Kenmerken van een gezonde organisatie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Kenmerken van een gezonde organisatie en van succesvol management
In hun boek In search of excellence hebben Peters en Waterman (in 1982) acht kenmerken beschreven van kantoor huren groningen succesvol management.
Succesvol management
Acht kenmerken van ‘excellentie’: Actiegerichte oriëntatie. Een voorkeur om iets te ondernemen in plaats van het eindeloos bestuderen en analyseren van een idee. Klantgerichte instelling. Weten wat zijn voorkeur heeft en hem bedienen. Autonomie en ondernemingsgeest. Het bedrijf in kleinere eenheden opsplitsen en aanmoedigen dat onafhankelijk en concurrerend wordt gewerkt. Productiviteit door inzet kantoor huren leeuwarden van mensen. Tot het besef van de werknemers door laten dringen dat inzet essentieel is en dat zij meeprofiteren van het succes van de onderneming. Persoonlijke inzet en waardebewustzijn van het management. Ervoor zorgen dat de managers voeling houden met de essentie van de onderneming en een sterke bedrijfscultuur stimuleren. Schoenmaker, blijf bij je leest. Doen, waar de onderneming het beste in is. Een eenvoudige organisatie met een kleine staf. Weinig administratieve en bestuurlijke schakels en weinig mensen aan de top. Vrijheid in gebondenheid. Zorgen voor het naleven van kantoor huren amsterdam de centrale waarden van de onderneming gecombineerd met respect voor alle werknemers die die waarden aanvallen.
Nu zijn deze acht kenmerken bij zeer goed functionerende (‘excellente’) organisaties waargenomen. De mate waarin deze kenmerken aanwezig waren, verschilde. Ook is bekend dat enige jaren na het onderzoek niet alle ‘excellente ondernemingen’ nog zo excellent waren. De verklaringen voor succesvol management zijn soms zeer complex. Alléén het voldoen aan de acht kenmerken is géén garantie voor succes, of anders gezegd: het aannemen of het invoeren van die acht kenmerken maakt een onderneming nog niet succesvol. Succesvolle ondernemingen hebben wel kantoor huren schiphol die kenmerken, maar het eenmaal hebben van die kenmerken maakt de onderneming niet als vanzelfsprekend blijvend succesvol.
In het boek Built to Last: successful ha bits of visionary companies ( 1994), een spraakmakend boek dat al wordt vergeleken met In search of excellence, onderzoeken de auteurs Collins en Porras ‘visionaire bedrijven’, dat wil zeggen ondernemingen met visie die ergens in uitmunten. In dit boek wordt een aantal hardnekkige managementmythes ter discussie gesteld. Succesvolle ondernemingen hebben echter wel een kernideologie, zo stellen Collins en Porras.

Uitvoerende medewerkers

Gerelateerde afbeelding

Uitvoerende medewerkers moeten zorg en aandacht aan de uit te voeren werkzaamheden geven. Er dient een bepaald productieniveau of en vereist niveau van dienstverlening te worden gehaald. De te behalen aantallen producten en de wijze kantoor huren groningen waarop men het beste kan werken, kunnen in overleg met de uitvoerende medewerkers worden bepaald. De taakverdeling en de wijze van leidinggeven zijn in hoge mate bepalend voor de inzet en motivatie van de uitvoerende medewerkers. In de hoofdstukken 7 en 8 gaan wij hier nader op in.
middenkader De inhoud van de middenkaderfunctie varieert naargelang men dichter bij de topleiding of bij het uitvoerend management staat. Naarmate de manager van het middenkader hoger op de hiërarchische ladder staat, zal hij meer met planning en kantoor huren leeuwarden organisatie te doen hebben, terwijl hij op de lagere niveaus juist meer betrokken zal zijn bij instrueren, motiveren, en controleren. De positie van de manager van het middenkader is daarom extra zwaar, omdat hij of zij als het ware ingeklemd is tussen de toplaag en de onderste niveaus, die beide druk op hem uitoefenen. Vanuit het oogpunt van ‘leidinggeven’, dus het instandhouden en bevorderen van goede relaties, het motiveren en stimuleren, hebben kantoor huren amsterdam deze managers het aanmerkelijk moeilijker dan een hoofddirecteur.
Uitgaande van deze niveaus van management, wordt er in het vervolg van dit hoofdstuk gekeken naar de eisen die aan managers worden gesteld. Aandacht wordt besteed aan besluitvorming, tijdsbesteding, belasting van managers en de cultuur van een organisatie.
Het woord management zullen we in deze paragraaf gaan gebruiken in de betekenis van manaqementproces een proces (het managementproces). Tot nu is het begrip gebruikt in de betekenis van de management groep leidinggevenden in een organisatie (het management), waarbij onderscheid wordt
gemaakt in het: topmanagement middle management uitvoerend management.
Als zodanig staan deze managementlagen in organisaties boven de uitvoerende medewerkers. Deze begrippen kantoor huren schiphol zijn in beginsel van toepassing op alle vormen van organisaties bijvoorbeeld bij een naar winst strevende onderneming, een naar kostendekking strevend openbaar nutsbedrijf en een ziekenhuis. Achtereenvolgens bespreken we de onderlinge overeenkomsten tussen de managementlagen, de verschillen per managementniveau en tot slot de managers en soorten beslissingen.

