Een internationale overeenkomst

Verdragen Een verdrag is een internationale overeenkomst tussen staten. Het is een bilateraal verdrag als het wordt gesloten tussen twee staten; bij meer staten is het een multilateraal flexplek huren groningen verdrag. De regering sluit het verdrag; het is pas bindend als de Staten-Generaal er goedkeuring aan hebben verleend. Wijkt een verdrag af van de Grondwet, dan is op grond van art. 91 lid 3 Gw uitdrukkelijke goedkeuring nodig van de Staten-Generaal met ten minste een tweederde meerderheid van de stemmen.
Een verdrag legt verplichtingen flexplek huren leeuwarden op aan de staat, bijvoorbeeld de plicht om door eigen wetgeving een bepaalde regeling in te voeren. Verdragen kunnen ook de burgers in de aangesloten staat rechtstreeks binden aan het verdrag (self-executing). Ook kunnen de burgers soms daaraan rechten ontlenen. Artikel 93 van de Grondwet bepaalt in dit verband: ‘Bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties, die naar haar inhoud een ieder kunnen verbinden, hebben verbindende kracht nadat zij zijn bekendgemaakt’.
1.3.4 Jurisprudentie De verzameling van rechterlijke uitspraken heet jurisprudentie. In de flexplek huren amsterdam vaktijdschriften worden de belangrijkste uitspraken gepubliceerd. De taak van de rechter is het toepassen van de wet. De wet is echter niet altijd duidelijk en volledig. De rechter moet daarom soms de wet uitleggen, interpreteren. Hij bedient zich daarbij van de volgende methoden:
a de grammaticale interpretatie; b de systematische interpretatie; c de wetshistorische flexplek huren schiphol interpretatie; d de teleologische interpretatie; e de interpretatie naar analogie. Ad a Grammaticale interpretatie De rechter gaat bij de grammaticale interpretatie uit van de letterlijke betekenis van de woorden. Vooral in het strafrecht wordt deze interpretatiemethode gehanteerd.