Economische factoren

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Economische factoren spelen voor organisaties die op de consument/verbruiker zijn gericht een belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld aan de grootte van het vrij besteedbare inkomen. De ontwikkeling van het nationale inkomen, de stand van de conjunctuur, de renteontwikkeling, loonkostenontwikkeling, de valutaschommelingen en dergelijke vormen concurrentiepositie belangrijke aandachtsgebieden voor organisaties. Tezamen bepalen deze factoren de coninvesteringsklimaat currentiepositie en het investeringsklimaat, dat wil zeggen: de aantrekkelijkheid om te investeren. Dit is van belang voor Nederlandse bedrijven om verder in eigen land uit te breiden of voor buitenlandse bedrijven om in Nederland bedrijfsactiviteiten te starten of uit te bouwen. Een gestage co-working space groningen groei van het Bruto Nationaal Product (BNP) leidt doorgaans tot meer uitgaven van consumenten, en het biedt logischerwijze kansen voor nieuwe ondernemingen en
nationale en internationale ontwikkelingen
ondersteunt de groei van bestaande bedrijven. Andere belangrijke aspecten zijn de loonkostenontwikkelingen en arbeidsproductiviteit. Naast nationale economische factoren zijn ook internationale economische ontwikkelingen van groot belang. De snelle opkomst van de Japanse economie, die begonnen is in de jaren zestig, heeft grote gevolgen gehad, eerst voor de scheepsbouw en later onder meer voor bedrijven die camera’s, horloges en auto’s produceren. Opvallend ook is de sterke opkomst van Aziatische economieën: Zuid-Korea, Taiwan, Hongkong en Singapore worden steeds belangrijker. Voor de toekomst is een sterke ontwikkeling te verwachten van grote landen als China (in 2001 toegetreden tot de WTO), India en Indonesië en van kleinere als Vietnam, Thailand en Maleisië. De crisis die in 1997 in die regio ontstond, heeft in de jaren daarna grote gevolgen gehad voor een groot aantal westerse bedrijven: enerzijds viel een deel van de markt weg, terwijl anderzijds de bedrijven uit die regio zich op markten in het westen gingen richten. Overigens valt op te merken dat economieën in voormalige Oostbloklanden als Polen, Hongarije en Tsjecho-Slowakije ‘booming’ zijn, zodanig dat onder andere deze landen drempels lijken te passeren en toetreden tot de EU (en de NAVO). Ook valutaschommelingen, die voor internationaal opererende organisaties een zeer grote invloed kunnen hebben op de concurrentiepositie en de co-working space amsterdam winst, zijn van belang. Zo hebben sterke fluctuaties van de dollarkoers enorme gevolgen voor bedrijven die exporteren naar of importeren uit de Verenigde Staten. Bij een stijging van de dollarkoers wordt de export gestimuleerd en de import afgeremd. Bij een daling is dit net andersom.
EMU en euro In het kader van de Economische en Monetaire Unie (EMU) zijn per 1 januari l 999 de wisselkoersen van elf participerende landen via de euro onherroepelijk aan elkaar vastgeklonken. Met ingang van 2002 heeft de euro als munt zijn intrede gedaan. De andere vier EU-lidstaten zullen zich mogelijk binnen enkele jaren bij de EMU voegen. De EMU zou, naar optimisten stelden, de inflatie laag houden, de hoge werkloosheid in Europa verminderen, prijzen omlaag laten gaan, de welvaart bevorderen en de euro zou een sterke munt zijn. Tot nu toe is daarvan weinig of soms zelfs het tegendeel gebleken. De nieuw ingestelde ECB (Europese Centrale Bank) dient een krachtig (anti-inflatoir) monetair beleid te bevorderen.