende functie te kunnen vervullen binnen een groeiende onderneming7 Kan ik nu of binnen afzienbare tijd beschikken over systemen waarmee tegemoetgekomen kan worden aan de behoeften van een groter, meer gediversifieerd bedrijf7 Ben ik bereid en in staat om het nemen van beslissingen te delegeren aan mijn managers7 Heb ik genoeg liquiditeiten en is mijn leencapaciteit groot genoeg voor het nastreven van een snelle groei en heb ik de bereidheid om alles voor die groei te riskeren?
ondernemer Op soortgelijke wijze kan een potentiële ondernemer zien dat de voorwaarden voor het kantoorruimte huren amsterdam succesvol oprichten van een bedrijf zijn dat hij ergens heel goed in is (of een goed verkoopbaar idee heeft), over een grote hoeveelheid energie beschikt en gunstige ‘cashflow’ verwachtingen heeft (of een grote hoeveelheid direct beschikbaar kapitaal). Deze voorwaarden zijn minder belangrijk in stadium 5, wanneer leidinggevende capaciteiten, goede informatiesystemen en budgettaire controle de hoogste prioriteit dienen te hebben. Misschien kantoorruimte huren schiphol dat dit de reden is waarom ervaren mensen die uit grote bedrijven afkomstig zijn soms mislukken als ondernemer of manager van een klein bedrijf. Ze zijn gewend te delegeren en zijn niet goed genoeg in het zelf uitvoeren van taken.

Risicokapitaal

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Starters: ‘Investeerders zien nu wel brood in kinderen’ In 1999 ontstond bij Marit de Wit (1972) en haar partner Erik het idee om in de particuliere kinderopvang te gaan, een sector die kantoorruimte huren groningen nauwelijks bleek te bestaan. In 2001 openden zij hun eerste filiaal in Amsterdam, binnenkort is Gouda aan de beurt. En daar houdt het niet mee op. Waarom juist deze sector? Marit de Wit: ‘In die tijd stonden de kranten bol van het gebrek aan kinderdagopvang. Mijn partner Erik kwam door zijn werk af en toe bij kinderdagverblijven kantoorruimte huren leeuwarden over de vloer. Dan zit je een keer te praten en denk je: volgens mij kunnen wij dat ook wel. Vervolgens ga je informatie verzamelen, dus bij kinderdagverblijven langs, starterspakketten opvragen bij de Kamer van Koophandel en bij banken. Door mijn opleiding commerciële economie had ik al ervaring met het schrijven van plannen. Uiteindelijk zijn we met zo’n plan naar de bank gegaan.’
Was de financiering lastig? ‘Heel erg. De kinderopvangbranche is potentieel interessant voor de bank, omdat er de komende tijd veel groei in zit. Het probleem is alleen dat je veel kantoorruimte huren amsterdam geld nodig hebt als je een kinderdagverblijf op zo’n goede en grote locatie als deze in Amsterdam wil opzetten. De bank leent alleen maar als je zelf 20% eigen vermogen kan inzetten en dat hadden wij niet. Dat heeft veel gedoe opgeleverd. Ze vonden ons uiteindelijk gewoon goed en enthousiast denk ik, dus we hebben een flink bedrag geleend op basis van een belachelijk lage solvabiliteit. De tweede vestiging kunnen we grotendeels kantoorruimte huren schiphol zelf financieren door de ontstane middelen en een overheidssubsidie, maar onze plannen reiken veel verder dan dat, dus we zitten wel weer met de bank om de tafel. Waarschijnlijk gaan we in samenwerking met hen voor volgende vestigingen risicokapitaal zoeken.’