Een risicoprofiel

Gerelateerde afbeelding

Bij het opstellen van een risicoprofiel van een onderneming zal een directie informatie vanuit de organisatie zelf moeten beoordelen om vast te stellen met welke risico’s een onderneming als geheel wordt geconfronteerd. De top dient dan na te gaan welke risico’s acceptabel kunnen worden geacht en hoe groot de kans is dat deze risico’s zich ook kantoorruimte huren groningen werkelijk zullen kunnen voordoen. Belangrijk is vervolgens om vooral pro-actief beleidsrichtlijnen te formuleren om in voorkomend geval van een crisis, een ‘product-recall’ of een ramp effectief handelend op te kunnen treden (zie verder ook in paragraaf 3.7) en te communiceren met alle betrokken partijen. Figuur 3.12 geeft een overzicht van risico’s op kantoorruimte huren leeuwarden de productmarkt, wettelijke risico’s en financiële risico’s. Externe toezichthouders, ingesteld door belanghebbenden zelf of namens hen (denk aan Vereniging van Effectenbezitters, Raad van Commissarissen) of (mede) ingesteld door de overheid (denk aan Autoriteit Financiële Markten, Pensioen en VerzekeringsKamer (PVK) en De Nederlandsche Bank (DNB), Veiligheids- en Milieu-inspectie e.d.) zien er in beginsel op toe dat voorschriften worden nageleefd en het ‘openbare’ handelen kantoorruimte huren amsterdam van bedrijven en instellingen aan geldende regels en financiële criteria wordt getoetst. Bij toepassing van regels zijn vervolgens vooral ook integriteit en moreel besef bepalend voor het eigen handelen vanuit bedrijfsorganisaties.
Management en ethiek
Ethiek is een bezinning op het geheel van ongeschreven regels en gewoonten waarmee iets als fatsoenlijk of als billijk aangegeven kan worden.
Misdaadbestrijding van binnenuit Wat doet het management om fraude en misdaad zoveel mogelijk buiten de deur te houden? Intern hanteren veel organisaties daarvoor vuistdikke handboeken waarin normen, regels en procedures zijn vastgelegd. Maar hoe serieus worden die genomen? Een externe toets of een soort ISO-standaard kantoorruimte huren schiphol voor corporate integrity is er niet. Nog niet, maar dat kan de komende tijd snel veranderen. In Engeland hanteren beurs-NV’s wel al enige tijd modelverklaringen waarin het management tegenover de aandeelhouder niet alleen verantwoording aflegt over alle financiële en andere zaken in het jaarverslag, maar ook over de ondoorlaatbaarheid van de organisatie voor allerlei praktijken als fraude, belastingontduiking, corruptie en witwassen. In de Verenigde Staten wordt gestudeerd op dergelijke modelverklaringen.