Mllleukwallteitseisen voor lucht

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Mllleukwallteitseisen voor lucht, algemeen
Omdat de Tweede Kamer had besloten dat de regeling omtrent luchtkwaliteit bij wet moest worden geregeld, is Titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen in de Wet milieubeheer opgenomen winkel huren groningen naast enkele andere wetswijzigingen. De Nederlandse wetgeving op het gebied van luchtkwaliteit is gebaseerd op de EU-kaderrichtlijn 96/62/EG. Voor specifieke stoffen zijn dochterrichtlijnen met luchtkwaliteitsnormen verschenen: de eerste dochterrichtlijn (1999/30/EG) stelt winkel huren leeuwarden eisen aan de concentraties voor fijn stof (PM10), stikstofdioxide (N02), stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxide (S02) en lood; de tweede dochterrichtlijn (2000/69/EG) stelt eisen aan de concentraties benzeen (C6H6) en koolmonoxide (CO); de derde dochterrichtlijn (2002/3/EG) stelt eisen aan de concentraties ozon (03); de vierde dochterrichtlijn (2004/107/ EG) stelt eisen aan de concentraties polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), cadmium, arseen, nikkel en kwik.
Door de wijziging van de Wet milieubeheer zijn de vier dochterrichtlijnen geïmplementeerd. De wijziging heeft tot doel
9.3 Milieukwaliteitseisen 347
negatieve effecten op de volksgezondheid als gevolg van te hoge niveaus van luchtverontreiniging aan te winkel huren amsterdam pakken en toch mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkeling te creëren ondanks de overschrijdingen van de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit.
9.3.3 Plandrempels en richtwaarden
Voor N02 en benzeen gelden plandrempels: grenswaarden die stapsgewijs, planmatig in een jaar moeten worden bereikt. Voor de voorafgaande jaren gelden minder strenge waarden. In bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn onder andere plandrempels opgenomen.
• Voorbeeld Voorschrift 7 .2 Voor benzeen gelden de volgende plandrempels voor de bescherming van de gezondheid van de mens, gedefinieerd als jaargemiddelde winkel huren schiphol concentraties: a in 2006, 9 microgram per m3; b in 2007, 8 microgram per m3; c in 2008, 7 microgram per m3; d in 2009, 6 microgram per m3•