Het dagelijks spraakgebruik

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In het dagelijks spraakgebruik kan het woord ‘management’ drie verschillende betekenissen hebben. In dit boek, Grondslagen van het management, dat bedoeld is als een ‘beschouwing’ (theorie) van de praktijk en ter voorbereiding is van die praktijk (een ‘voorbeschouwing’ dus), worden deze drie betekenissen door elkaar heen gebruikt. Men moet kantoor huren groningen zich er dus zowel in de praktijk als in de theorie van vergewissen, in welke betekenis het woordje ‘management’ wordt gehanteerd.
Ten eerste worden met het woord ‘management’ aangeduid al die functionarissen in een organisatie, die als taak hebben het in gang zetten, voorbereiden, en beheersen van kantoor huren leeuwarden handelingen, gegeven de (eventueel nog te ontwikkelen) doelen van de organisatie. Deze betekenis komt tot uitdrukking in zinnen als: ‘Het management is vanmorgen tot half elf in vergadering’.
activiteiten Ten tweede worden met het woord ‘management’ bedoeld de activiteiten (zowel denken als handelen) die men moet uitvoeren om iets voor elkaar te krijgen. Deze kantoor huren amsterdam betekenis komt naar voren in zinnetjes als: ‘Het management van een wereldtournee is een hele klus1’
vak- en wetenschapsgebied Ten slotte is ‘management’ een vak- en wetenschapsgebied, waarin het dagelijks verschijnsel van ‘managers’ en ‘organisaties’ bestudeerd kantoor huren schiphol wordt. Deze betekenis van het woord ‘management’ vindt men in zinnen als: ‘Ik heb volgende maand het schriftelijk tentamen Management’.

Het onwaarschijnlijke geval

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Voor het onwaarschijnlijke geval dat dit boek wordt verfilmd: Systeem 2 zou een bijrol krijgen, iemand die zichzelf de held waant. De kenmerkende eigenschap van Systeem 2 in dit verhaal is dat zijn activiteiten inspanning vergen. Een andere kantoorruimte huren groningen karaktereigenschap is luiheid, de weerzin om meer inspanning te verrichten dan strikt noodzakelijk is. De gedachten en handelingen die Systeem 2 meent gekozen te hebben, worden dan ook meestal ingefluisterd door de echte held van het verhaal: Systeem r. Toch zijn er enkele belangrijke taken die alleen Systeem 2 kan uitvoeren, omdat ze inspanning en zelfbeheersing vereisen, voor het weerstaan van de intuïtieve ingevingen en impulsen van Systeem r.
Mentale inspanning1 Als u kantoorruimte huren leeuwarden uw eigen Systeem 2 in actie wilt zien, doe dan de volgende oefening. Deze oefening zal binnen vijf seconden al uw cognitieve vermogens activeren. Kies allereerst meerdere getallen bestaande uit vier cijfers en schrijf elk getal op een kaartje. Leg boven op de stapel een leeg kantoorruimte huren amsterdam kaartje. De oefening heet Plus-r en gaat als volgt:
Sla met uw hand een strak ritme (of beter nog, gebruik een metronoom, ingesteld op één tik per seconde). Leg het lege kaartje opzij en lees de cijfers op het eerste kaartje hardop. Wacht twee kantoorruimte huren schiphol tellen en noem een getal waarin elk cijfer van het getal op het kaartje met 1 is verhoogd. Als het getal op het kaartje dus 5294 is, noemt u 6305. Het ritme houden is belangrijk.

