Het reverselogisticstraject

Hiernaast kan er eventueel sprake zijn van een intermediair. Op basis van deze partijen kamt men tot de grondvorm zoals kantoor huren groningen aangegeven in hoofdstuk 3. De partijen vormen niet altijd afzonderlijke ondernemingen, dit wil zeggen dat een onderneming soms meerdere functies kan vervullen. Er kan echter moeilijk een functie worden overgeslagen. Bovendien is er lang niet altijd een intermediair in de keten aanwezig. Als deze wel aanwezig is, zijn verschillende posities in de reverse-logisticsketen mogelijk. Belangrijk is het feit dat de kantoor huren leeuwarden retourstroom een convergente stroom is. Meerdere leveranciers (consumenten ofbedrijven) monden uit in een proces. Dit is een belangrijk gegeven voor de besturing van het proces. Tevens moet er onderscheid worden gemaakt tussen twee vormen van
reverse-logisticsystemen: closed loop en open loop systems. In een closed Closed loop loop system worden de producten door de fabrikant zelf teruggenomen en system verwerkt (eventueel met behulp van derden) en gebruikt om bijvoorbeeld nieuwe producten te maken. In geval van open loop systems is de hergebrui- Open loop ker een andere dan de oorspronkelijke aanbieder van het product. In geval systems van closed loop systems worden bepaalde functies kantoor huren amsterdam vaak uitbesteed. Hierbij kan worden gedacht aan de inzameling of het sorteren van de opnieuw te gebruiken producten.
342 DEEL 2 LOGISTIEKE DEELTRAJECTEN
Bij de productielogistiek heeft de grondvorm ook betrekking op de lay-out en inrichting van de productievloer. De opstelling van de machines en de scheduling van de producten over die machines maken deel uit van die grondvorm. In de distributielogistiek betreft de grondvorm de vraag of er direct of indirect gedistribueerd wordt van leverancier naar afnemer c.q. of er tussenopslag en overslag plaatsvindt in een of meer depots of distributiecentra.
In relatie tot reverse logistics doemt nu de vraag op of de principes van productie-inrichting gewijzigd of ongewijzigd gehanteerd kunnen worden. Is het onderscheid tussen fabrieksbeheersing en afdelingsbeheersing toepasbaar? ls er sprake van job shops of flow shops? Over de relatie tussen reverse logistics en distributielogistiek kunnen vergelijkbare vragen worden gesteld. ls het distributiekanaal voor eindproducten (heenweg) zonder meer te gebruiken voor de retourdistributie, met andere woorden zou reverse logistics in backhandling kunnen worden gerealiseerd? Kunnen de depots en distributiecentra qua ligging en aanwezige hulpmiddelen (materials handling) gebruikt worden voor de retourstroom? Deze vragen kunnen we kantoor huren schiphol uitbreiden met vele andere. Voor het doel van dit boek is dat echter niet nodig. We hebben aangegeven dat er verder onderzoek gedaan moet worden om de probleemstelling te beantwoorden of de grondvorm van reverse logistics al dan niet verschilt met die van de ‘heenlogistiek’.
9.3.3 Besturing Bij het besturen van goederenstromen wordt in de productielogistiek gebruikgemaakt van material requirements planning (MRP-1) en manufacturing resource planning (MRP-11), terwijl in de distributielogistiek gesproken wordt over distribution requirements planning (DRP-1) en distribution resource planning (DRP-11). Het is nu de vraag of een van beide besturingssystemen, MRP of DRP, van toepassing is op het reverselogisticstraject.