Economische groei

Maar economische groei is mefr Als de bijdragen van de afzonderlijke productiefactoren bij elkaar worden opgeteld-meer natuurlijke hulpbronnen, meer kapitaal en een grotere beroepsbevolking-blijkt de feitelijke groei van het nationaal product altijd groter te zijn dan de som der delen. Er blijft kantoorruimte huren groningen een onbekende ‘factor X’ over – de technische benaming daarvoor is de bovengenoemde TFP. De enige verklaring voor dit verschijnsel is dat zieh in de loop der tijd kwalitatieve veranderingen hebben voltrokken. De kwaliteit van de beroepsbevolking is toegenomen, want mensen zijn gezonder geworden en bovenal hebben ze meer opleiding genoten dan vroeger. Zij werken met meer geavanceerde technologieen en volgens efficientere productiemethoden. Daardoor neemt hun productiviteit toe, en kantoorruimte huren leeuwarden daarmee de maatschappelijke welvaart. Een hoger gekwalificeerde beroepsbevolking, efficientere productieme
thoden en toepassing van geavanceerde productietechniek zouden dus tot een hoog groeipeil moeten leiden. Althans, dat leert de economische geschiedenis van de 2oe eeuw. De vorige productierevolutie -de invoering van het systeem van massaproductie, nu een eeuw geleden -bracht een enorme stijging van de productiviteit teweeg. Maar aan het einde van de 2oe eeuw lijkt het productiviteitseffect af te zwakken. En dat in een periode waarin zieh een technologische kantoorruimte huren amsterdam revolutie voordoet. Nu investeren ondernemingen gigantische bedragen in informatietechnologie. Maar waar blijft de productiviteitsgroei? Verschillende verklaringen voor dit raadsel doen de ronde. De meest voor de hand liggende is dat de stagnatie in de productiviteitsgroei slechts schijn is: de statistieken meten eenvoudig niet wat we zouden moeten weten, omdat de economische structuur drastisch is veranderd. De dienstensector vormt inmiddels verreweg de grootste categorie binnen de totale werkgelegenheid. Eerder zagen we dat het heel lastig is de toegevoegde waarde van dienstverlening te meten. Trouwens, wat is de dienstensector? Een allegaartje van alles wat geen landbouw, industrie of bouwsector is. De statistiek dateert nog uit het industriele tijdperk en biedt ons te weinig inzicht in wat er werkelijk gebeurt in het inmiddels grootste gedeelte van de economie. Als tweede verklaring voor het verschijnsel van de productiviteitsparadox wordt genoemd dat er meestal een aanzienlijke tijd verstrijkt tussen het moment waarop een technische innovatie plaatsvindt ende brede toepassing daarvan. Mensen en organisaties zijn niet mechanisch maar organisch van aard. Organische structuren hebben tijd nodig om zieh aan te passen aan veranderende kantoorruimte huren schiphol omstandigheden. De informaticarevolutie dateert van de jaren zeventig en is pas echt doorgebroken in de jaren negentig. Volgens deze verklaring hebben de bedrijven ende mensen die daarin werken nog nauwelijks de gelegenheid gehad de nieuwe structuren te scheppen die in overeenstemming zijn met de mogelijkheden die de nieuwe technologie biedt.