Het uitvoeren van bouwwerkzaamheden

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het uitvoeren van bouwwerkzaamheden ‘Artikel 4.8 Veiligheid op het bouwterrein 1 Het bouwen en het verrichten van alles wat daarmee in verband staat, moet geschieden op veilige wijze, onder meer zodanig dat de nodige veiligheidsmaatregelen kantoor huren purmerend zijn genomen ten behoeve van de weg en de in de weg gelegen werken en de weggebruikers en ten behoeve van naburige bouwwerken, open erven en terreinen en hun gebruikers. ( … )’ Ad h Welstand ‘Artikel 9 .1 De advisering door de welstandscommissie 1 De advisering over redelijke eisen van welstand is opgedragen aan de Stichting …. die uit haar midden personen voordraagt als lid van de welstandscommissie, hierna gezamenlijk te noemen: de welstandscommissie. 2 De welstandscommissie adviseert over de welstandsaspecten van aanvragen voor regulier vergunningplichtige kantoor huren drachten bouwwerken als bedoeld in artikel 44, eerste lid onder d van de Woningwet. De welstandscommissie baseert haar advies op de in de welstandsnota genoemde welstandscriteria. ( … )’
De voorschriften bij h hebben betrekking op de welstandscommissie, een adviesorgaan van de gemeente. De andere voorbeelden hebben betrekking op voorschriften omtrent het gedrag van burgers. Volgens art. 7b lid 2 Wonw is het verboden a een bouwwerk of standplaats te gebruiken of te laten gebruiken, anders dan in overeenstemming met de op dat gebruik van toepassing zijnde voorschriften in de bouwverordening (a); b een open erf of terrein te gebruiken of te laten gebruiken, anders kantoor huren hoogeveen dan in overeenstemming met de op dat gebruik van toepassing zijnde voorschriften in de bouwverordening (b); c een open erf of terrein in een staat te brengen, te laten komen of te houden die niet voldoet aan de op de staat van dat open erf of terrein van toepassing zijnde voorschriften in de bouwverordening (b); d te slopen, tenzij daarbij wordt voldaan aan de op dat slopen van toepassing zijnde voorschriften in de bouwverordening (den g).
Tegen overtreding van het verbod in art. 7b lid 2 Wonw kan zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk worden opgetreden. Bestuursrechtelijke handhaving is sinds 1 juli 2007 direct mogelijk zonder dat daartoe nog (de tussenstap van) een kantoor huren nieuwegein specifieke Woningwet-aanschrijving vereist is. Handhaving kan plaatsvinden door middel van het toepassen van bestuursdwang of het opleggen van een last onder dwangsom.