Directe kosten

Directe kosten kunnen ineens binnen de afgesproken rubricering van het grootboek worden geboekt op kostensoort en kostendrager. Bijvoorbeeld, de beveiligingsfactuur die moet worden doorbelast naar huurder x kan gelijk op de kostendrager huurder x worden geboekt. Maar wanneer de betreffende 334 VASTGOEDMANAGEMENT OP UITVOERINGSVLAK/ OPERATIONEEL NIVEAU 9.6 factuur moet worden doorbelast aan de huurders x, y en z, dan is het gebruikelijk een tussenweg te kiezen in de vorm van een kostenverdeelstaat waarin de kostenverdeling wordt berekend, bijvoorbeeld naar rato van het gehuurde oppervlak. Te onderscheiden zijn kosten met een vaste verdeling die gekoppeld zijn aan het ruimteoppervlak en kosten met een variabele verdeling die gekoppeld zijn aan aantallen personen van de ontvangende organisatie. Op de verdeelstaat is standaard een splitsing aangebracht tussen vaste en variabele kosten. Een belangrijke taak voor het financiële bedrijfsruimte te huur in groningen en administratieve beheer is het actueel houden van de kostenverdeelstaat. 9.6 Vastgoedregieorganisatie Het beheer van vastgoed is een intensieve bezigheid. Vastgoedbedrijven die zowel op het beleidsvlak als op het uitvoeringsvlak acteren vinden het om twee redenen moeilijk in de volle breedte en diepte met het vastgoedmanagement bezig te zijn. De waan van de dag trekt de medewerkers al snel bedrijfsruimte huren in leeuwarden naar het uitvoeringsvlak, zodat er geen tot zeer weinig ruimte in hun agenda overblijft om beleidsmatig over het vastgoed na te denken. Bovendien moeten bij veel vastgoedbedrijven steeds minder mensen steeds meer doen. De oplossing is dan al snel dat alles wat met de uitvoering te maken heeft wordt uitbesteed, inclusief de inspectie van het vastgoed. Veel operationele vastgoedtaken, zoals technisch onderhoud, zijn meestal al uitbesteed. Het ligt dan voor de hand om ook andere operationele vastgoedtaken, zoals relatiebeheer en financieel en administratief beheer, uit te besteden. De kantoorruimte huren in amsterdam ervaring leert echter dat de huurinkomsten het best onder beheer van de vastgoedeigenaar kunnen blijven. Bij faillissement van een externe beheerder van de huurinkomsten bestaat immers het risico dat die inkomsten in rook opgaan en dat is wel het laatste wat de vastgoedeigenaar wil. De inkoop bedrijfsruimte te huur op schiphol mag geen duurkoop worden. De uit te besteden diensten moeten daarom wel goed worden ingekocht. Ook moet de uitvoering goed worden bewaakt tot na de oplevering: zonder kader geen helder toezicht. Vanuit het groene vlak worden de kaders voor het uitbesteden van vastgoeddiensten geformuleerd en doorvertaald naar activiteiten richting het lichtblauwe vlak. In figuur 9-5 is daarbij uitgegaan van de veronderstelling dat uitvoerenden ook meewerken bij het opzetten van meerjarenbeheerplannen (zie hoofdstuk 7) en een bijdrage leveren aan (her)ontwikkelingsplannen (zie hoofdstuk 8). De drie driehoeken in witte stippellijnen verbeelden niet alleen de opdrachtverlening vanuit het beleidsvlak, maar ook het toezicht. Daarom lopen de punten van deze drie driehoeken door in het uitvoeringsvlak/operationeel niveau. Gaat het om toezicht op (her)ontwikkelingsprojecten, zie dan het boek Vastgoedontwikkeling. Gaat het om vastgoedbeheertaken, dan is het meten van de huisvestingssatisfactie het geëigende instrument om te weten te komen of naar de mening van de huurder/gebruiker juist wordt gehandeld (zie eerder in dit hoofdstuk), en dient een audit om vanuit het perspectief van de opdrachtgever na te gaan of geleverd is volgens opdracht in termen van kwaliteit ( service en stoffelijke levering), tijd en geld.

