Real Option Analysis (ROA)

De Discounted Cash Flow methode (DCF-methode) is een zeer bruikbare en gevestigde techniek voor het onderbouwen van investeringsbeslissingen. Er kleven echter een aantal beperkingen aan flexplek huren groningen de DCF-methode: – De DCF-methode is deterministisch. De verwachte toekomstige kasstromen van een investering worden volgens het beste inzicht in beeld gebracht en vervolgens tegen een discontovoet contant gemaakt. De uitkomst is het product van de veronderstellingen. In werkelijkheid zijn de kasstromen van een investering echter niet deterministisch maar door de onzekerheid over de toekomst zijn ze stochastisch. De DCF-methode houdt daar geen rekening mee. Technieken als scenarioanalyse flexplek huren leeuwarden (in zijn meest extreme vorm uitgewerkt in Monte Carlo Analyse) en gevoeligheidsanalyse geven wel inzicht in de risico’s, maar zijn binnen de DCF-methode allen gebaseerd op een vaststaand pad; De DCF-methode veronderstelt een vast pad gedurende de beschouwingsperiode. Er wordt geen rekening gehouden met flexibiliteit: de mogelijkheid om een project bij te sturen of de aard van het project te veranderen. Gedurende de looptij d van een project kunnen allerlei onvoorziene gebeurtenissen optreden waarop met beslissingen kan worden gereageerd: (een deel van) het project flexplek huren amsterdam kan worden uitgesteld, men kan besluiten de functiemix te wijzigen, het volume van het project te wijzigen, te stoppen en te verkopen tegen restwaarde, het project in fasen te beschouwen en pas over te gaan tot de volgende fase als de omstandigheden gunstig zijn. Kortom: talloze beslissingen zijn mogelijk. Met deze mogelijkheden houdt de DCF-methode geen rekening. Zo zal een DCF-benadering van een gefaseerd project er vanuit gaan dat de volgende fase wel op een vooraf bepaald moment wordt uitgevoerd. Er is geen theoretische basis voor het bepalen van de te hanteren discontovoet bij DCF. Die is afhankelijk van de visie en de doelstelling van de investeerder. Wel is er consensus over dat in de meeste gevallen het risico op enigerlei wijze in de discontovoet tot uiting zal worden gebracht. Investeringen met een hoger risico hebben een hogere flexplek huren schiphol discontovoet wat tot gevolg heeft dat zowel opwaartse als neerwaartse potentie op dezelfde manier verdisconteerd wordt en dat opwaartse potentie mogelijk ondergewaardeerd wordt. Deze beperkingen van de DCF-methode kunnen bij projecten met een lange levensduur, met grote risico’s en met flexibiliteit leiden tot onderwaardering en bijgevolg tot een negatieve invloed op de investeringsbeslissing. Wij behandelen twee methoden die dit probleem ondervangen. Beide methoden zijn geen vervanging van de DCF-methode maar uitbreidingen op deze methode. De methoden die wij behandelen zijn Decision Tree Analysis (DTA) en Real Option Analysis (ROA). Decision Tree Analysis, DTA Wij geven eerst een eenvoudig voorbeeld om het verschil in benadering duidelijk te maken. Stel we kunnen een investering doen van 100 (prijspeil heden, t=O). De markt is volatiel en de (contante) waarde van de investering kan bij een opgaande markt 1 20 en bij een neergaande markt 80 zijn over 1 jaar (t=l). We schatten de kans op een opgaande markt op 60% en dus 40% op een neergaande markt. In plaats van de investering nu te doen, hebben we flexibiliteit om de investering 1 jaar uit te stellen. Het te investeren bedrag stijgt jaarlijks met 8,0% en we gebruiken een discontovoet van 8,0%.