De belangrijkste instrumenten

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste instrumenten uit de wet behandeld om de doelen te bereiken. Het zijn: de structuurvisie; het bestemmings- en inpassingsplan; coördinatie; de beheersverordening; regels en aanwijzingen; financiële bepalingen; handhaving kantoor huren purmerend en toezicht; bepalingen over bezwaar en beroep; planologische organen.
De wet regelt niet zelf de inrichting van de ruimte maar biedt de instrumenten voor bestuursorganen, waarmee zij de doelen kunnen bereiken.
De Wro maakt een duidelijk onderscheid tussen het vastleggen van het omgevingsbeleid en het vaststellen kantoor huren drachten van bindende regels. Gemeente, provincie en Rijk moeten hun omgevingsbeleid vastleggen in een of meer structuurvisies. Bindende regels, normen, krijgen hun plaats in bindende besluiten, zoals een bestemmingsplan, een provinciale verordening of een AMvB.
Hierna wordt ingegaan op het karakter en de inhoud van de structuurvisie (subparagraaf 4.1.1) en de procedure van de structuurvisie (subparagraaf 4.1.2).
4.1 .1 Karakter en inhoud van de kantoor huren hoogeveen structuurvisie De structuurvisie is een beleidskader voor het bestuur zelf: op basis van de visie worden de plannen vastgesteld, andere ruimtelijkeordeningsbesluiten genomen, mensen en middelen ingezet.
Intern heeft de structuurvisie een structurerende functie voor de werk- en beleidsprocessen, die het vaststellende orgaan de mogelijkheid biedt de uitvoerende bestuursorganen binnen dat overheidsniveau te beoordelen. Zo kan de kadervaststellende gemeenteraad het uitvoerende college van burgemeester en wethouders beoordelen. Extern is de structuurvisie een communicatief instrument en biedt zij een referentiekader voor andere overheden en burgers: zij kunnen de betreffende kantoor huren nieuwegein overheid aanspreken op haar beleidsvoornemens. De structuurvisie heeft niet de juridische betekenis van de beleidsregel. Een bestuursorgaan moet overeenkomstig een beleidsregel handelen (art. 84 Awb). Dat geldt niet voor de structuurvisie.