Doelstelling van de instellingen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Doelstelling van de instellingen Verenigingen en stichtingen, die zich ten doel stellen uitsluitend op het gebied van de volkshuisvesting werkzaam te zijn en niet beogen uitkeringen te doen anders dan in het belang van de volkshuisvesting, kunnen bij winkel huren groningen Koninklijk Besluit worden toegelaten als instellingen, uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting werkzaam. De Woningwet (art. 70 t/m 70k) is aldus de basis voor de woningcorporaties die eigenaar en verhuurder zijn van de sociale-huursector in de woningvoorraad.
De toegelaten instellingen huisvesten bij voorrang personen die door hun inkomen of door andere omstandigheden moeilijkheden ondervinden bij het vinden van passende huisvesting. Bij winkel huren leeuwarden het in gebruik geven van door hen beheerde woningen met een verhoudingsgewijs lage huurprijs geven de instellingen zo veel mogelijk voorrang aan woningzoekenden die, gelet op hun inkomen, in het bijzonder op die woningen zijn aangewezen (art. 70c Wonw).
De toegelaten instellingen staan onder toezicht van de minister van VROM en ze moeten zich houden aan het Besluit beheer sociale-huursector (Bbsh) waarvan de voorschriften in ieder geval betrekking hebben op: a het verwerven, bouwen, bezwaren en vervreemden van onroerende zaken; b het treffen van voorzieningen aan winkel huren amsterdam woningen; c het verhuren van woningen;
286 7 Woningwet: voorziening in woningbehoefte en financiële steun voor stedelijk en landelijk gebied
d de wijze van beheer van woningen; e de exploitatie van woningen; f de bestemming van batige saldi; g het financiële beleid en beheer; h de verslaglegging; de inrichting van de administratie; en j overleg met en verplichtingen ten opzichte van huurders.
De woningvoorraad van toegelaten instellingen is grotendeels opgebouwd op basis van subsidies en door de overheid gereguleerde huurinkomsten. Toegelaten instellingen mogen daarom niet zomaar woningen aan anderen dan de eigen huurders verkopen. Op grond van art. 61a Wonw heeft de toegelaten instelling een vergunning van de minister nodig voor de verkoop van een woning of de vestiging daarop van een zakelijk recht. In het Bbsh (art. llc t/m lle) is een nadere winkel huren schiphol regeling gegeven: verkoop mag alleen plaatsvinden tegen een bepaald minimumpercentage van de onderhandse verkoopwaarde. De instelling moet een voornemen tot verkoop melden aan de minister. Gemeenten kunnen hun zienswijze over de verkoop aan de minister meedelen.