Provinciale coördinatie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Provinciale coördinatie Ter verwezenlijking van provinciaal ruimtelijk beleid kunnen Provinciale Staten net als de gemeenteraad een ‘coördinatie startbesluit’ nemen (art. 3.33 Wro). De coördinatie kan mede inhouden dat een provinciaal inpassingsplan moet kantoor huren purmerend worden vastgesteld en dat de voorbereiding en bekendmaking daarvan moeten worden gecoördineerd met de voorbereiding en bekendmaking van de aan te duiden besluiten. Gedeputeerde Staten coördineren vervolgens de procedure die bij gemeentelijke coördinatie is beschreven. De provincie kan meer doen dan het coördineren van de procedure: Provinciale Staten kunnen besluiten dat Gedeputeerde Staten de voor de bedoelde verwezenlijking kantoor huren drachten benodigde besluiten nemen in plaats van de bestuursorganen die dat normaliter doen. Gedeputeerde Staten zouden bijvoorbeeld de gemeentelijke bouwvergunning of de ontheffing van de waterschapskeur kunnen verlenen. Gedeputeerde Staten kunnen niet in plaats van het Rijk een besluit nemen (art. 3.33 lid 3 Wro).
Indien voor de verwezenlijking van het provinciaal ruimtelijk beleid een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt, zullen daarin meer onderwerpen dan bij een ander MER moeten worden onderzocht. Toegevoegd worden de gevolgen voor het kantoor huren hoogeveen ruimtelijk beleid, van de sociaaleconomische gevolgen en van de gevolgen voor andere bij het provinciale project betrokken belangen, die van de verwezenlijking te verwachten zijn (art. 3.33 lid 6 Wro).
Indien Gedeputeerde Staten in de plaats treden van bijvoorbeeld de gemeente, moeten zij bij het ‘overnemen’ van de gemeentelijke bevoegdheid tot het nemen van het besluit zich houden aan de regeling op grond waarvan het besluit wordt vereist. Zo moet het besluit op een aanvraag om een ontheffing op grond van de gemeentelijke Algemene plaatselijke verordening voldoen aan de regels in die verordening. Het gevolg daarvan is dat de gemeentelijk vast te stellen regeling nog in de weg zou kunnen zitten aan het verwezenlij
168 4 Wet ruimtelijke ordening
ken van het provinciaal ruimtelijk beleid. Daarom is in art. 3.33 lid 7 Wro bepaald dat, voor zover de verwezenlijking van een onderdeel van het provinciaal ruimtelijk beleid onevenredig wordt belemmerd door een regeling van een gemeente of een kantoor huren nieuwegein waterschap, die bepalingen bij het nemen en uitvoeren van de te coördineren besluiten om dringende redenen buiten toepassing worden gelaten. Het buiten toepassing laten zal dus niet vaak voorkomen: alleen een onevenredige belemmering door een regeling kan vanwege een dringende reden buiten toepassing worden gelaten.