Veranderingen in de 2lste eeuw

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Veranderingen in de 2 lste eeuw zullen, naar men verwacht, vooral ook bepaald worden door de verdere ontwikkeling, industrialisatie en commercialisering van de ‘genetische technologie’. Het kantoorruimte huren groningen steeds verder openleggen van de ‘genetische code’ van het (menselijke) leven via onderzoek naar de moleculaire structuur van DNA, geeft de aanzet tot een life science revolutie. Industrieel gezien nemen daaraan inmiddels vele bedrijven deel uit voorheen verschillende bedrijfstakken, denk aan bedrijven uit de agrarische en voedingsmiddelen- , chemische, kantoorruimte huren leeuwarden farmaceutische, computer- , en communicatie-industrie: BASF, Dow Chemica!, Novartis, Genzyme, Transgenics, IBM, Compugen, Ciba, Gerber, enzovoort. Proteïne ter behandeling van kanker kan bijvoorbeeld door geiten worden ‘geproduceerd’. Ook kan via biogenetica en engineering voedsel worden geproduceerd met gunstige effecten op bijvoorbeeld hart- en vaatziekten. Men spreekt inmiddels al wel van agriceutica (samentrekking van agricultuur en farmaceutica), denk aan fruit en groente tegen cholera, tetanus, hepatitis B. Nieuwe toepassingen hebben geweldige gevolgen voor mens, samenleving en ondernemingen. Dat dit ook tegenkrachten oproept – vooral in Europa – mag duidelijk zijn. Zo zijn er kantoorruimte huren amsterdam ook ondernemingen die de marketing van hun voedingsproducten juist richten op het ‘vrij zijn van genetische manipulatie’. Denk aan Nestlé, Unilever en Danone. Ook actiegroepen en consumentenorganisaties laten zich bij deze ontwikkelingen uiteraard als partij gelden.
Sociaal-maatschappelijke factoren
Het consumentisme wint de laatste jaren sterk aan invloed. De consument wil dat aan zijn wensen en eisen steeds meer tegemoet wordt gekomen. Soms komen deze uitingen naar voren via actiegroepen, maar veelal ook in meer georganiseerde vorm, zoals via de Consumentenbond. Daarnaast ontstaan wensen die liggen op het vlak kantoorruimte huren schiphol van een aanpassing van de werkomgeving aan een zich wijzigend mens- en maatschappijbeeld, denk bijvoorbeeld aan het streven naar kwaliteit van arbeid, medezeggenschap en medeverantwoordelijkheid. Vaak wordt dit mede ingegeven door het hogere opleidingsniveau, als gevolg waarvan
representativiteit van de
vakbeweging
indiv1dua/1sering
arbeid en zorg
1y.1.q1 m .1
nat1ona/1sme terronsme
migratiestromen en
g/oba/1senng
Deel 1 MANAGEMENT EN MAATSCHAPPIJ
steeds minder mensen nog bereid zijn om ongeschoold werk te verrichten. De omstandigheid dat er steeds meer tweeverdieners komen, heeft voor veel bedrijven gevolgen voor het te voeren personeelsbeleid, bijvoorbeeld ten aanzien van werktijden en overplaatsing naar andere steden of landen.