Rekentechnisch gezien

Rekentechnisch gezien kenmerkt zich deze fase vooral door het bewaken van opgestelde gedetailleerde budgetten en planningen. De in dit boek beschreven rekenmethodieken richten zich vooral op de eerdere twee fasen maar kunnen net zo goed toegepast worden in het detailniveau dat in deze fase noodzakelijk is. Ook komt het voor dat in de realisatiefase mogelijkheden tot bijsturen zijn ingebouwd in de vorm van opties zoals een optie tot uitstel, een optie tot (gedeeltelijk) stoppen of een optie om het programma aan te passen. Het waarderen van dergelijke opties is dan een belangrijke onderlegger voor het nemen van beslissingen tijdens dit proces. De berekening van de waarde van opties komt in hoofdlijnen aan de orde in hoofdstuk 6 van dit boek. De exploitatiefase Deze fase hebben wij uitgebreid behandeld in het vorige hoofdstuk. Veelal heeft in deze fase al overdracht van het vastgoed plaatsgevonden en is de rol van de projectontwikkelaar uitgespeeld. Gedurende die goedkoop kantoor huren groningen periode kunnen voor de ontwikkelaar echter wel verplichtingen bestaan zoals huurgaranties of garanties op de bouwtechnische staat. In Nederland is het, in tegenstelling tot de Angelsaksische markt, niet gebruikelijk dat de ontwikkelaar het gebouw zelf in exploitatie neemt maar het komt, al dan niet tijdelijk, wel voor. Het kan goedkoop kantoor huren leeuwarden zijn dat een ontwikkelaar het vastgoed overdraagt aan de beleggingstak van zijn bedrijf. Dat is in onze optiek niet anders dan een overdracht aan een externe belegger. Tenslotte komt het ook voor dat een ontwikkelaar in het kader van (publiek)-private samenwerkingsverbanden langdurige verplichten en/of rechten heeft. Een geïntegreerd contract voor een gebouw of gebied (DBFMO) heeft mogelijk tot gevolg dat een ontwikkelaar ook verantwoordelijk is voor het beheer van een gebouw of gebied. Projectontwikkeling kan zich uitstrekken over alle fasen van het vastgoedontwikkelingsproces: als een projectontwikkelaar de grond bouwrijp maakt, dan treedt hij op goedkoop kantoor huren amsterdam in de rol van grondexploitant. Neemt een ontwikkelaar een object (tijdelijk) in exploitatie, dan treedt hij op in de rol van belegger. 94 INVESTEREN IN VASTGOED, GROND EN GEBIEDEN In dit hoofdstuk bakenen we de rol van de projectontwikkelaar af tot de rol van vastgoedontwikkelaar. Het proces begint met de interne of externe inkoop van bouwrijpe grond en eindigt als het vastgoed goedkoop kantoor huren schiphol volledig verkocht is aan een particulier of belegger. Treedt een projectontwikkelaar ook in de andere rollen op dan gelden voor hem dezelfde principes als beschreven in hoofdstuk 3 voor vastgoedexploitatie en in hoofdstuk 5 voor grondexploitatie. Kosten die in de voorbereiding van de vastgoedontwikkeling worden gemaakt worden in opslagen als AK verrekend op het moment van afname van de bouwrijpe grond. De start bouw valt samen met dit moment. Deze theoretische afbakening is nodig om onze benaderingen en berekeningen zuiver te houden.