Burgemeester en wethouders

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Voorbeeld Een begraafplaats annex crematorium had al vaker méér crematies en asverstrooiingen verricht dan volgens de voorschriften bij de milieuvergunning was toegestaan. De kantoorruimte huren groningen emissiegrenswaarden in de vergunning dreigden in een jaar weer overschreden te worden. Burgemeester en wethouders van Bilthoven legden een last onder dwangsom op van f 3.000 (ca. €1.400) per crematie en f 200 (ca. €95) per asverstrooiing die plaats zouden vinden boven het per jaar toegestane aantal. In zijn uitspraak liet de voorzitter van de Afdeling de last onder kantoorruimte huren leeuwarden dwangsom in stand. Ten tijde van het besluit was het maximumaantal bijna bereikt en men leek niet van plan te stoppen. Er waren genoeg redenen om de preventieve last op te leggen. In de uitspraak merkt de voorzitter ook op dat ‘een dwangsom ( … ) niet kan worden aangemerkt als een administratieve boete en ook anderszins niet het karakter heeft kantoorruimte huren amsterdam van het opleggen van een sanctie met betrekking tot een reeds begane overtreding, maar uitsluitend tot doel heeft toekomstige overtredingen te voorkomen.’ (ABRvS (Vz) 1 november 1996, AB 1997/ 1 73)
Na het betalen van een dwangsom mag het bestuur, indien de overtreding voortgaat, weer een dwangsom opleggen of eventueel bestuursdwang toepassen. Het opleggen van een dwangsom kan goed dienst doen bij het steeds overtreden van gedragsvoorschriften, bijvoorbeeld het in strijd met de vergunningsvoorschriften kantoorruimte huren schiphol vroegtijdig starten van motoren of machines. Wanneer een dwangsom is vastgesteld, wordt de overtreder in de gelegenheid gesteld de betrokken overtreding ongedaan te maken. De dwangsom kan per tijdseenheid of per overtreding worden vastgesteld. Bij de dwangsombeschikking moet een tijdstip worden genoemd waarna de overtreding niet meer mag voortduren of worden herhaald. Ná dat moment ontstaat de schuld automatisch. Het bestuursorgaan kan dan de ontstane schuld invorderen, zo nodig met een dwangbevel. Het geld komt ten goede aan de rechtspersoon waarvan het bestuursorgaan de dwangsom heeft opgelegd. Zo leggen burgemeester en wethouders van X de dwangsom op die ten goede komt aan de rechtspersoon gemeente X. De hoogte van het opgelegde bedrag moet in redelijke verhouding staan tot het door de overtreding geschonden belang. In de dwangsombeschikking moet een maximum te verbeuren eindbedrag worden genoemd.
Een dwangsom kan niet worden opgelegd om af te dwingen dat een aanvraag milieuvergunning wordt ingediend. Het is namelijk geen overtreding om niet een aanvraag in te dienen, maar wel om een aangewezen inrichting op te richten of in werking te hebben zonder milieuvergunning.