Na aanbesteding volgt de uitvoering

De opzichter gaat de 320 VASTGOEDMANAGEMENT OP UITVOERINGSVLAK/OPERATIONEEL NIVEAU 9.3. 10 uitvoering van het werk begeleiden. Na aanbesteding volgt de uitvoering. De opzichter heeft als belangrijkste taak: de uitvoering van het werk controleren, waarbij het bestek als uitgangspunt dient. Daarnaast kan hij de volgende taken hebben: plaats van de onderhoudswerken nader bedrijfsruimte te huur in groningen bepalen; meer- en minderwerk (verrekenbare hoeveelheden) bewaken; stelposten bewaken; tijdsplanning bewaken; – oplevering met de aannemer controleren en aftekenen; opmerkingen over (niet in de projectregels opgenomen) gebreken per object samenvatten ( opzichtersdagboek). 9.3.10 De oplevering De laatste stap bij het gereedkomen van het werk heeft betrekking op de oplevering. Over de oplevering van het werk kan worden gesproken indien de aannemer het project waaraan hij werkzaamheden heeft verricht ter goedkeuring geeft aan de directie. De oplevering is te onderscheiden in een aantal opeenvolgende stappen: 1. de aannemer meldt aan de directie dat het werk is voltooid; 2. de bouwdirectie spreekt met de aannemer af wanneer de oplevering zal plaatsvinden en indien gewenst kan eerst een vooroplevering bedrijfsruimte huren in leeuwarden plaatsvinden; 3. het object of de gebouwen worden in zijn (hun) geheel of per onderdeel opgeleverd door de bouwdirectie en de aannemer. Hierbij kan of de huurder en verhuurder aanwezig zijn of de vertegenwoordiger van beide partijen; 4. de directie geeft aan de aannemer opdracht de gebreken en/of tekortkomingen zoals die op de opleveringsstaat staan te verhelpen; 5. de aannemer verhelpt de gebreken en/of tekortkomingen vóór een vooraf overeengekomen datum; 6. de directie keurt kantoorruimte huren in amsterdam de gebouwen. Indien het werk goed is uitgevoerd en de directie spreekt hierover haar goedkeuring uit, kan men het gebouw of object als opgeleverd beschouwen; 7. binnen de in het bestek vermelde onderhoudstermijn (indien deze is overeengekomen) kunnen de huurder en de verhuurder of opdrachtgever bedrijfsruimte te huur op schiphol klachten melden die voor rekening zijn van de aannemer; 8. de aannemer verhelpt de klachten die voor zijn rekening zijn; 9. de bouwdirectie keurt de gebouwen of objecten voor de tweede keer; 1 0. nadat het gehele object of de gebouwen voor de tweede keer zijn goedgekeurd, wordt hiervan een proces-verbaal van oplevering gemaakt en ondertekend. De garanties zijn altijd een moeilijk punt, omdat veel onderdelen slechts hersteld worden en/of slechts gedeeltelijk worden vervangen. Dit punt wordt dan ook van tevoren in het bestek geregeld.