4e, Se en 12de voortgangsrapportage

4e, Se en 12de voortgangsrapportage Omschrijving: Balanced ScoreCard met betrekking tot huisvesting. Overzicht van de stand van het werk in relatie tot de jaarbegroting. In deze rapportage moet op het moment van meting aan bod komen: welke activiteiten zijn uitgevoerd? Welke activiteiten zijn in uitvoering? Welke activiteiten zijn in voorbereiding genomen tot uitvoering en kantoor huren in groningen welke activiteiten moeten worden opgepakt om in voorbereiding te nemen? Ook moet worden aangegeven hoe het staat met de werkplanning, en of het budget wordt overschreden. Ten slotte moet rapport worden uitgebracht over het verloop van klachten. Functie: Sturing en afleggen van verantwoording. jaarverslag bedrijfsruimte te huur in leeuwarden huisvesting Omschrijving: Financiële verantwoording door middel van: – verlies- en winstrekening; – staat van herkomst en besteding van middelen (kasstroomoverzicht); – balans; kengetallen; een toelichting op bovengenoemde stukken. Functie: Verantwoording (controle) en informatie over het gevoerde beleid. 351 10. 1.7 VASTGOEDMANAGEMENT 1 0.1. 7 Beleidsverificatie: de Balanced ScoreCard De Balanced ScoreCard is een methodiek om de prestaties van de kantoor te huur in amsterdam organisatie voortdurend te kunnen meten. Daarnaast wordt deze methodiek gezien als een managementsysteem dat de strategie communiceert en de medewerkers op één lijn brengt. De Balanced ScoreCard kan worden gezien als instrument voor beleidsverificatie (zie figuur 1 0-6). De Balanced ScoreCard vertaalt het doel van een organisatie en de te volgen strategie in een allesomvattend geheel van prestatiemetingen. Samen vormen die het kader voor een strategisch systeem van meten en managen. De Balanced ScoreCard blijft de nadruk leggen op het verwezenlijken van de financiële doelstellingen, maar schenkt ook aandacht aan de stuwende knappe kantoorruimte te huur op schiphol factoren achter de prestaties die deze doelstellingen moeten realiseren. De Balanced ScoreCard stelt ondernemingen in staat constant oog te houden op de financiële resultaten, terwijl zij daarnaast de vinger aan de pols houden wat betreft het opbouwen van de immateriële activa, nodig voor toekomstige groei ( Bron: Kaplan en Norton, 1 996).

Beleggers

Beleggers

Beleggers zijn in de bedrijfsruimte te huur in het centrum van leeuwarden fase van laagconjunctuur terughoudend in het verlagen van de huren, maar bieden potentiële huurders sterke incentives in de kantoor huren in groningen vorm van huurvrije perioden of een tegemoetkoming in de verhuis- of inrichtingskosten. In de jaren 2004-2007 was een huurvrije periode van zes maanden op een huurcontract van vijf jaar standaard. Met name in het knappe kantoorruimte te huur op schiphol topsegment kan dit soms oplopen tot een periode van twaalf tot achttien maanden, een korting van maar liefst 30%. In sommige gevallen – als de nood onder beleggers erg hoog is – worden huurders zelfs uit bestaande panden weggekocht. Ook gaan beleggers steeds meer in op de vraag van de huurder naar flexibele huurcontracten met korte looptijden. Voor beleggers in een product met een zeer lange levensduur betekent dit extra onzekerheid. Onder normale marktomstandigheden streeft men naar huurcontracten met lange looptijden. Voor bedrijven waarvan het huurcontract afloopt is dit de ideale tijd om meer kwaliteit tegen een lagere prijs te huren. Zo is in kantorenland een opvallende upgrading aan de gang. Bedrijven maken een kwaliteitsslag door kantoorruimte te betrekken waar ze normaal gesproken nog niet aan toe zijn, maar die door de lagere huren binnen bereik is gekomen. Veelal is hierbij sprake van een verplaatsingsmarkt, waarbij minder meters worden teruggehuurd, zodat het aanbod nog verder toeneemt. Daarnaast zijn er bedrijven met langlopende huurcontracten, met name in de telecom- en ICT-sector, die de huisvestingskosten verlagen via onderhuur. De opname daalt het sterkst in de private sector. De non-profitsector fungeert in veel gevallen als een stabiele factor in moeilijke tijden en legt een bodem in de vraagzijde van de vastgoedmarkt. In de fase van laagconjunctuur ontstaat er vaak een duidelijke tweedeling in de vastgoedmarkt. Aan de ene kant is er een dynamische markt van courant vastgoed op goede locaties. Aan de andere kant is er een deel van de markt met veel in courant aanbod op slecht verhuurbare locaties, dat zeer lang te huur staat. Projectontwikkelaars en beleggers krijgen dan te maken met leegstandsbeheer. Door de afwezigheid van een gebruiker kan een kleine storing als een lekkende riolering of waterleiding grote schade aanrichten, omdat dit
niet tijdig wordt opgemerkt. Daarnaast zijn de panden gevoelig voor inbraak, kraak en vandalisme. Als de leegstand zich niet beperkt tot het specifieke object, maar een van de vele leegstaande objecten in het omliggende gebied wordt, neemt het risico van verval toe. De activiteit in het gebied neemt af, waardoor sociaal verval een kans krijgt. Vandalisme en criminaliteit nemen toe, en bij een gebrek aan goede huurders vestigen zich kwalitatief mindere huurders in het gebied. De reputatie van het gebied verslechtert en de mutatiegraad onder de kantoorruimte huren in amsterdam zittende huurders neemt toe. Gebouweigenaren bezuinigen op onderhoud, waardoor de negatieve spiraal een nieuwe impuls krijgt. Veel verouderde gebieden hebben last van deze negatieve spiraal, die echter ook in nieuw ontwikkelde gebieden met veel leegstand kan ontstaan. Het is van groot belang een dergelijke spiraal in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen en samen met andere ontwikkelaars, beleggers, gemeenten, financiers en (toekomstige) gebruikers te keren, bijvoorbeeld via gebiedsgerichte herontwikkeling. Door al deze ontwikkelingen neemt het pessimisme onder ontwikkelaars in de fase van laagconjunctuur toe. Er komt een rem op nieuwe ontwikkelingen, en er wordt vrijwel alleen nog ontwikkeld als het vastgoed van tevoren is verkocht of volledig verhuurd. Zo was het in 2000 gebruikelijk om te ontwikkelen als 40% was verhuurd. In 2002 was dat percentage opgelopen tot 60 a 70% en anno 2005 werd soms zelfs pas ontwikkeld als 80% of meer was verhuurd. Slechts enkele ontwikkelaars met visie, lef en voldoende financiële middelen durven het aan om in deze periode anticyclisch te ontwikkelen. Op het moment dat de economie weer aantrekt zal namelijk ook de vraag naar vastgoedprojecten weer toenemen. Omdat het dan weer twee tot vier jaar duurt voordat de projecten op de markt komen, ontstaat er weer schaarste en krijgt de varkenscyclus een nieuwe impuls. Herstel treedt in en het marktmechanisme van de vastgoedcyclus vangt opnieuw aan. In de

