Organisatierisico’s

Organisatierisico’s Onder organisatierisico’s vallen onder meer de structuur van de projectorganisatie en de kwaliteit en kwantiteit van het personeel: – structuur: bij de structuur gaat het om een adequate verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen de projectorganisatie en van deelnemende partijen. Een onduidelijke projectstructuur, het ontbreken van procedures, onduidelijkheid over wat er al dan niet onder het project valt, geen of onvoldoende afstemming tussen deelprojecten of projecten in de omgeving kunnen allemaal leiden tot problemen; 198 processen: de processen hebben betrekking op de administratieve organisatie, de communicatie- en informatievoorziening, de planning & control-cyclus en de kwaliteit van het projectmanagement. Het ontbreken van een kwaliteits- en communicatieplan en een weinig realistische of onvoldoende planning kunnen voor problemen zorgen; cultuur: de cultuur van de organisatie heeft te maken bedrijfsruimte te huur in groningen met de binnen de projectorganisatie heersende normen en waarden, de managementstijl en de besturingsfilosofie; personeel: de kwaliteit en capaciteit van de projectmedewerkers en de continuïteit van de externen. Een gebrek aan kennis en ervaring van het personeel, VASTGOEDMANAGEMENT OP BELEIDSVLAK/STRATEGISCH NIVEAU 6.5 gebrek aan mankracht en het onvolledig of onzorgvuldig opstellen van de contractstukken vormen alle ongewenste risico’s. Beheersmaatregelen bedrijfsruimte huren in leeuwarden  benoemen Nadat alle risico’s zijn geïnventariseerd worden de mogelijke beheersmaatregelen in kaart gebracht. Er zijn vier beheersmaatregelen te onderscheiden: Tabel 6-4 Beheersmaatregelen 1. Vermijden: • de gevolgen wegnemen het opheffen van de kans van optreden van • de kansen wegnemen een bepaald risico. • het risico omzeilen • doelstel 1 i ngen bijstellen 2. Reduceren: • de gevolgen reduceren het verkleinen van de oorzaak of het gevolg • de kansen reduceren van het risico. • faseren • inschakelen van experts • meer informatie verzamelen 3. Overdragen: • verzekeren overdragen leidt niet d irect tot het wegne- • afstoten naar kantoorruimte huren in amsterdam derden men van de oorzaak van het risico, maar wel • delen met derden tot reductie, omdat het uitgangspunt is dat een andere partij beter in staat is dit risico te dragen. 4. Accepteren: • het inbouwen van marges het risico accepteren. • afwachten • calamiteitenplan opstel len Uit de risicoanalyse is voor de belangrijkste risico’s een aantal mogelijke beheersmaatregelen naar voren gekomen. De keuze bedrijfsruimte te huur op schiphol van de beheersmaatregelen per risico gebeurt op basis van inschatting. Er wordt gekeken naar het te verwachten effect van de beheersmaatregel, afgezet tegen de kosten of inspanning die deze maatregel vergt.