Na aanbesteding volgt de uitvoering

De opzichter gaat de 320 VASTGOEDMANAGEMENT OP UITVOERINGSVLAK/OPERATIONEEL NIVEAU 9.3. 10 uitvoering van het werk begeleiden. Na aanbesteding volgt de uitvoering. De opzichter heeft als belangrijkste taak: de uitvoering van het werk controleren, waarbij het bestek als uitgangspunt dient. Daarnaast kan hij de volgende taken hebben: plaats van de onderhoudswerken nader bedrijfsruimte te huur in groningen bepalen; meer- en minderwerk (verrekenbare hoeveelheden) bewaken; stelposten bewaken; tijdsplanning bewaken; – oplevering met de aannemer controleren en aftekenen; opmerkingen over (niet in de projectregels opgenomen) gebreken per object samenvatten ( opzichtersdagboek). 9.3.10 De oplevering De laatste stap bij het gereedkomen van het werk heeft betrekking op de oplevering. Over de oplevering van het werk kan worden gesproken indien de aannemer het project waaraan hij werkzaamheden heeft verricht ter goedkeuring geeft aan de directie. De oplevering is te onderscheiden in een aantal opeenvolgende stappen: 1. de aannemer meldt aan de directie dat het werk is voltooid; 2. de bouwdirectie spreekt met de aannemer af wanneer de oplevering zal plaatsvinden en indien gewenst kan eerst een vooroplevering bedrijfsruimte huren in leeuwarden plaatsvinden; 3. het object of de gebouwen worden in zijn (hun) geheel of per onderdeel opgeleverd door de bouwdirectie en de aannemer. Hierbij kan of de huurder en verhuurder aanwezig zijn of de vertegenwoordiger van beide partijen; 4. de directie geeft aan de aannemer opdracht de gebreken en/of tekortkomingen zoals die op de opleveringsstaat staan te verhelpen; 5. de aannemer verhelpt de gebreken en/of tekortkomingen vóór een vooraf overeengekomen datum; 6. de directie keurt kantoorruimte huren in amsterdam de gebouwen. Indien het werk goed is uitgevoerd en de directie spreekt hierover haar goedkeuring uit, kan men het gebouw of object als opgeleverd beschouwen; 7. binnen de in het bestek vermelde onderhoudstermijn (indien deze is overeengekomen) kunnen de huurder en de verhuurder of opdrachtgever bedrijfsruimte te huur op schiphol klachten melden die voor rekening zijn van de aannemer; 8. de aannemer verhelpt de klachten die voor zijn rekening zijn; 9. de bouwdirectie keurt de gebouwen of objecten voor de tweede keer; 1 0. nadat het gehele object of de gebouwen voor de tweede keer zijn goedgekeurd, wordt hiervan een proces-verbaal van oplevering gemaakt en ondertekend. De garanties zijn altijd een moeilijk punt, omdat veel onderdelen slechts hersteld worden en/of slechts gedeeltelijk worden vervangen. Dit punt wordt dan ook van tevoren in het bestek geregeld.

