Andere manier van denken

Gerelateerde afbeelding

Het geld dat ik per week krijg, is niet genoeg om van te leven, maar ook net niet te weinig om van dood te gaan. We krijgen wekelijks vijfenzeventig euro op onze privérekening gestort. Meneer Schippers is onze bewindvoerder die zich stipt aan alle afspraken houdt. Voor zijn diensten betalen we een vast bedrag van tweeënnegentig euro per maand, waar we bijzondere bijstand voor krijgen. Meneer Schippers zorgt voor de financiën en de betalingen van de vaste lasten. Het is bijna niet voor te stellen dat we nu elk dubbeltje drie keer moeten omkeren, terwijl we jarenlang letterlijk met geld hebben gesmeten. In ons leven was geld er gewoon, altijd, overal en zoveel als we maar wilden. Vier keer per jaar op vakantie, een ruime tijdelijk kantoor huren groningen walk-in-closet vol met de duurste merkkleding, elke week minstens drie keer uit eten en genoeg geld om de favoriete hobby van Kathleen te bekostigen: schoenen. In een speciale schoenkast stonden pumps in alle merken, kleuren en vormen. Kortom, we leefden als ware multimiljonairs. Als we toch een financieel gat hadden, vulden de bonussen deze aan het einde van het jaar wel op. Nu zitten we in een situatie waarin we niet genoeg geld hebben voor dagelijks warm eten of om onze flat goed te verwarmen, om op vakantie te gaan en om af en toe eens nieuwe kleren te kopen. Gucci, De Bijenkorf en mijn favoriete schoenenzaak Zwartjes zijn vervangen door Zeeman, Wibra en de Spullenhulp. Arm zijn vergt een andere manier van denken, waar ik maar moeilijk aan kan wennen. Als ik bijvoorbeeld door de Aldi loop, heb ik soms trek in tijdelijk kantoor huren amsterdam rookvlees, maar wegens de hoge prijs leg ik de malse vleeswaren terug. Dan pak ik maar weer de goedkope boterhamworst die altijd in de reclame lijkt te zijn. Kortom, we kunnen alleen het hoognodige aanschaffen en zelfs in het weekend zit er geen extraatje in. Vreemd genoeg voel ik me nu bijna schuldig als ik een glaasje wijn uit een kartonnen literpak huiswijn inschenk, terwijl ik vroeger de duurste champagnes liet knallen.

Kwaliteitsborging

Gerelateerde afbeelding

Indien een kwaliteitssysteem is ingevoerd zal moeten worden gezorgd dat het kwaliteitssysteem blijft voldoen aan de gestelde eisen. Dit geschiedt met behulp van kwaliteitsborging. Hieronder wordt ver- kwaliteitsborging staan: het geheel van geplande en systematische acties die nodig zijn om aan te tonen dat het product of dienst voldoet aan de gestelde eisen. Met andere woorden, kwaliteitsborging is het zekerstellen van de kwaliteitsbeheersing. In het voorbeeld: het doorlichten van het kwaliteitssysteem.
Meten van klantentevredenheid klantentevredenheid Om de kwaliteit van de producten en diensten te flexplek huren groningen verbeteren zal de kwaliteit van de geleverde prestaties telkens moeten worden gemeten. In het voorbeeld: het uitdelen van cursusevaluatieformulieren na afloop van een cursus waarbij aan de cursist wordt gevraagd een beoordeling te geven over de geleverde prestatie.
Aanbrengen van verbeteringen verbeteringen Naar aanleiding van de kwaliteitsmetingen bij de klant kan worden besloten de specificaties van het product of dienst aan te passen. In het voorbeeld: betere cursusdocumentatie, extra technische ondersteunende middelen.
Het hiervoor beschreven kwaliteitssysteem dient voor ISO-certificering te worden vastgelegd en flexplek huren amsterdam gedocumenteerd. Vervolgens zal een certificatie-instelling de opdracht worden gegeven voor het uitvoeren van audit. audit Audit is een examen waarbij gekeken wordt of de organisatie voldoet aan alle eisen die de 1so-normen stellen. Voor dit examen wordt het beschreven kwaliteitssysteem bestudeerd en vervolgens wordt in de organisatie nagegaan of men ook werkelijk de beschreven procedures naleeft.

Het object

Gerelateerde afbeelding

Het object kan betrekking hebben op een gedeelte van een organisatie (partieel onderzoek) of op de gehele organisatie (integraal onderzoek). Wanneer binnen een onderzoek maar naar een deel van de organisatie wordt gekeken, is het van belang dat de relaties met andere delen niet uit het oog worden verloren. Wanneer we het doel en flexplek huren groningen het object van organisatieonderzoek vervolgens met elkaar in verband brengen, krijgen we een overzicht van verschillende soorten organisatieonderzoek zoals weergegeven in figuur 10.12. T Figuur 10.12 Verschillende soorten organisatieonderzoek
Door Nederlandse adviesbureaus worden verschillende onderzoeksmethoden gehanteerd voor organisatieonderzoek. De methoden onderscheiden zich naar aantal en soort van indicatoren en (wiskundige en statistische) technieken die in beschouwing worden genomen.
Veelal wordt gebruik gemaakt van en combinatie van al dan niet geau1 tomatiseerde checklists, analyseschema’s, planningsschema’s en interviews.
Kwaliteitszorg neemt een centrale laats in bij veel organisaties. Dit onderwerp wordt in het latste hoofdst , k besproken. Cijfers & Trends Managementrevoluties aan de lopende and Managers hebben een onstilbare hong r naar adviezen. Angst en hebzucht zijn daarvoor hun belangrijkste drijfveren Voor tientallen miljarden guldens per jaar bezoeken flexplek huren amsterdam ze congressen en kopen ze oeken, tapes en adviezen over management. Razendsnel volgen de hype elkaar op. Echter, dommer nog dan slaafs achter alle managementtrends aan t lopen, is het om ze te negeren.
De hypes van A tot Z Assessment (entre Uit het Amerikaanse leger overgewaaide selectiemethode; situaties uit een toekomstige baan worden nagebootst en men bekijkt in een rollenspel of sollicitanten adequaat reageren; toetst vooral sociale vaardigheden. Balanced Scorecard In Harvard (1992) g boren reactie op de Amerikaanse gewoonte om vooral financieel gewin op k rte termijn na te jagen; splitst de centrale missie van bedrijven op in concrete d !stellingen op vier terreinen; financiën, eisen van de klant, interne processen n innovatief vermogen; is omslachtig, vergt veel meetwerk.

Het groeimodel van Scott

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl
In de ontwikkeling van een organisatie onderscheidt men drie fasen, met ieder hun eigen kenmerken.
Fase 1: De kleine organisatie De eerste fase is de kleine organisatie. Deze organisatie heeft slechts een beperkt aantal functies, die in de meeste situaties door de eigenaar worden vervuld. Wanneer deze organisatie groeit zullen de functies verder onderverdeeld worden. Een aantal medewerkers wordt in dienst genomen.
Kenmerken van de kleine organisatie zijn: • structuur: functionele indeling met weinig interne differentiatie • personeelsbeoordeling: aan de hand van niet geformaliseerde criteria • beheerssysteem: persoonlijke beheersing • strategiebepaling: afhankelijk van de persoon van de eigenaar
Fase 2: De volledig flexplek huren groningen afdelingsgewijs opgebouwde organisatie De tweede fase wordt een volledig afdelingsgewijs opgebouwde organisatie genoemd. De functionele indeling is bij deze organisaties volledig uitgebouwd. Door de omvang van dit soort organisaties is het aantrekken van specialismen op verschillende functionele gebieden mogelijk geworden. Dit specialisme wordt door middel van een staf- of hulpdienst in de organisatie ondergebracht.
De groei van de organisatie wordt vaak gezocht in de vorm van vergroting van het marktaandeel en uitbreiding via product- en marktontwikkeling.
Kenmerken van een volledig afdelingsgewijs opgebouwde organisatie: • structuur: gecentraliseerde functionele indeling met veel interne differentiatie; • personeelsbeoordeling: gebaseerd op flexplek huren amsterdam technische en economische criteria (bijvoorbeeld functieclassificatie); • beheerssysteem: in toenemende mate op operationeel gebied op basis van delegatie; • strategiebepaling: persoonlijke besluitvorming; • research: vindt systematisch plaats. Daarbij wordt nadruk gelegd op productverbetering, productontwikkeling en procesinnovatie.

De gedivisionaliseerde organisatie

Gerelateerde afbeelding

De gedivisionaliseerde organisatie van gedivisionaliseerde organisatie Mintzberg komt in grote lijnen overeen met de in paragraaf 9.4 beschreven divisiestructuur. Uit figuur 9.32 blijkt dat de gedivisionaliseerde organisatie is opgebouwd uit een aantal semi-zelfstandige eenheden (divisies) verbonden door een centraal bestuur ofwel het vergaderruimte huren groningen hoofdkantoor. De divisies zijn actief in verschillende product/markt-combinaties. Er is product/marktcombinaties sprake van een kleine centrale technische staf omdat de divisies zelf beschikken over deze stafafdelingen. De gedivisionaliseerde vorm functioneert volgens Mintzberg het beste met een machineorganisatie in haar divisies. Het hoofdkantoor stelt prestatienormen op in termen van omzetgroei en rendement, die de divisies moeten realiseren. Deze organisatievorm wordt min of meer aangetroffen bij de grootste 500 bedrijven ter wereld (de zogenoemde Fortune 500). De concernstrategie wordt bepaald door het hoofdkantoor. De afzonderlijke divisies ontwikkelen hun eigen bedrijfsstrategieën. Belangrijke voordelen van deze organisatievorm zijn de risicospreiding van de concernactiviteiten en de decentra- risicospreiding lisatie van verantwoordelijkheden en bevoegdheden naar de divisies die decentralisatie immers ‘dichter’ bij hun markt staan en hierdoor sneller kunnen reageren. Een van de gevaren is dat deze vergaderruimte huren amsterdam vorm ook erg kostbaar kan zijn omdat men niet-rendabele divisies in stand houdt door deze te financieren met cash flow uit andere divisies.
.6. Figuur 9.32 De gedivisionaliseerde organisatie
5 De innovatieve organisatie De innovatieve organisatie, door Mintzberg ook met het begrip adhocratie aangeduid, wordt gekenmerkt door een structuur die in hoge mate is georganiseerd en weining gestandaardiseerd. De organisatie is gericht op innovatie en wars van gevestigde patronen. Deze organisatievorm bestaat uit multidisciplinaire teams of projectgroepen waarin functionele deskundigen, managers of coaches en staffunctionarissen samenwerken voor de realisatie van innovatieprocessen.

(gedeeltelijke) zelfstandigheid

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Hiermee wordt ook bepaald waar de macht in de organisatie ligt. Er is sprake van centralisatie als de beslis- centralisatie singsbevoegdheden zijn geconcentreerd op één plaats, meestal de top. In deze situatie worden veel en vooral belangrijke beslissingen hoog in de organisatie genomen. Er is sprake van weinig delegatie. Bij decentra- decentralisatie lisatie zijn de beslissingsbevoegdheden verdeeld over meer plaatsen, ook lager in de organisatie. In deze situatie worden flexplek huren groningen belangrijke beslissingen ook lager in de organisatie genomen. Er is sprake van veel delegatie. De eerste grootscheepse poging tot decentralisatie vond in dè jaren vijftig plaats in de Verenigde Staten en werd een decennium later gevolgd in Europa. Het ging hierbij om het toekennen van een (gedeeltelijke) zelfstandigheid aan verschillende organisatorische organen zoals divisies, werkmaatschappijen en afdelingen. Teneinde samenwerking en coördinatie tussen autonome organen te bevorderen werden overkoepelende organisaties opgezet met veel stafdiensten. Inmiddels is er sprake van een tweede decentralisatiegolf, waarbij de structuur van een concern volledig product/marktgericht wordt. Binnen
Delegatiedilemma: wat doen wanneer het niet werkt? De taak is volgens het boekje gedelegeerd. Maar het is duidelijk dat de medewerker er moeilijkheden mee heeft. Het is dan gemakkelijk om de weg van de minste weerstand te kiezen door het werk zelf maar op te knappen of aan iemand anders te geven. In beide gevallen kan het een verkeerde beslissing zijn. Door het werk van de medewerker af te nemen wordt hem de kans ontnomen om de zaken op orde te stellen en het werk alsnog goed flexplek huren amsterdam te doen. Door het werk over te dragen aan een collega verliest de medewerker zijn gezicht en loopt hij een kans om verder door te groeien mis.
Het is beter om na te gaan hoe gedelegeerd is en te bekijken hoe de delegatie verbeterd kan worden. De volgende vragen kunnen hierbij gesteld worden: Zijn er duidelijke prestatienormen gesteld? Is het de medewerker duidelijk hoe alles in zijn werk gaat? Is het de medewerker duidelijk waaraan hij zijn prestaties kan afmeten? Is er voldoende follow-up geweest nadat het werk af was? Verder is het van belang samen te werken met de medewerker tot hij geleerd heeft hoe hij de gedelegeerde taak goed kan verrichten. Hierbij kunnen de volgende richtlijnen worden gebruikt: Spreek met de betrokkene alvorens tot actie over te gaan. Neem met de medewerker de prestatienormen onder de loep en geef een toelichting waarom het werk niet acceptabel is geweest. Noem daarbij concrete punten. Dit gesprek heeft tevens als doel een gevoel aan te kweken dat de klus samen geklaard gaat worden. Splits de taak in hoofd-en bijzaken en neem wanneer nodig tijdelijk deeltaken over. De medewerker kan zich dan concentreren op kerntaken. Vraag de betrokkene naar voorstellen om de problemen op te lossen. Stel samen met de medewerker een model op van de uitvoering van de taak.

Besturing

Gerelateerde afbeelding

Het registreren van de bestede tijd is een bruikbaar instrument om inzicht te krijgen in de eigen tijdsbesteding. Door het registreren van bestede tijd ontstaat inzicht in het eigen rendement en wordt het stellen van prioriteiten in de toekomst vereenvoudigd.
Om tot een goede tijdsverdeling te komen is het enerzijds nodig aandacht te besteden aan oorzaken die tot tijdverspilling leiden, anderzijds dient men bewust te zijn van factoren die het flexplek huren groningen resultaatgericht werken bevorderen. Tijdverspilling ligt in de meeste situaties verscholen in de volgende oorzaken: 12 • te veel storingen en onderbrekingen tijdens het werken; • werkzaamheden worden niet afgerond; • werkzaamheden worden uitgesteld; • aan twee of meerdere werkzaamheden wordt tegelijkertijd gewerkt; • verkeerd gebruik van energie; • slechte organisatie van de werkzaamheden.
Slim omgaan met je tijd Er is een steeds grotere druk in organisaties om effectiever met tijd om te gaan. Tijd besparen is niet alleen een kwestie van een paar slimme trucjes. Wie meester van zijn tijd wil zijn, moet vooral in de gaten houden waar hij mee bezig is en wat hij eigenlijk zou moeten doen. Er zijn managers die hun post en e-mail van A tot Z doorlezen en alle vragen van mensen die voortdurend binnenlopen beantwoorden. Dat slurpt tijd. Belangrijk zijn de dingen die horen bij het doel van de functie en die resultaat opleveren. Urgent zijn taken als er een tijdsdruk achter staat. Doe als eerste de dingen die én belangrijk én urgent zijn. Je flexplek huren amsterdam moet mensen gemotiveerd houden. Voor zaken die essentieel zijn op de langere termijn maak je een plan. Je let er vervolgens op dat je dat plan naleeft. Bij vergaderingen zie je regelmatig dat mensen te laat komen. Maak daar een eind aan en spreek een eindtijd af. Anders suddert de bijeenkomst door zolang er mensen zijn die iets willen zeggen. Het kan zinvol zijn, bijvoorbeeld voor het schrijven van notities, om vrije blokken tijd te plannen waarin je niet wordt gestoord.
Tijd besparen: Definieer de output ofwel het resultaat van je activiteiten voor de organisatie. Maak plannen en bewaak de uitvoering. Plan vrije blokken tijd. Durf ‘nee’ te zeggen. • Maak gebruik van elektronische hulpmiddelen, zoals elektronische agenda’s. • Ga zuinig om met vergadertijd. Zorg ervoor dat vergaderingen effectief verlopen.

