Doelstelling van de ondernemingsraad

Gerelateerde afbeelding

Doe/stelling van de ondernemingsraad. Volgens de wet wordt de ondernemingsraad ingesteld ‘ten behoeve van het overleg van de leiding met en de vertegenwoordiging kantoorruimte huren groningen van de in de onderneming werkzame personen, een en ander in het belang van het goed functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen’. De ondernemingsraad heeft dus een tweeledige doelstelling: het behartigen van personeelsbelangen ten opzichte van de ondernemer: bestuurder (personeelsorgaan); het kantoorruimte huren leeuwarden behartigen van de doelstellingen van de onderneming (ondernemingsorgaan).
Samenstelling en werkwijze van de OR Het minimumaantal leden van een OR is in de wet vastgesteld op drie bij kleine organisaties tot 25 bij organisaties met 7 000 of meer werkzame personen. De OR-leden worden kiesgroepenstelsel veelal door middel van het kiesgroepenstelsel gekozen. Kiesgroepen bestaan uit categorie├źn van de in een kantoorruimte huren amsterdam onderneming werkzame personen en/of afdelingen, die ieder een bepaald aantal leden van de OR kiezen. In de toelichting op de WOR wordt gesteld dat het bij een kiesgroep moet gaan om een groep werknemers die bepaalde gemeenschappelijke belangen hebben. Daarin onderscheidt deze groep zich van de overige werknemers. Als niet het kiesgroepenstelsel wordt toegepast, worden uiteraard degenen met de meeste stemmen gekozen. De normale zittingsperiode is twee jaar, waarbij het mogelijk is tot een rooster van aftreden te komen. Overigens zijn OR-leden herkiesbaar. De gekozen OR-leden kiezen uit hun midden een voorzitter. Deze leidt de OR-vergaderingen. Bij deze vergaderingen is de kantoorruimte huren schiphol directeur/ eigenaar van de onderneming niet aanwezig. De WOR heeft over het overleg tussen OR en directie bepaald dat er ten minste overlegvergadering zesmaal per jaar een overlegvergadering gehouden moet worden. Voor het voorzitterschap tijdens de overlegvergadering moeten de betrokkenen een regeling treffen. De WOR stelt voor om het voorzitterschap beurtelings te laten rusten bij de directeur en de voorzitter van de OR. De partijen zijn echter vrij om iedere gewenste andere regeling met elkaar af te spreken. Om tot een vorm van werkverdeling te komen is het gebruikelijk dat de OR een aantal commissies commissies instelt, bijvoorbeeld voor: financieel/ economisch beleid, het opstellen van de agenda’s voor de vergaderingen, sociaal beleid, contacten met de directie (veelal ‘kleine commissie’ genoemd) en de commissarissen. Deze commissies fungeren als adviescommissies voor de OR. In de praktijk leidt het verschil in kennis op dat terrein tussen commissieleden en de overige leden van de OR soms tot wrijvingen. Ook voor de manager is het goed te bedenken dat besluiten alleen met instemming van de gehele OR genomen kunnen worden. Het overleg met de commissies dient meestal slechts ter voorbereiding van de besluitvorming in de OR.