Het bestuursorgaan

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Voordat het bestuursorgaan besluit de aanvraag wegens onvolledigheid buiten behandeling te laten, dient het aan de aanvrager de mogelijkheid te bieden om het verzuim te herstellen. Een dergelijke handelwijze hangt samen met het zogenoemde ‘fair-play’-beginsel. Een besluit om de aanvraag niet te behandelen wordt aan de aanvrager kantoorruimte huren groningen bekendgemaakt binnen vier weken, nadat de aanvraag in onvoldoende mate is aangevuld, dan wel de voor aanvulling gestelde termijn ongebruikt is verstreken. Art. 4:6 Awb verplicht een aanvrager bij een nieuwe aanvraag over hetzelfde onderwerp, die -buiten het geval van bezwaar of beroep -wenst dat het bestuur terugkomt op de voor hem ongunstige beschikking, om nieuw gebleken feiten en omstandigheden aan te dragen. Bij gebreke hiervan, kan kantoorruimte huren leeuwarden het bestuursorgaan volstaan met een afwijzing van de herhaalde aanvraag onder verwijzing naar de eerdere beschikking. Deze regel hangt samen met het feit dat een beschikking waartegen geen beroep is ingesteld na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk wordt. Zou een bestuursorgaan telkens opnieuw moeten beslissen op herhaalde aanvragen zonder dat nieuwe feiten of omstandigheden worden aangedragen, dan zou dit betekenen dat onherroepelijke beslissingen kunnen worden aangetast via het opnieuw vragen van een besluit. Uiteraard wordt de situatie anders indien de aanvrager nieuwe feiten en omstandigheden aanvoert; het bestuursorgaan zal deze feiten en omstandigheden opnieuw moeten kantoorruimte huren amsterdam beoordelen en inhoudelijk een andere beslissing nemen, indien de nieuwe feiten en omstandigheden van belang zijn.
Voorbereiding van de beslissing Het in het bestuursrecht belangrijke zorgvuldigheidsbeginsel eist dat een bestuursorgaan het nemen van beslissingen zorgvuldig voorbereidt. Dit beginsel van zorgvuldige voorbereiding is terug te vinden in het reeds vermelde art. 3:2 Awb en in afdeling 4.1.2. Deze afdeling geeft algemene regels omtrent het raadplegen van belanghebbenden bij de voorbereiding van een beschikking. Art. 4:7 Awb bepaalt dat een aanvrager van een beschikking in de gelegenheid moet worden gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen voordat het bestuursorgaan afwijzend op de aanvrage gaat beslissen, indien de afwijzing zal steunen op gegevens over kantoorruimte huren schiphol feiten en belangen die de aanvrager betreffen en die gegevens afwijken van de gegevens die de aanvrager ter zake zelf heeft verstrekt.