SWOT-analyse

Het proces dat is verbonden met het opstellen van een SWOT-analyse is moeilijk te formaliseren. De uitkomsten liggen niet zwart op wit vast. Wat de ene vastgoedmanager ziet als een bedreiging kan de ander zien als een kans. Is er eenmaal overeenstemming bereikt over kansen, bedreigingen, sterkten en zwakten, dan zijn er tal van strategieën mogelijk om tot verbetering te komen. Gegeven het niet-exacte karakter van een SWOT-analyse komt het in de praktijk vooral aan op logisch bedrijfsruimte te huur in groningen redeneren en overleg voeren met deskundigen en betrokkenen om tot de consensus te komen die nodig is voor het draagvlak van de uiteindelijke strategie. Een SWOT-analyse kan op meerdere niveaus worden uitgevoerd, al naar gelang de problemen waarmee de vastgoedmanager wordt geconfronteerd. Zo kan de vastgoedmanager een SWOT-analyse uitvoeren op het niveau van de vastgoedorganisatie, de totale vastgoedportefeuille en individuele vastgoedcomplexen of -objecten. Succesvol vastgoedmanagement vraagt om een aanpak waarbij de uitkomsten uit al deze analyses worden samengevoegd tot één integrale strategie. Ten aanzien van het bedrijfsruimte huren in leeuwarden management van vastgoedportefeuilles staan centraal: beschrijving van het bezit. Weergave van de essentiële kenmerken van het vastgoedbezit; huurdersanalyse. Het vaststellen van een huurdersprofiel. Dit is belangrijk, omdat de huurder – en niet het vastgoed – zorgt voor de inkomsten van de vastgoedmanagementorganisatie; innovatieanalyse. Innovatie en ontwikkeling in de vorm van nieuwe huurvormen, kantoor- en winkelconcepten, enz., vormen een belangrijk concurrentiemiddel en leveren toegevoegde waarde; financiële analyse. Beoordeling van de financiële prestaties van het vastgoed op portefeuilleniveau. 1 60 VASTGOEDMANAGEMENT OP BELEIDSVLAK/STRATEGISCH NIVEAU 6 We zullen vastgoedportefeuilles beoordelen op twee kritische kantoorruimte huren in amsterdam succesfactoren: de aantrekkelijkheid van de markt en de tevredenheid van de huurders over het vastgoed (huurderssatisfactie). De aantrekkelijkheid van een markt wordt onderzocht op basis van een marktverkenning. De huurderssatisfactie van de vastgoedobjecten wordt vastgesteld op basis van esthetische, ruimtelijke, functionele en technische kenmerken. We zullen zien dat de ordening van de vastgoedportefeuille op marktaantrekkelijkheid en huurderssatisfactie de bedrijfsruimte te huur op schiphol vastgoedmanager essentiële sturingsinformatie en beleidsstrategieën oplevert. Door deze ordening krijgt de vastgoedmanager snel een totaalbeeld van de vastgoedportefeuille. Ook worden de specifieke strategieën om de portefeuille te managen besproken. Tot slot staan op strategisch niveau benchmarking en beleidsevaluatie met de Balanced ScoreCard-methodiek centraal.