Klachtenonderhoud

Klachtenonderhoud omvat de navolgende werkzaamheden: aannemen van de klacht, de vastgoedbeheerder inspecteert eventueel zelf alvorens actie te ondernemen; doormelden van de klacht aan uitvoerend bedrijf en aan klager aangeven wat er gaat gebeuren; 306 VASTGOEDMANAGEMENT OP UITVOERINGSVLAK/OPERATIONEEL NIVEAU 9.2 – nadat de klacht is verholpen volgt opleveringinspectie door vastgoedbeheerder en terugmelding naar klager; – analyse van klachten naar de duur van afhandeling, kosten, kwaliteit en opstelling van uitvoerende bedrijven. Planmatig onderhoud omvat de navolgende werkzaamheden: ophalen van jaarplan uit goedgekeurd meerjarenplan; – formeren projectteam (hoofdstuk 9.3. 1 ); samenstellen van werkcluster (hoofdstuk 9.3.2). Een werkcluster bestaat uit een verzameling van afzonderlijke onderhoudsactiviteiten die de vastgoedbeheerder als een werk bedrijfsruimte te huur in groningen wil aanbesteden; opstellen concept uitvoeringsplanning voor het bepalen of de organisatie het geheel kan behappen; werkvoorbereiding: opstellen van bestek (hoofdstuk 9.3.3 ), begroting (hoofdstuk 9.3.4) en de planning; – selectie van aannemers, aanbesteding, geven van aanwijzingen aan inschrijvers, beoordelen van offertes, prijs en contractvorming (hoofdstuk 9.3.5), gevolgd door gunning van het werk (hoofdstuk 9.3.6); – controle op de voortgang van de uitvoering op bedrijfsruimte huren in leeuwarden kwaliteit, is er gewerkt volgens planning en naar kosten, met name wat betreft meer- en minderwerk (hoofdstuk 9.3.7); – informeren van de huurders over voorgenomen onderhoudswerkzaamheden; – oplevering van het werk, eindcontrole door het uitvoeren van een inspectie en na goedkeuring de facturen aftekenen voor betaalbaarheidstelling (hoofdstuk 9.3 ); – evaluatie: – evaluatie op kwaliteit van uitvoerende bedrijven; – nacalculatie, vergelijking van de oorspronkelijke jaarbegroting met wat uiteindelijk is betaald. Nacalculatiegegevens doorvoeren in het onderhoudsmaatregelenbestand als onderdeel van het kennismanagement. Mutatieonderhoud omvat de navolgende werkzaamheden: – inspecteren van vrijkomende kantoorruimte huren in amsterdam ruimten of gebouwen. Maken van een proces-verbaal waarin de activiteiten vermeld staan die de huurder moet uitvoeren om het gehuurde volgens huurcontract aan de verhuurder op te leveren (voorinspectie) ; – eindinspectie bedrijfsruimte te huur op schiphol na uitvoering van de werkzaamheden door de huurder, verslaglegging door middel van schriftelijke rapportage; – overeenkomen van een uiterste vertrekdatum van de huurder; – vertrekdatum communiceren met de administratie in verband met te verrekenen voorschotten, de borgsom, eventuele huurachterstanden, enz.

Het ( technisch) beleid

Vastgoedbeheer Vastgoedbeheer omvat het totaal aan activiteiten gericht op het uitvoeren van het (technisch) beleid. Het ( technisch) beleid is gefocust op de efficiënte instandhouding van het vastgoed op het gewenste kwaliteitsniveau (conform het Programma van Eisen voor Instandhouding). De vastgoedbeheerder kan bij de uitvoering van het technisch beleid kiezen om het vastgoedbezit op klacht of preventief of een mix daarvan te onderhouden. Bij vastgoedmanagementbedrijven (makelaars) wordt vastgoedbeheer ingevuld door technisch beheer of de afdeling vastgoedmanagement, bij sociale woningbeheerders door de afdeling vastgoed of technische dienst, bij bedrijfshuisvesting door de afdeling facility management, vastgoed- of gebouwbeheer of technische dienst. In hoofdstuk 9.2 tot en met hoofdstuk 9.4 is vastgoedbeheer nader beschreven. Financieel en administratief beheer Het administratief en financieel beheer omvat alle activiteiten die zijn gericht op het doelmatig en verantwoord beheren van de geldstromen en het doelmatig vastleggen van alle relevante gegevens met betrekking tot het exploiteren van bedrijfsruimte te huur in groningen vastgoed (zie hoofdstuk 9.5). 9. 1 Relatiebeheer De werkzaamheden van de relatiebeheerder zijn gericht op blijvende tevredenheid van de klanten van het vastgoedbedrij f, de huurders en kopers van vastgoed. Om het rendement bedrijfsruimte huren in leeuwarden te maximaliseren zal het accent sterk gericht zijn op ‘het behouden van de zittende huurder’. Het vinden van nieuwe huurders, met name voor kantoorgebouwen is vooral na 2002 tot op heden erg moeilijk en blijkt vaak erg kostbaar te zijn, met alle 292 VASTGOEDMANAGEMENT OP UITVOERINGSVLAK/ OPERATIONEEL NIVEAU 9. 1.1 gevolgen van dien voor het rendement. Extra kosten die worden gemaakt voor het aantrekken van nieuwe huurders zitten in de promotionele activiteiten, het verlagen van de huurprijzen, het geven van huurvrije perioden, het dragen van de kosten van de inrichting van het kantoor door de verhuurder, enz. De relatiebeheerder is belast met alle diensten en leveringen die een direct gevolg zijn van het hebben en exploiteren van onroerende goederen. Onderstaand worden enkele begrippen nader gedefinieerd: – het begrip ‘onroerende goederen’ vraagt nog om verduidelijking. Wat zijn kantoorruimte huren in amsterdam onroerende goederen? Als voorbeeld: de makelaar/beheerder heeft ‘onroerend goed’ in de verkoop, terwijl in de akte bij de notaris hetzelfde wordt aangeduid met de juridische term ‘onroerende zaak’. Dat betreft de grond, het gebouw, de aanwezige infrastructuur (op en in de grond) en de op die grond aanwezige gebouwen; onroerend betekent ‘aard en nagelvast’; dat wil zeggen dat de voorwerpen niet verplaatsbaar zijn; het begrip ‘vastgoed’ is een andere dan ‘onroerend goed’ of ‘onroerende zaak’. Vastgoed betreft de gebouwen of, in juridische termen de opstal met de eronder gelegen grond. Dus zonder de aanwezige infrastructuur. De vastgoedbeheerder draagt het bedrijfsruimte te huur op schiphol beheer van óf alleen het gebouw óf het gebouw en daarbij behorende terreinen. Deze terreinen zijn weer te splitsen in terreinen welke geheel of in gedeelten aan de huurders worden toegewezen en terreinen voor gezamenlijk gebruik. Het laatstgenoemde ten behoeve van bijvoorbeeld parkeerruimten en de infrastructuur, om vanaf de openbare weg de parkeerplaatsen of de in verhuur uitgegeven gebouwen en terreinen te kunnen bereiken.

