Totaalbeeld: kwalitatief en kwantitatief

Gerelateerde afbeelding

Totaalbeeld: kwalitatief en kwantitatief In de laatste fase dienen de gegevens die in de vorige fasen zijn verzameld in een totaalbeeld te worden samengevat. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is het relateren van de middelen die aan een activiteit zijn toegewezen kantoorruimte huren groningen aan het resultaat dat ermee moet worden behaald. Zo kan het voorkomen dat een innovatieve manager belast is met de verantwoordelijkheid voor een product dat in de laatste fase van de levenscyclus is aangekomen. Uiteraard is het verstandiger deze manager in te zetten voor het ontwikkelen van een veelbelovende nieuwe activiteit.
Aanpak van het sterkte/zwakteonderzoek Het sterkte/ zwakteonderzoek kan goed verricht worden door een team van functionarissen uit het bedrijf. Dit team dient te bestaan uit kantoorruimte huren leeuwarden functionarissen van verschillende afdelingen. Uit ervaringen met sterkte/zwakteonderzoek is naar voren gekomen dat de plaats die een bepaalde functionaris in de organisatie bekleedt van invloed is op de visie die hij op een verschijnsel heeft en de richtingen waarin hij oplossingen zoekt. Door een team van mensen met heel verschillende achtergronden samen te stellen, voorkomt men zoveel mogelijk het verschijnsel van vertekening van informatie. Daarnaast is het vaak zinvol een sterkte/ zwakteanalyse te kantoorruimte huren amsterdam bespreken met een aantal externe deskundigen die het bedrijf goed kennen en ook kunnen plaatsen in de bedrijfstak. Te denken valt aan commissarissen en accountants. Deze bespreking kan ook de objectiviteit van het beeld ten goede komen. Het is uiteraard ook mogelijk een sterkte/zwakteanalyse te laten uitvoeren door een organisatie-adviseur. Hiermee bereikt men een zo groot mogelijke objectiviteit in de waarneming. Als mogelijk kantoorruimte huren schiphol nadeel is te noemen dat een externe adviseur niet in alle gevallen voldoende diepgaande kennis van het bedrijf en de bedrijfstak heeft. Dit zou kunnen leiden tot een oppervlakkiger beeld van sterke en zwakke kanten.