De plotselinge ‘beleidsommezwaai’

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Een bestuursorgaan kan beleidsregels vaststellen, maar hoeft dat niet te doen (art. 4:81 Awb). Indien beleidsregels zijn vastgesteld, mag worden verwacht dat een bestuursorgaan onder normale kantoorruimte huren groningen omstandigheden ook handelt conform de vastgestelde beleidsregels. Afwijking is echter mogelijk ‘wegens bijzondere omstandigheden’ (zie art. 4:84 Awb). Het afwegen van concrete belangen bij een aanvraag bijvoorbeeld kan leiden tot afwijking van het vastgestelde beleid (art. 3:4 lid 1 Awb).
De vraag of een besluit gekwalificeerd moet worden als een algemeen verbindend voorschrift, een besluit van algemene strekking, een beleidsregel, een privaatrechtelijke rechtshandeling of als een beschikking, is met name van belang voor de reikwijdte kantoorruimte huren leeuwarden van de rechtsbeschermingsmogelijkheden van de Awb. In het verdere verloop van dit boek wordt daarop ingegaan.
Het is niet altijd even duidelijk hoe een overheidshandeling moet worden gekwalificeerd.
•Voorbeeld In haar verzoek om vergoeding van schade van 29 september 1995 had Van Vlodrop BV primair gesteld dat het appellant niet vrijstond het gevoerde beleid inzake fotografisch-chemische afvalstoffen te wijzigen. Daarnaast had Van Vlodrop BV (voor zover appellant van mening zou zijn dat de plotselinge ‘beleidsommezwaai’ wel gerechtvaardigd was) verzocht om schadeloosstelling op grond van art. 3:4 Awb. Het bezwaarschrift van 22 december 1995 en het beroepschrift van 13 maart 1996 noemden eveneens deze dubbele grondslag. De Afdeling begreep hieruit dat kantoorruimte huren amsterdam Van Vlodrop BV primair haar eis tot schadevergoeding baseerde op de haars inziens onrechtmatigheid van de beleidswijziging. Voor zover echter de gestelde beleidswijziging niet onrechtmatig was, had Van Vlodrop BV haar aanspraak op schadeloosstelling gebaseerd op het mede aan art. 3:4 Awb ten grondslag liggende beginsel dat bestuursorganen gehouden zijn onevenredige schade, toegebracht bij de behartiging van een openbaar belang, te vergoeden. De Afdeling stelde vast dat het verzoek niet was gebaseerd op art. 15.20 en 15.21 Wet milieubeheer (Wm), die een kantoorruimte huren schiphol uitputtende regeling geven voor de vergoeding van schade die is veroorzaakt door de in die artikelen genoemde besluiten en wettelijke regelingen. Evenmin was het verzoek op een andere, specifieke wettelijke grondslag gebaseerd.