De impairment-toets

De realiseerbare waarde is de hoogte van de directe opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Op basis van deze impairment-toets wordt een eventueel boekwaardeprobleem zichtbaar. Deze lagere waarde moet dan in de jaarrekening als verlies worden genomen. De keuze om vastgoed tegen historische kostprijs te waarderen betekent automatisch dat regelmatig een impairment-toets moet plaatsvinden. Korte toelichting van de hiervoor gebruikte definities: – historische kostprijs: verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs; – actuele waarde: vervangingswaarde, bedrijfswaarde of opbrengstwaarde; – bedrijfswaarde: het bedrag dat resulteert als constante waarde van de nettokasstromen inclusief de restwaarde. Dit wordt ook wel de indirecte opbrengstwaarde of value of use genoemd. Zie hoofdstuk 7.5.1 voor de berekeningsmethode Discounted Cashflows (DCF). Het berekenen van de bedrijfswaarde is niet eenvoudig. Ziekenhuizen worstelen bijvoorbeeld in de jaarverslaggeving altijd met hun vastgoed en de bedrijfswaardetoets houdt de gemoederen bezig sinds de invoering van de WTZi. Voorheen werden kapitaalslasten bedrijfsruimte te huur in groningen afzonderlijk bekostigd en was geen sprake van boekwaarderisico’s. Nu is het zaak om de kapitaalslasten terug te verdienen uit de integrale tarieven voor de Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s). De integrale tarieven gelden nog niet voor alle zorgproducten, de tarieven staan nog niet vast en ook de compensatie voor de bekostigingswijziging op grond van de hardheidsclausule van de Zorgautoriteit is nog bedrijfsruimte huren in leeuwarden onduidelijk. Mede daarom is soms onzeker of de boekwaarde kan worden terugverdiend. Het is echter wel mogelijk enig gevoel van richting te ontwikkelen. Als de realiseerbare waarde lager is dan de boekwaarde, dan zou een duurzame waardevermindering moeten worden geboekt. Het is belangrijk om tijdig inzicht te krijgen in deze problematiek 7.5.3 Beschikbaar versus benodigd budget Het meerjarenbeheerplan wordt op rendement getoetst. Op basis van het toetsingsresultaat kunnen besluiten worden genomen ten aanzien van de haalbaarheid van het kantoorruimte huren in amsterdam meerjarenbeheerplan. Voldoet het meerjarenbeheerplan niet aan de rendementsdoelstelling dan zal bijsturing moeten plaatsvinden. In kwalitatieve en kwantitatieve zin zullen de eisen zoals verwoord in het Programma van Eisen voor Instandhouding (PvE-1) op basis waarvan het meerjarenbeheerplan is opgesteld naar beneden moeten worden bijgesteld. Indien het geprognostiseerde rendement hoger is dan minimaal gewenst kunnen de eisen worden opgeschroefd. Dit bedrijfsruimte te huur op schiphol proces is in figuur 7-27 weergegeven. Voldoet het meerjarenbeheerplan aan de rendementseis, dan is hiermee het taakstellende budget voor uitvoering bepaald. Het zal geen nadere toelichting behoeven wanneer gesteld wordt dat de exploitatierisico’s toenemen op het moment dat de kwaliteit naar beneden wordt bijgesteld. Risico’s moeten worden ingeschat naar het risico-effect 270 PROGRAMMERINGSVLAK/TACTISCH NIVEAU 7.5.3 en risicogevolg. Voor het inschatten van het risico wordt voor het onderhoud van vastgoed gebruik gemaakt van risico-inventarisatiematrix. Uit die risico-inventarisatiematrix is de risico-inventarisatie (RI) af te lezen met daaraan gekoppeld de onderhoudsprioriteit (PR); zie hiervoor ook Risico-inventarisatie in hoofdstuk 7.3.3.

