Een rechtspersoon

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Ad a Orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld De president was van oordeel dat, gezien de bepalingen en de toelichting op dit artikel, het bestuur flexplek huren groningen van de Stichting Gooisch Natuurreservaat, niet kon worden aangemerkt als een orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld, als bedoeld in art. 1 :1 lid 1 sub a Awb. De Stichting was als zodanig geen publiekrechtelijke rechtspersoon als bedoeld in art. 2:1 BW. In de nota naar aanleiding van het eindverslag 11, FG Awb 1, p. 138 wordt omtrent de term rechtspersoon in het kader van art. 1 :1 lid 1 sub a Awb onder meer betoogd: ‘Rechtspersoon: de term rechtspersoon wordt hier gebruikt in de betekenis die flexplek huren leeuwarden daaraan in het burgerlijk recht gegeven wordt. Het begrip rechtspersoon die krachtens publiek recht is ingesteld, omvat allereerst de openbare lichamen waarvan artikel 1, eerste lid, van Boek 2 BW bepaalt dat zij rechtspersoonlijkheid bezitten: de Staat, de provincies, gemeenten en waterschappen, alsmede andere openbare lichamen waaraan krachtens de Grondwet verordenende bevoegdheid is toegekend. Daarnaast omvat het de rechtspersonen waarvan de rechtspersoonlijkheid uit een bijzondere wet voortvloeit (art. 1 lid 2 Boek 2 BW). Te denken valt bijvoorbeeld aan de flexplek huren amsterdam Ziekenfondsraad wiens rechtspersoonlijkheid voortvloeit uit de Ziekenfondswet. Organen van een niet met openbaar gezag beklede overheidsstichting vallen niet onder letter a van artikel 1, eerste lid. De hier bedoelde stichtingen worden immers niet krachtens publiek recht ingesteld. Dit leidt onontkoombaar tot de conclusie dat verweerder niet valt onder het begrip bestuursorgaan als nader in artikel 1 :1, eerste lid, sub a, omschreven.’
Ad b Ander persoon of college met enig publiek gezag bekleed Vervolgens diende de vraag te worden beantwoord of het bestuur van de stichting was aan te merken als een ander persoon of college met openbaar gezag bekleed, als bedoeld in art. 1 :1 lid 1 sub b Awb. In de memorie van toelichting wordt op dit artikelonderdeel de flexplek huren schiphol volgende toelichting gegeven: ‘Het uit artikel 1 van de Wet AROB overgenomen definitie-element “met enig openbaar gezag bekleed” betekent dat het moet gaan om een orgaan met een publiekrechtelijke bevoegdheid tot het bepalen van de rechtspositie (de rechten en/of verplichtingen) van andere rechtssubjecten.