Strategieformulering als proces

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl
Het uitwerken en oplossen van een strategisch probleem voor een organisatie is een tamelijk ingewikkelde aangelegenheid. Het is echter heel goed mogelijk om de problematiek op model een gestructureerde wijze aan te pakken. Een ‘model’ dat bij strategieformulering goede diensten kan bewijzen is weergegeven in figuur 4.3. Het hier schematisch weergegeven strategieformuleringsproces strategieformuleringsproces wordt in veel organisaties, zij het met enige aanpassingen, gevolgd. Met behulp van deze werkwijze zal men redelijk snel tot een goed inzicht in van belang zijnde ontwikkelingen komen. Zo nodig zullen aanpassingen en/ of kantoorruimte huren groningen verbeteringen in het tot dan toe gevoerde bedrijfsbeleid worden aangebracht.
Omgevingsonderzoek: • demografisch • economisch • technologisch • sociaal-maatschappelijk • politiek • ecologisch •markt
Intern onderzoek: • vanuit functionele gebieden • vanuit resultaten sterke en zwakke punten strategisch profiel Een eerste stap is het vaststellen van het huidige strategische profiel_ Doel daarvan is het maken van een korte karakteristiek van het bedrijf, de kantoorruimte huren leeuwarden productie, de markten, enzovoort. Het is het vaststellen van de huidige situatie, het startpunt als het ware, van waaruit de nieuwe strategie moet worden uitgestippeld. Twee volgende stappen kunnen kantoorruimte huren amsterdam gelijktijdig of na elkaar gezet worden. Deze zijn het SWOT-analvse omgevingsonderzoek en het sterkte/zwakteonderzoek, de zogenoemde SWOT-analyse: ‘Strengths Weaknesses- and Opportunities-Threats’. Met deze twee stappen wordt inzicht verkregen in de externe en de interne pijlers waarop de te ontwikkelen strategie moet komen te rusten. Indien de resultaten van de drie gezette stappen met elkaar in verband worden gebracht, kan men de vraag beantwoorden of de organisatie in de (nabije) toekomst al dan niet in de continuïteit bedreigd wordt, met andere woorden: zal er sprake zijn van strategische kloof een strategische kloof? Als dit laatste het geval is, zal gezocht moeten worden naar alternatieven om deze kloof te dichten. Nuttige informatie bij het zoeken naar nieuwe mogelijkheden is te putten uit de resultaten van het omgevingsonderzoek en het sterkte/ zwaktealternarieven onderzoek. Daarna zullen de alternatieven op hun gevolgen geëvalueerd worden, waarbij deze kantoorruimte huren schiphol getoetst kunnen worden aan de bestaande doelstellingen enerzijds en aan een aantal keuze specifiek strategische criteria anderzijds_ Een laatste stap na de keuze van het beste alternatief is het uitwerken van het strategische alternatief naar deelplannen voor de verschillende functionele gebieden, zoals inkoop, productie, financiën en personeel.
4.2.1
Na deze korte introductie van het model in vogelvlucht zullen we in de volgende paragrafen stapsgewijs het model doornemen.