Correctief onderhoud

Bij correctief onderhoud spreekt men over storingsafhankelijk onderhoud (SAO): het verhelpen van een storing aan een bouwdeel, zodat dit zijn functie weer kan vervullen. Kosten-batenanalyse Het op te zetten meerjarenbeheerplan zal aan twee uitgangspunten moeten voldoen: 1. elke onderhoudsmaatregel zal effectief gericht moeten zijn op bruikbaarheid dan wel verhuurbaarheid van vastgoed; 2. kunnen meerdere onderhoudsmaatregelen worden voorgesteld om het beoogde effect te behalen, dan is men vanuit het oogpunt van kostenbeheersing gebaat bij de meest efficiënte onderhoudsmaatregel. De mate waarin een voorgestelde onderhoudsmaatregel effectief zal zijn ligt besloten in het middels onderhoud te overbruggen verschil tussen de feitelijk aangetroffen kwaliteit en de gewenste kwaliteit. Het is de taak van de beheerder om het meest efficiënte plan uit te werken, door verschillende meerjarenbeheerplannen op kosten door te rekenen. Het beheerplan bedrijfsruimte te huur in groningen waarmee naar verwachting tegen de laagste kosten de doelstelling wordt bereikt – ook op de lange termijn – is het beste plan. Bovendien moet de beheerder precies weten wanneer en hoeveel financiële middelen moeten worden ingezet voor het beheer van het vastgoed. Alvorens een effectief en efficiënt plan op te kunnen stellen is het noodzakelijk inzicht te hebben in het Programma van Eisen voor bedrijfsruimte huren in leeuwarden  Instandhouding. Wat heeft men met het vastgoed voor ogen? Op basis van de beleidsnormen, de gewenste huisvestingssituatie en het storingsgedrag is het mogelijk meerdere effectieve activiteitenregels op te stellen. Na een kosten-batenanalyse kan hieruit de meest efficiënte activiteitenregel worden bepaald. De verzameling meest efficiënte activiteitenregels voor een gebouw in zijn geheel noemt men het ideale meerjarenbeheerplan. Effectiviteit kantoorruimte huren in amsterdam van de elementaire onderhoudsregels Om vast te stellen welke elementaire onderhoudsregel effectief is, is het nodig het storingsgedrag te analyseren. Tot in detail zal moeten worden gezocht naar het oorzakelijke verband tussen de storing en het proces dat aan de storing ten grondslag ligt. De analyse van een storing kan vanuit twee gezichtshoeken plaatsvinden: 1. in detail nagaan welk proces de storing bedrijfsruimte te huur op schiphol heeft veroorzaakt: ontwerp, uitvoering, gebruik, veroudering, externe invloeden, enz.; 249 7.4.2 VASTGOEDMANAGEMENT 2. een statistische analyse van het storingsoptreden maken: onderscheid in een dalende, constante en stijgende storingsgraad. Vereniging Eigen Huis biedt aannemer woninggegevens Met de geautomatiseerde verwerking van opleveringsgebreken heeft Vereniging Eigen Huis (VEH) een instrument in handen waarmee zij de rol van criticaster van de bouwsector inruilt voor aangever van managementinformatie. (Bron: Cobouw, 24 maart 2005)

