Klachtenonderhoud

Klachtenonderhoud omvat de navolgende werkzaamheden: aannemen van de klacht, de vastgoedbeheerder inspecteert eventueel zelf alvorens actie te ondernemen; doormelden van de klacht aan uitvoerend bedrijf en aan klager aangeven wat er gaat gebeuren; 306 VASTGOEDMANAGEMENT OP UITVOERINGSVLAK/OPERATIONEEL NIVEAU 9.2 – nadat de klacht is verholpen volgt opleveringinspectie door vastgoedbeheerder en terugmelding naar klager; – analyse van klachten naar de duur van afhandeling, kosten, kwaliteit en opstelling van uitvoerende bedrijven. Planmatig onderhoud omvat de navolgende werkzaamheden: ophalen van jaarplan uit goedgekeurd meerjarenplan; – formeren projectteam (hoofdstuk 9.3. 1 ); samenstellen van werkcluster (hoofdstuk 9.3.2). Een werkcluster bestaat uit een verzameling van afzonderlijke onderhoudsactiviteiten die de vastgoedbeheerder als een werk bedrijfsruimte te huur in groningen wil aanbesteden; opstellen concept uitvoeringsplanning voor het bepalen of de organisatie het geheel kan behappen; werkvoorbereiding: opstellen van bestek (hoofdstuk 9.3.3 ), begroting (hoofdstuk 9.3.4) en de planning; – selectie van aannemers, aanbesteding, geven van aanwijzingen aan inschrijvers, beoordelen van offertes, prijs en contractvorming (hoofdstuk 9.3.5), gevolgd door gunning van het werk (hoofdstuk 9.3.6); – controle op de voortgang van de uitvoering op bedrijfsruimte huren in leeuwarden kwaliteit, is er gewerkt volgens planning en naar kosten, met name wat betreft meer- en minderwerk (hoofdstuk 9.3.7); – informeren van de huurders over voorgenomen onderhoudswerkzaamheden; – oplevering van het werk, eindcontrole door het uitvoeren van een inspectie en na goedkeuring de facturen aftekenen voor betaalbaarheidstelling (hoofdstuk 9.3 ); – evaluatie: – evaluatie op kwaliteit van uitvoerende bedrijven; – nacalculatie, vergelijking van de oorspronkelijke jaarbegroting met wat uiteindelijk is betaald. Nacalculatiegegevens doorvoeren in het onderhoudsmaatregelenbestand als onderdeel van het kennismanagement. Mutatieonderhoud omvat de navolgende werkzaamheden: – inspecteren van vrijkomende kantoorruimte huren in amsterdam ruimten of gebouwen. Maken van een proces-verbaal waarin de activiteiten vermeld staan die de huurder moet uitvoeren om het gehuurde volgens huurcontract aan de verhuurder op te leveren (voorinspectie) ; – eindinspectie bedrijfsruimte te huur op schiphol na uitvoering van de werkzaamheden door de huurder, verslaglegging door middel van schriftelijke rapportage; – overeenkomen van een uiterste vertrekdatum van de huurder; – vertrekdatum communiceren met de administratie in verband met te verrekenen voorschotten, de borgsom, eventuele huurachterstanden, enz.