Bovengemeentelijk ruimtelijk-ordeningsbeleid

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Als een gemeente in een gebied ligt waar zij op grond van bovengemeentelijk ruimtelijk-ordeningsbeleid weinig mogelijkheden heeft om de woonruimtevoorraad uit te breiden, mag de grens hoger worden gesteld, onder goedkeuring van winkel huren groningen Gedeputeerde Staten. Aan eigenaren kan worden verplicht om leegstand aan burgemeester en wethouders te melden, indien de leegstand ten minste twee maanden heeft geduurd. In de huisvestingsverordening worden de categorieën mensen/woningzoekenden aangewezen die voor het verkrijgen van een huisvestingsvergunning in aanmerking komen. Het gaat daarbij vooral om mensen met lage inkomens. Voorgeschreven mag worden dat woonruimten van een bepaalde aard, grootte of prijs passend zijn voor bepaalde woningzoekenden, bijvoorbeeld benedenwoningen voor winkel huren leeuwarden bejaarden of grote woningen voor grote gezinnen. Er kan worden bepaald dat bepaalde woningzoekenden voorrang hebben op anderen; er kunnen urgentiecriteria worden vastgesteld. Niet is toegestaan dat aan woningzoekenden eisen van lokale sociale en/of economische binding worden gesteld. Dit soort eisen mag alleen in regionaal verband worden gesteld, niet plaatselijk per gemeente. Het is mogelijk om te bepalen dat woningzoekenden die een woning verlaten die dringend nodig is voor de woonruimteverdeling, voorrang krijgen. In de huisvestingsverordening mag worden bepaald dat burgemeester en wethouders een register bijhouden van woningzoekenden.
Indien categorieën winkel huren amsterdam woonruimten zijn aangewezen waarvoor het vereiste van een huisvestingsvergunning geldt, kunnen eigenaren van woningen verplicht worden om het ter beschikking (leeg) komen van een woning onverwijld aan burgemeester en wethouders te melden. Tot uiterlijk twee weken na de melding kunnen burgemeester en wethouders de eigenaar een voordracht doen uit woningzoekenden die behoren tot de aangewezen categorieën. Als de
320 8 Overige wetten voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
eigenaar zelf een kandidaat-bewoner aanmeldt die voldoet aan de criteria en bij de gemeente geen woningzoekende is ingeschreven die urgenter is, verkrijgt de kandidaat-bewoner de winkel huren schiphol huisvestingsvergunning. Uiterlijk tien weken na de melding door de eigenaar kunnen burgemeester en wethouders andere woningzoekenden voordragen, indien er geen overeenstemming tussen de eigenaar en de eerder door de gemeente voorgedragen woningzoekende ontstaat om de woning te gebruiken.