Voor verantwoord beheer en onderhoud is het daarom nodig het gebouw in exploitatie tijdens de levensloop te volgen. Het zal steeds nodig zijn op grond van commerciële, technische en financiële aspecten te toetsen of het gebouw nog voldoet aan de behoefte van de huurder/gebruiker (kooptoets) en aan de doelstelling van de beheerder/ exploitant (bedrijfstoets). 227 7.2.3 Figuur 7-7 228 VASTGOEDMANAGEMENT Haagse Hogeschool: Programma van Eisen voor Instandhouding (= gewenste situatie) 7.2.3 In figuur 7-7 is een deel van een Programma van Eisen voor Instandhouding afgedrukt. (1) Nummer van het Programma van Eisen voor Instandhouding, (2) aspect, (3) kwaliteitsoordeel ( KO), (4) foto, (5) toelichtende tekst van het aspect en het kwaliteitsoordeel en ( 6) ruimte om aan te geven of wet- en regelgeving van toepassing is op dat aspect, en kwaliteitsoordeel. Vaststellen van de gewenste kwaliteit De kwaliteitsklassen kunnen op verschillende niveaus in beeld worden gebracht. Er kan een PvE-I worden vastgesteld voor het gehele vastgoedobject, maar ook per belanghebbende, per hoofdgroep, per subgroep, per aspect of een combinatie hiervan. Door bedrijfsruimte te huur in groningen middel van gesprekken met de gebruikers en de beheerder/eigenaar wordt de gewenste kwaliteit van de vastgestelde aspecten ingevuld. Aangezien het vaststellen van een PvE-I een continu proces is, kan reeds in het beginstadium worden aangevangen met het vaststellen van een kwaliteitsklasse voor het gehele PvE-1. Naarmate bedrijfsruimte huren in leeuwarden het proces vordert en duidelijk wordt wat gewenst is, kan het PvE-I op een gedetailleerder niveau worden ingevuld. Het evalueren van gebouwen is vooral noodzakelijk voor de bepaling van het prestatieniveau van het gebouw. Een evaluatie kan daarin twee betekenissen hebben, namelijk: in hoeverre voldoet het gebouw aan de: 1. vraag van de gebruiker; 2. geldende wet- en regelgeving? Gebouwen zijn nodig voor het huisvesten van de gebruiker. In welke mate aan de eisen en wensen van de gebruiker wordt voldaan hangt af van het prestatieniveau. Hoe hoger het kantoorruimte huren in amsterdam prestatieniveau, des te beter beantwoorden de gebouwaspecten aan de eisen en wensen van de gebruiker. De vastgoedeigenaar/beheerder kan het prestatieniveau variëren (zie figuur 7-8). Het maximum geeft aan dat het gebouw optimaal is afgestemd op de eisen en wensen van de gebruiker en de geldende wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de doelmatigheid/functievervulling of de belevingswaarde. De ondergrens wordt bepaald door de wet- en regelgeving en andere bedrijfsruimte te huur op schiphol beperkingen. Op deze grens voldoet het gebouw nog net aan alle wet- en regelgeving en zijn de exploitatierisico’s nog aanvaardbaar. Wanneer de feitelijke kwaliteit van het gebouw onder deze grens komt, betekent dit dat het gebouw niet meer veilig is en/of sancties kunnen worden opgelegd. Hiervoor zal de vastgoedeigenaar/beheerder echter altijd moeten zorgen. Een evaluatie geeft inzicht in de risico’s van het exploiteren van gebouwen.

