Kwaliteit en integriteit

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Kwaliteit en integriteit
Voor het maken en uitvoeren van het milieubeleid vormen de resultaten van werkzaamheden die veelal door zogenaamde intermediaire organisaties worden uitgevoerd, essentiële kantoor huren groningen elementen. Intermediairs leveren vaak de gegevens op basis waarvan bevoegde gezagsinstanties besluiten nemen. Met intermediaire organisaties worden bedoeld advies- en ingenieursbureaus, laboratoria, aannemers, grondbanken, grondreinigers, certificeringsinstellingen en kantoor huren leeuwarden andere (milieu)dienstverleners die door opdrachtgevers normaal gesproken worden ingezet voor het verrichten van gespecialiseerde werkzaamheden in het kader van het milieubeheer. Laboratoria stellen bijvoorbeeld de kwaliteit van afval en grond vast op basis van door hen uitgevoerde analyses. Deze onderzoeksresultaten zijn bepalend voor de verwijderings- en hergebruikmogelijkheden van afval en grond. De analyses worden genomen op monsters die door kantoor huren amsterdam advies- en ingenieursbureaus zijn genomen. Ook de wijze waarop monsterneming heeft plaatsgevonden is bepalend voor de uiteindelijke onderzoeksresultaten. Indien de monsters niet op de juiste plaatsen zijn genomen wordt geen representatief beeld geschetst van de aard en de mate van verontreinigingen in bijvoorbeeld de bodem. Dat kan uiteindelijk ertoe leiden dat afgegraven grond niet op de juiste wijze wordt verwijderd of als secundaire grondstof wordt toegepast. Aangezien de onderzoeksresultaten tevens door bevoegde gezagsinstanties worden gebruikt bij de besluitvorming over bijvoorbeeld de export van afvalstoffen hebben de werkzaamheden die kantoor huren schiphol intermediairs verrichten een directe invloed op de kwaliteit van de overheidsbesluitvorming. Gezien de belangen is het dus van groot belang dat de intermediaire organisaties de werkzaamheden kwalitatief goed, met de nodige zorgvuldigheid, onafhankelijk en integer uitvoeren. Overheidsbeleid en -besluiten dienen immers te berusten op deugdelijke gegevens. Omdat werkzaamheden in bijvoorbeeld het bodembeheer niet in alle gevallen op een kwalitatief goede en integere wijze werden uitgevoerd, mede omdat er grote financiële voordelen zijn te behalen met regelovertreding, is de Wm met hoofdstuk 11 uitgebreid met een basis voor een stelsel van afdwingbare kwaliteitsnormen die van toepassing zijn op de uitvoerders. Bij of krachtens AMvB kunnen ter bevordering van de kwaliteit van bij of krachtens de AMvB aangewezen werkzaamheden en ter bevordering van de integriteit van degenen die deze werkzaamheden uitvoeren, regels worden gesteld, die nodig zijn in verband met de bescherming van het milieu (art. 11.2 lid 1 Wm). Het