Recht algemeen

Gerelateerde afbeelding

Bij zijn interpretatie van de voorschriften kan de rechter aldus komen tot een uitleg die soms ruimer en soms beperkter is dan wanneer hij zich letterlijk op de betekenis van de woorden zou richten. In het algemeen baseert de rechter zich op meer dan één interpretatiemethode om de achterliggende gedachte van de wetgever op te sporen.
De uitspraak van de rechter heeft uitsluitend betrekking op de zaak die hem is voorgelegd. Maar het is duidelijk dat de uitspraken ook voor andere zaken van groot belang zijn. Bij een geschil kan men op basis van de uitspraken uit het verleden zien hoe de rechter in vergelijkbare gevallen heeft geoordeeld. De lagere rechter houdt zich over het algemeen aan de oordelen van de hogere rechter, omdat de hogere rechter een afwijkend vonnis ongedaan kan maken. De rechter heeft ook de taak om de rechtszekerheid te dienen. De burger moet erop kunnen vertrouwen dat het recht niet te snel wijzigt en consequent wordt toegepast. Ook in het belang van de rechtszekerheid volgt een lagere rechter in het algemeen de oordelen van een hogere rechter. Nergens is overigens bepaald dat hij verplicht is zich daaraan te houden. Bij nieuwe ontwikkelingen zoals gewijzigde maatschappelijke inzichten, is het juist gewenst dat een rechter nieuwe wegen inslaat en niet verouderde denkbeelden hanteert. Maar in de meeste gevallen die aan de vergaderruimte breda rechter worden voorgelegd, hoeft hij geen nieuwe standpunten in te nemen: hij blijft bij de gevestigde jurisprudentie, die voor straf- en privaatrechtelijke zaken vooral door de Hoge Raad is gevormd. Bij bestuursrechtelijke zaken is de jurisprudentie vooral gevormd door de uitspraken van de Raad van State. In toenemende mate worden de uitspraken van internationale rechtscolleges van belang, bijvoorbeeld van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. De rechter kan zijn jurisprudentie gemakkelijker aan de nieuwe inzichten aanpassen dan de wetgever zijn wetten kan veranderen: maatschappelijke veranderingen kunnen eerder worden verwerkt in de uitspraken waarbij de wet wordt geïnterpreteerd dan door een herziening van de wet zelf. Soms kan dat door een wet in de jurisprudentie een ruimere of engere uitleg te geven, soms door de wet stringent te volgen, waardoor het voor de wetgever duidelijk wordt dat een wet verouderd is of anderszins aanpassing behoeft. Meestal wordt in nieuwe wetgeving de in de loop der jaren ontstane jurisprudentie opgenomen.