Burgemeester en wethouders

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Burgemeester en wethouders van Neede verklaarden een aanvrager niet-ontvankelijk in zijn aanvraag milieuvergunning tot het veranderen van een schietbaan en de daarin kantoor huren groningen gebezigde werkwijze. Zij eisten een aanvraag om een revisievergunning. De Afdeling bestuursrechtspraak was het daarmee eens: ‘De Afdeling is van oordeel dat verweerders zich in redelijkheid op het standpunt hebben kunnen stellen dat de aangegeven uitbreidingen en wijzigingen kantoor huren leeuwarden een revisievergunning rechtvaardigen. Dat is temeer het geval nu de voorschriften van de vigerende vergunning niet langer voldoen, hetwelk door het verlenen van een revisievergunning kan worden hersteld.’ (ABRvS 22 februari 1995, nr. G05.93.3088)
Indien om een revisievergunning wordt gevraagd, mogen burgemeester en wethouders niet in afwijking daarvan een vergunning afgeven tot verandering van de inrichting of de werkwijze daarvan.
• Voorbeeld Burgemeester en kantoor huren amsterdam wethouders van Odoorn verleenden een veehouder een milieuvergunning. De Afdeling bestuursrechtspraak stelde vast dat een revisievergunning als bedoeld in art. 8.4 Wm was gevraagd. De vergunningaanvraag hield verband met het wijzigen van het veebestand, alsmede met het moderniseren en uitbreiden van de bestaande stallen. Burgemeester en wethouders hadden echter een wijzigingsvergunning als bedoeld in art. 8.1 lid 1 onder b Wm verleend. Door aldus te beschikken, werd de grondslag van de aanvraag kantoor huren schiphol verlaten, hetgeen zich niet verdraagt met het systeem van de Wet milieubeheer, dat ervan uitgaat dat wordt beschikt op een aanvraag zoals deze is ingediend. (ABRvS 30 januari 1995, nr. G05.93.2758)