De exit yield

Als de exit yield tegenvalt komt het project kasstroom tekort zodat niet meer aan de
verplichtingen van de lening kantoor huren per uur groningen kan worden voldaan.
De eerste hypotheek is een non-recourse lening: Er wordt geen beroep gedaan op
aanvulling vanuit eigen vermogen als de verplichtingen van deze leningen niet kunnen
worden voldaan uit de kasstroom: bijgevolg daalt het rendement op deze hypotheek.
De overige leningen zijn wel recourse: verplichtingen moeten voldaan worden uit eigen
vermogen. Bijgevolg is het rendement op deze leningen zoals afgesproken, echter het
rendement op eigen vermogen wordt negatief.
3 74 INVESTEREN IN VASTGOED, GROND EN GEBIEDEN
Bij lage 2 Begrippenlijst
NL ENG Omschrijving ·—————- De procedure waarin prijsaanbiedingen gevraagd
uitvoeren van een (werk)opdracht
Aanbesteding Tender
Aannemer Contractor kantoor huren per uur leeuwarden Degene, die de (werk)opdracht uitvoert—–
Achtergestelèîelëning. Subordinated Debt Lening waarvan de betalingen pás plaats v.inden nada
nderé .
verplichtingen, bijvoorbeeld die voortkomen uit andere leningen,
zijn voldaan. Als gevolg van het hiermee samengaande risico
is de rente van deze leningen hoger
Achterstallig o’nderhou_d_ Overduê-mairÏtenance -Niet uîijëv.öêrcr(instandhOudings)Óndérhoud
Activamarkt · Asset market In vastgoed: de markt waarop vastgoedobjectéÏiworden
verhandeld.
Een contractueel kantoor huren per uur amsterdam overeengekomen terugbetaiîîïg-op ëëiilënfng-­
terugbetä.îini rèdërl1pticïîï.frêe
op de lening is overeengekomen.
Benefit sharing -·-HeÏÖvereenkÖmen van-ee-rÏ vercfëîing van eenevë-ritueel—·-·­
optredend surplus.
soe-klloüëîi<ünciTge të’rni–vcïür dë V-èrwerkingvä-rî’ ciev’iirondërstëïde
volgtijdelijke waardevermindering van duurzame productiemiddelen
in de financiële administratie. Geen kasstroom
AK (.Älgê-mene kosten)Denaam voor transactiesie aÎs dÜeihebbenvoordëër ïë frei<l(ë’n
uit prijsverschillen, die voor hetzelfde product gelijktijdig op
verschillende deelmarkten bestaan.
Een van de uitgangspunten van de optietheorie is het principe
van non-arbitrage: prijsverschillen als hierboven beschreven zullen
onmiddellijk gecorrigeerd worden op een efficiënte markt waar
alle informatie altijd voor kantoor huren per uur schiphol iedereen beschikbaar is.
BackWard TnductiOrÏ—-B ackward Tnductio ln de optietlÏë’Örie de-aandÜÎdingvoor.ëfëtechniek waarbif ëen -­
(binomiaal) boomdiagram van achteren naar voren wordt opgelost.
BIJLAGE 2 – BEGRIPPENLIJST
Schematisch overzicht vanbezittTngerÏen Sêhuîdï/ an éenbedrijf .-
·­
Aan de linkerkant van de balans (debet- of actiefzijde) staan de
bezittingen en vorderingen. Aan de rechterkant (credit- of passiefzijde)
worden het eigen vermogen en de schulden vermeld.