Het college van burgemeester en wethouders

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De taak van de secretaris is het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester en de commissies bij te staan bij de uitoefening van hun taak (art. 103 Gemw). Om deze taak goed te kunnen vervullen is het nodig dat hij in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders aanwezig is (art. 104 Gemw). Een niet in de wet genoemde taak van de secretaris is die van hoofd van de ambtelijke organisatie van de gemeente.
De taak van de griffier is de gemeenteraad en de commissies bij te staan bij de uitoefening van hun flexplek huren groningen taak (art. 107a Gemw). Om deze taak goed te kunnen vervullen is het nodig dat hij in de vergadering van de gemeenteraad aanwezig is (art. 107b Gemw).
Rekenkamer Op basis van art. 81a Gemw kan de gemeenteraad een rekenkamer instellen. Ook kunnen meerdere gemeenten een gemeenschappelijke rekenkamer instellen. De rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid, de flexplek huren leeuwarden doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur.
2.5 Lagere rechtsgemeenschappen 57
Commissies Art. 82 Gemw bepaalt dat de raad commissies kan instellen. De raad bepaalt de taken, de bevoegdheden en de samenstelling daarvan. De raad is vrij commissies in te stellen zoals hij wil: territoriale commissies, bestuurscommissies, adviescommissies, voorbereidingscommissies, vaste commissies, tijdelijke commissies enzovoort. Burgemeester en wethouders en de burgemeester kunnen flexplek huren amsterdam voor zichzelf de adviescommissies instellen die zij wensen.
Bevoegdheden Achtereenvolgens komen aan de orde de bevoegdheden van het gemeentebestuur in het algemeen, van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en wethouders, en van de burgemeester.
Bevoegdheden van het gemeentebestuur (algemeen) De basisbepaling voor de bevoegdheid van het gemeentebestuur is art. 108 Gemw. Deze bepaling kent twee soorten bevoegdheden: 1 de bevoegdheid tot regeling en bestuur van de eigen huishouding (autonomie); 2 de bevoegdheid tot regeling en bestuur gevorderd krachtens een andere wet dan de Gemeentewet (medebewind). De Gemeentewet zelf bevat geen medebewindsvoorschriften. De kosten verbonden aan het uitvoeren van medebewindstaken worden, voor zover zij ten laste van de gemeente komen, door het Rijk vergoed.
Art. 109 Gemw maakt het mogelijk onderscheid tussen gemeenten te maken. Verder zijn in de Gemeentewet enige bepalingen opgenomen die mede beogen de gemeente tegen bemoeizucht flexplek huren schiphol van hogere overheden te beschermen: Voor het opleggen van de verplichting tot het vaststellen van plannen is een wettelijke basis nodig (art. 110 Gemw); bovendien kan dit alleen wanneer aan zekere financiële voorwaarden is voldaan (art. 111 Gemw). Rijk en provincie moeten (desgevraagd) aan het gemeentebestuur informatie geven en overleg plegen over zaken die voor de gemeente van belang zijn (art. 112 en 113 Gemw).