Verbodsbepalingen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Hierna zal vooral worden ingegaan op de eerst genoemde verbodsbepalingen in relatie tot ruimtelijke projecten, plannen en ingrepen.
Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse soort, te plukken, te verzamelen, af winkel huren groningen te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei wijze van hun groeiplaats te verwijderen (art. 8 Flora- en faunawet).
Bepalingen betreffende dieren in hun natuurlijke leefomgeving (art. 9 t/m 12 Flora- en faunawet): Het is verboden dieren behorende tot een beschermde inheemse soort te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen. Het is verboden dieren behorende tot een beschermde inheemse soort opzettelijk winkel huren leeuwarden te verontrusten. Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren behorende tot een beschermde inheemse soort te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren. Het is verboden eieren van dieren behorende tot een beschermde inheemse soort te zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen.
De bepalingen betreffende planten op de groeiplaats en dieren in hun natuurlijke leefomgeving zijn niet alleen van belang voor bijvoorbeeld ruimtelijke ingrepen, zoals infrastructurele werken, bebouwing winkel huren amsterdam en herinrichting, maar ook voor bijvoorbeeld werkzaamheden in het kader van onderhoud en beheer, inclusief beheerwerkzaamheden in natuurgebieden, bosbouw en dergelijke.
334 8 Overige wetten voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Wanneer bijvoorbeeld een projectontwikkelaar of een gemeente plannen ontwikkelt voor ruimtelijke ingrepen of voornemens is werkzaamheden uit te voeren, moet hij vooraf goed beoordelen of er mogelijke nadelige consequenties voor beschermde inheemse winkel huren schiphol soorten zijn. In beginsel is de initiatiefnemer zelf verantwoordelijk. Hij moet tijdens de uitwerking van zijn plannen of tijdens het plannen van werkzaamheden het volgende in kaart brengen: