4e, Se en 12de voortgangsrapportage

4e, Se en 12de voortgangsrapportage Omschrijving: Balanced ScoreCard met betrekking tot huisvesting. Overzicht van de stand van het werk in relatie tot de jaarbegroting. In deze rapportage moet op het moment van meting aan bod komen: welke activiteiten zijn uitgevoerd? Welke activiteiten zijn in uitvoering? Welke activiteiten zijn in voorbereiding genomen tot uitvoering en kantoor huren in groningen welke activiteiten moeten worden opgepakt om in voorbereiding te nemen? Ook moet worden aangegeven hoe het staat met de werkplanning, en of het budget wordt overschreden. Ten slotte moet rapport worden uitgebracht over het verloop van klachten. Functie: Sturing en afleggen van verantwoording. jaarverslag bedrijfsruimte te huur in leeuwarden huisvesting Omschrijving: Financiële verantwoording door middel van: – verlies- en winstrekening; – staat van herkomst en besteding van middelen (kasstroomoverzicht); – balans; kengetallen; een toelichting op bovengenoemde stukken. Functie: Verantwoording (controle) en informatie over het gevoerde beleid. 351 10. 1.7 VASTGOEDMANAGEMENT 1 0.1. 7 Beleidsverificatie: de Balanced ScoreCard De Balanced ScoreCard is een methodiek om de prestaties van de kantoor te huur in amsterdam organisatie voortdurend te kunnen meten. Daarnaast wordt deze methodiek gezien als een managementsysteem dat de strategie communiceert en de medewerkers op één lijn brengt. De Balanced ScoreCard kan worden gezien als instrument voor beleidsverificatie (zie figuur 1 0-6). De Balanced ScoreCard vertaalt het doel van een organisatie en de te volgen strategie in een allesomvattend geheel van prestatiemetingen. Samen vormen die het kader voor een strategisch systeem van meten en managen. De Balanced ScoreCard blijft de nadruk leggen op het verwezenlijken van de financiële doelstellingen, maar schenkt ook aandacht aan de stuwende knappe kantoorruimte te huur op schiphol factoren achter de prestaties die deze doelstellingen moeten realiseren. De Balanced ScoreCard stelt ondernemingen in staat constant oog te houden op de financiële resultaten, terwijl zij daarnaast de vinger aan de pols houden wat betreft het opbouwen van de immateriële activa, nodig voor toekomstige groei ( Bron: Kaplan en Norton, 1 996).

Van nevenactiviteit makelaardij tot verzelfstandiging

Van nevenactiviteit makelaardij tot verzelfstandiging
Beheer was in het bedrijfsruimte huren in leeuwarden verleden voornamelijk een nevenactiviteit van een makelaarskantoor. Voor veel kleine beheerders is dat nog steeds het bedrijfsruimte te huur in groningen geval. Voor de grotere beheerders geldt echter dat het beheer een volwassen afdeling is geworden, die in menskracht gemeten de afdeling makelaardij overstijgt en zorgt voor een constante bron van inkomsten. Hierdoor zijn de beheerafdelingen zelfstandige afdelingen geworden, die in omzet en kennis de ruggengraat van de organisatie vormen.
Van stabiele relaties tot toenemende concurrentie


In het verleden was het min of meer gebruikelijk om de makelaar die bij de verwerving bemiddelde ook met het beheer te belasten. Belegger en beheerder kenden het project immers van buiten, waardoor er een vaste en nauwe relatie tussen beiden bestond. Deze vanzelfsprekende vaste relaties komen steeds minder voor. Beleggers heroverwegen steeds vaker de exploitatie, waarbij ook de werkzaamheden van een beheerder zijn betrokken. In de meeste gevallen is dit het gevolg van het feit dat een belegger voor elk object een beleidsplan en een toekomstprognose opstelt, die elk jaar worden herzien. Elk jaar komt daarmee een toetsingsmoment waarop wordt besloten of aanvullende activiteiten noodzakelijk zijn. De kantoor te huur in amsterdam incidentele opdrachten op dit gebied gaan niet meer automatisch naar een beheerder. Vooral voor commerciële en marketingactiviteiten wordt naar specialisten gezocht, zoals marktadviseurs, technische adviesbureaus, organisatieadviseurs, marketingspecialisten en accountants.
Van volgend naar meedenkend
Beleggers hebben van de beheerder veel informatie nodig om hun beleid op te kunnen baseren. In het verleden leverde de beheerder de informatie zonder daar zelf iets mee te doen. Intern vroegen beheerders zich echter af wat een opdrachtgever met al die informatie deed. Naarmate het bedrijfsruimte te huur op schiphol vastgoedmanagement professionaliseert beperkt de rol van de beheerder zich niet langer tot het leveren van informatie, maar wordt die informatie geïnterpreteerd, geanalyseerd en van advies voorzien aan de opdrachtgever geleverd.

Leiderschap – andere verwachtingen

Leiderschap – andere verwachtingen


Meer dan een kwart van de bedrijfsruimte te huur in leeuwarden Nederlandse werknemers voelt dat hun leidinggevende geen oprechte belangstelling heeft voor hun werk. Bijna 40% heeft het gevoel dat hun baas er niet voor hen is. Het kantoor huren in groningen zijn een paar uitkomsten van een onderzoek door de Stichting Nieuw Leiderschap bij Nederlandse bedrijven naar leiderschap. Het laat zien dat medewerkers zich onbegrepen en ondergewaardeerd voelen. Dat maakt hen slecht gemotiveerde medewerkers en dat kost geld. De resultaten zijn schrijnend, omdat de leidinggevenden zelf niet in staat zijn om deze voor het bedrijf kostbare omvang met elkaar te doorbreken. Een deel van het probleem is dat, zo blijkt ook uit het onderzoek, managers zichzelf niet slecht vinden: 93% van de ondervraagden vindt dat ze zaken voor elkaar krijgen. Bijna negen van de tien leidinggevenden denken dat ze het gevoel geven dat ze oprechte interesse tonen en acht van de tien zijn er, volgens eigen zeggen, altijd voor hun medewerkers. Wat niet duidelijk wordt uit het bedrijfsruimte te huur op Schiphol onderzoek is of de huidige medewerkers echt veel kritischer en veeleisender zijn geworden, of dat ze er nu meer voor durven uitkomen. Mensen hebben nu eenmaal behoefte aan erkenning en waardering, zeker in het werk. Dat neemt niet weg dat de kantoor te huur in amsterdam wensen zingeving en persoonlijke ontwikkeling vragen om ander leiderschap. Een focus op financiële ‘targets’ en het bewaken van de in het functioneringsgesprek gestelde doelen schieten te kort. De opleidingen van managers zijn nog steeds gericht op deze doelen en het mijden van emotie. Een groot aantal mensen gaat leiding geven omdat dat nu eenmaal in het car- rièrepad past en de juiste cursussen zijn gevolgd. Niet omdat ze goed zijn in het aansturen van medewerkers. Zij hebben geleerd mensen te zien als instrumenten voor het behalen van opgelegde ‘targets’. Als ze die doelen halen mogen ze weer een stapje hoger op de ladder. Een loopbaan behorende bij een hiërarchische industriële economie tot begin jaren tachtig. Maar dat systeem is nu suboptimaal. Managers zijn veel tijd kwijt aan het vastleggen van doelen en cijfers en het controleren daarvan. En de werknemer van vandaag zoekt veel meer in zijn werk dan voorheen. Velen hebben een grote materiële welvaart