toekomstscenario’s

toekomstscenario’s

Om uit te vinden of de vastgoedmanager een onderhandelaar (anticipeerder), ondernemer (adaptor) of strateeg (shapers) is kunnen we gebruikmaken van twee vragenlijsten over het kantoor huren in groningen nu en de toekomst (over tien jaar; zie J. Nekkers, Wijzer in de toekomst. Werken met toekomstscenario’s, 2006).
Nu wie zijn je huidige klanten? wat is je huidige care business? waarop berust je huidige concurrentievoordeel? wat is je huidige meerwaarde voor stakeholders? – waarmee maak je de bedrijfsruimte te huur in het centrum van leeuwarden huidige winst? op welke huidige trends speelt je organisatie in? – wat doe je nu als de zaken plotseling veranderen? – wat is je visie voor nu?


Over tien jaar wie zijn je klanten over tien jaar? wat is je care business over tien jaar? waarop berust je concurrentievoordeel over tien jaar? waarop berust je meerwaarde voor stakeholders over tien jaar? waarmee maak je over tien jaar winst? op welke trends wil je over tien jaar inspelen? weet je wat je te doen staat als de knappe kantoorruimte te huur op schiphol zaken in de toekomst plotseling veranderen? wat is je visie voor over tien jaar?
Steeds meer bedrijven werken met toekomstscenario’s om het zicht op wat er zich in de samenleving zou kunnen afspelen te vergroten en daarmee beter voorbereid te zijn op die toekomst. Zo doen onder andere Rijkswaterstaat, Delta Lloyd en Shell dat. Het gaat hier dan om voorstelbare situaties, gegeven een bepaalde trend. De kantoorruimte huren in amsterdam scenario’s komen doorgaans helemaal niet uit, maar maken ons wel bewust en alert.
91

In contact met bronnen van waarde

In contact met bronnen van waarde


Een goede roerganger is in contact met bronnen van waarde die het knappe kantoorruimte te huur op schiphol platte vlak van de  alledaagse pragmatiek overstijgen, maar daarin wel als oriëntaties kunnen dienen. Voor velen van ons zijn dit personen aan wie we onze oriëntatie ontlenen, die onze ‘sterren’ zijn. Die speciale leraar op de bedrijfsruimte te huur in het centrum van leeuwarden middelbare school, dat medebestuurslid dat zo veel rust en blijmoedigheid uitstraalt. Sterren als deze helpen je verder te kijken dan het platte vlak. Ze helpen je te groeien, voorbij je aanvankelijke grenzen, ze wekken je tot leven en helpen jezelf een bron van spirit te worden. Een persoon met spirit reikt op voorbeeldige wijze elan, oriëntatie en stijl aan. Dat kantoorruimte huren in amsterdam werkt zo aanstekelijk dat een hele aangestoken organisatie een eigen elan, een eigen oriëntatie en een eigen stijl gaat krijgen.
2.5.5 Bronnen van waarde zijn veelal personen bij wie je in de leer bent
Een extra charme wordt gevormd door de vele zelfvermaningen, die de managers goed in de eigen context zullen kunnen plaatsen: hoe ga je om met zeurpieten en vleiers? Hoe leer je je aandacht nou eens eindelijk te concentreren op de taak die voor je ligt, zonder dat je energie wordt afgetapt door schaduwen en gemopper over het bedrijfsruimte te huur in groningen verleden of door zorgen over de toekomst? Hoe zorg je ervoor dat je geestelijk in leven blijft en niet verstart in je functie en ambt (“Pas op dat je niet verkeizert en verpurpert, want dat gebeurt”)? Hoe ga je om met de eindigheidservaringen in je bestaan? Hoe kun je in alles schoonheid en rede proberen te zien, hoe kun je leiding geven aan de zwakke kanten in je karakter, hoe kun je je innerlijke rust bewaren in zeer turbulente omstandigheden, hoe kun je leren dat je je niet door je gevoelens moet laten leiden, maar dat je juist je gevoelens moet leiden? Enz.