Feitelijke handelingen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In de Awb zijn de volgende bevoegdheden voor de toezichthouder opgenomen: Het betreden van plaatsen (art. 5:15 Awb). Deze bevoegdheid geldt niet voor het betreden van een woning zonder toestemming van de bewoner. Het vorderen van inlichtingen (art. 5:16 Awb). Het vorderen van inzage van zakelijke gegevens en bescheiden (art. 5:17 Awb). De toezichthouder is bevoegd van de bescheiden kopieën te maken. Het onderzoek van zaken (art. 5:18 Awb). Deze bevoegdheid omvat tevens het openen van verpakkingen en het nemen van monsters.
3.4 Rechtshandhaving 11S
Het onderzoek van vervoermiddelen (art. 5:19 Awb) inclusief de lading en de bescheiden. Hij kan bovendien vorderen dat de bestuurder het vervoermiddel stilhoudt en overbrengt naar een andere plaats. Dit geldt eveneens voor de schipper van een kantoorruimte huren groningen vaartuig. Het vorderen van medewerking bij de uitoefening van toezichtsbevoegdheden (art. 5:20 Awb).
Het houden van toezicht moet goed worden onderscheiden van het opsporen van strafbare feiten, hoewel het in beide gevallen gaat om het achterhalen van feiten. Opsporing is alleen toegestaan indien er een redelijk vermoeden bestaat dat er strafbare feiten zijn gepleegd. Het doel van opsporing is het strafrechtelijk afdoen van de kantoorruimte huren leeuwarden geconstateerde feiten. Voor het uitoefenen van toezichthoudende bevoegdheden is het niet nodig dat er een redelijk vermoeden bestaat van strafbare feiten. Een toezichthouder die tevens opsporingsambtenaar is, moet goed onderscheid maken tussen toezicht houden, en opsporen van strafbare feiten. Indien hij tijdens de uitoefening van toezichtstaken strafbare feiten constateert, zal hij de betrokkene duidelijk moeten maken dat hij niet tot antwoorden verplicht is. Laat hij dit na, dan kan het verkregen kantoorruimte huren amsterdam bewijs van de strafbare feiten wel eens onrechtmatig zijn verkregen en is het bewijs op basis daarvan uitgesloten.
In dit verband is het van belang erop te wijzen dat de Awb in zijn geheel niet van toepassing is op de opsporing en vervolging van strafbare feiten (art.1:6 Awb). Dit verklaart waarom een burger wel verplicht is om mee te werken bij de uitoefening van toezichtsbevoegdheden (art. 5:20 Awb), terwijl dit niet geldt voor een verdachte van een strafbaar feit.
In het algemeen zijn kantoorruimte huren schiphol toezichtshandelingen feitelijke handelingen. Dit houdt in dat de burgerlijke rechter bevoegd is om kennis te nemen van klachten hierover. Voor zover toezichtshandelingen zijn te kwalificeren als besluiten, is de normale rechtsbeschermingsprocedure van de Awb van toepassing.

