Een beschermd stads- of dorpsgezicht

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Binnen zestien maanden na het voorstel van de minister van OC&W tot aanwijzing van een bepaald stads- of dorpsgezicht, beslissen de ministers van OC&W en VROM over de aanwijzing. Het besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en in aanmerking komende dag-of nieuwsbladen. Ter bescherming van een beschermd stads- of dorpsgezicht moet de gemeenteraad een bestemmingsplan vaststellen; bij het besluit tot aanwijzing van het beschermde stads-of dorpsgezicht winkel huren groningen kan worden bepaald of en in hoeverre geldende bestemmingsplannen als beschermend bestemmingsplan kunnen worden aangemerkt (art. 36 Monw). In de regel nemen de gemeenten het initiatief om te komen tot een beschermd stads- of dorpsgezicht. De gemeenteraad stelt een op bescherming gericht bestemmingsplan vast. De officiële aanwijzing tot beschermd stadsof dorpsgezicht komt daarna. Binnen een stads- of dorpsgezicht is het winkel huren leeuwarden verboden een bouwwerk af te breken zonder een sloopvergunning van burgemeester en wethouders (art. 37 Monw).
Ad g Archeologische monumentenzorg Op 1 september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg in werking getreden. Hiermee worden de uitgangspunten van het Verdrag van Malta binnen de Nederlandse wetgeving en met name in hoofdstuk 5 van de Monumentenwet geïmplementeerd. De wet regelt de bescherming van archeologisch erfgoed in de bodem, de inpassing ervan in de ruimtelijke ontwikkeling en de financiering van opgravingen: ‘de veroorzaker betaalt’ . Gemeenten moeten rekening houden met archeologie bij nieuwe bestemmingsplannen. Provincies krijgen de taak om ‘archeologische attentiegebieden’ aan te wijzen. Voor die gebieden zullen gemeenten ook hun bestaande winkel huren amsterdam bestemmingsplannen moeten aanpassen. Provincies gaan ontgrondingen toetsen op archeologisch belang en spelen verder een belangrijke rol bij de MER-procedure. Een milieueffectrapportage is een instrument om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming.
8.2 Monumentenwet 305
Het Rijk moet instaan voor het archeologisch belang van zijn ‘eigen’ projecten (zoals de aanleg van de Hogesnelheidslijn). Het Rijk creëert ook de voorwaarden voor een goede wetsuitvoering. Zo is in art. 38 bepaald dat de gemeenteraad in het belang van de archeologische monumentenzorg bij verordening onder meer: regel moet vaststellen met winkel huren schiphol betrekking tot de eisen die burgemeester en wethouders kunnen stellen aan onderzoek in het kader van het doen van opgravingen; of gevallen moet vaststellen waarin burgemeester en wethouders kunnen afzien van nader archeologisch onderzoek of het opleggen van daartoe strekkende verplichtingen.