Introductie van wegingsfactoren

Door aan alle (prestatie)aspecten een score toe te kennen is het mogelijk – door optelling van alle gevonden scores – tot een totaalscore te komen. Omdat niet voor alle gebruikers van een gebouw ieder aspect even belangrijk is, kan door introductie van wegingsfactoren het belang van de afzonderlijke bedrijfsruimte te huur in groningen aspecten worden benadrukt. Deze nalooplijsten zijn ontwikkeld voor: – hotels; – kantoorgebouwen; – industriële gebouwen; – schoolgebouwen; – winkels; – womngen; ziekenhuizen; bedrijfsterreinen. Uit voornoemde VKM’s kunnen op basis van het gewenste kwaliteitsniveau de te beoordelen aspecten worden opgehaald (zie figuur 7-6). Figuur 7-6 Voorbeeld uit de VKM van het aspect dakopeningen VASTGOEDMANAGEMENT Voorbeeld Uitdraai van een aspect dat in I BV is doorgevoerd en daarmee deel uitmaakt van het VKM. In de u itdraai staan weergegeven: 1. Projectgegevens en gebouwclassificatie 2. Codering en naam: Hoofdgroep, Subgroep, Ruimte(categorie) en Aspect 3. Kwal iteitsoordeel 4. Kwal iteitslabel/onderhoudslabel van vastgoedbedrijf 5. Omschrijving van het aspect 6. Omschrijving van het kwa l iteitsoordeel 7. bedrijfsruimte huren in leeuwarden Afbeelding van het kwaliteitsoordeel 8. Regelgeving (artikelnummer en subartikelnummer) 9. Planmatigheid: Klachtenonderhoud of Mutatieonderhoud of Planmatig onderhoud of Contractenonderhoud of Kwal iteitsverbeterende maatregelen of Interieuronderhoud 7.2.2 Functie van het PvE-I Het aansturen van de vastgoedportefeuille vraagt om eenduidige communicatie binnen de gehele organisatie. Om verantwoorde beslissingen te kunnen nemen moet de organisatie beschikken over een uniform kwaliteitsmodel. Het PvE-1 formuleert de kwaliteit die de organisatie eist voor de vastgoedportefeuille. In het PvE-I worden zo veel mogelijk relevante zaken meegenomen. Het is echter altijd mogelijk dat belangrijke zaken ontbreken, onder andere door nieuwe ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Daarom wordt van elke kantoorruimte huren in amsterdam bouwpartner gevraagd die met deze documenten aan de slag gaat een proactieve houding aan te nemen en mogelijk ontbrekende zaken aan te kaarten. Bouwpartners hebben een waarschuwingsplicht, zelfs een precontractuele waarschuwingsplicht (Titel 7. 12 Burgerlijk Wetboek: Aanneming van werk bedrijfsruimte te huur op schiphol en Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV 1 989) om opdrachtgevers te behoeden voor ongewenste situaties. Iedereen die – al dan niet door praktijkervaring – kennis heeft van ontbrekende zaken die van belang zijn voor het kwaliteitsbeleid, dient deze te melden. Voldoet de aannemer, directievoerder of architect niet aan deze waarschuwingsplicht, of maakt hij fouten, dan draait elke partij op voor alle schade die daaruit voortvloeit.

Organisatierisico’s

Organisatierisico’s Onder organisatierisico’s vallen onder meer de structuur van de projectorganisatie en de kwaliteit en kwantiteit van het personeel: – structuur: bij de structuur gaat het om een adequate verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen de projectorganisatie en van deelnemende partijen. Een onduidelijke projectstructuur, het ontbreken van procedures, onduidelijkheid over wat er al dan niet onder het project valt, geen of onvoldoende afstemming tussen deelprojecten of projecten in de omgeving kunnen allemaal leiden tot problemen; 198 processen: de processen hebben betrekking op de administratieve organisatie, de communicatie- en informatievoorziening, de planning & control-cyclus en de kwaliteit van het projectmanagement. Het ontbreken van een kwaliteits- en communicatieplan en een weinig realistische of onvoldoende planning kunnen voor problemen zorgen; cultuur: de cultuur van de organisatie heeft te maken bedrijfsruimte te huur in groningen met de binnen de projectorganisatie heersende normen en waarden, de managementstijl en de besturingsfilosofie; personeel: de kwaliteit en capaciteit van de projectmedewerkers en de continuïteit van de externen. Een gebrek aan kennis en ervaring van het personeel, VASTGOEDMANAGEMENT OP BELEIDSVLAK/STRATEGISCH NIVEAU 6.5 gebrek aan mankracht en het onvolledig of onzorgvuldig opstellen van de contractstukken vormen alle ongewenste risico’s. Beheersmaatregelen bedrijfsruimte huren in leeuwarden  benoemen Nadat alle risico’s zijn geïnventariseerd worden de mogelijke beheersmaatregelen in kaart gebracht. Er zijn vier beheersmaatregelen te onderscheiden: Tabel 6-4 Beheersmaatregelen 1. Vermijden: • de gevolgen wegnemen het opheffen van de kans van optreden van • de kansen wegnemen een bepaald risico. • het risico omzeilen • doelstel 1 i ngen bijstellen 2. Reduceren: • de gevolgen reduceren het verkleinen van de oorzaak of het gevolg • de kansen reduceren van het risico. • faseren • inschakelen van experts • meer informatie verzamelen 3. Overdragen: • verzekeren overdragen leidt niet d irect tot het wegne- • afstoten naar kantoorruimte huren in amsterdam derden men van de oorzaak van het risico, maar wel • delen met derden tot reductie, omdat het uitgangspunt is dat een andere partij beter in staat is dit risico te dragen. 4. Accepteren: • het inbouwen van marges het risico accepteren. • afwachten • calamiteitenplan opstel len Uit de risicoanalyse is voor de belangrijkste risico’s een aantal mogelijke beheersmaatregelen naar voren gekomen. De keuze bedrijfsruimte te huur op schiphol van de beheersmaatregelen per risico gebeurt op basis van inschatting. Er wordt gekeken naar het te verwachten effect van de beheersmaatregel, afgezet tegen de kosten of inspanning die deze maatregel vergt.