Het bestuursorgaan

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Voordat het bestuursorgaan besluit de aanvraag wegens onvolledigheid buiten behandeling te laten, dient het aan de aanvrager de mogelijkheid te bieden om het verzuim te herstellen. Een dergelijke handelwijze hangt samen met het zogenoemde ‘fair-play’-beginsel. Een besluit om de aanvraag niet te behandelen wordt aan de aanvrager kantoorruimte huren groningen bekendgemaakt binnen vier weken, nadat de aanvraag in onvoldoende mate is aangevuld, dan wel de voor aanvulling gestelde termijn ongebruikt is verstreken. Art. 4:6 Awb verplicht een aanvrager bij een nieuwe aanvraag over hetzelfde onderwerp, die -buiten het geval van bezwaar of beroep -wenst dat het bestuur terugkomt op de voor hem ongunstige beschikking, om nieuw gebleken feiten en omstandigheden aan te dragen. Bij gebreke hiervan, kan kantoorruimte huren leeuwarden het bestuursorgaan volstaan met een afwijzing van de herhaalde aanvraag onder verwijzing naar de eerdere beschikking. Deze regel hangt samen met het feit dat een beschikking waartegen geen beroep is ingesteld na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk wordt. Zou een bestuursorgaan telkens opnieuw moeten beslissen op herhaalde aanvragen zonder dat nieuwe feiten of omstandigheden worden aangedragen, dan zou dit betekenen dat onherroepelijke beslissingen kunnen worden aangetast via het opnieuw vragen van een besluit. Uiteraard wordt de situatie anders indien de aanvrager nieuwe feiten en omstandigheden aanvoert; het bestuursorgaan zal deze feiten en omstandigheden opnieuw moeten kantoorruimte huren amsterdam beoordelen en inhoudelijk een andere beslissing nemen, indien de nieuwe feiten en omstandigheden van belang zijn.
Voorbereiding van de beslissing Het in het bestuursrecht belangrijke zorgvuldigheidsbeginsel eist dat een bestuursorgaan het nemen van beslissingen zorgvuldig voorbereidt. Dit beginsel van zorgvuldige voorbereiding is terug te vinden in het reeds vermelde art. 3:2 Awb en in afdeling 4.1.2. Deze afdeling geeft algemene regels omtrent het raadplegen van belanghebbenden bij de voorbereiding van een beschikking. Art. 4:7 Awb bepaalt dat een aanvrager van een beschikking in de gelegenheid moet worden gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen voordat het bestuursorgaan afwijzend op de aanvrage gaat beslissen, indien de afwijzing zal steunen op gegevens over kantoorruimte huren schiphol feiten en belangen die de aanvrager betreffen en die gegevens afwijken van de gegevens die de aanvrager ter zake zelf heeft verstrekt.

De plotselinge ‘beleidsommezwaai’

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Een bestuursorgaan kan beleidsregels vaststellen, maar hoeft dat niet te doen (art. 4:81 Awb). Indien beleidsregels zijn vastgesteld, mag worden verwacht dat een bestuursorgaan onder normale kantoorruimte huren groningen omstandigheden ook handelt conform de vastgestelde beleidsregels. Afwijking is echter mogelijk ‘wegens bijzondere omstandigheden’ (zie art. 4:84 Awb). Het afwegen van concrete belangen bij een aanvraag bijvoorbeeld kan leiden tot afwijking van het vastgestelde beleid (art. 3:4 lid 1 Awb).
De vraag of een besluit gekwalificeerd moet worden als een algemeen verbindend voorschrift, een besluit van algemene strekking, een beleidsregel, een privaatrechtelijke rechtshandeling of als een beschikking, is met name van belang voor de reikwijdte kantoorruimte huren leeuwarden van de rechtsbeschermingsmogelijkheden van de Awb. In het verdere verloop van dit boek wordt daarop ingegaan.
Het is niet altijd even duidelijk hoe een overheidshandeling moet worden gekwalificeerd.
•Voorbeeld In haar verzoek om vergoeding van schade van 29 september 1995 had Van Vlodrop BV primair gesteld dat het appellant niet vrijstond het gevoerde beleid inzake fotografisch-chemische afvalstoffen te wijzigen. Daarnaast had Van Vlodrop BV (voor zover appellant van mening zou zijn dat de plotselinge ‘beleidsommezwaai’ wel gerechtvaardigd was) verzocht om schadeloosstelling op grond van art. 3:4 Awb. Het bezwaarschrift van 22 december 1995 en het beroepschrift van 13 maart 1996 noemden eveneens deze dubbele grondslag. De Afdeling begreep hieruit dat kantoorruimte huren amsterdam Van Vlodrop BV primair haar eis tot schadevergoeding baseerde op de haars inziens onrechtmatigheid van de beleidswijziging. Voor zover echter de gestelde beleidswijziging niet onrechtmatig was, had Van Vlodrop BV haar aanspraak op schadeloosstelling gebaseerd op het mede aan art. 3:4 Awb ten grondslag liggende beginsel dat bestuursorganen gehouden zijn onevenredige schade, toegebracht bij de behartiging van een openbaar belang, te vergoeden. De Afdeling stelde vast dat het verzoek niet was gebaseerd op art. 15.20 en 15.21 Wet milieubeheer (Wm), die een kantoorruimte huren schiphol uitputtende regeling geven voor de vergoeding van schade die is veroorzaakt door de in die artikelen genoemde besluiten en wettelijke regelingen. Evenmin was het verzoek op een andere, specifieke wettelijke grondslag gebaseerd.