Beheersing van bedrijfsprocessen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl
Het is in het belang van de organisatie dat bedrijfsprocessen worden beheerst aangezien men anders de organisatiedoelstellingen niet realiseert. Er zijn drie voorwaarden voor het kunnen beheersen van bedrijfsprocessen. Er moet sprake zijn van eenduidige doelstellingen die men wil bereiken. Deze doelstellingen dienen bij voorkeur in kwantitatieve vorm geformuleerd te zijn. Bijvoorbeeld: het ontwikkelen van een bepaald product, met een gedefinieerde kwaliteit, binnen een bepaalde termijn, voor een vaststaande prijs. 2 De gestelde organisatiedoelen moeten uitvoerbaar zijn (er zullen voldoende mensen en middelen ter beschikking flexplek huren groningen moeten staan). 3 Er moeten mogelijkheden zijn om op een of andere manier het bedrijfsproces te beïnvloeden. (Bijvoorbeeld het bespoedigen van de productontwikkeling door het inzetten van extra mensen en middelen.) Het doelgericht laten verlopen van bedrijfsprocessen kan worden bereikt door middel van de volgende beheersingsactiviteiten: • Plannen: het maken van een plan voor het beheersen van de processen. Dit plan dient gebaseerd te zijn op uitvoeringsnormen en werkstandaarden. Uitvoeringsnormen zijn bijvoorbeeld aantallen beschikbare mensenmachine-uren, bepaalde budgetten enzovoort. Werkstandaarden zijn bijvoorbeeld bepaalde ontwikkelings- of productiemethoden. • Meten en vergelijken: het meten van de voortgang van het bedrijfsproces en dit vergelijken met de normen en standaarden in het plan. • Bijsturen: het uitvoeren van bepaalde maatregelen indien flexplek huren groningen afwijkingen een bepaalde grens overschrijden.
In de figuren 8.5 en 8.6 worden de beheersingsactiviteiten en de relatie tussen bijsturing en bestuurstaken weergegeven.

Lastige beslissingen?

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Lastige beslissingen? Zet verschillende denkhoeden op! Ons denkproces is tamelijk gecompliceerd. Allerlei gedachten, emoties en reacties lopen door elkaar heen. Dr. Edward de Bono heeft een eenvoudige maar effectieve methode ontwikkeld, die iedereen kan helpen om een betere denker te worden en hierdoor betere beslissingen te nemen. De naam van deze methode is: Six Thinking Hats. Hij heeft het denken onderscheiden in zes verschillende modellen, die hij identificeerde met zes verschillend gekleurde hoeden. Iedere kleur is gerelateerd aan een denkmodel.
Witte hoed Wit is neutraal en flexplek huren groningen objectief en heeft betrekking op objectieve feiten en cijfers. Rode hoed Rood suggereert boosheid, emotie en bedreigingen. De rode hoed geeft het emotionele en intuïtieve perspectief. Gele hoed Geel is zonnig en positief. De gele hoed staat voor optimisme en heeft betrekking op hoop en positief en constructief denken. • Groene hoed Groen is de kleur van gras en vegetatie en refereert aan groei. De groene hoed heeft te maken met creativiteit, beweging en nieuwe ideeën.
An essential approach to business management from the creator of Lateral Thinking
• Blauwe hoed Blauw is de lucht, alles wat boven ons is. De blauwe hoed wijst op controle en de organisatie van ons denkproces. Zwarte hoed Zwart is donker en heeft een negatieve associatie. De zwarte hoed gaat in op de negatieve aspecten, de advocaat van de duivel: waarom iets niet gedaan zou kunnen worden.
Het doel van het model van de Six Thinking Hats is het uiteenrafelen van het denken. Dit gebeurt door steeds een verschillende denkhoed op te zetten en in te gaan op de specifieke aspecten die bij die denkhoed horen.
De toepassing in een flexplek huren groningen vergadering Allereerst moet het probleem waarover men een beslissing moet nemen, worden gedefinieerd. Vervolgens volgt er een discussie vanuit de verschillende invalshoek. Mensen en organisatie ken (denkhoed). Nadat een invalshoek is belicht, wordt naar een volgende overgegaan. De volgorde kan zijn: • Blauwe hoed Hoe gaan we het denkproces organiseren? Hoeveel tijd gaat het kosten, wie maakt notities, in welke volgorde doorlopen we het denkproces? • Witte hoed Over welke feiten en cijfers beschikken we? • Rode hoed Hoe staan we tegenover het probleem? Wat voor gevoel roept het op? • Gele hoed Wat zijn positieve kanten? • Zwarte hoed Waarom zal het niet werken of lukken? • Groene hoed Gelet op al het voorgaande: wat zijn mogelijke oplossingen?

