Belanghebbenden

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Art. 3:42 Awb bepaalt dat besluiten die niet tot één of meer belanghebbenden zijn gericht, worden bekendgemaakt door kennisgeving in een dag-, nieuwsof huis-aan-huisblad, of op een andere wijze. Bij de hier bedoelde besluiten moet worden gedacht aan flexplek huren groningen besluiten van algemene strekking. Besluiten van algemene strekking hebben rechtsgevolgen voor een grote groep personen die bij het bestuur niet met naam bekend zijn. Vandaar dat de wetgever heeft gekozen voor een zodanige wijze van bekendmaking dat een zo groot mogelijke groep van belanghebbenden kan worden bereikt. Het meest geschikte middel hiertoe is publicatie in een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad. Kennisgeving ‘op een andere geschikte wijze’, zoals de wet het uitdrukt, is ook toegestaan. Hierbij valt te flexplek huren leeuwarden denken aan bekendmaking in een publicatiekastje aan het kantoor van het bestuursorgaan. In de bekendmaking hoeft niet de hele tekst van het besluit te worden opgenomen. Volstaan kan worden met een zakelijke weergave van de inhoud van het besluit en de belangrijkste onderdelen ervan.
Art. 3:43 Awb regelt de mededelingsplicht van besluiten aan diegenen die in de voorbereidingsfase van een besluit hun zienswijze/bedenkingen hebben kenbaar gemaakt, maar aan wie het besluit niet conform art. 3:41 of 42 Awb is bekendgemaakt. Ook de insprekers dienen op de hoogte te worden gebracht van het besluit. Dit is een zorgvuldigheidseis. Het tweede lid van dit artikel bepaalt hoe de mededeling moet geschieden als het besluit is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 Awb (de flexplek huren amsterdam openbare voorbereidingsproce
3.1 Algemene wet bestuursrecht 97
dure). Bekendmaking geschiedt dan conform het in art. 3:12 Awb bepaalde, namelijk via mededeling van de openbare kennisgeving.
Art. 3:44 Awb regelt de mededelingsplicht van besluiten aan belanghebbenden als de voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Awb is gevolgd (de uniforme openbare voorbereidingsprocedure). Deze besluiten krijgen degenen die zienswijzen hebben ingebracht toegezonden. Het besluit wordt ter inzage gelegd op het kantoor van het bestuursorgaan. Indien mededeling aan meer dan 250 personen moet gebeuren, kan toezending achterwege worden gelaten. Art. 3:45 Awb bepaalt dat de bezwaar- of beroepsmogelijkheid bij de bekendmaking van het besluit moet worden vermeld. Deze handelwijze wordt standaard door bestuursorganen gevolgd.
3.1.7 Hoofdstuk 4: bijzondere bepalingen over besluiten Bevat hoofdstuk 3 Awb algemene bepalingen over besluiten, hoofdstuk 4 handelt over bijzondere bepalingen over besluiten. Titel 1 van hoofdstuk 4 behandelt de beschikkingen. Door deze indeling wordt de gelaagde structuur van de Awb duidelijk. De bepalingen van hoofdstuk 3 zijn namelijk integraal van toepassing op beschikkingen die in hoofdstuk 4 hun plaats hebben gekregen.
Ten eerste komt hier flexplek huren schiphol aan de orde wat voor soort besluit een beschikking is, gevolgd door de vereisten voor de aanvraag van een beschikking. De voorbereiding op de beslissing moet zorgvuldig plaatsvinden. De beslissing is aan termijnen gebonden.