Het liquiditeitsbeslag

Tezamen met het liquiditeitsbeslag levert dit het volgende beeld op (figuur 6-6). Verkoop meer huurwoningen in grote steden De verkoop van bestaande sociale huurwoningen in eigendom en beheer bij de corporaties levert meer dan genoeg op om zowel de nieuwbouw van sociale huurwoningen als de gehele stedelijke vernieuwing te financieren. Een klein rekensommetje geeft dit glashard aan. Wanneer de corporaties in de vier grote steden jaarlijks twee procent van hun bezit verkopen – in totaal staan in die steden een kleine 530.000 woningen, met een gemiddelde verkoopwinst van € 60.000 – dan genereren ze jaarlijks € 636 miljoen! Vergelijk dat eens met de € 688 miljoen die de vier grote steden uitgesmeerd over vijf jaar van VROM krijgen kantoor huren in groningen in het kader van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing. Figuur 6-7 Portfoliostrategieën en kasbeslag Toevoegen . K.1sst100111 — Interne factoren lll\l’stcnp.l’ll ++ s,1\do 1 + ….. – Externe factoren + • Û Randvoorwaarden’ 1 Randvoorwaarden – We zien dat het handhaven van vastgoedobjecten die aan beide normen voldoen en het afstoten van objecten die niet aan de normen voldoen geld oplevert. Geld, dat kan worden gebruikt om vastgoedobjecten aan de bedrijfsruimte te huur in leeuwarden vastgoedportefeuille toe te voegen door aankoop of herontwikkeling. Het aankoop- en ontwikkelingsbeleid moet gericht plaatsvinden, zodat de toegevoegde vastgoedobjecten in de richting opschuiven van Star en Cash generation product-marktcombinaties, waardoor de objecten bijdragen aan de doelstellingen op portefeuilleniveau. 1 78 VASTGOEDMANAGEMENT OP BELEIDSVLAK/STRATEGISCH NIVEAU 6.3.2 Op deze manier krijgt de portfolioanalyse een dynamisch karakter. Slecht of onvoldoende renderende objecten worden aan de portefeuille onttrokken of er wordt in geïnvesteerd, kantoorruimte huren in amsterdam zodat ze weer positief bijdragen aan de portefeuilleresultaten. Nieuwe vastgoedobjecten worden aan de portefeuille toegevoegd door aankoop of ontwikkeling, waardoor de portefeuille een nieuwe groei-impuls krijgt. bedrijfsruimte te huur op schiphol Jonge en kwalitatief betere objecten in aantrekkelijke markten verhogen de woonkwaliteit. Dit leidt tot een lagere leegstand en mutatiegraad. En dit geeft, samen met een toename van het woongenot en de daaraan gekoppelde toename van de huurdertevredenheid, een positieve impuls aan de vastgoedexploitatie. Kosten dalen als gevolg van minder onderhoud en een daling van het mutatieonderhoud. Opbrengsten stijgen als gevolg van een dalende leegstand. Op deze manier ontstaat een ‘magische formule’, een opwaartse spiraal waarmee de vastgoedmanager constante groei weet te realiseren.