Deconcentratie en decentrallsatle

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De burgerlijke rechter pleegt overheidshandelen wat minder diepgaand te toetsen dan de administratieve rechter. De laatste toetst de besluiten van de overheid mede aan de zogenoemde algemene beginselen van behoorlijk bestuur, die de rechter een royale mogelijkheid geven een overheidsbesluit te vernietigen als hij meent dat er onbehoorlijk gehandeld is.
48 2 Staatsrecht algemeen
Uit jurisprudentie van de Hoge Raad blijkt dat nu ook de burgerlijke rechter het overheidshandelen moet toetsen aan genoemde beginselen, indien de overheid van privaatrecht gebruikmaakt. In paragraaf 3.7 zal dit alles nader worden behandeld.
2.4 Spreiding van overheidsgezag
Van Nederland wordt wel gezegd dat het een gedecentraliseerde eenheidsstaat is. Met de term ‘gedecentraliseerd’ wordt bedoeld dat het totale overheidsgezag niet op één plaats is geconcentreerd, maar flexplek breda dat het verspreid is over het land door toekenning aan ‘lagere’ overheidsorganen. De term ‘eenheidsstaat’ duidt aan dat deze lagere overheden aan wie overheidsgezag is toegekend, daarvan niet zo vrijelijk gebruik kunnen maken dat de eenheid van de staat in het geding komt.
Het toekennen van overheidsgezag aan lagere overheden vindt plaats via enerzijds deconcentratie en decentralisatie en anderzijds autonomie en medebewind. Spreiding van overheidsgezag (zowel wetgeving als bestuur) kan op twee manieren worden gerealiseerd: via deconcentratie en via decentralisatie.
Deconcentratie Ook in een vanuit een centraal punt geleid land ontkomt men er niet aan om verspreid over het land diensten te hebben. De afstand tot de burgers wordt anders letterlijk wel erg groot. Van deconcentratie is sprake wanneer organen van de rijksoverheid hun ambtelijke diensten verspreiden over het land, zodat ze beter kunnen functioneren. Voorbeelden zijn: de Belastingdienst, de Inspecties van de Volksgezondheid en het Openbaar Ministerie. De gedeconcentreerde diensten blijven direct onder het gezag van het centrale orgaan werken. Het werkterrein valt vaak samen met het grondgebied van een niet-centraal overheidsorgaan, bijvoorbeeld een provincie. Inspecties van de Volksgezondheid zijn provinciaal georganiseerd; belastinginspecties regionaal.