Het clusteren van ideeën

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Creativiteit Er zijn veel methoden om ideeën te genereren. Enkele voor- creativiteit beelden hiervan zijn: brainstorming, synectics, lateraal denken, dagdromen en de co co-techniek. De eerste drie voorbeelden komen in hoofdstuk 7 ter sprake aangezien ze te maken hebben met besluitvorming.
De co en-techniek staat los van besluitvorming. Deze techniek is ontwikkeld door het Belgische Centrum voor de Ontwikkeling van Creatief Denken. De techniek stelt dat de menselijke geest denkt in patronen die een kettingreactie vormen. De logica gaat van zekerheid flexplek huren groningen naar zekerheid en niet van waarheid naar waarheid. Bij een fout vertrekpunt rijgen foute zekerheden zich aaneen met alle gevolgen vandien. De techniek van cocn komt erop neer dat mensen gestimuleerd worden zelf creativiteit te ontwikkelen door leren voorbij te gaan aan uitgangspunten om hiermee de geijkte logica naar eigen hand te zetten.
De instrumenten die het cocn onder meer gebruikt, zijn volgens prof. R. de Bruyn van de Universitaire InstellingAntwerpen:24 • Blijf zoeken naar steeds meer mogelijke alternatieven. • Kies een lukrake term en associeer die met het probleem. • Spoor ‘vanzelfsprekendheden’ op en elimineer deze om een nieuwe kijk te ontwikkelen. • Fractioneer het probleem door de zaak vanuit een gedeelte van het geheel te bezien. • Teken het probleem drie keer en elimineer de vierde keer een dimensie en kijk wat hiervan het gevolg zou zijn.
2 Screening Bij screening worden de ideeën eerst ‘gefilterd’ en vervolgens op hun (commerciële) haalbaarheid getoetst. De idee-screening kan geschieden door onder andere a het clusteren van ideeën b horden oprichten c het wegen van ideeën d natte-vingermethode
Het clusteren van ideeën Hierbij worden alle ideeën op stukjes papier gezet en vervolgens op een tafel gelegd of aan een wand gehangen. Hierna worden de ideeën zoveel mogelijk flexplek huren amsterdam gecategoriseerd. Er onstaat nu een aantal groepen die hanteerbaar zijn. Iedere groep is nu een idee op een hoger niveau geworden. b Horden oprichten Hierbij worden steeds zwaardere criteria ingevoerd waaraan een idee moet voldoen om door de filter te mogen gaan. Het is van belang dat iedereen het eens is met de gekozen horden alsmede met de volgorde waarin deze geplaatst worden. c Het wegen van ideeën Aan ieder aspect van een idee wordt een gewicht toegekend. Op deze manier kunnen onderlinge ideeën met elkaar worden vergeleken en op punten geselecteerd. d De natte-vingermethode Indien er sprake is van minimale informatie en een beslissing snel moet worden genomen, kan voor deze methode worden gekozen. Algemene kennis en intuïtie van de beslisser zijn hierbij belangrijke factoren.