De Meststoffenwet

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

met betrekking tot de periodes die niet geschikt zijn voor het gebruik van meststoffen, inzake het gebruik van meststoffen op steile hellingen, op drassig, ondergelopen, bevroren of kantoorruimte huren groningen met sneeuw bedekt land en in de nabijheid van waterlopen, betreffende de minimumopslagcapaciteit voor dierlijke meststoffen en betreffende de methodes voor het gebruik van meststoffen, inclusief hoeveelheid en gelijkmatigheid van de verspreiding, waarmee de afvoer van nutriënten naar het water op een aanvaardbaar niveau wordt gehouden.
Ten slotte verplicht de Nitraatrichtlijn tot het stellen van aanvullende of verscherpte maatregelen kantoorruimte huren leeuwarden indien duidelijk wordt dat de eerder genoemde maatregelen niet toereikend zijn om de doelstellingen van de richtlijn te bereiken.
De Meststoffenwet heeft een stelsel van gebruiksnormen die gehandhaafd kunnen worden door bestuursrechtelijke en strafrechtelijke sancties. Jaarlijks mag een landbouwbedrijf een bepaalde hoeveelheid meststoffen op het bedrijf gebruiken. Men moet verantwoorden welke hoeveelheid is gebruikt. Productie, aanvoer en afvoer van kantoorruimte huren amsterdam meststoffen van het bedrijf moeten in de administratie worden berekend en vastgelegd. De gebruiksruimte is de ruimte die het bedrijf heeft voor het bemesten van de gewassen. Aan de hand van de gebruiksnormen kan per bedrijf de gebruiksruimte worden bepaald. Het werkelijke gebruik van meststoffen mag niet groter zijn dan de kantoorruimte huren schiphol gebruiksruimte. De wet kent de volgende gebruiksnormen: de gebruiksnorm voor dierlijke meststoffen; de stikstofgebruiksnorm voor meststoffen; de fosfaatgebruiksnorm voor meststoffen.

Burgemeester en wethouders

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Voorbeeld Een begraafplaats annex crematorium had al vaker méér crematies en asverstrooiingen verricht dan volgens de voorschriften bij de milieuvergunning was toegestaan. De kantoorruimte huren groningen emissiegrenswaarden in de vergunning dreigden in een jaar weer overschreden te worden. Burgemeester en wethouders van Bilthoven legden een last onder dwangsom op van f 3.000 (ca. €1.400) per crematie en f 200 (ca. €95) per asverstrooiing die plaats zouden vinden boven het per jaar toegestane aantal. In zijn uitspraak liet de voorzitter van de Afdeling de last onder kantoorruimte huren leeuwarden dwangsom in stand. Ten tijde van het besluit was het maximumaantal bijna bereikt en men leek niet van plan te stoppen. Er waren genoeg redenen om de preventieve last op te leggen. In de uitspraak merkt de voorzitter ook op dat ‘een dwangsom ( … ) niet kan worden aangemerkt als een administratieve boete en ook anderszins niet het karakter heeft kantoorruimte huren amsterdam van het opleggen van een sanctie met betrekking tot een reeds begane overtreding, maar uitsluitend tot doel heeft toekomstige overtredingen te voorkomen.’ (ABRvS (Vz) 1 november 1996, AB 1997/ 1 73)
Na het betalen van een dwangsom mag het bestuur, indien de overtreding voortgaat, weer een dwangsom opleggen of eventueel bestuursdwang toepassen. Het opleggen van een dwangsom kan goed dienst doen bij het steeds overtreden van gedragsvoorschriften, bijvoorbeeld het in strijd met de vergunningsvoorschriften kantoorruimte huren schiphol vroegtijdig starten van motoren of machines. Wanneer een dwangsom is vastgesteld, wordt de overtreder in de gelegenheid gesteld de betrokken overtreding ongedaan te maken. De dwangsom kan per tijdseenheid of per overtreding worden vastgesteld. Bij de dwangsombeschikking moet een tijdstip worden genoemd waarna de overtreding niet meer mag voortduren of worden herhaald. Ná dat moment ontstaat de schuld automatisch. Het bestuursorgaan kan dan de ontstane schuld invorderen, zo nodig met een dwangbevel. Het geld komt ten goede aan de rechtspersoon waarvan het bestuursorgaan de dwangsom heeft opgelegd. Zo leggen burgemeester en wethouders van X de dwangsom op die ten goede komt aan de rechtspersoon gemeente X. De hoogte van het opgelegde bedrag moet in redelijke verhouding staan tot het door de overtreding geschonden belang. In de dwangsombeschikking moet een maximum te verbeuren eindbedrag worden genoemd.
Een dwangsom kan niet worden opgelegd om af te dwingen dat een aanvraag milieuvergunning wordt ingediend. Het is namelijk geen overtreding om niet een aanvraag in te dienen, maar wel om een aangewezen inrichting op te richten of in werking te hebben zonder milieuvergunning.

