Voor verantwoord beheer en onderhoud is het daarom nodig het gebouw in exploitatie tijdens de levensloop te volgen. Het zal steeds nodig zijn op grond van commerciële, technische en financiële aspecten te toetsen of het gebouw nog voldoet aan de behoefte van de huurder/gebruiker (kooptoets) en aan de doelstelling van de beheerder/ exploitant (bedrijfstoets). 227 7.2.3 Figuur 7-7 228 VASTGOEDMANAGEMENT Haagse Hogeschool: Programma van Eisen voor Instandhouding (= gewenste situatie) 7.2.3 In figuur 7-7 is een deel van een Programma van Eisen voor Instandhouding afgedrukt. (1) Nummer van het Programma van Eisen voor Instandhouding, (2) aspect, (3) kwaliteitsoordeel ( KO), (4) foto, (5) toelichtende tekst van het aspect en het kwaliteitsoordeel en ( 6) ruimte om aan te geven of wet- en regelgeving van toepassing is op dat aspect, en kwaliteitsoordeel. Vaststellen van de gewenste kwaliteit De kwaliteitsklassen kunnen op verschillende niveaus in beeld worden gebracht. Er kan een PvE-I worden vastgesteld voor het gehele vastgoedobject, maar ook per belanghebbende, per hoofdgroep, per subgroep, per aspect of een combinatie hiervan. Door bedrijfsruimte te huur in groningen middel van gesprekken met de gebruikers en de beheerder/eigenaar wordt de gewenste kwaliteit van de vastgestelde aspecten ingevuld. Aangezien het vaststellen van een PvE-I een continu proces is, kan reeds in het beginstadium worden aangevangen met het vaststellen van een kwaliteitsklasse voor het gehele PvE-1. Naarmate bedrijfsruimte huren in leeuwarden het proces vordert en duidelijk wordt wat gewenst is, kan het PvE-I op een gedetailleerder niveau worden ingevuld. Het evalueren van gebouwen is vooral noodzakelijk voor de bepaling van het prestatieniveau van het gebouw. Een evaluatie kan daarin twee betekenissen hebben, namelijk: in hoeverre voldoet het gebouw aan de: 1. vraag van de gebruiker; 2. geldende wet- en regelgeving? Gebouwen zijn nodig voor het huisvesten van de gebruiker. In welke mate aan de eisen en wensen van de gebruiker wordt voldaan hangt af van het prestatieniveau. Hoe hoger het kantoorruimte huren in amsterdam prestatieniveau, des te beter beantwoorden de gebouwaspecten aan de eisen en wensen van de gebruiker. De vastgoedeigenaar/beheerder kan het prestatieniveau variëren (zie figuur 7-8). Het maximum geeft aan dat het gebouw optimaal is afgestemd op de eisen en wensen van de gebruiker en de geldende wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de doelmatigheid/functievervulling of de belevingswaarde. De ondergrens wordt bepaald door de wet- en regelgeving en andere bedrijfsruimte te huur op schiphol beperkingen. Op deze grens voldoet het gebouw nog net aan alle wet- en regelgeving en zijn de exploitatierisico’s nog aanvaardbaar. Wanneer de feitelijke kwaliteit van het gebouw onder deze grens komt, betekent dit dat het gebouw niet meer veilig is en/of sancties kunnen worden opgelegd. Hiervoor zal de vastgoedeigenaar/beheerder echter altijd moeten zorgen. Een evaluatie geeft inzicht in de risico’s van het exploiteren van gebouwen.