Kwaliteit en integriteit

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Kwaliteit en integriteit
Voor het maken en uitvoeren van het milieubeleid vormen de resultaten van werkzaamheden die veelal door zogenaamde intermediaire organisaties worden uitgevoerd, essentiële kantoor huren groningen elementen. Intermediairs leveren vaak de gegevens op basis waarvan bevoegde gezagsinstanties besluiten nemen. Met intermediaire organisaties worden bedoeld advies- en ingenieursbureaus, laboratoria, aannemers, grondbanken, grondreinigers, certificeringsinstellingen en kantoor huren leeuwarden andere (milieu)dienstverleners die door opdrachtgevers normaal gesproken worden ingezet voor het verrichten van gespecialiseerde werkzaamheden in het kader van het milieubeheer. Laboratoria stellen bijvoorbeeld de kwaliteit van afval en grond vast op basis van door hen uitgevoerde analyses. Deze onderzoeksresultaten zijn bepalend voor de verwijderings- en hergebruikmogelijkheden van afval en grond. De analyses worden genomen op monsters die door kantoor huren amsterdam advies- en ingenieursbureaus zijn genomen. Ook de wijze waarop monsterneming heeft plaatsgevonden is bepalend voor de uiteindelijke onderzoeksresultaten. Indien de monsters niet op de juiste plaatsen zijn genomen wordt geen representatief beeld geschetst van de aard en de mate van verontreinigingen in bijvoorbeeld de bodem. Dat kan uiteindelijk ertoe leiden dat afgegraven grond niet op de juiste wijze wordt verwijderd of als secundaire grondstof wordt toegepast. Aangezien de onderzoeksresultaten tevens door bevoegde gezagsinstanties worden gebruikt bij de besluitvorming over bijvoorbeeld de export van afvalstoffen hebben de werkzaamheden die kantoor huren schiphol intermediairs verrichten een directe invloed op de kwaliteit van de overheidsbesluitvorming. Gezien de belangen is het dus van groot belang dat de intermediaire organisaties de werkzaamheden kwalitatief goed, met de nodige zorgvuldigheid, onafhankelijk en integer uitvoeren. Overheidsbeleid en -besluiten dienen immers te berusten op deugdelijke gegevens. Omdat werkzaamheden in bijvoorbeeld het bodembeheer niet in alle gevallen op een kwalitatief goede en integere wijze werden uitgevoerd, mede omdat er grote financiële voordelen zijn te behalen met regelovertreding, is de Wm met hoofdstuk 11 uitgebreid met een basis voor een stelsel van afdwingbare kwaliteitsnormen die van toepassing zijn op de uitvoerders. Bij of krachtens AMvB kunnen ter bevordering van de kwaliteit van bij of krachtens de AMvB aangewezen werkzaamheden en ter bevordering van de integriteit van degenen die deze werkzaamheden uitvoeren, regels worden gesteld, die nodig zijn in verband met de bescherming van het milieu (art. 11.2 lid 1 Wm). Het